นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงกลาโหม    กองบัญชาการกองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย
Royal Thai Armed Forces Headquarters

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Thanon Changwattana, Thungsonghong
Laksi
Bangkok 10210

Update :


 

พล.ท.วัลลภ รักเสนาะ
Wanlop Rugsanaoh
เจ้ากรมยุทธการทหาร กรมยุทธการทหาร
Director of Joint Operations Directorate of Joint Operations
Tel 025756003,5721301
Update : 2014-11-19 17:15:33


 
พล.ท.ไพรัช โพธิ์อุบล
Lt.GenPhairat Phoubol
เจ้ากรมการสื่อสารทหาร กรมการสื่อสารทหาร
Director of Joint Communications Directorrate of Joint Communications
Tel 025655483,5011660
Update : 2014-11-19 17:24:07


 
พล.ท.สุรสิทธิ์ ถาวร
Lt.GenSurasit Tavorn
ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย
Commanding General of Armed Forces Security Center Forces Security Center
Tel 025210146,5841004
Update : 2014-11-19 18:18:12


 

พล.อ.ท.ปรีชา แถมรัตน์
Preecha Tamratana
เจ้ากรมกำลังพลทหาร กรมกำลังพลทหาร
Director of Joint Personnel Directorate of Joint Personnel
Tel 021936900,5721101
Update : 2014-11-19 17:11:44


 
พล.ต.วรยุทธ ด้วงกลัด
Maj.GenWarayout Duangklad
ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร สำนักสวัสดิการทหาร
Director of the office of Welfare office of Welfare
Tel 025750193,5858006
Update : 2014-11-19 16:55:07


 
พล.ท.บุญชู เกิดโชค
Lt.GenBoonchu Kirdchok
เจ้ากรมกิจกิจการชายแดนทหาร กรมกิจกิจการชายแดนทหาร
Director of the Department of Border Affairs Department of Border Affairs
Tel 025756448,5721682
Update : 2014-11-19 18:39:52


 

พล.ท.กฤษณ์ รัมมนต์
Lt.GenKrit Rammon
เจ้ากรมแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร
Director of Royal Thai Survey Department Royal Thai Survey Department
Tel 022212884,5211501
Update : 2014-11-19 18:35:58


 
พล.อ.ต.หญิงดวงฤดี คีรีวัฒน์
AVMDuangredee Kiriwat
เจ้ากรมการเงินทหาร กรมการเงินทหาร
Director of Finance Department Finance Department
Tel 025756364,5721601
Update : 2014-11-19 18:32:20


 
พล.ท.ชัยชนะ นาคเกิด
Lt.GenChaichana Nakkerd
ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
Commanding General of Counter Terrorist Operrations Center Counter Terrorist Operrations Center
Tel 029293311,5011352
Update : 2014-11-19 18:27:55


 

พล.ท.พรพิพัฒน์ เบญญศรี
Lt.GenPonpipat Benyasri
ปลัดบัญชีทหาร สำนักงานปลัดบัญชีทหาร
Comptroller General Office of the Comptroller General
Tel 025756539,5721750
Update : 2014-11-19 18:06:44


 
พล.ท.บัณฑิตย์ บุณยะปาน
Lt.GenBundit Boonyapan
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กรมกิจการพลเรือนทหาร
Director of Joint Civil Affairs Directorate of Joint Civil Affairs
Tel 025756581,5721501
Update : 2014-11-19 18:03:04


 
พล.ท.ไพรัช โพธิ์อุบล
Lt.GenPhairat Phoubol
เจ้ากรมการสื่อสารทหาร กรมการสื่อสารทหาร
Director of Joint Communications Directorate of Joint Communications
Tel 025655483,5011660
Update : 2014-11-19 17:27:00


 

พล.ต.พัฒนา คุ้มเปลี่ยน
Maj.GenPattana Kumphain
ผู้อำนวยการสำนักยุทธโยธาทหาร สำนักยุทธโยธาทหาร
Director of the office of Civil Engineering office of Civil Engineering
Tel 029636122,5851051
Update : 2014-11-19 17:00:15


