นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงกลาโหม    กองบัญชาการกองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย
Royal Thai Armed Forces Headquarters

127 หมู่3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Changwattana Rd., Thungsonghong
Laksi
Bangkok 10210
www.rtarf.mi.th

 

พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
Gen.Tanasak Patimapragorn
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
Supreme Commander
Tel 0 2575 6338, 0 2572 1004 06


 
พล.อ. วรพงษ์ สง่าเนตร
Gen.Worapong Sanganetra
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ทบ.)
Deputy Supreme Commander
Tel 0 2575 6131


 
พล.ร.อ. อมรเทพ ณ บางช้าง ร.น.
Adm.
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ทร.)
Deputy Supreme Commander
Tel 0 2575 6473


 

พล.อ.อ. บุญยฤทธิ์ เกิดสุข
ACMBoonyarit Kerdsuk
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ทอ.)
Deputy Supreme Commander
Tel 0 2575 6145


 
พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล
Gen.
เสนาธิการทหาร
Chief of Joint Staff
Tel 0 2575 6159, 0 2572 1057


 
พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
Gen.
รองเสนาธิการทหาร (ทบ.)
Deputy Chief of Joint Staff
Tel 0 2575 6162


 

พล.ร.อ.อิทธิคมน์ ภมรสูต ร.น.
Adm.Ittikomn Bhamarasuta
รองเสนาธิการทหาร (ทร.)
Deputy Chief of Joint Staff
Tel 0 2575 6483


 
พล.อ.อ.คะเชนทร์ วิเศษรจนา
ACMKachain Visesrojana
รองเสนาธิการทหาร (ทอ.)
Deputy Chief of Joint Staff
Tel 0 2575 6169


 
พล.ต.กสิณกฤษฏิ์ พงษ์เขียว
Maj.Gen.
ผู้อำนวยการสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักกองบัญชาการ กองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย
Directer of Headquaters Section of the Royal Thai Armed Forces Headquarters Headquaters Section of the Royal Thai Armed Forces Headquarters
Tel 0 2572 1654


 

พล.ต.ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์
Maj.Gen. Kawkiat Pitakwong
เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย
Supreme Command Secretary Office of the Supreme Command Secretary
Tel 0 2575 6104, 0 2572 1539


 
พล.ท.นริศ วงศ์สิงห์
Lt.Gen.
จเรทหาร สำนักงานจเรทหาร
Inspector General Office of the Inspector General
Tel 0 2575 6518, 0 2572 1149


 
พล.ต.ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์
Maj.Gen. Teeradej Chatsathienpong
รองจเรทหาร
Deputy Inspector General
Tel 0 2575 6520, 0 2572 1151


 

พล.ต.ยอดพล เบี้ยวไข่มุข
Maj.Gen. Yodphon Beokhaimook
รองจเรทหาร
Deputy Inspector General
Tel 0 2575 6519, 0 2572 1150


 
พล.ต.อภิรมย์ จินตเกษกรรม
Maj.Gen.Apirom Jintakegam
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร
Director of Audit office Audit Office
Tel 0 2575 6529, 0 2572 1430


 
พล.ต.โสฬส สิรยากร
Maj.Gen.
ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญ สำนักงานพระธรรมนูญทหาร
Director of Judge Advocate Office Judge Advocate Office
Tel 0 2575 6327


 

พล.ต.ภัทรกฤต สำอางศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการทหาร สำนักสวัสดิการทหาร
Director of Welfare Office Welfare Office


 
พล.ต. พัฒนา คุ้มเปลี่ยน
Maj.Gen.
ผู้อำนวยการสำนักยุทธโยธาทหาร สำนักยุทธโยธาทหาร
Director of Civil Engineering Office Civil Engineering Office
Tel 02963 6122


 
พล.อ.ท.อารมย์ ปัถวี
AM
เจ้ากรมกำลังพลทหาร กรมกำลังพลทหาร
Director of Joint Personnel Directorate of Joint Personnel
Tel 0 2575 6224, 0 2572 1101


 

พล.ต. ประยุทธ สีดอกพุด
Maj.Gen.
รองเจ้ากรมกำลังพลทหาร
Deputy Director of Joint Personnel
Tel 0 2575 6070


