นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงกลาโหม    องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
The War Veterans Organization of Thailand Under Royal Patronage of His Majesty the King

420/3 ถนนราชวิถี
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
420/3 Ratchawithi Road
Rajathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2354 8586-91, 0 2354 8600-10
Fax 0 2354 8630
www.thaiveterans.mod.go.th
Update : 2012-03-02 10:47:31


 

พล.อ.อำนาจ รอดสวัสดิ์
Gen.Aumdaj Rodsawat
ผู้อำนวยการ
Director-General
Tel 026446592 Fax 0 2354 8619

Update : 2016-10-03 16:04:24


 
พล.ท.สวัสดิ์ ทัศนา
Lt.Gen.Sawad Thasana
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director-General
Tel 026446618 Fax 0 2354 8629

Update : 2015-10-06 11:23:36


 
นางพรรณงาม เลิศหิรัญวงศ์
Mrs.Panngam Lerthirunwong
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
Assistant Director-General
Tel 0 2354 8572
Update : 2015-03-26 16:09:16


 

นายชูวิทย์ เพชรล้ำ
Mr.
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ


Update : 2015-03-26 16:29:02


 
นางสิริลักษณ์ สวาสดิ์กลิ่น
Mrs.Siriluk Swasklin
หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
Chief of Office of the Director-General
Tel 0 2354 8629 ext. 310
Update : 2015-03-26 16:29:19


 
นายบุญเลิศ สนใจ
Mr.Boonlert Sonjai
เลขานุการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
Secretary
Tel 0 2354 8573, 0 2354 8587 ext. 123
Update : 2015-02-11 10:27:23


 

นายวีรุยุทธ บ่อทรัพย์
Mr.Veerayut Borsap
รองเลขานุการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
Deputy Secretary
Tel 0 2354 8581, 0 2354 8587 ext. 114
Update : 2015-03-26 16:13:30


 
นางสาวดรุณี จันศิริ
Ms.Darunee Jansiri
ผู้อำนวยการกอง กองกลาง
Director of General Division
Tel 0 2354 8628, 0 2354 8587 ext. 117
Update : 2015-02-11 10:31:19


 
นายเผชิญ ทองขุนดำ
Mr.Pachen Thongkundum
ผู้อำนวยการกอง กองกฎหมาย
Director of Legal Division
Tel 0 2354 8618, 0 2354 8587 ext. 131
Update : 2015-10-05 10:21:20


 

นางนาฏยา กลางโฉม
Mrs.Nataya Klangchome
ผู้อำนวยการกอง กองการประชุมและพิธีการ
Director of Conference and Protocal Division
Tel 0 2354 8617, 0 235 48587 ext. 141
Update : 2015-02-11 10:32:14


 
นายจิระพงษ์ กาญจนาภา
Mr.Chirapong Kanjanapa
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายนโยบายและแผน
Director of Directorate of Policy ans Planning
Tel 0 2354 8626, 0 2354 8587 ext. 154 Fax 0 2354 8626

Update : 2015-02-11 10:30:17


 
พ.ท.หัสชัย เอี่ยมละออ
Lt.Col.Hatsachai Aeamlaoor
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายนโยบายและแผน
Deputy Director of Directorate of Policy and Planning
Tel 0 354 8575, 0 2354 8587 ext. 155
Update : 2015-10-01 13:58:25


 

นางดวงดาว จิตสุขปาลพรหม
Mrs.Duangdow Jitsukpanpom
ผู้อำนวยการกอง กองกำลังพล
Director Personnel Division
Tel 0 2354 8621, 0 2354 8587 ext. 158
Update : 2015-10-01 14:22:19


 
นางสาวทิพยธิดา ภ้กดีศุภผล
MissTiptida Pakdisupapol
ผู้อำนวยการกอง กองประชาสัมพันธ์
Director of Public Relations Division
Tel 0 2354 8580, 0 2354 8587 ext. 170 Fax 0 2354 8580

Update : 2015-02-11 10:57:01


 
พ.ท.ณัฐศักดิ์ วัชโรบล
Lt.Col.Nuttasak Watrollbol
ผู้อำนวยการกอง กองแผนและวิชาการ
Director of Technical and Planning Division
Tel 0 2354 8570, 0 2354 8587 ext. 181 Fax 0 2354 8570

