นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงกลาโหม    สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Office of the Permanent Secretary for Defence

ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง
พระนคร กรุงเทพฯ 10200
Sanamchai Road

Bangkok 10200
http://opsd.mod.go.th
Update : 2012-03-29 12:37:02


 

พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล
Gen.Sirichai Distakul
ปลัดกระทรวงกลาโหม
Permanent Secretary for Defence
Tel 0 2226 3120 Fax 0 2225 5118

Update : 2014-11-24 10:07:48


 
พล.อ.อ.ทรงธรรม โชคคณาพิทักษณ์
Gen.Air.Songtam Chokkanapitag
รองปลัดกระทรวงกลาโหม (1)
Deputy Permanent Secretary for Defence (1)
Tel 0 2221 6302
Update : 2014-11-24 10:24:13


 
พล.อ.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
Gen.Paichayon Khatancharoen
รองปลัดกระทรวงกลาโหม (2)
Deputy Permanent Secretary for Defence (2)
Tel 0 2225 66677
Update : 2014-11-24 10:16:06


 

พล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์ ร.น.
Adm.Choomnoom Ardwong
รองปลัดกระทรวงกลาโหม (3)
Deputy Permanent Secretary for Defence (3)
Tel 0 2226 3118
Update : 2014-11-24 10:17:31


 
พล.อ.วิชิต ศรีประเสริฐ
Gen.Wichit Sriprasert
รองปลัดกระทรวงกลาโหม (4)
Deputy Permanent Secretary for Defence (4)
Tel 0 2226 2309
Update : 2014-11-24 10:23:35


 
พล.ท.ชุติกรณ์ สีตบุตร
Lt.Gen.
หัวหน้าสำนักปลัด สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
Chief Office of the Permanent Secretary for Defence headquarters
Tel 0 2223 9539 Fax 0 2226 3126

Update : 2014-11-24 10:25:08


 

พล.ต.ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี
Maj.Gen.
รองหัวหน้าสำนักปลัด
Deputy Chief
Tel 0 2223 0596 Fax 0 2226 3126

Update : 2014-11-24 10:25:46


 
พล.ต.ณภัทร สุขจิตต์
Maj.Gen.
เลขานุการ สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretary Office of the Secretary
Tel 0 2225 8263 Fax 0 2225 8263

Update : 2014-11-24 10:26:38


 
พ.อ.ณัฐวุฒิ คล้ายโอภาส
Col.
รองเลขานุการ (1)
Deputy Secretary
Tel 0 2225 0369 Fax 0 2225 0369

Update : 2014-11-24 10:28:53


 

น.อ.ธวัชชัย รักประยูร

ผู้อำนวยการกองกลาง
Director, General Affairs Division
Tel 0 2226 2049 Fax 0 2225 8261

Update : 2012-03-29 12:29:29


 
พ.อ.ปณิธาน กาญจนวิโรจน์
Col.
ผู้อำนวยการกองเลขานุการ
Director, Secretary Division
Tel 0 2224 7604 Fax 0 2224 7604

Update : 2014-11-24 10:27:38


 
น.อ.พรหมเมธ อติแพทย์ ร.น.
CAPT
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
Director, Public Relations Division
Tel 0 2226 3814 Fax 0 2225 8262

Update : 2014-11-24 10:31:08


 

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล
Gen.
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
Director-General Office of Policy and Planning
Tel 0 2226 3125 Fax 0 2226 1781

Update : 2014-11-24 10:31:43


 
พล.ท.ปิยะ ครุธเวโช
Lt.Gen.
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director-General
Tel 0 2226 3122 Fax 0 2226 1781

Update : 2014-11-24 10:38:25


 
พล.ต.รักศักดิ์ โรจนพิมพ์พันธุ์
maj.Gen. Raksak Rojphimphum
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (1)
Assistant Director-General (1
Tel 0 2226 3298
Update : 2014-11-24 10:57:10


 

พล.ต.สมศักดิ์ รุ่งสิตา
Maj.Gen.
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)
Assistant Director-General (2)
Tel 0 2226 3130 Fax 0 2226 1781

Update : 2014-11-24 10:44:38


 
พล.ท.ธรณิศวร์ โรจนสุวรรณ
Lt.Gen.
หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ
Chief of Military Coordinating Officers to the Military of Foreign Affairs
Tel 0 2643 5304 Fax 0 2354 4048

Update : 2014-11-24 10:46:15


 
พล.ท.วรวุทธ กิจพจน์
Lt.Gen.
หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
Chief of Military Coordinating Officers to the Office of the National Security Council
Tel 0 2629 8076-8 Fax 0 2354 4048

Update : 2014-11-24 10:47:14


 

พล.ต.สมคิด ทับทิม
Maj.Gen.
ศูนย์อำนวยการประสานงานข่าวกรอง
Office of Intelligence Directing and Coordinating Centre
Tel 0 2622 3601 Fax 0 2622 3602

Update : 2014-11-24 10:47:55


 
พ.อ.อรุณ อิ่มสมบัติ
Col.
รองหัวหน้าศูนย์อำนวยการประสานงานข่าวกรอง

Tel 0 2622 1951 Fax 0 2622 3602

Update : 2014-12-09 12:35:23


 
พ.อ.ชิติพัทธ์ บุญช่วย
Col.
รองหัวหน้าศูนย์อำนวยการประสานงานข่าวกรอง

Tel 0 2622 1951 Fax 0 2622 3602

Update : 2014-12-09 12:36:54


 

พ.อ.สราวุธ ปุณโยปัษฎัมภ์
Col.
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและต่อต้านข่าวกรอง

Tel 0 2622 3602 Fax 0 2622 3602

Update : 2014-12-09 12:38:31


 
พล.ต.ยุทธ พรหมพงษ์
Maj.Gen.
ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพลเรือน

Tel 0 2622 3604
Update : 2014-11-24 10:49:17


 
พ.อ.ยุทธเกียรติ ล้วนไพรินทร์
Col.
รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพลเรือน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

Tel 0 2222 6201
Update : 2014-12-09 12:41:40


 

พ.อ.กฤษณ์ ลัยวิรัตน์
Col.
รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพลเรือน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

Tel 0 222 6201
Update : 2014-12-09 12:43:30


 
พ.อ.เจษฎา ศรีศิริ
Col.
ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

Tel 0 2222 9201 Fax 0 2222 9201

Update : 2014-12-09 12:44:15


 
พ.อ.บวร วงษ์แสงจันทร์
Col.
ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

Tel 0 2622 3606 Fax 0 2222 9201

Update : 2014-12-09 12:44:50


 

พล.ต.อภินันท์ คำเพราะ
major.gen
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
Policy and Strategy Office, Office of Policy and Planning
Tel 0 2221 3298 Fax 0 2221 6263

Update : 2014-11-24 10:51:59


 
พ.อ.วีรชัย ภู่ชอุ่ม
Col.
ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านความมั่นคง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
Director, International Security Cooperation
Tel 0 2223 5635 Fax 0 2223 5526

Update : 2014-12-09 13:05:01


 
น.อ.สถาพร ทุศนลีลพร ร.น.
Capt.
ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
Director, Policy and Strategy Development Division
Tel 0 2223 7202
Update : 2014-12-09 13:08:28


