นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงกลาโหม    กองทัพบก
กองทัพบก
Royal Thai Army

ถนนราชดำเนินนอก
กรุงเทพฯ 10200
Ratchadamnern Nok Road

Bangkok 10200

Update :


 

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร
Gen.Udomdej Sitabutr
ผู้บัญชาการทหารบก กองบัญชาการกองทัพบกสำนักงานผู้บังคับบัญชา
Commander - in - Chief Head Quarter Royal Thai Army Office of the Commander
Tel 0 22802432-5, 0 22977711-4 Fax 0 22802436

Update : 2014-11-26 15:36:05


 
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ
Gen.Chatchai Sarikulya
รองผู้บัญชาการทหารบก
Deputy Commander - in - Chief
Tel 0 2280 2438-9, 0 2297 7721-6 Fax 0 22802440

Update : 2014-11-26 15:39:08


 
พล.อ.อักรา เกิดผล
Gen.Aksra Kerdphol
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก
Chairman of the Advisory Board
Tel 0 22802445-6, 0 22977744-7 Fax 0 2280 2447

Update : 2014-11-26 15:43:55


 

พล.อ.ธีรชัย นาควานิช
Gen.Teerachai Nakwanich
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
Assistant Commander - in - Chief
Tel 0 2280 2441-2, 0 2297 7731 Fax 0 22977731,5,7

Update : 2014-11-26 15:44:58


 
พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา
Gen.Preecha Jan-O-Cha
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
Assistant Commander - in - Chief
Tel 0 2280 2443-4, 0 2297 7730 Fax 0 22977736

Update : 2014-11-26 15:45:43


 
พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
Gen.ChatChalerm Chalermsukh
เสนาธิการทหารบก
Chief of Staff
Tel 0 2282 4401-3, 0 2298 7044,5,9 Fax 0 22824401,3

Update : 2014-11-26 15:48:41


 

พล.อ.สุรวัช บุตรวงศ์
Gen.Suravach Butrwong
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
Senior Army Advisor
Tel 0 22802367, 0 22977079 Fax 0 22802367

Update : 2014-11-26 15:55:35


 
พล.อ.วีรัณ ฉันทศาตร์โกศล
Gen.Veerun Chantasatkosol
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
Senior Army Advisor
Tel 0 22802367, 0 22977079 Fax 0 22802367

Update : 2014-11-26 15:54:17


 
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
Gen.Surachet Chaiwong
หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
Chief of the Staffs to the Commander-in-Chief
Tel 0 22802448-9, 0 22977751,3 Fax 0 22977751,3,5

Update : 2014-11-26 15:50:27


 

พล.ท.ชาตอุดม ติตถะสิริ
Chatudom Titthasiri
รองเสนาธิการทหารบก
Deprty Chief of Staff
Tel 0 22802422,50 , 0 22977750 Fax 0 22977750

Update : 2014-11-26 15:22:09


 
พล.ท.ศุภกร สงวนชาติศรไกร
Ltg.Supakorn Sa-Nguanchartsornkrai
รองเสนาธิการทหารบก
Deputy Chief of Staff
Tel 0 22802424,54, 0 22977760-2 Fax 0 22802455

Update : 2014-11-26 15:24:27


 
พล.ท.ภาณุวัชร นาควงษม์
Ltg.Parnuvach Narkavong
รองเสนาธิการทหารบก
Deputy Chief of Staff
Tel 0 2280 2427-60, 0 2297 7705 Fax 0 22977705-7

Update : 2014-11-26 15:27:29


 

พล.ท.พิสิทธิ์ สิทธิสาร
Ltg.Pisit Sitthisarn
รองเสนาธิการทหารบก
Deputy Chief of Staff
Tel 0 2280 2452-3, 0 2297 7740-2 Fax 0 22977740-2

Update : 2014-11-26 15:29:14


 
พล.ท.วิวรรธน์ สุชาติ
Ltg.Viwat Suchart
รองเสนาธิการทหารบก
Deputy Chief of Staff
Tel 0 222802456-7, 0 22977763 Fax 0 22802456-7

Update : 2014-11-26 15:31:37


 
พล.ท.เทียนชัย รับพร
Ltg.Tienchai Rubporn
ปลัดบัญชีกองทัพบก
Comptroller General
Tel 0 2280 1227, 0 2297 7883 Fax 0 22802389

Update : 2014-11-26 15:32:37


 

พล.ท.กัมปนาท รุดดิษฐ์
Ltg.Kampanat Ruddit
แม่ทัพภาคที่ 1
CG, 1 st Army Area Command
Tel 0 2280 3370, 0 2281 0657 Fax 0 22800657

Update : 2014-11-26 15:33:38


 
พล.ท.ธวัช สุกปลั่ง
Ltg.Thawat Sukplung
แม่ทัพภาคที่ 2
CG, 2 st Army Area Command
Tel 044 258960 Fax 044 258960

Update : 2014-12-11 15:50:32


 
พล.ท.สาธิต พิธรัตน์
Ltg.Sathit Pittarat
แม่ทัพภาคที่ 3
CG, 3 st Army Area Command
Tel 0 5525 8545, 0 5524 5025 Fax 055-245025

Update : 2014-12-03 09:41:08


 

พล.ท.ปราการ ชลยุทธ
Ltg.Prakarn Chonlayut
แม่ทัพภาคที่ 4
CG, 4 st Army Area Command
Tel 075-383410, 075-383420 Fax 075-383420

Update : 2014-12-11 15:51:48


 
พล.ต.วัชระ นิตยสุทธิ์
Mg.Watchara Nittayasut
เลขานุการกองทัพบก
Army Secretary
Tel 0 2282 5951, 0 2297 8824
Update : 2014-12-11 15:53:17


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400