Update : 2015-10-01 14:23:49


 

นางสาวมณฑิรา โชคขจิตสัมพันธ์
Ms.Muntira Chockkajitsumpan
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปลัดบัญชี
Director of Directorate of Comptroller
Tel 0 2354 8627, 0 2354 8587 ext. 193 Fax 0 2354 8574

Update : 2015-07-09 15:48:03


 
นางอรพิณ ไพศาลสารกิจ
Mrs. Orapin Paisansarakit
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปลัดบัญชี
Deputy Director of Directorate of Comptroller
Tel 0 2644 6578, 0 2354 8587 ext. 194 Fax 0 2354 8574

Update : 2015-03-27 10:17:15


 
นางสาวสุชีลา อยู่สำราญ
MrsSucheela Yosumrad
ผู้อำนวยการกอง กองการเงิน
Director of Finance Division
Tel 0 2354 8586, 0 2354 8587 ext. 231 Fax 0 2354 8586

Update : 2015-03-27 10:29:44


 

นางสาวสุชาดา อินทรักษา
MissKidsanee Khwan-orn
ผู้อำนวยการกอง กองบัญชี
Director of Accounting Division
Tel 0 2640 9163, 0 2354 8587 ext. 383 Fax 0 240 9163

Update : 2015-02-11 11:05:26


 
นางอุษา กาญจนาภา
Mrs.Usa Kanjanapa
ผู้อำนวยการกอง กองบริหารและควบคุม
Director of Administrative and Control Division
Tel 0 2354 8571, 0 2354 8587 ext. 197
Update : 2015-02-11 11:06:01


 
พ.อ.กิตติพันธ์ เฉลิมแสนยากร
Col.Kittipan Chalermsanyakorn
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
Director of Directorate of Logistics
Tel 0 2354 8631, 0 2354 8587 ext. 306
Update : 2015-10-06 11:12:40


 

นางสาวปุณณภา ปรีดีขนิษฐ์
Ms.Punnapa Preedikanit
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
Deputy Director of Directorate of Logistics
Tel 0 2354 8585, 0 2354 8587 ext. 307
Update : 2015-10-01 14:43:02


 
นายชัชวาลย์ พัวพานิช
Mr.Chachcwan Porpanit
ผู้อำนวยการกอง กองบริการ
Director of General Services Division
Tel 0 2354 8623, 0 2354 8587 ext. 315
Update : 2015-07-09 15:45:16


 
นางจารุกาญจน์ สุนทรกุล
Mrs.Jarukan Soontornkun
ผู้อำนวยการกอง กองการพัสดุ
Director of Supply Division
Tel 0 2644 6720, 0 2354 8587 ext. 332
Update : 2015-02-11 13:44:41


 

พ.ท.สรเสกข์ เทพพิทักษ์
Lt.Col.Sorrassek PorpanitTheppitak
ผู้อำนวยการกอง กองก่อสร้าง
Director of Contruction Division
Tel 0 2644 6601, 0 2354 8587 ext. 343
Update : 2015-07-09 15:49:44


 
นายนิรันดร์ ใจซื่อ
Mr.Nirun Jaisue
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์
Director of Directorate of Welfare Assistance
Tel 0 2354 8624, 0 2354 8587 ext. 241 Fax 0 2248 3296

Update : 2015-10-06 11:04:37


 
พ.อ.ฉัตรทอง เจตะภัย
Col.Chathong Jatapai
รองผู้อำนวยการฝ่าย
Deputy Director of Directorate of Welfare Assistance
Tel 0 2664 5458, 0 2354 8587 ext. 242 Fax 0 2248 3296

Update : 2015-02-11 13:47:37


 

นางวรรณา เขม้นจันทร์
Mrs.Wanna Kamentchan
ผู้อำนวยการกอง กองสวัสดิการ
Director of Welfare Division
Tel 0 2354 8599, 0 2354 8587 ext. 245 Fax 0 2248 3296