 

พ.อ.วีระพล ระงับภัย
Col.
ผู้อำนวยการกองพัฒนาและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
Director, Strategy Development Division
Tel 0 2221 0570 Fax 0 2221 3299

Update : 2014-12-09 13:09:28


 
พล.ต.นพพงศ์ ไพนุพงษ์
Maj.Gen.
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Office of External Relations
Tel 0 2222 9884 Fax 0 2226 1838

Update : 2014-11-24 10:55:01


 
พ.อ.จุลสีห์ บูรณะสัมฤทธิ์
Col.
ผู้อำนวยการกองพิธีการ
Director, Protocol Division
Tel 0 2225 7416 Fax 0 2226 1838

Update : 2014-12-09 13:10:28


 

พ.อ.พลทัต หงสะเดช
Col.
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
Director, External Relations Division
Tel 0 2222 9867 Fax 0 2222 9867

Update : 2014-12-09 13:10:55


 
พ.อ.ชัยพันธ์ นิลวิเศษ
Capt.
ผู้อำนวยการกองกลาง
Director, General Affairs Division
Tel 0 2222 9369 Fax 0 2222 9369

Update : 2014-12-09 13:12:31


 
พ.อ.ยงยุทธ ธีระกุล
Col.
ผู้อำนวยการกองแผนและการจัด
Director, Plans and Organization Division
Tel 0 2221 9821 Fax 0 2222 8159

Update : 2014-12-09 13:12:56


 

พ.อ.ดาว ธรณีนิติญาณ
Col.
ผู้อำนวยการกองสรรพกำลัง
Director, Mobilisation Division
Tel 0 2221 6037 Fax 0 2223 3942

Update : 2014-12-09 13:13:25


 
พ.อ.ญาณะโชติ ผลฉาย
Col.
ผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัย
Director, Security Division
Tel 0 2221 6042 Fax 0 2221 6042

Update : 2014-12-09 13:14:01


 
พ.อ.กิติเดช ศรฤทธิ์ชิงชัย
Col.
ผู้อำนวยการกองการประชุม
Director, Conference Division
Tel 0 2226 1867 Fax 0 2222 0826

Update : 2014-12-09 13:14:31


 

พล.อ.นพดล ฟักอังกูร
Gen.
เจ้ากรมเสมียนตรา กรมเสมียนตรา
Director-General Secretariat Department
Tel 0 2223 6670 Fax 0 2222 8833

Update : 2014-11-24 10:59:48


 
พล.ท.วิสุทธิ์ นาเงิน
Lt.Gen.
รองเจ้ากรมเสมียนตรา
Deputy Director-General
Tel 0 2226 3124 Fax 0 2222 8833

Update : 2014-11-24 11:00:23


 
พล.ต.สวัสดิ์ ทัศนา
Maj.Gen.
ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา (1)
Assistant Director-General, (1)
Tel 0 2226 1399 wisut.n@mod.go.th
Update : 2014-11-24 11:01:06


 

พล.ต.เนรมิตร มณีนุตร์
Maj.Gen.
ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา (2)
Assistant Director-General, (2)
Tel 0 2226 3127
Update : 2014-11-24 11:01:48


 
พล.ต.ปราโมทย์ สินสมบูรณ์
Maj.Gen.
ผู้อำนวยการ สำนักงานกำลังพล
Director-General Office of Personnel
Tel 0 2226 3198, 0 2226 1399 Fax 0 2223 3133

Update : 2014-11-24 11:05:41


 
พล.ต.โอภาส ลิ่วศิริวงศ์เจริญ
maj.Gen.
ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมข้าราชการกลาโหม


Update : 2014-11-24 11:08:33


 

พ.อ.สกลพัฒน์ มัธยมจันทร์
Col.
ผู้อำนวยการกองจัดการกำลังพล
Director, Personnel Management Division
Tel 0 2226 1390 Fax 0 2226 1394

Update : 2014-12-09 13:18:17


 
พ.อ.มานะ กิ่งเพชร
Col.
ผู้อำนวยการกองการปกครอง
Director, Personnel Control Division
Tel 0 2223 0110 Fax 0 2226 1400

Update : 2014-12-09 13:18:50


 
พ.อ.ธาดา กะราลัย
Col.
ผู้อำนวยการกองบริการกำลังพล
Director, Personnel Services Division
Tel 0 2226 1397, 0 2225 5256 Fax 0 2222 2946

Update : 2014-12-09 13:45:36


 

พล.ต.สุรศักดิ์ ทิมมาศ
Maj.Gen.
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักนโยบายและแผนการกำลังพล
Director
Tel 0 2221 0834
Update : 2014-12-09 13:41:21


 
พ.อ.ณัฐพล เกิดชูชื่น
Col.
รองผู้อำนวยการสำนัก
Deputy Director
Tel 0 2221 0817
Update : 2014-12-09 13:47:06


 
พ.อ.เอกรัตน์ ขำภักตร์
Col.
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการกำลังพล

Tel 0 2622 3120
Update : 2014-12-09 13:49:15


 

พ.อ.หญิงจุฑาทิพย์ กมลรัตน์
Col.
ผู้อำนวยการกองกรรมวิธีข้อมูล

Tel 0 2622 3121
Update : 2014-12-09 13:51:02


 
พ.อ.เจนวิทย์ เด็ดแก้ว
Col.
ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการข้าราชการทหาร

Tel 0 2224 9279
Update : 2014-12-09 13:52:26


 
น.อ.ฤมล ฤทธิ์คำรพ ร.น.
Capt.
ผู้อำนวยการกองกลาง
Director-General, Affairs Division
Tel 0 2222 8837
Update : 2014-12-09 13:53:31


 

พ.อ.สามารถ โพธิสระ
Col.
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
Director, Welfare Division
Tel 0 2221 3844
Update : 2014-12-09 15:22:08


 
พ.อ.วิทวัส สุขยางค์
Col.
ผู้อำนวยการกองระเบียบการ
Director, Regulation Division
Tel 0 2222 8836 Fax 0 2223 3132

Update : 2014-12-09 15:39:22


 
พ.อ.ประสิทธิพงษ์ สมบุญ
Col.
หัวหน้าสำนักงบประมาณ

Tel 0 223 1038
Update : 2014-12-09 15:41:27


 

น.อ.หญิงพิมประไพ สุวงศ์สินธิ์ ร.น.
Capt.
หัวหน้าสำนักงานการเงิน
Director, Finance Division
Tel 0 2222 5831
Update : 2014-12-09 15:48:10


 
พ.อ.เกรียงไกร เทพนิมิตร
Col.
ผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์
Director, Chaplain Division
Tel 0 2222 5866 Fax 0 2223 2712

Update : 2014-12-09 15:56:27


 


กรมการเงินกลาโหม
Defence Finance Department

Update :


 ถนนสนามไชย กรุงเทพฯ 10200
Samamchai Road., Bangkok 10200

Update :


 
พล.ท.สุวโรจน์ ทิพย์มงคล
Lt.Gen.
เจ้ากรมการเงินกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ)
Director-General Office of the Permanent Secretary for Defence, Building (Chaengwattana)
Tel 0 2501 6842 Fax 0 2501 6859

Update : 2014-12-09 15:58:12


 