 
พล.ท.สีหนาท วงศาโรจน์
Lt.GenSeehanart Wongsaroj
เจ้ากรมข่าวทหาร กรมข่าวทหาร
Director of Joint Intelligence Directorate of Joint Intelligence
Tel 025756231,5721200
Update : 2014-11-19 17:50:01


 
พล.ร.ท.นวพล ดำรงพงศ์ ร.น.
VAdm.Navapoj Damrongpong
เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร
Director of Joint Logistics Directorate of Joint Logistics
Tel 025756095,5721401
Update : 2014-11-19 17:58:22


 

พล.อ.วิเชียร ศิริสุนทร
Vichian Sirisoomthorn
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง

Tel 025658450,5021001
Update : 2014-11-19 17:06:53


 
พล.อ.ทวีป เนตรนิยม
Gen.Thawip Netniyom
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
Commanding General of Armed Forces Development Command Armed Forces Development Command
Tel 021936199,5936199
Update : 2014-11-19 18:13:03


 
พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร
Gen.
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
Supreme Commander
Tel 0 2575 6338, 0 2572 1004 06 ext. 111
Update : 2014-11-17 10:07:27


 

พล.อ. วุฒินันท์ ลีลายุทธ

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (1)
Deputy Supreme Commander
Tel 5721027
Update : 2014-11-17 10:39:01


 
พล.ร.อ.ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ ร.น.

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (2)

Tel 5721038
Update : 2014-11-18 10:30:15


 
พล.อ.อ. พลเทพ โหมดสุวรรณ

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (3)
Deputy Supreme Commander
Tel 0 2575 6150
Update : 2014-11-17 10:30:45


 

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (4)


Update : 2014-11-18 10:29:37


 
พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ

เสนาธิการทหาร
Chief of Joint Staff
Tel 0 2575 6127, 0 2572 1024
Update : 2014-11-17 13:24:09


 
พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์

รองเสนาธิการทหาร (1)
Deputy Chief of Joint Staff
Tel 0 2575 6162
Update : 2014-11-17 13:24:48


 

พล.ร.อ.ณรงค์พล ณ บางช้าง ร.น.

รองเสนาธิการทหาร (2)
Deputy Chief of Joint Staff
Tel 0 2575 6168
Update : 2014-11-17 15:38:11


 
พล.อ.อ.อารมย์ ปัถวี

รองเสนาธิการทหาร (3)
Deputy Chief of Joint Staff
Tel 0 2575 6174
Update : 2014-11-18 10:26:54


 
พล.อ.วลิต โรจนภักดี

รองเสนาธิการทหาร (4)


Update : 2014-11-18 10:28:40


 

พล.ต.พัชระ จำรัสประเสริฐ

ผู้อำนวยการสำนักกองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย


Update : 2014-11-18 10:36:41


 
พล.ต.ยอดพล เบี้ยวไข่มุข
Maj.Gen.Yodphon Beokhaimook
เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย
Office of the Supreme Command Secretary
Tel 0 2575 6104, 0 2572 1539
Update : 2014-11-18 10:45:03


 
พล.ท.รักบุญ มนต์สัตตา
Lt.Gen. Sibtid Aksharanugraha
เจ้ากรม สำนักงานจเรทหาร
Director
Tel 0 2575 6529, 0 2572 1430
Update : 2014-11-18 10:44:19


 

พล.ต.อภิรักย์ จินตเกษกรรม
Maj.GenApirom Jintaketgam
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร สำนักงานตรวสอบภายในทหาร
Director of the office of Internal Audit office of Internal Audit
Tel 025756529,5721430
Update : 2014-11-19 16:46:47


 
พล.ท.พรเทพ พิริยะโยธิน
Lt.Gen.PORNTEP PIRIYAYOTHIN
เจ้ากรมยุทธบริการทหาร กรมยุทธบริการทหาร
Director of Support Services Department Support Services Department
Tel 0-2963-6189,5851001
Update : 2014-11-18 13:55:54


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400