Update : 2015-02-11 13:49:02


 
นางอิ่มพักตร์ ํธเนศกิตติภูมิ
Mrs.Imphak Thaneskittipoom
ผู้อำนวยการกอง กองทุนสงเคราะห์
Director of Aid Funds Division
Tel 0 2354 8583, 0 2354 8587 ext. 260 Fax 0 2248 3296

Update : 2015-10-06 11:03:08


 
นางปิยะนุช ศรีสารัตน์
Mrs.Piyanut Srisarat
ผู้อำนวยการกอง กองการฌาปนกิจ
Director of Cremation Welfare Division
Tel 0 2354 5344, 0 2354 8587 ext. 360 Fax 0 2644 6602

Update : 2015-10-01 14:29:22


 

นายปรีดา ปราบประชา
Mr.Preeda Prabpracha
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์
Director of Directorate of Vocational Assistance
Tel 0 2354 8625, 0 2354 8587 ext. 276
Update : 2015-02-11 13:53:35


 
นางปรียาลักษณ์ ฤทธิเดช
Mrs.Priyaluk Riddhidej
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์
Deputy Director of Directorate of Vocational Assistance
Tel 0 2644 6582, 0 2354 8587 ext. 277
Update : 2015-10-01 14:40:53


 
นางสาวพัชราภรณ์ บุญเครือพันธุ์
MissPacharaporn Booncruepan
ผู้อำนวยการกอง กองอาชีพ
Director of Vocational Division
Tel 0 2354 8592, 0 2354 8587 ext. 280
Update : 2015-02-11 13:59:44


 

นายสุุชน สุปาณนนท์
Mr.Suchun Supananoon
ผู้อำนวยการกอง กองนิคมเกษตรกรรม
Director Agricultural and Land Settlement Division
Tel 0 2354 8577, 0 2354 8587 ext. 290 Fax 0 2354 8577

Update : 2014-12-04 11:12:43


 
นางสมใจ ยังประดิษฐ
Mrs.Somjai Youngpradit
ผู้อำนวยการกอง กองตรวจสอบภายใน
Director of Internal Audit Division
Tel 0 2354 8622, 0 2354 8587 ext. 217
Update : 2015-03-27 10:30:50


 
นายอัครา พงคพนาไกร
Mr.Akkra Pongkapanakrai
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
Director of The Veterans General Hospital
Tel 0 2246 5124 Fax 0 2246 2700

Update : 2015-10-01 15:55:13


 

นางสุชาดา ตันประเสริฐ
Mrs.Suchada Tanprasert
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ฝ่ายการแพทย์
Deputy Director of Directorate of Academic Affairs
Tel 0 2246 5444, 0 2245 0661-4 ext. 10688
Update : 2015-02-11 14:20:15


 
นายสง่า พินิจพิชิตกุล
Mr.Sa -nga Pinijpichitkul
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ฝ่ายบริหาร
Deputy Director of Directorate of Administrative Affairs
Tel 0 2246 5558, 0 2245 0661-4 ext. 10666
Update : 2015-02-11 14:24:58


 
นายสมกิจ อวเกียรติ
Mr.Somkit Awakiat
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ฝ่ายสนับสนุน
Deputy Director of Directorate of Support
Tel 0 2245 6495, 0 2245 0661 ext. 10671
Update : 2015-02-11 14:26:28


 

นางวิภา อุทัยรัตน์

หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
Specialist
Tel 0 2245 5155, 0 2245 0661 ext. 10400
Update : 2015-03-26 16:16:44


 
นายศักดิ์เกษม ศรีธรานนท์

ผู้อำนวยการกองกลาง

Tel 0 2245 0661 ext. 90128
Update : 2015-03-26 16:18:21


 
นางกาญจนี รอดโพธิ์ทอง

ผู้อำนวยการกอง กองส่งกำลังบำรุง


Update : 2015-03-26 16:20:35


 

นางบุหลัน ผลอวยพร

ผู้อำนวยการกอง กองบริการสายแพทย์
Director of General Services Division

Update : 2015-03-26 16:22:47


 
นายปกรณ์ มีพานิช
Mr.Pakorn Meepanit
ผู้อำนวยการกอง กองเวชศาสตร์ชันสูตร
Director of Pathology Diagnostic Medicine Division
Tel 0 2246 5474 ext. 5200
Update : 2015-02-12 09:52:53


