นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      สำนักนายกรัฐมนตรี    สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)

ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
24th Floor Phayathai Plaza Building, 128 Phayathai Road, Thungphayathai
Rajthevee
Bangkok, Thailand 10400
Tel 0 2216 3955
Fax 0 2216 5044-6
E-mail : info@onesqa.or.th www.onesqa.or.th
Update : 2014-12-04 13:13:53


 

ดร.คมศร วงษ์รักษา
Dr.Komsorn Wongrugsa
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 2216 3955 ext. 193 komsorn@onesqa.or.th
Update : 2016-05-19 16:27:51


 
พลเรือตรี วัชระ การุณยวนิช
Rear Admiral Wachara Karunyavanij
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 2216 3955 ext. 194 wachara.k@onesqa.or.th
Update : 2016-01-29 09:44:54


 
นายนาวิน วิยาภรณ์
Mr.Nawin Wiyaporn
ผู้เชี่ยวชาญ
Senior Expert
Tel 0 2216 3955 ext. 195 nawin@onesqa.or.th
Update : 2015-11-04 15:17:59


 

นายเอกพงษ์ เลาหะเทียนสินธุ์
Mr.Ekaphong Laohathiansind
ผู้เชี่ยวชาญ
Senior Expert
Tel 0 2216 3955 ext. 192 ekaphong@onesqa.or.th
Update : 2015-11-04 15:18:14


 
ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ
Dr.Worawit Phasawasuwas
หัวหน้าสำนักประเมินและรับรอง สำนักประเมินและรับรอง
Head of Assessment and Certification Bureau Assessment and Certification Bureau
Tel 0 2216 3955 ext. 169 worawit@onesqa.or.th
Update : 2016-11-22 13:36:18


 
ดร.สมยศ ชี้แจง
Dr.Somyot Cheejaeng
หัวหน้าสำนักพัฒนาและส่งเสริม สำนักพัฒนาและส่งเสริม
Head of Development and Promotion Bureau Development and Promotion Bureau
Tel 0 2216 3955 ext. 160 somyot.c@onesqa.or.th
Update : 2016-11-22 13:35:24


 

นางขนิษฐา จรูญชนม์
Mrs.Khanidtha Jaroonchon
หัวหน้าสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Head of Policy and Strategy Bureau Policy and Strategy Bureau
Tel 0 2216 3955 ext. 180 khanidtha.j@onesqa.or.th
Update : 2016-11-22 13:59:42


 
นางมณีรัตน์ จันทนา
Mrs.Maneerat Juntana
หัวหน้าภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 สำนักประเมินและรับรอง
Chief of Assessment and Certification of Basic Education Institutions Section 1 Assessment and Certification Bureau
Tel 0 2216 3955 ext. 196 maneerat.j@onesqa.or.th
Update : 2016-11-22 13:37:54


 
น.ส.ภารดี เจียรนัยกูร
Miss Paradee Jearanaikool
หัวหน้าภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 สำนักประเมินและรับรอง
Chief of Assessment and Certification of Basic Education Institutions Section 2 Assessment and Certification Bureau
Tel 0 2216 3955 ext. 150 paradee@onesqa.or.th
Update : 2016-11-22 13:38:16


 

นายณัฐพล ธิตินานันทกูล
Mr.Nuttaphol Thitinanuntakool
หัวหน้าภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา สำนักประเมินและรับรอง
Chief of Assessment and Certfication of Vocational Educattion Institutions Section Assessment and Certification Bureau
Tel 0 2216 3955 ext. 168 nuttaphol@onesqa.or.th
Update : 2016-11-22 13:38:40


 
น.ส.นภาภร ส่งแสง
MissNapaporn Songsaeng
หัวหน้าภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สำนักประเมินและรับรอง
Chief of Assessment and Certification of Higher Education Institutions Section Assessment and Certification Bureau
Tel 02 216 3955 ext. 187 Fax 022165044-6
napaporn@onesqa.or.th
Update : 2016-11-22 13:42:24


 
น.ส.มาลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์
Miss Malai Srisirirungrot
หัวหน้าภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและส่งเสริม
Chief of Promotion and Public Relations Development Section Development and Promotion Bureau
Tel 0 2216 3955 ext. 159 malai@onesqa.or.th
Update : 2016-01-29 09:47:22


 

นายกีรติ ฆารเจริญ
Mr.Keerati Karncharoen
หัวหน้าภารกิจพัฒนาระบบประเมิน สำนักพัฒนาและส่งเสริม
Chief of Assessment System Developoment Section Development and Promotion Bureau
Tel 0 2216 3955 ext. 198 keerati.k@onesqa.or.th
Update : 2016-11-22 13:45:47


 
นางวีรนุช สุขสว่าง
Mrs.Weeranuch Suksawang
หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Chief of Policy and Strategy Section Policy and Strategy Bureau
Tel 0 2216 3955 ext. 222 weeranuch@onesqa.or.th
Update : 2016-11-22 14:01:39


 
นายพัฒน์ สมานสิน
Mr.Pat Smansin
หัวหน้าภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Chief of Research and Knowledge Management Section Policy and Strategy Bureau
Tel 0 2216 3955 ext. 228 pat.s@onesqa.or.th
Update : 2016-11-22 13:47:56


 

นายศักดา ศรีภูมี
Mr.Sakda Sriphumee
หัวหน้าภารกิจอำนวยการ สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
Chief of Administration Section Operations Support Bureau
Tel 0 2216 3955 ext. 108 sakda@onesqa.or.th
Update : 2016-11-22 13:51:03


 
นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร
Mr.Sompol Jaruthanasakkoon
หัวหน้าภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
Chief of Information Technology and Communications Section Operations Support Bureau
Tel 0 2216 3955 ext. 170 sompol@onesqa.or.th
Update : 2014-12-04 13:19:01


 
น.ส.ภัทราพร เอกบรรณสิงห์
MissPattraporn Eakbunnasing
หัวหน้างานระบบสนับสนุน สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
Chief of System Support Unit Operations Support Bureau
Tel 0 2216 3955 ext. 172 pattraporn@onesqa.or.th
Update : 2016-11-22 14:54:10


 

นางสายรุ้ง ประชากูล
Mrs.Sairung Prachakul
หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
Chief of General Administration Unit Operations Support Bureau
Tel 0 2216 3955 ext. 110 sairung@onesqa.or.th
Update : 2016-11-22 14:54:58


 
น.ส.ชญานิษฐ์ ดุลยเกษม
MissChayanit Dulyakasem
หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
Chief of Human Resources Unit Operations Support Bureau
Tel 0 2216 3955 ext. 123 chayanit.d@onesqa.or.th
Update : 2016-11-22 14:55:11


 
น.ส.ซามีรอ กามะ
Miss Samiraw Kama
หัวหน้างานนโยบายและแผน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Chief of Policy and Planning Unit Policy and Strategy Bureau
Tel 0 2216 3955 ext. 220 samiraw.k@onesqa.or.th
Update : 2016-11-22 14:56:02


 

น.ส.ปัทมา สินธุ์จำปาศักดิ์
MissPattama Sinjumpasak
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Chief of Foreign Affairs Unit Policy and Strategy Bureau
Tel 0 2216 3955 ext. 221 pattama.s@onesqa.or.th
Update : 2016-11-22 14:56:16


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400