นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      สำนักนายกรัฐมนตรี    สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
National Village and Urban Community Fund Office

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนแจ้งวัฒนะ
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
200 Moo 4, 24 Floor Jasmine International Tower, Chaeng Wattana
Pakkred
Nonthaburi 11120
Tel 0 2100 4209
Fax 0 2100 4205
http://www.villagefund.or.th
Update : 2012-03-02 13:40:50


 

นายนที ขลิบทอง
Assoc.Prof.Natee Khlibtong
ผู้อำนวยการ สทบ.
Chief Executive Officer
Tel 0 2100 4201 Fax 0 2100 4204
Natee@villagefund.or.th
Update : 2017-12-18 11:39:43


 
นางสาวนิตยา มีภูมิ
MissNittaya Meephum
ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร
Director of Executive Department
Tel 0 2100 4209 ext. 2425 Fax 02 100 4206
nittaya-m@villagefund.or.th
Update : 2017-12-18 11:37:15


 
นางอุไรวรรณ มหาทรัพย์
Mrs.Uraiwan Mahasub
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
Director of General Administration Department
Tel 0 2100 4209 ext. 2409 Fax 0 2100 4205
Uraiwan@villagefund.or.th
Update : 2017-12-18 11:37:06


 

นางกาบแก้ว สุขรื่น
Mrs.Karbkaew Sookruen
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี
Director of Finance and Accounting Department
Tel 0 2100 4209 ext. 2417 Fax 0 2100 4206
Karbkaew@villagefund.or.th
Update :


 
นายศุภมิตร ชลประเสริฐ
Mr.Supamit Cholpraserd
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการความรู้และสารสนเทศ
Director of Knowledge Management and Information Technology Department
Tel 0 2100 4209 ext. 2429 Fax 0 2100 4209 ext.2431
supamit@villagefund.or.th
Update : 2017-12-18 11:30:23


 
นายดัมพ์รงค์รัฐ ม่วงศรี
Mr.Damrongrat Muangsri
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและงานทะเบียน
Director of Legal Affair and Registration Department
Tel 0 2100 4209 ext. 2433 Fax 0 2100 4203
buntan@villagefund.or.th
Update : 2017-12-18 11:28:39


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400