นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงกลาโหม    กองบัญชาการกองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย
Royal Thai Armed Forces Headquarters

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Thanon Changwattana, Thungsonghong
Laksi
Bangkok 10210

 

พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
Gen.Tanasak Patimapragorn
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
Supreme Commander
Tel 0 2575 6338, 0 2572 1004 06 ext. 111


 
พล.อ.อ. บุญยฤทธิ์ เกิดสุข

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (1)
Deputy Supreme Commander
Tel 0 2575 6143


 
พล.ร.อ. ยุทธนา ฟักผลงาม ร.น.

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (2)
Deputy Supreme Commander
Tel 0 2575 6137


 

พล.อ. สกนธ์ สัจจานิตย์

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (3)
Deputy Supreme Commander
Tel 0 2575 6150


 
พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร

เสนาธิการทหาร
Chief of Joint Staff
Tel 0 2575 6127, 0 2572 1024


 
พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ

รองเสนาธิการทหาร (1)
Deputy Chief of Joint Staff
Tel 0 2575 6162


 

พล.อ.อ.ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ

รองเสนาธิการทหาร (2)
Deputy Chief of Joint Staff
Tel 0 2575 6168


 
พล.ร.อ.ไพบูลย์ ช้อยเพ็ง ร.น.

รองเสนาธิการทหาร (3)
Deputy Chief of Joint Staff
Tel 0 2575 6174


 
พล.ต.ณัศพล กันตะปีติ

สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย
Office of the Supreme Command Secretary
Tel 0 2575 6104, 0 2572 1539


 

พ.อ.ยอดพล เบี้ยวไข่มุข
Col.Yodphon Beokhaimook
รองเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย (1)
Deputy Supreme Command Secretary
Tel 0 2575 6185


 
พ.อ.เถกิงเดช คุ้มประยูร

รองเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย (2)
Deputy Supreme Command Secretary
Tel 0 2575 6105


 
พล.ต. สิบทิศ อักษรานุเคราะห์
Maj.Gen. Sibtid Aksharanugraha
ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร
Director Audit Office
Tel 0 2575 6529, 0 2572 1430


 

พ.อ.กฤศมน นาคสุวรรณ์
Col. Kritsamon Naksuwon
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 2575 6531, 0 2572 1433


 
พ.อ.อภิรมย์ จินตเกษกรรม
Col. Apirom Jintakegam
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 2575 6532, 0 2572 1434


 
พล.ท.โสภณ ก้อนแก้ว

จเรทหาร สำนักงานจเรทหาร
Inspector-General Office of the Inspector General
Tel 0 2575 6518, 0 2572 1149


 

พล.อ.ต.ณัฐวัฒน์ ศิริมณีกรานต์

รองจเรทหาร
Deputy Inspector-General
Tel 0 2575 6519, 0 2572 1150


 
พล.ต.ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์

รองจเรทหาร
Assistant Inspector-General
Tel 0 2575 6520, 0 2572 1151


 
พล.ร.ต. อิทธิพล มกรเสน ร.น.
RAdm. Admiral Makarasen
ผู้อำนวยการ สำนักงานแพทย์ทหาร
Director Medical Office of the Supreme Commander
Tel 0 2575 6505


 

พ.อ.กอบปัญญา วงศ์วิเศษกิจ
Col.Korbpanya Wongevisatekit
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 2572 1078


 
พล.อ.ท. คะเชนทร์ วิเศษรจนา
AMKachain Visespojana
เจ้ากรมกำลังพลทหาร กรมกำลังพลทหาร
Director Directorate of Joint Personnal
Tel 0 2575 6224, 0 2572 1101


 
พล.ร.ต. วีระพันธ์ สุขก้อน ร.น.
RAdm. WERAPAN SOOKGONT
รองเจ้ากรมกำลังพลทหาร (1)
Deputy Director of Joint Personnel
Tel 0 2575 6068


 

พล.ต. ยุทธนา เชาวน์เชฎฐ์
Maj.Gen. YUTHANA CHAOWWACHED
รองเจ้ากรมกำลังพลทหาร (2)
Assistant Director of Joint Personnel
Tel 0 2575 6070


 
พล.ท.อรรถนพ ศิริศักดิ์
Lt.Gen. Attanop Sirisak
เจ้ากรมข่าวทหาร กรมข่าวทหาร
Director of Joint Intelligence Directorate of Joint Intelligence
Tel 0 2575 6231