 
นางสาวนฎา ขำกนก
Ms.Napa Klumkanak
ผู้อำนวยการกอง กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Director of Orthopaedic and Physical Rehabilitation Division
Tel 0 2246 5155, 0 2245 0661-4 ext. 5155 Fax 0 2246 5155

Update : 2015-02-12 09:54:11


 

นางจิตติมา ปรีชา
Mrs.Jittima Preecha
ผู้อำนวยการกอง กองอายุรกรรมและจิตเวช
Director of Medicine and Psychiatric Division
Tel 0 2245 5155, 0 2245 0661-4 ext. 1300 Fax 0 2246 5247

Update : 2015-02-12 09:55:57


 
นางพรรษพร เจริญสกุลวงศ์
Mrs.Patsaporn Chalersakunwong
ผู้อำนวยการกอง กองศัลยกรรมและวิสัญญี
Director of Surgery Division
Tel 0 2245 5155, 0 2245 0661-4 ext. 1200
Update : 2015-02-12 10:01:38


 
นายวรกิจ ไวทยะวานิชกุล
Mr.Worakit Withayawanitkul
ผู้อำนวยการกอง กองทันตกรรม
Director of Dentistry Division
Tel 0 2246 5445 ext. 1540 Fax 0 2968 6483

Update : 2015-02-12 10:03:34


 

นางจุฑามาศ อวเกียรติ
Mrs.Jutamad Awakiat
ผู้อำนวยการกอง กองเภสัชกรรม
Director of Phamaceutical Division
Tel 0 2246 5800 ext. 1240
Update : 2015-02-12 10:17:06


 
นางสาวเจียมจิตต์ จุดาบุตร
Ms.Jiemjit Judabooth
ผู้อำนวยการกอง กองการพยาบาล
Director of Nurse Division
Tel 0 2246 57875 ext. 1400
Update : 2015-02-12 10:19:27


 
นายศักดิ์เกษม ศรีธรานนท์
Mr.Sakkaseam Sritaranoon
ผู้อำนวยการ กองกลาง โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
Director
Tel 022465557
Update : 2015-03-27 13:22:10


 

นางบุหลัน ผลอวยพร

ผู้อำนวยการ กองบริการสายแพทย์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

Tel 026449400-13 *40145 Fax 026445971

Update : 2015-03-27 15:18:17


 
นายอดิสร สรเทศน์
Mr.Adisorn Sorathed
ผู้อำนวยการสำนักงาน กิจการศาลหลักเมือง
Director of The City Pillar Shrine Admintration
Tel 0 2222 0272 ext. 111
Update : 2015-02-12 10:46:22


 
นายประเกียรติ เพชรสุวรรณ
Mr.Parkeat Petsuwan
ผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการการเกษตรและการบริการ
Director of Directorate of Agriculture,Industry and General Services
Tel 0 2354 8615
Update : 2015-02-12 10:50:59


 

นางไพลิน วานิชสมบัติ
Mrs.Pailin Wanichsombat
ผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
Director of wvo office of Printing Mill
Tel 025879316 Fax 025873295

Update : 2015-07-09 16:00:08


 
นายสุวัฒน์ จินดา
Mr.Suwat Jinda
ผู้อำนวยการ สำนักงานรักษาความปลอดภัย
Director of WVO Office of Security Service
Tel 0 2248 6497 Fax 0 2644 679

Update : 2015-10-01 14:33:26


 
นายสุวัฒน์ ปิ่นเจริญ
Mr.Suwat Princharoen
ผู้อำนวยการ สำนักงานจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งและบุหรี่
Director of WVO Office of Lottery and Tobacco Provision
Tel 0 2354 8636 Fax 0 2354 8636

Update : 2015-02-12 10:54:35


 

นางพรรนิภา สุนทรกะลัมภ์
Mrs.Punnipa Sountornkalump
ผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์
Director of WVO Office of Terminal Production Workshop
Tel 0 2354 8636
Update : 2015-03-27 10:31:43


 
นายสุริยา ธัญญา

ผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการพลังงาน


Update : 2015-03-27 10:58:54


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400