47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
47/433 Moo 3 Chaengwattana Road, Pak-Kred District, Nonthaburi 11120

Update :


 

พล.ต.ทวี พฤกษาไพรบูลย์
Maj.Gen.
รองเจ้ากรมการเงินกลาโหม
Deputy Director-General
Tel 0 2501 6844
Update : 2014-12-09 16:01:19


 


รองเจ้ากรมการเงินกลาโหม
Deputy Director-General

Update : 2014-12-09 16:02:38


 
น.อ.ภาสกร เกราะกายสิทธิ์
Capt.
ผู้อำนวยการกองกลาง
Director, General Affairs Division
Tel 0 2501 6861 Fax 0 2980 5879

Update : 2014-12-09 16:04:40


 

พ.อ.หญิงสุธาภรณ์ จันทร์เที่ยง
Col.
ผู้อำนวยการกองวิชาการและวิเคราะห์ระบบ
Director, Technical and System Analysis Division
Tel 0 2501 6847
Update : 2014-12-09 16:06:06


 
น.อ.หญิงปริยดานุ์ พรหมดิเรก ร.น.
Gp.Capt.
ผู้อำนวยการกองการเงิน
Director, Finance Division
Tel 0 2501 6849
Update : 2014-12-09 16:07:55


 
น.อ.หญิงเชาวนา สุนทรวิภาต
Gp.Capt.
ผู้อำนวยการกองเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
Director, Pension Division
Tel 0 2501 6845
Update : 2014-12-09 16:10:33


 

น.อ.หญิงอุษาวดี สมรรคจันทร์
Gp.Capt.
ผู้อำนวยการกองควบคุมการใช้จ่าย
Director, Expenditure Control Division
Tel 0 29501 6600
Update : 2014-12-09 16:12:01


 
พ.อ.มนัส เจริญสุข
Col.
ผู้อำนวยการศูนย์กรรมวิธีข้อมูลทางการเงิน
Director, Financial Data Processing Centre
Tel 0 2501 6850
Update : 2014-12-09 16:14:08


 
พล.อ.นิวัติ ศรีเพ็ญ
Gen.
เจ้ากรมพระธรรมนูญ กรมพระธรรมนูญ
Judge Advocate General The Judge Advocate General?s Department
Tel 0 2224 1043 Fax 0 2224 1454

Update : 2014-12-09 16:15:36


 ถนนหลักเมือง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Lak Muang Road, Pranakorn District, Bangkok 10200

Update :


 
พล.ร.ท.กฤษฎา เจริญพานิช ร.น.
VAdm.
รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ
Deputy Judge Advocate General
Tel 0 2224 3203 Fax 0 2224 3203

Update : 2014-12-09 16:16:59


 
พล.ต.กฤษณะ บวรรัตนารักษ์
Maj.Gen.
ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ
Assistant Judge Advocate General
Tel 0 2224 6143 Fax 0 2224 3203

Update : 2014-12-09 16:17:39


 

พล.ร.ท.ปรีชา จามเจริญ ร.น.
VAdm.
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร / ตุลาการพระธรรมนูญ / หัวหน้าศาลทหารสูงสุด
Chief, Military Judicial Office / Chief, Military Supreme Court
Tel 0 2980 5936
Update : 2014-12-09 16:21:22


 
พล.ต.มโน ตู้จินดา
Maj.Gen.
ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด
Senior Judge, Military Supreme Court
Tel 0 2980 5938
Update : 2014-12-09 16:22:15


 
พล.ต.ชยันติ์ เหมะรัชตะ
Maj.Gen.
ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด
Senior Judge, Military Supreme Court
Tel 0 2980 5938
Update : 2014-12-09 16:25:06


 

พล.ต.สุรพงศ์ เปรมบัญญัติ
Maj.Gen.
ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง
Chief Judge, Military Court of Appeals
Tel 0 2980 5930
Update : 2014-12-09 16:27:29


 
พล.ต.พนมเทพ เวสารัชชนันท์
Maj.Gen.
ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ
Chief Judge, Bangkok Military Court
Tel 0 2224 3160
Update : 2014-12-09 16:28:45


 
พล.ต.พิศิษฐ์ จั่นสามัญ
Maj.Gen.
ตุลาการพระธรรมนูญประจำสำนักตุลาการทหาร
Judge, Military Judicial Office
Tel 0 2980 5927
Update : 2014-12-09 16:30:12


 

พล.ต.วิทยา พ่วงพันธุ์งาม
Maj.Gen.
หัวหน้าอัยการทหาร
Chief, Military Prosecutor
Tel 0 2222 0845 Fax 0 2222 4861

Update : 2014-12-09 16:30:43


 
พ.อ.พันธุ์ไชย อินทุลักษณ์
Col.
รองผู้บัญชาการโรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ
Deputy Commandant, Judge Advocate General?s School
Tel 0 2980 9540
Update : 2014-12-09 16:33:38


 
พ.อ.กิตติยุทธ กิตติยุทธโยธิน
Col.
ผู้อำนวยการกองกลาง
General Affairs Division
Tel 0 2224 1037 Fax 0 2225 9700

Update : 2014-12-11 16:23:21


 

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองนิติธรรมทหาร
Director, Military Legal Advisory Division
Tel 0 2224 6265 Fax 0 2225 9700

Update : 2014-12-11 16:24:53


 
พ.อ.ธานินทร์ ทุนทุสวัสดิ์
Col.
ผู้อำนวยการกองกฤษฎีกาทหารและการต่างประเทศ
Director, Military Legislation and Foreign Affairs Division
Tel 0 2224 6264 Fax 0 2224 6264

Update : 2014-12-11 16:26:22


 
-ว่าง-

หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทางกฎหมาย
Chief, Legal Aid Office
Tel 0 2224 1452, 0 2980 5951 Fax 0 2224 1452, 0 2980 5954

Update : 2014-12-11 16:27:46


 

พล.อ.ชัชวาลย์ ขำเกษม
Gen.
ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

Tel 0 2501 6822
Update : 2014-12-11 16:36:38


 
พลท.พัชราวุธ วงษ์เพชร
Lt.Gen.
รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

Tel 0 2501 6824
Update : 2014-12-11 16:38:31


 
พลท..รุจ กสิวุฒิ
Lt.Gen.
รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

Tel 0 2501 6823
Update : 2014-12-11 16:39:47


 

พล.ต.ภาณุพล บรรณกิจโศภณ
Maj.Gen.
เสนาธิการ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

Tel 0 2501 6825
Update : 2014-12-11 16:41:26


 
พล.ท.มงคล เผ่าพงษ์คล้าย
Lt.Gen.Mongkol Paopongklay
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director-General
Tel 0 2226 3123 Fax 0 2224 5483

Update :


 
พล.ต.ชาติชิต ตรีรัตน์
Maj.Gen.Chartchit Treerate
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (1)
Assistant Director-General (1)
Tel 0 2980 6316 Fax 0 2980 6316

Update :


 

พล.ต.วิภาต วิภาตะศิลปิน
Maj.Gen.Wipat Wipatasilapin
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)
Assistant Director-General (2)
Tel 0 2225 9865 Fax 0 2225 9865
www.wipat-w@yahoo.com
Update :