 
พล.ต. กฤษดา นรภูมิพิภัชน์
Maj.Gen. Krisda Norapoompipaut
รองเจ้ากรมข่าวทหาร (1)
Deputy Director of Joint Intelligence
Tel 0 2575 6078


 

พล.ร.ต. ดนัยศักดิ์ กาญจนะวสิต ร.น.
RAdm. Danaisak Kachnawasit
รองเจ้ากรมข่าวทหาร (2)
Deputy Director of Joint Intelligence
Tel 0 2575 6025


 
พล.ท. สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
Lt.Gen. SURAPONG SUWANA-ADTH
เจ้ากรมยุทธการทหาร กรมยุทธการทหาร
Director of Joint Operations Directorate of Joint Operations
Tel 0 2575 6003, 0 2572 1301


 
พล.ร.ต. วิโรจน์ ธันวรักษ์กิจ ร.น.

รองเจ้ากรมยุทธการทหาร
Deputy Director of Joint Operations
Tel 0 2575 6333


 

พล.อ.ต. ถาวร มณีพฤกษ์

รองเจ้ากรมยุทธการทหาร
Deputy Director of Joint Operations
Tel 0 2575 6054


 
พล.ร.ท.อิทธิคมน์ ภมรสูต ร.น.

เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร
Director of Joint Loglstics Directorate of Joint Logistics
Tel 0 2575 6095, 0 2572 1401


 
พล.ต. พิจิตร แก้วลี
Maj.Gen. Phichit Kaewlee
รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร
Deputy Director of Joint Logistics
Tel 0 2575 6040


 

พล.อ.ต. บุญเอนก ดวงอุไร

รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร
Deputy Director of Joint Logistics
Tel 0 2575 6039


 
พล.ท. หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ
Lt.Gen. Harit Pumhiran
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กรมกิจการพลเรือนทหาร
Director Directorate of Joint Civil Affairs
Tel 0 2575 6581, 0 2572 1501


 
พล.ต.ยงยศ คงแถวทอง
Maj.Gen. Yongyos Kongteawtong
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร
Deputy Director
Tel 0 2575 6583, 0 2572 1503


 

พล.ต.วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน
Maj.Gen.Visitt Visittyothin
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร
Deputy Director
Tel 0 2575 6584, 0 2572 1504


 
พล.ท.ทวีป เนตรนิยม
Lt.Gen. THAWIP NETNIYOM
ปลัดบัญชีทหาร สำนักงานปลัดบัญชีทหาร
Comptroller General Office of the Comptroller General
Tel 0 2575 6539, 0 2572 1750


 
พล.อ.ต. นิรันดร์ ยิ้มสรวล
AVM NIRUN YIMSUAN
รองปลัดบัญชีทหาร (1)
Deputy Comprtoller General
Tel 0 2575 6684


 

พล.ต. วันชัย เทียนเกษม
Maj.Gen. WANCHAI TIENKESEM
รองปลัดบัญชีทหาร (2)
Deputy Comptroller General
Tel 0 2575 6543, 0 2572 1754


 
พล.ต. พรพิพัฒน์ เบญญศรี
Maj.Gen. PORNPIPATT BANYASRIE
รองปลัดบัญชีทหาร (3)
Deputy Comptroller General
Tel 0 2575 6544


 
พล.ท.พรเทพ พิริยะโยธิน
Lt.Gen.PORNTEP PIRIYAYOTHIN
เจ้ากรมสารบรรณทหาร กรมสารบรรณทหาร
Adjutant General Adjutant General´s Department
Tel 0 2575 6343, 0 2572 1801


 

พล.ต.ประสิทธิ์ กองสุข

รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร
Deputy Adjutant General
Tel 0 2575 6344


 
พล.ต. ศักดา แสงสนิท
Maj.Gen. SAKDA SANGSNIT
รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร
Deputy Adjutant General
Tel 0 2575 6345


 
พล.อ.ต.หญิง ดวงฤดี คีรีวัฒน์
AVM Duang-rudi Khiriwat
เจ้ากรมการเงินทหาร กรมการเงินทหาร
Director of Finance Department Finance Department
Tel 0 2575 6364, 0 2572 1601


 

พ.อ.หญิง นิธิมา สมบูรณ์ทรัพย์
Col.Nithima Sombunsub
รองเจ้ากรมการเงินทหาร
Deputy Director of Finance
Tel 0 2575 6365, 0 2572 1603