 
พล.ร.ต.พัลลภ ทองระอา ร.น.
Radm. Panlop Thongra-ar
รองเจ้ากรมกำลังพลทหาร
Deputy Director of Joint Personnel
Tel 0 2575 6068


 
พล.ท.สีหนาท วงศาโรจน์
Lt.Gen.
เจ้ากรมข่าวทหาร กรมข่าวทหาร
Director of Joint Intelligence Directorate of Joint Intelligence
Tel 0 2575 6231


 

พล.ต.พล.ต.ธิวา เพ็ญเขตกรณ์
Maj.Gen.
รองเจ้ากรมข่าวทหาร
Deputy Director of Joint Intelligence
Tel 0 2575 6078


 
พล.ร.ต. อรัญ นำผล ร.น.
Radm. Arun Numphon
รองเจ้ากรมข่าวทหาร
Deputy Director of Joint Intelligence
Tel 0 2575 6025


 
พล.ท.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
Lt.Gen. Tarnchiyan Srisuwan
เจ้ากรมยุทธการทหาร กรมยุทธการทหาร
Director of Joint Operations Directorate of Joint Operations
Tel 0 2575 6003, 0 2572 1301


 

พล.ต.วัลลภ รักเสนาะ
Maj.Gen.
รองเจ้ากรมยุทธการทหาร
Deputy Director of Joint Operations


 
พล.ร.ต.ปรีชา พงศ์สุวรรณ ร.น.
Radm.Preecha Pongsuwan
รองเจ้ากรมยุทธการทหาร
Deputy Director of Joint Operations
Tel 0 2575 6333


 
พล.อ.ต. ธีรฉัตร์ กระโจมแก้ว
AVMTeerachat Krajomkeaw
รองเจ้ากรมยุทธการทหาร
Deputy Director of Joint Operations
Tel 0 2575 6054


 

พล.ร.ท.ประจักษ์ สันทัดเลขา ร.น.
Vadm.Prachak Sunthudlakhar
เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร
Director of Joint Loglstics Directorate of Joint Logistics
Tel 0 2575 6095, 0 2572 1401


 
พล.ต. พิจิตร แก้วลี
Maj.Gen. Phichit Kaewlee
รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร
Deputy Director of Joint Logistics
Tel 0 2575 6040


 
พล.อ.ต. วันชัย นุชเกษม
AVM
รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร
Deputy Director of Joint Logistics
Tel 0 2575 6039


 

พล.ท. หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ
Lt.Gen. Harit Pumhiran
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กรมกิจการพลเรือนทหาร
Director of Joint Civil Affairs Directorate of Joint Civil Affairs
Tel 0 2575 6581, 0 2572 1501


 
พล.ต.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ
Maj.Gen.
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร
Deputy Director of Joint Civil Affairs
Tel 0 2575 6583, 0 2572 1503


 
พล.ต.วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน
Maj.Gen.Visitt Visittyothin
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร
Deputy Director of Joint Civil Affairs
Tel 0 2575 6584, 0 2572 1504


 

พล.ท.ไพรัช โพธิ์อุบล
Lt.Gen.
เจ้ากรมการสื่อสารทหาร กรมการสื่อสารทหาร
Director of Joint Communications Directorate of Joint Communications
Tel 0 2565 5483


 
พล.ต.สุรชาติ เหลือพร้อม
Maj.Gen.Surachat Leauprom
รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร
Deputy Director of Joint Communications
Tel 0 2565 5484, 0 2501 1662


 
พล.อ.ต.เจริญ สมัคราษฎร์
AVM
รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร
Deputy Director of Joint Communications
Tel 0 2565 5485, 0 2501 1663


 

พล.ท.พรพิพัฒน์ เบญญศรี
Lt.Gen.Pornpipat Banyasrie
ปลัดบัญชีทหาร สำนักงานปลัดบัญชีทหาร
Comptroller General Office of the Comptroller General
Tel 0 2575 6539, 0 2572 1750


 
พล.ต.อนุรักษ์ ธิโสภา
Maj.Gen.
รองปลัดบัญชีทหาร
Deputy Comptroller General
Tel 0 2575 6544, 0 2572 1755


 
พล.ต.หญิง นิธิมา สมบูรณ์ทรัพย์
Maj.Gen. Nithima Sombunsub
รองปลัดบัญชีทหาร
Deputy Comptroller General
Tel 0 2575 6543


