นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงกลาโหม    กรมราชองครักษ์
กรมราชองครักษ์
Royal Aide-de-Camp Department

สวนจิตรลดา
ดุสิต กรุงเทพฯ 10303
Chitralada Palace
Dusit
Bangkok 10303
Tel 0 2283 2700
Fax 0 2283 2712

Update : 2012-03-23 07:49:15


 

พล.อ.สายัณห์ คัมภีร์พันธุ์
Gen.Sayan Kampeepan
สมุหราชองครักษ์
Chief, Aide-de-Camp General to H.M. the King
Tel 0 2283 2801
Update :


 
พล.ร.อ.เดชา บุนนาค ร.น.
Adm.Decha Bunnag, RTN
รองสมุหราชองครักษ์
Deputy Chief Aide-de-Camp General to H.M. the King
Tel 0 2283 2802
Update :


 
พล.อ.วิเศษ คงอุทัยสกุล
Gen.Wises Konguthaisakul
รองสมุหราชองครักษ์
Deputy Chief Aide-de-Camp General to H.M. the King
Tel 0 2283 2873
Update : 2012-03-01 09:41:23


 

พล.อ.อ.สุพจน์ ครุฑพันธุ์
Acm.Supoj Krutpun
รองสมุหราชองครักษ์
Deputy Chief Aide-de-Camp General to H.M. the King
Tel 0 2283 2812
Update :


 
พล.ร.อ.ประภัทร์เผ่า ปัณยาชีวะ ร.น.
Adm.Praphatpao Panyajiva, RTN
รองสมุหราชองครักษ์
Deputy Chief Aide-de-Camp General to H.M. the King
Tel 0 2283 2856
Update :


 
พล.อ.ณพล บุญทับ
Gen.Naphon Buntup
รองสมุหราชองครักษ์
Deputy Chief Aide-de-Camp General to H.M. the King
Tel 0 2283 2863
Update :


 

พล.อ.คณิต เพิ่มทรัพย์
Gen.Kanit Permsub
รองสมุหราชองครักษ์
Deputy Chief Aide-de-Camp General to H.M. the King
Tel 0 2283 2403
Update :


 
พล.อ.พูลสวัสดิ์ ปัญจมานนท์
Gen.Poonsawat Panjamanond
รองสมุหราชองครักษ์
Deputy Chief Aide-de-Camp General to H.M. the King
Tel 0 2283 2878
Update :


 
พล.อ.วาภิรมย์ มนัสรังษี
Gen.Vapirom Manasrangsi
รองสมุหราชองครักษ์
Deputy Chief Aide-de-Camp General to H.M. the King
Tel 0 2283 2406
Update :


 

พล.อ.อ.จารึก สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
Acm.Charuk Sanitwongse Na Ayuthaya
รองสมุหราชองครักษ์
Deputy Chief Aide-de-Camp General to H.M. the King
Tel 0 2283 2407
Update :


 
พล.อ.พงษ์เทพ กนิษฐานนท์
Gen.Pongthep Kanitthanon
รองสมุหราชองครักษ์
Deputy Chief Aide-de-Camp General to H.M. the King
Tel 0 2283 2872
Update :


 
พล.อ.สมชาย หิรัณยัษฐิติ
Gen.Somchai Hiranyasthiti
รองสมุหราชองครักษ์
Deputy Chief Aide-de-Camp General to H.M. the King
Tel 0 2283 2737
Update :


 

พล.ร.อ.วีระศักดิ์ อ๊อกกังวาล ร.น.
Adm.Weerasak Oggungwan, RTN
รองสมุหราชองครักษ์
Deputy Chief Aide-de-Camp General to H.M. the King
Tel 0 2283 2839
Update :


 
พล.อ.ณรงค์ แสงชนะศึก
Gen.Narong Saengchanasuk
รองสมุหราชองครักษ์
Deputy Chief Aide-de-camp General to H.M.the King
Tel 0 2283 2405
Update : 2012-03-01 09:52:35


 
พล.อ.นนท์เกษม ขำเกษม
Gen.Nongaseam Khumgaseam
รองสมุหราชองครักษ์
Deputy Chief Aide-de-Camp General to H.M. the King
Tel 0 2283 2869
Update : 2012-03-01 09:47:35


 

พล.อ.เจษฏา ศรีสุภาพ
Genjesda Srisupap
รองสมุหราชองครักษ์
Deputy Chief Aide-de-camp General to H.M.the King
Tel 0 2283 2375
Update : 2012-03-01 09:57:15


 
พล.อ.ม.ล.ทศนวอมร เทวกุล
Gen.ML.Tosnawa-Amorn Devakula
รองสมุหราชองครักษ์
Deputy Chief Aide-de-camp General to H.M.the King