 
พ.อ.อนุชิต อินทรทัต
Col.Anuchit Indradat
ผู้อำนวยการกองงบประมาณ
Director, Budget Division
Tel 0 2225 2450 Fax 0 2225 2450

Update :


 
พ.อ.กิติ นิมิหุต
Col.Kiti Nimihuta
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและประเมินผล
Director, Audit and Evaluation Division
Tel 0 2980 6320 Fax 0 2980 6320
Kiti.n@opsd.net
Update :


 

พ.อ.เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม
Col.Kiettisak Lilittham
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงบประมาณ
Director, Plans and Projects Division
Tel 0 2223 0705 Fax 0 2224 5418
Kiettiisak.oh@email.com
Update :


 
น.อ.ปนิญญาวัชร หะริณสุต ร.น.
Cap.Paninyavatchara Harinasut
ผู้อำนวยการกองจัดการ
Director, Management Division
Tel 0 2224 5553 Fax 0 2224 5553

Update :


 
พ.อ.สุรศักดิ์ วรรณสมบูรณ์
Col.Surasak Vannasomboon
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร
Director, Resource Management Division
Tel 0 2980 6321 Fax 0 2980 6321
surasak.v@opsd.net
Update :


 

น.อ.เอก ช่วงอรุณ
Col.Ake Chuangaroon
ผู้อำนวยการกองกลาง
Director, General Affairs Division
Tel 0 2622 1764 Fax 0 2225 9654

Update :


 
พ.อ.มณฑล ปราการสมุทร
Col.Monthol Prakarnsamuth
ผู้อำนวยการกองการพัสดุ
Director, Procurement Affairs Division
Tel 0 2980 6319 Fax 0 2980 6319

Update :


 
พล.ต.สุรินทร์ กลิ่นชะเอม
Maj.Gen.Surin Glincha-em
ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม
Director-General Office of Defence Audit
Tel 0 2980 5916 Fax 0 2980 5919

Update :


 

พ.อ.หญิงกิติยา จันทรนิมะ
Col.Kitiya Chantaranima
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director General
Tel 0 2980 5917 Fax 0 2980 5919

Update :


 
พ.อ.พิทักษ์ วีรุตมเส
Col.Pitak Veerutamasane
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director General
Tel 0 2980 5918 Fax 0 2980 5919

Update :


 
น.อ.หญิงราณี ทองอู๋
Cap.Ranee Thong-ou
ผู้อำนวยการกองกลาง
Director, General Affairs Division
Tel 0 2980 5921 Fax 0 2980 5921
Ranee@mod.go.th
Update :


 

น.อ.ธาดา พลอยโสภณ
Sen.Gro.Tada Ploysophon
ผู้อำนวยการกองวิชาการและระบบงาน
Director, Technical and Working System Division
Tel 0 2980 5923 Fax 0 2980 5921
Tada2499@yahoo.com
Update :


 
พ.อ.หญิงปาณิศา สารฤทธิ์
Col.Panisa Sararith
ผู้อำนวยการกองตรวจพิเศษ กตพ.สตน.กห.
Director, Special Audit Division
Tel 0 2980 5924 Fax 0 2980 5924
Panisa@hotmail.com
Update :


 
พ.อ.ชูเกียรติ กาญจนอุดม
Col.Chookiat Kanchanaudom
ผู้อำนวยการกองตรวจพัสดุและทรัพย์สิน
Director, Supply and Properties Audit Division
Tel 0 2980 5925 Fax 0 2980 5921
Col-choo@mod.go.th
Update :


 

พ.อ.วารศักดิ์ ประดับเวทย์
Col.Warasak Pradabvate
ผู้อำนวยการกองตรวจบัญชีที่ 1
Director, Accounting Audit Division 1
Tel 0 2980 5926 Fax 0 2980 5921

Update :


 
พ.อ.ชูชีพ พินภูจิต
Col.Chucheep Pinpuchit
ผู้อำนวยการกองตรวจบัญชีที่ 2
Director, Accounting Audit Division 2
Tel 0 2980 5854 Fax 0 2980 5921
Chucheep2499@yahoo.com
Update :


 
พ.อ.หญิงวิจิตรา สนธิประสาท
Col.Vichitra Sonthiprasat
ผู้อำนวยการกองตรวจการปฏิบัติราชการ
Director, General Inspection Division
Tel 0 2980 5853 Fax 0 2980 5921

Update :


 

พล.ท.สราวุฒิ ชลออยู่
Lt.Gen.Saravudh Chaloryoo
เจ้ากรมการพลังงานทหาร กรมการพลังงานทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
Director-General Defence Energy Department, Defence Industry and Energy Centre
Tel 0 2208 9953-4 Fax 0 2208 9953

Update :


 


496 ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
496 Phetchaburi Road, Ratchathewi, Bangkok 10400

Update :


 
พล.ต.สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์
Maj.Gen.Surasak Srisak
รองเจ้ากรมการพลังงานทหารฝ่ายบริหาร (1)
Deputy Director-General for Administrative Affairs (1)
Tel 0 2208 9431 Fax 0 2208 9953

Update :


 

พล.ต.ยุทธชัย พันธ์งาม

รองเจ้ากรมการพลังงานทหารฝ่ายบริหาร (2)
Deputy Director-General for Administrative Affairs (2)
Tel 0 2208 9432 Fax 0 2208 9953
chiraphat_malai@hotmail.com
Update :


 
พล.ต.พนัส แสนสมบัติ
Maj.Gen.Panat Sansombat
เสนาธิการกรมการพลังงานทหาร
Chief of Staff
Tel 0 2208 9334 Fax 0 2208 9953

Update :


 
พ.อ.ชัยวิน ผูกพันธ์
Sen.Col.Chaiwin Phookpunth
รองเสนาธิการกรมการพลังงานทหาร
Deputy Chief of Staff
Tel 0 2208 9330 Chaiwin90@mod.go.th
Update :


 

พ.อ.กฤช คงคาไหว

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
Director, Policy and Plans Division
Tel 0 2208 9363
Update :


 
น.อ.ฐิต มะม่วงแก้ว
Gp.Capt.Thit Mamuangkaew
ผู้อำนวยการกองกลาง
Director, General Affairs Division
Tel 0 2208 9333
Update :


 
พ.อ.กีรติพงศ์ เดชวงศ์สุทัศน์

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา
Director, Research and Development Division
Tel 0 2208 9391
Update :


 

พ.อ.หญิงอัจฉรา วีระประสิทธิ์
Sen.Col.Achara Veeraprasit
ผู้อำนวยการกองการปิโตรเลียม
Director, Petroleum Division
Tel 0 2208 9957
Update :


 
น.อ.หญิงวิรงรอง มานิตยกุล

ผู้อำนวยการกองพลังงานทดแทน

Tel 0 2208 9494
Update :


 
พล.ท.ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ
Lt.Gen.Choosak Santiworawut
ผู้บัญชาการศูนย์ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
Commanding-General Weapons Production Centre, Defence Industry and Energy Centre
Tel 0 3648 6228 Fax 0 3648 6233

Update :


 14 หมู่ 5 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 10500
14 Moo 5 Khaosamyod Subdistrict, Muang District, Lopburi 10500
14a00u@rta.mi.th
Update :