 

พล.อ.ต.ไพศาล น้ำทับทิม
AVM
รองปลัดบัญชีทหาร
Deputy Comprtoller General
Tel 0 2575 6684


 
พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ
Gen.Sommai Kaotira
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
Commanding General of Armed Forces Development Command Armed Forces Development Command
Tel 0 2193 6199


 
พล.ท.ธวัชชัย บุญศรี
Lt.Gen.
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
Deputy Commanding General of Armed Forces Development Command
Tel 0 2193 6183


 

พล.ท.ศุภชัย ภิรมย์ภักดี
Lt.Gen.Supachai Pilompakdee
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
Deputy Commanding General of Armed Forces Development Command
Tel 0 2193 6167


 
พล.ท.นุโรจน์ รอดโพธิ์ทอง
Lt.Gen.Nuroj Rodpothong
ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย
Commanding General of Armed Forces Security Center Armed Forces Security Center
Tel 0 2521 0146, 0 2584 1004


 
พล.ต.วสันต์ สุริยมงคล
Maj.Gen.
รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
Deputy Commanding General of Armed Forces Security Center
Tel 0 2551 0323


 

พล.ต. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม
Maj.Gen.Thanakiat Chobchunchom
รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
Deputy Commanding General of Armed Forces Security Center
Tel 0 2521 2885


 
พล.อ.ต.เจริญ ทองน้อย
AVMChalern Thongnoy
ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
Deputy Commanding General of Armed Forces Security Center
Tel 0 2551 0323


 
พล.ต.ภาณุศิลป์ กลั่นเสนาะ
Maj.Gen. Panusilp Klansnoh
ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
Assistant Commanding General of Armed Forces Security Center
Tel 0 2521 2886


 

พล.ต.เอกพงศ์ วงศ์พรหมเมฆ
Maj.Gen.
ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
Assistant Commanding General of Armed Forces Security Center
Tel 0 2551 0322


 
พล.ต.สุทธินันท์ ชมภูจันทร์
Maj.Gen.
ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
Assistant Commanding General of Armed Forces Security Center
Tel 0 2521 1348


 
พล.ท.สุรสิทธิ์ ถาวร
Lt.Gen.Surasit Thavorn
ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
Commanding General of Counter Terrorist Operation Center Counter Terrorist Operation Center
Tel 0 2929 3311


 

พล.ต.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์
Maj.Gen.
รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
Deputy Commanding General of Counter Terrorist Operation Center
Tel 0 2929 2228, 0 2501 1353


 
พล.ต.ชนินทร์ โตเลี้ยง
Maj.Gen.
รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
Deputy Commanding General of Counter Terrorist Operation Center
Tel 0 2929 3322, 0 2501 1363


 
พล.ท.บัณฑิตย์ บุณยะปาน
Lt.Gen.
เจ้ากรมสารบรรณทหาร กรมสารบรรณทหาร
Adjutant General Adjutant General´s Department
Tel 0 2575 6343, 0 2572 1801


 

พล.ต.ยุทธนา เชาวน์เชฎฐ์
Maj.Gen.
รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร
Deputy Adjutant General
Tel 0 2575 6345


 
พล.ต.ประสิทธิ์ กองสุข
Maj.Gen.Prasit Gongsook
รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร
Deputy Adjutant General
Tel 0 2575 6344


 
พล.อ.ต.หญิง ดวงฤดี คีรีวัฒน์
AVM Duang-rudi Khiriwat
เจ้ากรมการเงินทหาร กรมการเงินทหาร
Director of Finance Department Finance Department
Tel 0 2575 6364, 0 2572 1601


 

พล.ท. นพดล โชติศิริ
Lt.Gen. Nopphadon Chotsiri
เจ้ากรมแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร
Director of Royal Thai Survey Department Royal Thai Survey Department
Tel 0 222 12884


 
พล.ต.กฤษณ์ รัมมนต์
Maj.Gen.Krit Rammon
รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร
Deputy Director of Royal Thai Survey Department
Tel 0 2222 5870


 
พล.ต.โกศล เนียมถนอม
Maj.Gen. Koson Niamthanom
รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร
Deputy Director of Royal Thai Survey Department
Tel 0 2222 4165


 