 
พ.อ. เกรียงศักดิ์ ศากยะวงศ์
Col. Kiengsak Sakkayawong
รองเจ้ากรมการเงินทหาร
Deputy Director of Finance
Tel 0 2575 6366, 0 2572 1604


 
พ.อ. ณรงค์รัชช์ โตสิงห์ตระกูล
Col.NARONGRAT TOSINGTRAGOON
หัวหน้าตอน กองบัญชาการกองทัพไทย ตอน บก.บก.ทหารสูงสุด

Tel 0 2575 6456, 0 2572 1654


 

พล.ต.พงศธร ฉายกำเหนิด
Maj.Gen. PONGSATORN CHAIKAMNERD
รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
Deputy
Tel 0 2575 6450


 
พล.ต. อุทัย ปานเสน่ห์
Maj.Gen. UTHAI PARNSANAY
รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
Deputy
Tel 0 2575 6452 58 31181


 
พล.ท. วิทวัส บุญยสัมพันธุ์
Lt.Gen.Wittawat Boonyasampan
ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
Commanding General
Tel 0 2929 3300, 0 2501 1352


 

พล.ต.บุญชู เกิดโชค
Maj.Gen.Boonchu Kirdchok
รองผู้บัญชาการ
Deputy Commanding General
Tel 0 2929 2228, 0 2501 1363


 
พล.ต.วัฒนชัย คุ้มครอง
Maj.Gen.Wattanachai Kumkrong
รองผู้บัญชาการ
Deputy Commanding General
Tel 0 2929 3322, 0 2501 1353


 
พล.ท. สุภกิจ นุตสถิตย์
Lt.Gen. Soopakit Nutstit
เจ้ากรมการสื่อสารทหาร กรมการสื่อสารทหาร
Director Directorate of Joint Communications
Tel 0 2565 5483


 

พล.ต. สุรจิตต์ วิจารณ์
Maj.Gen. SURAJIT WIJARN
รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร
Deputy
Tel 0 2565 5484, 0 2501 1662


 
พล.อ.ต. สุรศักดิ์ มีมณี
AVM SURASAK MEEMANEE
รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร
Deputy
Tel 0 2565 5485, 0 2501 1663


 
พล.ท. นพดล โชติศิริ
Lt.Gen. NOPPHADON CHOTSIRI
เจ้ากรมแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร
Deputy Royal Thai Survey Department
Tel 0 222 12884


 

พล.ต. กฤษณ์ รัมมนต์
Maj.Gen. KRIT RAMMON
รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร
Deputy
Tel 0 2222 5870


 
พล.ต.วินัย เสมสวัสดิ์
Maj.Gen. WINAI SEMSAWAT
รองเจ้ากรมแผนที่ฝ่ายปฏิบัติการ
Deputy
Tel 0 2221 4165


 
พล.ต. จารุทัศน์ จันทรนิมะ
Maj.Gen. CHARUTAT CHANTRANIMA
รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร
Deputy
Tel 0 222 10892


 

พล.อ.ท. ชำนิ รักเรือง
Lt.Gen. Chamni Rakrueng
เจ้ากรมยุทธบริการทหาร กรมยุทธบริการทหาร
Director Support Services Department
Tel 0 2963 6189, 0 2585 1001


 
พล.ต.รักบุญ มนต์สัตตา
Maj.Gen.RUGBOON MONSATTA
รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร
Deputy
Tel 0 2963 6195, 0 2585 1003


 
พล.ต. ธนะ เชียงทอง
Maj.Gen. THANA SHIENGTONG
รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร
Deputy
Tel 0 2963 6192, 0 2585 1002


 

พล.อ.ดุลกฤต รักษ์เผ่า

ผู้บัญชาการหน่วย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
Director Armed Forces Development Command
Tel 0 2193 6199


 
พล.ท.วิเชียร ศิริสุนทร

รองผู้บัญชาการหน่วย
Deputy
Tel 0 2193 6183


 
พล.ท.ธวัชชัย บุญศรี

รองผู้บัญชาการหน่วย
Deputy
Tel 0 2193 6175


 

พล.ท.เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์
Lt.Gen.Chaowarit Prapajit
ผู้บัญชาการศูนย์ ศูนย์รักษาความปลอดภัย
Commanding General Armed Forces Security Center
Tel 0 2521 0146, 0 2584 1004


 
พล.ต. นุโรจน์ รอดโพธิ์ทอง
Maj.Gen. NUROJ RODPOTHONG
รองผู้บัญชาการศูนย์
Deputy
Tel 0 2521 2585, 0 2584 1013