 
พล.ต.สรศักดิ์ ขาวกระจ่าง
Maj.Gen.Sorasak Kowkrajiang
รองผู้บัญชาการศูนย์ (1)
Deputy Commanding-General (2)
Tel 0 3648 6235
Update :


 
พล.ต.สมศักดิ์ เนียมหอม
Maj.Gen.Somsak Neamhom
รองผู้บัญชาการศูนย์ (2)
Assistant Deputy Commanding-General (2)
Tel 0 3648 6230
Update :


 

พ.อ.วรรธนะ โพธิ์ทอง
Col.Watana Pothong
นายทหารวิศวกรเทคโนโลยี
Chief Engineer
Tel 08 7116 0165
Update :


 
พ.อ.เกษม จิโนมูล
Col.Kasem Jinomoon
นายทหารวิศวกรเทคโนโลยี
Chief Engineer
Tel 0 3761 1090, 0 2983 8070
Update :


 
พ.อ.ชัยวัฒน์ พิชัยณรงค์
Col.Chaiwat Pichainarong
นายทหารวิศวกรเทคโนโลยี
Chief Engineer
Tel 08 1444 3160
Update :


 

พ.อ.สราวุธ รัชตะนาวิน
Col.Saravuth Rachatanavin
ผู้อำนวยการกองกำลังพล
Director, Personnel Division
Tel 0 3648 6205
Update :


 
พ.อ.สุรศักดิ์ ภู่กลั่น
Col.Surasak Puklum
ผู้อำนวยการกองแผนการผลิต
Director, Production Planning Division

Update :


 
พ.อ.นรเศรษฐ ขรรทมาศ
Col.Norasate Khantamas
ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง
Director, Logistics Division
Tel 08 9969 5114 Fax 0 3648 6841

Update :


 

พ.อ.สัณณชัย ทองขวัญ
Col.Sunnachai Thongkhwan
ผู้อำนวยการกองปลัดบัญชี
Director, Comptroller Division
Tel 08 9200 5377 Fax 0 3648 6625

Update :


 
พ.อ.ดำรงศักดิ์ วรรณกลาง
Sen.Col.Damrongsak Wannaglang
ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาอาวุธ
Director, Research and Development Division
Tel 0 3648 6205 ext. 36211 Fax 0 3648 6233

Update :


 
พ.อ.มานพ ชมเพ็ญ
Col.Manop Chompen
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยี
Director, Technology Division
Tel 0 3648 6255 ext. 36213 Fax 0 3648 6233

Update :


 

พ.อ.ธีรพงศ์ อุไรเลิศ

ผู้อำนวยการโรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ
Director, Research and Development Plant
Tel 0 3648 6388 Fax 0 3648 6388

Update :


 
พ.อ.ณรงค์ศักดิ์ ไกรกุลพงษ์
Col.Norongsak Graigulpong
ผู้อำนวยการโรงงานผลิตกระสุนปืนใหญ่และลูกระเบิดยิง
Director, Artillery Ammunitions Production Plant
Tel 0 3642 3313-6
Update :


 
พ.อ.วุฒิสถิต พ่วงเงิน
Col.Vuthisathit Puang-ngern
ผู้อำนวยการโรงงานสร้างปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิด
Director, Artillery and Mortar plant
Tel 0 3648 6388 Fax 0 3648 6388

Update :


 

พล.ต.สมพงศ์ มุกดาสกุล
Maj.Gen.Sompong Mukdaskul
ผู้อำนวยการ โรงงานวัตถุระเบิดทหารกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
Director-General Military Explosives Factory, Defence Industry Department, Defence Industry and Energy Centre
Tel 0 5627 8055 Fax 0 5627 8049

Update :


 


199 หมู่ 4 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
199 Moo 4, Yanmatsee, Phayuhakiri, Nakornsawan 60130

Update :


 
พ.อ.อัคคเดช สุวรรณภูมิ
Col.Akcadet Suwanaphum
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
Deputy Director-General for Administrative Affairs
Tel 0 5627 8052 Fax 0 5627 8049

Update :


 

พ.อ.พลวัส แก้วเรียน
Col.Ponlawat Kaewrian
รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหการ
Deputy Director-General for Industry
Tel 0 5627 8057 Fax 0 5627 8049

Update :


 
พ.อ.ปัญญา บัติดอน
Col.Panya Batdon
ผู้อำนวยการกองแผนและโครงการ
Director, Plans and Projects Division
Tel 0 2627 8050 Fax 0 5627 8050

Update :


 
พ.อ.ปิยะบุตร สารฤทธิ์
Col.Piyabutra Sararithi
ผู้อำนวยการกองโรงงาน
Director, Factory Division
Tel 0 2627 8051 Fax 0 5627 8051

Update :


 

น.อ.ดิษฐ์พล ออเขาย้อย
Gro.Dithapon Orkoayoi
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐานการผลิต
Director, Production Quality Control Division
Tel 0 5627 8056 ext. 1279
Update :


 
พ.อ.ณัฐภน จีนวรรณ
Col.Nuttapol Jeenwon
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา
Director, Research and Development Division
Tel 0 5627 8056 ext. 1294 kanok-4567@yahoo.com.
Update :


 
พ.อ.กำจร จริตพันธ์
Col.Khamjohn Jaritpun
ผู้อำนวยการกองกลาง
Director, General Affairs Division
Tel 0 5624 8054 Fax 0 5627 8054
kavin-4400@gmail.com.
Update :


 

พ.อ.อำนวย อินทนู
Col.Umnuey Intanu
ผู้อำนวยการกองบริการ
Director, Sevices Division
Tel 0 5627 8057
Update :


 
พล.ท.ธรรมรัชต์ เจริญกุล
Gen.Thammarat Charoenkul
เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม กรมการสรรพกำลังกลาโหม
Director-General Defence Mobilisation Department
Tel 0 2980 7085 Fax 0 2980 7085

Update :


 


อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 7 เลขที่ 47/433 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Office of the Permanent Secretary for Defence Buildind (Changwattana) 7th Floor, 47/433 Pak-Kred District, Nonthaburi 11120

Update :


 

พล.ต.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข
Gen.Darran Yutthawongsuk
รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม (1)
Deputy Director-General
Tel 0 2980 7125 Fax 0 2980 7178
Darran.y@gmaill.com
Update :


 
พล.ต.สุริยฉัตร เผ่าบุญเสริม

รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม (2)
Deputy Director-General
Tel 0 2980 7121 Fax 0 2980 7178

Update :


 
พ.อ.หญิงเสาวลักษณ์ มหาคุณาจีระกุล
Col.Saowalak Mahakunajirakul
ผู้อำนวยการกองกลาง
Director, General Affairs Division
Tel 0 2980 7436 Fax 0 2980 7436

Update :


 

พ.อ.พีระพงษ์ ลบเมฆ
Col.Peerapong Lobmeak
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
Director, Policy and Plans Division
Tel 0 2980 7184 Fax 0 2980 7184

Update :


 
พ.อ.มาโนช บุญคลัง
Col.Manosh Boonklung
ผู้อำนวยการกองการกำลังสำรอง
Director, Reserve Affaris Division
Tel 0 2980 7411 Fax 0 2980 7440

Update :