Update : 2012-03-23 07:54:35


 
พล.อ.อ.ธีระพล คล้ายพันธ์
Acm.Teerapol Klyphun
รองสมุหราชองครักษ์
Deputy Chief Aide-de-camp General to H.M.the King

Update : 2012-03-23 07:51:47


 

พล.อ.อ.เดชา หันหาบุญ
Acm.Decha Hunhaboon
รองสมุหราชองครักษ์
Deputy Chief Aide-de-Camp General to H.M.the King
Tel 0 2283 2869
Update : 2014-11-10 14:44:48


 
พล.อ.กันตภณ ปทุมลังการ์
Gen.Guntapon Patumlungkar
เสนาธิการ กรมราชองครักษ์
Chief of Staff
Tel 02 2832411
Update : 2012-03-23 07:57:27


 
พล.อ.ท.พิเชษฐ ขาวจุ้ย
Air MarshalPichet Khaojui
รองเสนาธิการ
Deputy Chief of Staff
Tel 0 2283 2413
Update : 2014-11-10 13:22:08


 

พล.อ.ท.โสภณ น้อยเพิ่ม
Air MarshajSopon NoiPerm
รองเสนาธิการ 02 283 2412
Deputy Chief of Staff
Tel 0 2283 2303
Update : 2014-11-10 13:37:18


 
พล.อ.อ.ชูชาติ วุฒิศาสตร์กุล
Acm.Chuchat Vuttisatkul
ผทค.พิเศษ
Senior Expert
Tel 0 2283 2245
Update : 2014-11-10 15:07:14


 
พล.อ.พัชรพงษ์ อินทรสุวรรณ
Gen.Patcharapong Intarasuwan
ปษ.พิเศษ
Senior Advisor
Tel 02 283 2890
Update : 2014-11-11 14:37:05


 

พล.อ.ท.ชลาทร พละพงศ์
Air Marshaj
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
Senior Expert

Update : 2014-11-10 15:51:36


 
พล.ต.พิชญ์ โชติสุต
Maj.Gen.Pich Jotista
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
Chief, Executive Staff Officer to the Commander
Tel 0 2283 2658-9
Update : 2014-11-11 09:56:37


 
พล.ร.อ.ไตรภพ พิชัยกุล ร.น.
Adm.Tripop Pichaikool, RTN
ผู้อำนวยการ สำนักงานราชองครักษ์ประจำ
Director Office of Permanent Aide-de-Camp
Tel 0 2283 2885
Update : 2014-11-13 09:40:38


 

พล.อ.ท.อิทธิศักดิ์ ศรีสังข์
Air MarshalAittisak Srisung
รองผู้อำนวยการ สำนักงานราชองครักษ์ประจำ
Deputy Director Office of Permanent Aide-de-Camp
Tel 022832840
Update : 2014-11-13 09:41:32


 
พล.ร.ท.สมศักดิ์ ศรีสุข ร.น.
Vadm.Somsak Srisook,RTN
รองผู้อำนวยการ สำนักงานราชองครักษ์ประจำ
Deputy Director Office of Permanent Aide-de-Camp
Tel 02 283 2895
Update : 2014-11-13 09:41:54


 
พล.อ.ปุรณิทธิ์ บุณยมานพ
Gen.Puranit Bunyamanop
ผู้อำนวยการ สำนักงานรักษาความปลอดภัย
Director Office of Security
Tel 0 2283 2819
Update : 2014-11-13 09:45:23


 

พล.อ.ท.นิพนธ์ คำเพราะ
Air Marshal
รองผู้อำนวยการ สำนักงานรักษาความปลอดภัย
Deputy Director Office of Security
Tel 02 2832734
Update : 2014-11-13 09:43:42


 
พล.ต.พูนศักดิ์ คัมภีพันธุ์
Maj.Gen.Poonsak Kumpeephan
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักรักษาความปลอดภัย
Assistant Director Office of Security
Tel 0 2283 2734
Update : 2014-11-13 09:46:03


 
พล.ร.อ.คมสรร บุษปะเวศ ร.น.
Adm.Komsun Pushpavesa,RTN
ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน
Director Office or Policy and Planning
Tel 02 2832301
Update : 2014-11-13 09:46:41


 

พล.ท.อดิเรก วงษ์บัณฑิต
Lt.Gen.Adirake Wongbundit
รองผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน
Deputy Director Office or Policy and Planning
Tel 0 2283 2302
Update : 2014-11-13 09:47:18


