นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงกลาโหม    กองบัญชาการกองทัพเรือ
กองบัญชาการกองทัพเรือ
Royal Thai Navy Headquaters

ถนนอรุณอมรินทร์
บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
Thanon Arun-Amarin
Bangkokyai
Bangkok 10600
Tel 0 2466 1180 เบอร์กลางสัตหีบ 0 3853 4600
www.navy.mi.th
Update : 2015-10-29 14:24:21


 

พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์
Adm.Luechai Ruddit
ผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
COMMANDER-IN-CHIEF, ROYAL THAI NAVY (C-IN-C, RTN) ROYAL THAI NAVY
Tel 024727741
Update : 2018-11-07 11:38:55


 
พลเรือเอกโสภณ วัฒนมงคล
Adm.Sophon Wattanamongkol
รองผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
DEPUTY C-IN-C, RTN ROYAL THAI NAVY
Tel 024721964
Update : 2018-11-07 10:02:30


 
พลเรือเอกพูลศักดิ์ อุบลเทพชัย
Adm.Poolsak Uboltepchai
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ กองทัพเรือ
PRESIDENT, RTN ADVISORY GROUP ROYAL THAI NAVY
Tel 024721879
Update : 2018-11-07 10:04:22


 

พลเรือเอกสุกิตติ เสงี่ยมพงษ์
Adm.Sukitti Sa-ngiemphong
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
ASSISTANT COMMANDER-IN-CHIEF Royal Thai Navy
Tel 024721965
Update : 2018-11-07 10:06:16


 
พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน
Adm.Chatchai Srivorakan
เสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
CHIEF OF STAFF (COS), RTN Royal Thai Navy
Tel 028663403
Update : 2018-11-07 10:07:41


 
พลเรือโทนภดล สำราญ
Vadm.Nopdol Samran
รองเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
DEPUTY COS, RTN Royal Thai Navy
Tel 024720850
Update : 2018-11-07 10:08:56


 

พลเรือโทวศินสรรพ์ จันทวรินทร์
Vadm.Vasinsan Chantavarin
รองเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
DEPUTY COS, RTN Royal Thai Navy

Update : 2018-11-07 10:11:07


 
พลเรือโทไกรศรี เกษร
Vadm.Graisri Gesorn
รองเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
DEPUTY COS, RTN Royal Thai Navy
Tel 024650043
Update : 2018-11-07 10:12:32


 
พลเรือโทจงกล มีสวัสดิ์
Vadm.Jongkon Meesawat
รองเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
DEPUTY COS, RTN Royal Thai Navy
Tel 028663401
Update : 2018-11-07 10:13:36


 

พลเรือโทยงยุทธ พร้อมพรหมราช
Vadm.Yongyut Phrompromrach
รองเสนาธิการทหารเรือ


Update : 2018-11-07 10:14:54


 
พลเรือโทพงศกร กุวานนท์
Vadm.Pongsakorn Kuvanont
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
CHIEF, STAFF OFFICER TO C-IN-C, RTN Royal Thai Navy
Tel 024660493
Update : 2018-11-07 10:18:04


 
พลเรือตรีอุดม ประตาทะยัง
Radm.Udom Pratathayang
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
CHIEF, STAFF OFFICER TO DEP C-IN-C, RTN Royal Thai Navy
Tel 024650445
Update : 2018-11-07 10:27:13


 

พลเรือตรีสุรนันท์ แสงรัตนกูล
Radm.Suranun Saengrattanakul
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
CHIEF, STAFF OFFICER TO ASST C-IN-C, RTN Royal Thai Navy
Tel 024660495
Update : 2018-11-07 10:30:18


 
พลเรือตรีสมบัติ นาราวิโรจน์
Radm.Sombat Naraviroj
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
CHIEF, STAFF OFFICER TO COS, RTN Royal Thai Navy
Tel 024666677
Update : 2018-11-07 10:31:45