 
พ.อ.วรกฤต ตัณฑเลขา
Col.Worakit Tanthalekha
ผู้อำนวยการกองยุทโธปกรณ์สำรอง
Director, Reserve Material Division
Tel 0 2980 728 Fax 0 2980 7428

Update :


 

พ.อ.ฉัตรไชย ประจุศิลป
Col.Chatchai Prachusilpa
ผู้อำนวยการกองสิ่งอุปกรณ์สำรอง
Director, Reserve Supplies Division
Tel 0 2980 7417 Fax 0 2980 7417

Update :


 
พ.อ.ณรงค์ รวดเรียว
Col.Narong Ruadrieo
ผู้อำนวยการกองประสานการระดมสรรพกำลัง
Director, Mobilization Coordination Division
Tel 0 2980 7715 Fax 0 2980 7715

Update :


 
พ.อ.ราชันย์ จารุวรรณ์
Col.Rachan Charuwan
ผู้อำนวยการกองสำรวจ
Director, Survey Division
Tel 0 2980 7423 Fax 0 2980 7423

Update :


 

พ.อ.ปรพล อนุศรี
Col.Porrapol Anusri
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา
Director, Research and Development Division
Tel 0 2980 7702 Fax 0 2980 7702

Update :


 
พ.อ.หญิงพรพิมล อัศวเมธา
Col.Pornpimol Asavametha
ผู้อำนวยการกองจัดการ
Director, Management Division
Tel 0 2980 7421 Fax 0 2980 7421

Update :


 


ส่วนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม
Defence Service System Development Coordinating Section

Update :


 ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย กรุงเทพ 10200
Office of the Permanent Secretary for Defence Ministry of Defence, Sanamchai Road, Bangkok 10200

Update :


 
พล.ท.สุทัศน์ ฤทธิสมิต
Gen.Sutas Riddhismita
หัวหน้านายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม
Chief of Defence Service System Development Coordinating Officer
Tel 0 2222 7871
Update :


 
พล.ต.ทรงพล ไพนุพงศ์
Gen.Songphol Painupong
นายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม
Defence Service SystemDevelopment Coordinating Off

Update :


 

พล.ต.ชูเกียรติ จุณณะ
Gen.Chookeard Chunnapiya
นายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม
Defence Service SystemDevelopment Coordinating Off

Update :


 
พ.อ.พิชัย เข็มทอง
Col.Pichai Kemthong
นายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม
Defence Service SystemDevelopment Coordinating Off

Update :


 
พ.อ.สุริยา เปี่ยมศิร
Col.Suriya Piamsiri
นายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม
Defence Service SystemDevelopment Coordinating Off

Update :


 กรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
Defence Industry Department, Defence Industry and Energy Centre
http://mail.mod.go.th/sp/web/did45/defauLt.htm
Update :


 


76 ถนนทหาร, เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
76 Taharn Road, Dusit District, Bangkok 10300

Update :


 
พล.ท.สิทธิพร ทับเที่ยง
Lt.Gen.Siddhiporn Tubtieng
เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร
Director-General
Tel 0 2243 0489
Update :


 

พล.ต.อภิชาต แสงรุ่งเรือง
Gen.Apichat Sangrongruang
รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารฝ่ายบริหาร
Deputy Director-General for Administrative Affairs
Tel 0 2241 4070
Update :


 
พล.ต.สิรวุฒิ สุคันธนาค
Maj.Gen.Sirawat Sukantanak
รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารฝ่ายวิชาการ
Deputy Director-General for Technical Affairs
Tel 0 2243 1644
Update :


 
พล.ต.เชิดศักดิ์ พงษ์ศิริ
Maj.Gen.Chirdsak Pongsiri
เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร
Chief of Staff

Update :


 

พ.อ.จักรกริช จันเทร์มะ
Sen.Col.Chakkrit Chandrema
รองเสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร
Deputy Chief of Staff
Tel 0 2243 1868
Update :


 
พ.อ.สมเจตน์ คล้ายอุดม
Col.Somjet Klaiudom
ผู้อำนวยการกองกลาง
Director, General Affairs Division
Tel 0 2241 3319
Update :


 
พ.อ.กิติ ปัทมานนท์
Col.Kiti Puttamanond
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
Director, Policy and Plans Division
Tel 0 2241 4398
Update :


 

พ.อ.ทินกร รังสิวัฒน์
Col.Thinakorn Rangsivad
ผู้อำนวยการกองโรงงานอุตสาหกรรม
Director, Industry Division
Tel 0 2241 4049
Update :


 
พ.อ.ชวลิต สาลีติ๊ด

ผู้อำนวยการกองควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม

Tel 0 2243 6076
Update :


 
พ.อ.จตุพร ไชยศรี

ผู้อำนวยการกองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม

Tel 0 2241 4049
Update :


 

พล.ต.ฉัตรชัย ไกรสรพงษ์
Maj.Gen.Chatchai Kraisoraphong
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือกรมการพลังงานทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
Director General Northern Petroleum Development Center, Defence Energy Department, Defence Industry and Energy Center
Tel 0 5396 9100 ext. 101, 102 Fax 0 5396 9113

Update :


 


173 ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียม ภาคเหนือ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
173 Fang Maesuai Road, Aumphor Fang, Chiang Mai 50110

Update :


 
พ.อ.อรรรคเดช ครุธเวโช
Col.Akkadej Kruddhavecho
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director-General
Tel 0 5396 9100 ext. 103 Fax 0 5396 9113

Update :


 

พ.อ.สุทัศน์ ศรีหิรัญ
Col.Sutas Srihiran
ผู้อำนวยการกองสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
Director, Petroleum Exploration and Production Division
Tel 0 5396 9100 ext. 301 Fax 0 5396 9100 ext. 311

Update :


 
พ.อ.ณรงค์ ฤทธิฦาชัย
Col.Ronnarong Ritiluchai
ผู้อำนวยการกองการกลั่นปิโตรเลียม
Director, Petroleum Refinery Division
Tel 0 5396 9100 ext. 401 Fax 0 5396 9100 ext. 412

Update :


 
พ.อ.อรรณพ ธัชยะพงษ์
Col.Annop Taschayapong
ผู้อำนวยการกองส่งกำลังและบริการ
Director, Logistics and Services Division
Tel 0 5396 9100 ext. 201 Fax 0 5396 9100 ext. 212

Update :


 

พ.อ.พิสิทธิ์ สิงหราไชย
Col.Pisit Singharachai
ผู้อำนวยการกองผลิตไฟฟ้า
Director, Military Powerplant Division
Tel 0 5396 9100 ext. 481 Fax 0 5388 3206

Update :


 
พล.ท.สิทธิพร ภัทรเสน
Lt.Gen.Sitthiphorn Bhadrasena
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหมเจ้ากรมเทคโนโลยีฯ
Defence Information and Space Technology Department Director-General
Tel 0 2980 5959 Fax 0 2980 5953
sitthiphorn@mod.go.th
Update :


 
พล.ต.ม.ล.สุปรีดี ประวิตร
Maj.Gen.M.L.Supridee Pravitra
รองเจ้ากรมเทคโนโลยีฯ (1)
Deputy Director-General (1)
Tel 0 2980 5857 Fax 0 2980 5858
supridee@mod.go.th
Update :