 
พล.ต. สายัณห์ บุญแต่ง
Maj.Gen. SAYAN BOONTAEAG
รองผู้บัญชาการศูนย์
Deputy
Tel 0 2551 0323


 

พล.ต. สีหนาท วงศาโรจน์
Maj.Gen. Seehanart Wongsaroj
รองผู้บัญชาการศูนย์
Deputy
Tel 0 2521 2885


 
พล.อ.เผด็จการ จันทร์เสวก
Gen. Padetgarn Jansaewoke
ผู้บัญชาการสถาบัน สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Commanding General National Defence Studies Institute
Tel 0 2276 4340, 0 2275 3898, 0 2531 1561


 
พล.ท. มารุต ปัชโชตะสิงห์

รองผู้บัญชาการ
Deputy
Tel 0 2275 5988, 0 2691 9808, 0 2531 1569


 

พล.ท. รวมพล มีชูอรรถ

ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
Assistant
Tel 0 2275 5980


 
พล.ท.ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์
Lt.Gen.Chusak Meksuwan
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Commanding General National Defence College
Tel 0 2691 9400, 0 2531 1564


 
พล.ต.ขจรพล ทองอารีย์
Maj.Gen. KJONPOL THONGAREE
รองผู้อำนวยการ
Deputy
Tel 0 2691 9403, 0 2531 1576


 

พล.ต. ดุษฎี รามสมภพ

รองผู้อำนวยการ
Deputy
Tel 0 2691 9404


 
พล.อ.ท. วรฉัตร ธารีฉัตร
AM VORACHAT THARECHAT
ผู้บัญชาการวิทยาลัย วิทยาลัยเสนาธิการทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Commandant Joint Staff College
Tel 0 2277 3677, 0 2531 1562


 
พล.ร.ต. พีรศักดิ์ วัฒนรณชัย ร.น.

รองผู้บัญชาการวิทยาลัย
Deputy
Tel 0 2277 3682


 

พล.ต. เจิดวุธ คราประยูร
Maj.Gen. JERDWUT KRAPRAYOON
รองผู้บัญชาการวิทยาลัย
Deputy
Tel 0 2277 3681, 0 2531 1577


 
พล.ต.ปานศิริ มีผล

ผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Director Applied Psychology Institute
Tel 0 2276 4630


 
พล.ต. สุรสิทธิ์ ถนัดทาง
Maj.Gen. SURASIT TANADTANG
ผู้อำนวยการสถาบัน ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Director Strategic Reseach Institute
Tel 0 2277 0696


 

พ.อ.ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์
Col. CHAIANAN JANTAKANANURUK
รองผู้อำนวยการสถาบัน
Deputy
Tel 0 2275 5677


 
พ.อ. กิตติเทพ เจียรสุมัย
Col. KITTITHEP GEENSUMAI
รองผู้อำนวยการสถาบัน
Deputy
Tel 0 2275 5985


 
พ.อ.อภิรัตน์ ไทยกล้า

ผู้อำนวยการ สำนักงานพระธรรมนูญทหาร
Director Armed Forces Education Department
Tel 0 2575 6327


 

พ.อ. อนุชา ปุณกะบุตร
Col. ANUCHA PHUNKABUTRA
รองผู้อำนวยการ
Deputy
Tel 0 2575 6327


 
พล.ต.สุรสิทธิ์ ถาวร
Maj.Gen. SURASIT THAVORN
ผู้บัญชาการโรงเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร
Superintendent Armed Forces Academies Preparatory School
Tel 0 3730 6001


 
พ.อ. ฐาปนัน ศรีวัฒน์
Col. THAPANAN SRIWATTANA
รองผู้บัญชาการโรงเรียน
Deputy
Tel 0 3730 6003


 

น.อ. เสรีภาพ สุขเจริญ ร.น.

รองผู้บัญชาการโรงเรียน
Deputy
Tel 0 3730 6003


 
พล.ร.ต. ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ร.น.
RAdm. TANAKARN KRAIKREUN
ผู้บัญชาการ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Deputy
Tel 0 2513 2779


 
พ.อ. เลอชัย เฉลยปราชญ์
Col. LERCHAI CHALEOYPRACH
รองผู้อำนวยการ
Deputy
Tel 0 2511 3161


 

พ.อ. ชัยฤทธิ์ ขวัญสอน

รองผู้บัญชาการโรงเรียน
Deputy
Tel 0 2511 0631


 


 


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2618-2323 ต่อ 1604 1606 1607