นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      สำนักนายกรัฐมนตรี    สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
Office of the Consumer Protection Board

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Ratthaprasasanabhakti 5th Floor, The Government Complex Commemorating, His Anniversary 5th December, B.E. 2550 (2007) 120 Chaengwattana Road
Laksi
Bangkok 10210
Tel สายด่วน สคบ.1166
www.ocpb.go.th
Update : 2015-08-05 10:32:51


 

นายอำพล วงศ์ศิริ
Mr.Umpon Wongsiri
เลขาธิการ
Secretary General
Tel 0 2141 3534-36 Fax 0 2143 9760
umpon.w@ocpb.go.th
Update : 2014-12-11 10:05:01


 
นายวีระชัย ชมสาคร
Mr.Weerachai Chomsakorn
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary General
Tel 0-2141-3504 Fax 0-2143-8305
weerachai.c@ocpb.go.th
Update : 2015-08-05 09:57:09


 
นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์
Mr.Thasornut Thanithipan
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักแผนและ การพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค
Director Bureau of Consumer Protection Plan and Development
Tel 0 2141 3435 Fax 0-2143-9765-66
thasornut.t@ocpb.go.th
Update : 2015-08-05 10:02:18


 

นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
Mr.Pikanest Tapuang
ผู้อำนวยการกอง กฎหมายและคดี
Director Division of Legal Affairs and Litigation
Tel 0-2143-0352 Fax 0-2143-9762-64
pikanest.t@ocpb.go.th
Update : 2015-08-05 10:04:16


 
ร้อยตรีไพโรจน์ คนึงทรัพย์
Sub.LT.Phairoj Kanungsup
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Director Secretariat Office
Tel 0-2143- 0415 Fax 0-2143-9774
phairoj.k@ocpb.go.th
Update : 2015-08-05 10:06:23


 
นางสาวอัญชลี เจริญมหรรชัย
Ms.Anchalee Charoenmahunchai
ผู้อำนวยการกอง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
Director Dissemination and Public Relation Division
Tel 0-2143-0405 Fax 0-2143-9772-73
anchalee.c@ocpb.go.th
Update : 2015-08-05 10:14:16


 

นายดนัย หงสุรพันธ์
Mr.Danai Hongsuraphan
ผู้อำนวยการกอง กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา
Director Consumer Protection on Advertising Division
Tel 0-2143-0395 Fax 0-2143-9770-71
danai.h@ocpb.go.th
Update : 2015-08-05 10:17:01


 
นางสาวทรงศิริ จุมพล
Ms.Songsiri Jumpon
ผู้อำนวยการกอง กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก
Director Consumer Protection on Labeling Division
Tel 0-2143-0384 Fax 0-2143-9768
songsiri.j@ocpb.go.th
Update : 2014-12-11 10:26:33


 
นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา
Mr.Suwit Vijitsopa
ผู้อำนวยการกอง กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา
Director Consumer Protection on Contract Division
Tel 0-2143-0375 Fax 0-2143-9767
suwit.v@ocpb.go.th
Update : 2015-08-05 10:30:50


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400