 

พล.อ.ต.ชัยย์ณรงค์ โพธิ์น้อย
Air.Vice.MarshalChainarong Ponoy
รองเจ้ากรมเทคโนโลยีฯ (2)
Deputy Director-General (2)
Tel 0 2980 5858 Fax 0 2980 5958
kaew@yahoo.com., www.chainarong
Update :


 
พล.ต.นิพนธ์วิทย์ วุฒิรณฤทธิ์
Maj.Gen.Niponewit Vuthironnalit
ที่ปรึกษาทางเทคนิค (1)
Technical Advisor
Tel 0 2980 5856 Fax 0 2980 5953
gennipone@yahoo.com, niponewit.v@mod.go.th
Update :


 
น.อ.ธนพันธ์ หร่ายเจริญ
Gro.Cap.Thanapant Raicharoen
ที่ปรึกษาทางเทคนิค (2)
Technical Advisor
Tel 0 2980 5959 Fax 0 2980 5953
thanapant.r@mod.go.th.
Update :


 

น.อ.สกล ทองใบใหญ่
Gro.Cap.Sakol Thongbiyai
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ
Staff Officer
Tel 0 2980 5959 Fax 0 2980 5953
Sakol@mod.go.th.
Update :


 
พ.อ.วิจิตร รัตนรักษ์
Col.Wijit Rattanarun
ผู้อำนวยการกองกลาง
Director, General Affairs Division
Tel 0 2980 5951 Fax 0 2980 5954
Wjr@mod.go.th.
Update :


 
พ.อ.สุทธิศักดิ์ สลักคำ
Col.Suttisak Slakcom
ผู้อำนวยการกองแผนและวิศวกรรม
Director, Plans and Telecommunications System Engineering Division
Tel 0 2980 5943 Fax 0 2980 5946
Suttisak@gmail.com
Update :


 

พ.อ.มโน นุชเกษม
Col.Mano Nuchkasem
ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร
Director, Communications Division
Tel 0 2980 5949 Fax 0 2980 5955
M.Nuchkasem@mod.go.th.
Update :


 
พ.อ.สมยศ แก้วศรีปราชญ์
Col.Somyos Kaewsriprach
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director, Logistics Division
Tel 0 2980 5848 Fax 0 2504 4466
Somyos@mod.go.th.
Update :


 
พ.อ.ชัยยศ ลิลิตวงษ์
Sen.Col.Chaiyot Lilitwong
ผู้อำนวยการกองกิจการอวกาศ
Director, Space Affairs Division
Tel 0 2980 5945 Fax 0 2980 5945
Chaiyot-2000@yahoo.com
Update :


 

พล.ต.อภิสิทธิ์ ศรีผุดผ่อง
Maj.Gen.Apisit Sriputpong
สำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม กระทรวงกลาโหม
The Office of Defense Broadcastings Telecomminications
Tel 0 2980 6325 Fax 0 2980 6324
Apisit@mod.go.th
Update :


 
พล.ต.พิทักษ์ เกียรติ
Maj.Gen.Pithuk Keattipun
สำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม กระทรวงกลาโหม
The Office of Defense Broadcastings Telecomminications
Tel 0 2980 5617 pithuk.k@mod.go.th
Update :


 
พล.อ.อภิชาติ ทิมสุวรรณ
Col.Apitchat Timsuwan
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
Director General Defence Industry and Energy Centre
Tel 0 2980 5899 (5299) Fax 0 2980 5898

Update :


 

พล.ท.พิพัฒน์โชติ สิทธิชัยนาม

รองผู้อำนวยการศูนย์ (1)
Deputy Director-General (1)
Tel 0 2980 5901 Fax 0 2980 5914, 0 2980 5898

Update :


 
พล.ท.ชัยวัฒน์ สท้อนดี
Lt.Gen.Chaiwat Satondee
รองผู้อำนวยการศูนย์ (2)
Deputy Director-General (2)
Tel 0 2980 5902 Fax 0 2980 5914, 0 2980 5898

Update :


 
พล.ต.ชลิต ศรีระเดช
Maj.Gen.Chlit Sriradej
เสนาธิการศูนย์
Chief of staff
Tel 0 2980 5900 Fax 0 2980 5898

Update :


 

พ.อ.ปรีชา สายเพ็ชร
Col.Precha Saipetch
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
Director, Policy and Plans Division
Tel 0 2980 5800 ext. 5298 Fax 0 2980 5913

Update :


 
พ.อ.เบ็ญจพล ยุกตะทัต
Capt.Benjapol Yuktadatta
ผู้อำนวยการกองกลาง
Director, General Affairs Division
Tel 0 2980 5908 Fax 0 2980 5914

Update :


 
พล.ต.จักรี ตันติพงศ์
Maj.Gen.Chackree Tantipongse
ผู้อำนวยการ โรงงานเภสัชกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
Director-General Defence Pharmaceutical Factory, Defence Industry and Energy Centre
Tel 0 2392 5574 Ctantipongse@yahoo.com
Update :


 183 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
183 Soi Trimit, Rama IV Road, Prakanong, Bangkok 10110

Update :


 
พ.อ.พูลสวัสดิ์ สนธิประสาท
Col.Poolsawat Sonthiprasart
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director-General
Tel 0 2391 7837, 0 2391 7644 Poolsawats@mod.go.th
Update :


 
พ.อ.เรืองสิทธิ์ วิทยาภัค
Col.Ruangsit Wittyapak
ผู้อำนวยการกองโครงการ
Director, Project Division
Tel 0 2390 2575 Ben-491956@hotmail.com
Update :


 

พ.อ.สุภางค์ วงษ์ขันธ์
Col.Supang Wongkhan
ผู้อำนวยการกองโรงงานผลิตยา
Director, Drugs Manufacturing Division
Dr-pang@hotmail.com
Update :


 
พ.อ.หญิงศิริพร พันธุวนิช
Col.Siriporn Punthuvanich
ผู้อำนวยการกองวิจัยและควบคุมมาตรฐาน
Director, Research and Quality Assurance Division
Tel 0 2392 1514 Fax 0 2391 7713
Panthuvnich@yahoo.com
Update :


 
พล.ต.กะสิณ ทองโกมล
Maj.Gen.Kasin Thongkomol
หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานคณะกรรมการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
Chie Office of the Defence Industrial Committee, Defence Industrial Department, Defence Industry and Energy Center
Tel 0 2243 6081 Fax 0 2243 6083

Update :


 76 สี่แยกเกียกกาย ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
76 Kiak Kai, Taharn Road, Dusit District, Bangkok 10300

Update :


 
พ.อ.เชาวน์บูลย์ คงพูนศิลป์
Col.Chaawboon Kongpoolsilpa
รองหัวหน้าสำนักงาน
Deputy Chief
Tel 0 2243 5878 Fax 0 2243 6083

Update :


 
พล.อ.ต.วันชัย โตสุวรรณ
Avm.Wanchai Tosuwan
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหารกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
Director Military Research and Development Center Defence Science and Technology Department
Tel 0 2392 1511 Fax 0 2392 1511

Update :


 