พล.ต.ปรัชญา นครเก่า
Maj.Gen.
รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร
Deputy Director of Royal Thai Survey Department
Tel 0 2221 0892


 
พล.ท.พรเทพ พิริยะโยธิน
Lt.Gen. Porntep Piriyayothin
เจ้ากรมยุทธบริการทหาร กรมยุทธบริการทหาร
Director of Support Services Department Support Services Department
Tel 0 2963 6189, 0 2585 1001


 
พล.ต.รักบุญ มนต์สัตตา
Maj.Gen.Rugboon Monsatta
รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร
Deputy Director of Support Services Department
Tel 0 2963 6195, 0 2585 1003


 

พล.ต. ธนะ เชียงทอง
Maj.Gen. Thana Shiengtong
รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร
Deputy Director of Support Services Department
Tel 0 2963 6192, 0 2585 1002


 
พล.ท.บุญชู เกิดโชค
Lt.Gen.
เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร กรมกิจการชายแดนทหาร
Director of Border Affairs Department Border Affairs Department
Tel 0 2575 6448


 
พล.ต.พันธุ์ศักดิ์ บูรณปรีชา
Maj.Gen.
รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
Deputy Director of Border Affairs Department
Tel 0 2575 6452


 

พล.ต.สุพจน์ ธำมรงค์รัตน์
Maj.Gen.
รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
Deputy Director of Border Affairs Department
Tel 0 2575 6449


 
พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ
Gen.Wuttinun Leelayudth
ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Commanding General of National Defence Studies Institute National Defence Studies Institute
Tel 0 2276 4340


 
พล.ท. พนา ถนอมสิงห์
Lt.Gen.
รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Deputy Commanding General of National Defence Studies Institute
Tel 02275 5988


 

พล.ท.วสุ เฟื่องสำรวจ
Lt.Gen.Wasu Fuangsumruat
รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Deputy Commanding General of National Defence Studies Institute
Tel 0 2275 5980


 
พล.ต.นเรนทร์ สิริภูบาล
Maj.Gen. Narain Siripubarn
ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Assistant Commanding General of National Defence Studies Institute
Tel 0 2277 0694


 
พล.ต. ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์
Maj.Gen.
ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Assistant Commanding General of National Defence Studies Institute
Tel 02276 4341


 

พล.ท.อรรถนพ ศิริศักดิ์
Lt.Gen.
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Superintendent of National Defence College National Defence College
Tel 0 2691 9400


 
พล.ต.นิวัติ สุบงกช
Maj.Gen.Niwat Subongkot
รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Deputy Superintendent of National Defence College
Tel 0 2691 9404


 
พล.ต.สุรสิทธิ์ ถนัดทาง
Maj.Gen.Surasit Tanadtang
รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Deputy Superintendent of National Defence College
Tel 0 2691 9403


 

พล.อ.ท. ปรีชา ประดับมุข
AM
ผู้บัญชาการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยเสนาธิการทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Commandant of Joint Staff College Joint Staff College
Tel 0 2277 3677


 
พล.ต. เจิดวุธ คราประยูร
Maj.Gen. Jerdwut Kraprayoon
รองผู้บัญชาการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Deputy Commandant of Joint Staff College
Tel 0 2277 3681, 0 2531 1577


 
พล.ร.ต.ชัยสินธุ์ ญาดี ร.น.
Radm.Chaisin Yadee
รองผู้บัญชาการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Deputy Commandant of Joint Staff College
Tel 0 2277 3682


 

พล.ต.ก้องเกียรติ พลขันธ์
Maj.Gen. Kongkiat Ponlakhan
ผู้อำนวยการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Director of Applied Psychology Institute Applied Psychology Institute
Tel 0 2276 4630


 
พล.ต.ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์
Maj.Gen. Chaianan Jantakananuruk
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Director of Strategic Reseach Institute Strategic Reseach Institute
Tel 0 2277 0696


 
พล.ต.ชัยชนะ นาคเกิด
Maj.Gen.Chaichana Nakkerd
ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Superintendent of Armed Forces Academies Preparatory School Armed Forces Academies Preparatory School
Tel 0 3730 6001


 

พล.ร.ต. มนัสวี บูรณพงศ์ ร.น.
Radm.
ผู้บัญชาการ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Commandant of Military Technical Taining School Military Technical Taining School
Tel 0 2513 2779


 


 


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400