 
พล.ต.ขัตติยะ อุ่นอก
Maj.Gen.Kateeya Ounock
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน
Assistant Director Office or Policy and Planning
Tel 0 283 2303
Update : 2014-11-13 09:47:43


 
พ.อ.มานพ แฝดกลาง
Col.Manop Fadklang
ผู้อำนวยการกอง กองกลาง
Director General Affairs Division
Tel 0 2283 2371
Update : 2014-11-13 09:48:50


 

น.อ.เกริกพันธ์ พันธุ์สัมฤทธิ์ ร.น.
Capt.Krirkphun Phunsumrit,RTN
ผู้อำนวยการกอง กองยุทธการ
Director Operation Division
Tel 0 2283 2341
Update : 2012-03-01 10:32:14


 
พ.อ.มนศักดิ์ สุวงศ์สินธุ์
Col.Manasak Suvongsindh
ผู้อำนวยการกอง กองงบประมาณ
Director Budget Division
Tel 0 2283 2321
Update : 2014-11-13 09:49:29


 
น.อ.ชูชาติ โพธิ์ไชยแสน
Gp.Capt.Chuchart Phochaisan
ผู้อำนวยการกอง กองการสื่อสารและสารสนเทศ
Director Communications and Information Technology Division
Tel 0 2283 2707
Update : 2014-11-13 09:50:08


 

พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต
Gen.Siwa Pramorntad
ผู้อำนวยการ สำนักยุทธบริการ
Director Offuce of Support Services
Tel 02 283 2201
Update : 2014-11-10 13:19:23


 
พล.ท.ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ
Lt.Gen.Trnaruch Hirunburana
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักยุทธบริการ
Assistant Director
Tel 0 2283 2202
Update : 2014-11-10 15:26:21


 
พล.ต.พรชัย ขาวสบาย
Maj.Gen.pornchai Khaosabai
ผู้ช่วยอำนวยการกอง สำนักยุทธบริการ
Assistant Director
Tel 0 2283 2203
Update : 2014-11-10 15:27:59


 

พ.อ.ชัชวาลย์ ชมแก้ว
Col.Chutchaval Chomkaew
ผู้อำนวยการกอง กองบริการ
Director Services Division
Tel 0 2283 2231
Update : 2014-11-13 09:51:01


 
น.อ.พัชรพล พุกกะรัตน์ ร.น.
Capt.Phatcharaphon Phukkarat
ผู้อำนวยการกอง กองส่งกำลังบำรุง
Director Logistics Division

Update : 2014-11-13 09:51:46


 
พ.อ.ชาญ เนื่องนุช
Col.Chan Nuengnuch
ผู้อำนวยการกอง กองการเงิน
Director Finance Division
Tel 0 2283 2271
Update : 2014-11-13 09:52:14


 

น.อ.บรวงสรวง บุนนาค
GP.Capt.Baungsaung Bunnag
ผู้อำนวยการกอง กองการขนส่ง
Director Transportation Division
Tel 0 2283 2748
Update : 2012-03-25 10:50:30


 
พ.อ.เดชาวุธ ฟุ้งลัดดา
Col.Daechawut Foongladda
หัวหน้านายทหารพระธรรมนูญ ฝ่ายพระธรรมนูญ
Deputy Chief, Judge Advocate Section Judge Advocate Sub-Division
Tel 0 2283 2720
Update : 2014-11-13 09:52:57


 
น.อ.วรวัฒน์ คงมั่น
Gp.Capt.Worawat Kongmun
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Chief, Internal Audit Section Internal Audit Section
Tel 0 2283 2181
Update :


 

พลร.อ.สุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ ร.น.
Adm.Suwan Tansuwanrat,RTN
ผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการพิเศษ
Director Office of Special Services
Tel 0 2283 2245
Update : 2014-11-13 09:55:27


 
พล.ท.อธิคม สุขสมสถาน
Lt.Gen.Athikom Sooksomstarn
รองผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการพิเศษ
Deputy Director Office of Special Services
Tel 0 2283 2210
Update : 2014-11-13 09:53:48


 
พล.ท.ประเสริฐ ยังประภากร
Lt.Gen.Prasert Youngprapakorn
รองผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการพิเศษ
Deputy Director Office of Special Services

Update : 2014-11-13 09:57:09


 หน่วยแยกรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญประจำกรมราชองครักษ์
VIP Protection Branch Attached to Royal ADC Department
Tel 0 2282 6828
Update :


 


สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ
Office of Police Attached to the Court
Tel 0 2281 2120-2
Update :


 


หน่วยนายทหารเสริมกำลังพิเศษ
Spacial Support Officers Unit
Tel 0 2283 9250
Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400