พ.อ.นพดล แสงพลสิทธิ์
Col.Nopdon Seangponsith
รองผู้อำนวยการศูนย์
Deputy Director
Tel 0 2392 1511 Fax 0 2392 1511

Update :


 
น.อ.หญิงภณินท์ทิพย์ สาตราภัย ร.น.
Capt.Panintip Satrapaya, RTN.
รองผู้อำนวยการศูนย์
Deputy Director
Tel 0 2392 1511 Fax 0 2392 151

Update :


 
พ.อ.ยุทธนา สนั่นนาม
Col.Yuthana Sanannam
นักวิจัยพิเศษ
Senior Researcher
Tel 0 2392 0281 Fax 0 2392 0281

Update :


 

พ.อ.วิฑูรย์ อำพันทอง
Col.Vitoon Amphanthong
นักวิจัยพิเศษ
Senior Researcher
Tel 0 2391 4010 Fax 0 2391 4010

Update :


 
พ.อ.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์
Col.Sirasak Yuttapravest
ผู้อำนวยการกอง กองกลาง
Director General Affairs Division
Tel 0 2391 4010 Fax 0 2391 4010

Update :


 
พ.อ.อรรถเศรษฐ์ นิวาตานนท์
Col.Atthasate Nivatanon
ผู้อำนวยการกอง กองแผนและโครงการ
Director Plan and Projects Division
Tel 0 2392 9053 Fax 0 2390 1091

Update :


 

น.อ.ไตรโรจน์ วิโรจน์ไตรรัตน์
Gro.Capt.Triroj Virojtriratana
ผู้อำนวยการกอง กองวิจัยและพัฒนาหลักการ
Director Doctrine Research and Development Division
Tel 0 2391 0077 Fax 0 2391 0077

Update :


 
พ.อ.ณรงค์ หมั่นพลศรี
Col.Narong Munpollasri
ผู้อำนวยการกอง กองวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์
Director Materiel Research and Development Division
Tel 0 2391 0955 Fax 0 2391 0955

Update :


 
น.อ.หญิงบุบผา ทองผาสุก
Gro.Capt.Bubpha Thongphasuk
ผู้อำนวยการกอง กองวิจัยและพัฒนาการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
Director Communications and Electronics Research and Development Division
Tel 0 2392 0281 Fax 0 2392 0281

Update :


 

พล.ท.อดิศร สุวรรณตรา
Lt.Gen.Adisorn Suwantra
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ฯ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
Director-General Defence Science and Technology Department
Tel 0 2980 7779 Fax 0 2980 5889

Update :


 
พล.ต.เรืองปัญญา โคปาละสุต
Maj.Gen.Ruangpunya Kopalasuta
รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ฯ
Deputy Director-General
Tel 0 2980 5886 Fax 0 2980 5889

Update :


 
พล.อ.ต.ธวัช สงวนทรัพ
Avm.Dhawat Sa-nguansapya
รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ฯ
Deputy Director-General
Tel 0 2980 5885 Fax 0 2980 5889

Update :


 

พล.อ.ต.สมเดช อุดมศิลป์
Avm.Somdej Udomsilp
นักวิชาการพิเศษ
Technical Specialist
Tel 0 2980 5800 ext. 5601
Update :


 
พล.ต.จิระชัย เกียรติประจักษ์
Maj.Gen.Jirachai Kiattiprajug
ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Director Science and Technology Policy Office
Tel 0 2980 5800 ext. 5234
Update :


 
พ.อ.ปัญญาวุฒิ พยัคฆนิธิ
Sen.Col.Panyawudh Pyackaniti
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 2980 5800 ext.5234
Update :


 

พ.อ.ณัฏฐ์วรัชญ์ บุญเครือชู
Sen.Col.Nutvarus Boonchukchu
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 2980 5800 ext. 5253
Update :


 
พ.อ.เปรม มีแก้ว
Sen.Col.Prem Meekaew
ผู้อำนวยการกองนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Director, Science and Technology Policy Division
Tel 0 2980 5800 ext. 5262
Update :


 
พ.อ.ดำรง เรืองฤทธิ์
Sen.Col.Dumrong Ruangrith
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานทางทหาร
Director, Military Standard Division
Tel 0 2980 5800 ext. 5252
Update :


 

พ.อ.สิทธิโชค มุกเตียร์
Sen.Col.Sittichoke Muktier
ผู้อำนวยการกองสารสนเทศ
Director, Information Division
Tel 0 2980 5800 ext. 5275
Update :


 
พ.อ.อำพัน ไทยแท้
Sen.Col.Ampan Thaitae
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณโครงการ
Director, Plan and Project Budget Division
Tel 0 2980 5887
Update :


 
พ.อ.สมเกียรติ สัมพันธ์
Sen.Col.Somkiwt Sompan
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ
Director, Project Analysis and Evaluation Division
Tel 0 2980 5800 ext. 5266
Update :


 

พ.อ.ณรัตน์ ศรีรัตน์
Sen.Col.Naratana Sriratana
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Director, Science and Technology Development Promotion Division
Tel 0 2980 5800 ext. 5278 Fax 0 2980 5892

Update :


 
พ.อ.สถาพร วัจนะรัตน์
Sen.Col.Sataporn Vacanarat
ผู้อำนวยการกองกลาง
Director, Administration Division
Tel 0 2980 5890 Fax 0 2504 4390

Update :


 
น.อ.ยอดตาล มีเมศกุล
Gro.Capt.Yodtarn Meeneskul
หัวหน้านายทหารการเงินสำนักงานการเงิน
Chief, Finance Office
Tel 0 2980 5800 ext. 5269 Fax 0 2980 5800 ext. 5269

Update :


 

พล.ท.ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์

ผู้อำนวยการ สำนักงานสนับสนุน
Director-General Office of Support
Tel 0 2910 0079
Update :


 
พล.ต.พหล จันทรประภา
Maj.Gen.Pahol Chandraprabha
รองผู้อำนวยการ (1)
Deputy Director-General (1)
Tel 0 2910 1151
Update :


 
พล.ต.สกุณชัย ศิริเรือง
Maj.Gen.Skunchai Sirireung
รองผู้อำนวยการ (2)
Deputy Director-General (2)
Tel 0 2910 1152
Update :


 

พ.อ.ยศ ชุมสาย ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการกองกลาง
Director, General Affairs Division
Tel 0 2910 0366
Update :


 
พ.อ.กัมปนาท บัวชุม

ผู้อำนวยการกองบริการ
Director, Sevices Division
Tel 0 2222 7845
Update :


 
พ.อ.วิรวัฒน์ ฉัตรทอง

ผู้อำนวยการกองจัดหา
Director
Tel 0 2585 6108
Update :


 

พล.ต.กิติกร ธรรมนิยาย

ผู้อำนวยการสำนักโยธาธิการ
Director, Office of Defence Civil Engineering
Tel 0 2587 9157
Update :


 
พ.อ.ศยาม จันทรวิโรจน์
Sen.Col.Sayam Chandr-Virochana
นายช่างใหญ่สำนักโยธาธิการ
Chief Engineering
Tel 0 2585 7045
Update :


 
พล.ต.ถนอม สุภาพร
Maj.Gen.Thanom Supaporn
ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์
Director
Tel 0 2224 4049
Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400