 
พลเรือตรีจรัสเกียรติ ไชยพันธุ์
Radm.Charatkiat Chaiphan
เลขานุการกองทัพเรือ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
SECRETARY OF THE RTN, NAVAL SECRETARIAT Naval Secretariat Office
Tel 024650013
Update : 2018-11-07 10:33:47


 

พลเรือตรีเบญญา นาวานุเคราะห์
Radm.Benya Navanugraha
เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ กรมสารบรรณทหารเรือ
Director General Naval Administration Department
Tel 024651373
Update : 2018-11-07 10:35:17


 
พลเรือโทเคารพ แหลมคม
Vadm.Kaorop Lamkom
เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ กรมกำลังพลทหารเรือ
Director General Naval Personnel Department
Tel 024666645
Update : 2018-11-07 10:37:16


 
พลเรือโทอภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์
Vadm.Apichat Punyakittiwat
เจ้ากรมข่าวทหารเรือ กรมข่าวทหารเรือ
Dir Gen, Nid Naval Intelligence Department
Tel 024721896
Update : 2018-11-07 10:38:51


 

พลเรือโทภราดร พวงแก้ว
Vadm.Paradon Puangkeaw
เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ กรมยุทธการทหารเรือ
Director General Naval Operations Department
Tel 024721897
Update : 2018-11-07 10:40:14


 
พลเรือโทอนุสรณ์ ศรีศิริวิบูลย์
Vadm.Anusorn Srisirivibul
เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
Director General Naval Logistics Department
Tel 024666648
Update : 2018-11-07 10:41:35


 
พลเรือโทอรัญ นำผล
Vadm.Aran Namphol
เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
Director General Naval Communications & Information Technology Department
Tel 024652876
Update : 2018-11-07 10:42:41


 

พลเรือโทเดชดล ภู่สาระ
Vadm.Dechdon Bhusara
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
Director General Naval Civil Affairs Department
Tel 022222932
Update : 2018-11-07 10:43:53


 
พลเรือโทอณุวัฒ สัมภวะผล
Vadm.Anuwat Sambhavapol
ปลัดบัญชีทหารเรือ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
Comptroller Office of the Comptroller of the Royal Thai Navy
Tel 024655364
Update : 2018-11-07 10:46:23


 
พลเรือตรีสุทธินันท์ สมานรักษ์
Radm.Suthinunt Samarnruk
เจ้ากรมการเงินทหารเรือ กรมการเงินทหารเรือ
Director General Naval Finance Department
Tel 024666686
Update : 2018-11-07 10:47:52


 

พลเรือตรีมนตรี รอดวิเศษ
Radm.Montri Rodvises
เจ้ากรมจเรทหารเรือ กรมจเรทหารเรือ
Director General Naval Inspector General Department
Tel 024666649
Update : 2018-11-07 10:53:13


 
พลเรือตรีณรงค์วิทย์ ชลายนนาวิน
Radm.Narongvit Chalayonnawin
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ
Director General Naval Internal Audit Office
Tel 024114397
Update : 2018-11-07 10:54:40


 
พลเรือตรีประชาชาติ ศิริสวัสดิ์
Radm.Prachachat Sirisawat
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ
Director General Naval Acquisition Management Office
Tel 024728053
Update : 2018-11-07 10:57:21


 

พลเรือตรีสมเจตน์ คงรอด
Radm.Somjade Kongrawd
ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ
Director General Office of the Naval Judge Advocate General
Tel 024728020
Update : 2018-11-07 10:58:32


 
พลเรือเอกนพดล สุภากร
Adm.Noppadol Supakorn
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Commander-in-Chief, RTF Royal Thai Fleet
Tel 024112194
Update : 2018-11-07 10:59:27


 
พลเรือโทกาญจน์ ดีอุบล
Vadm.Khan Deeubol
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Deputy Commander-in-Chief, RTF (1) Royal Thai Fleet
Tel 038438001
Update : 2018-11-07 11:00:18


 

พลเรือโทชาลี มนต์ไตรเวศย์
Vadm.Charlee Montrivade
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Deputy Commander-in-Chief, RTF (2) Royal Thai Fleet
Tel 038437553
Update : 2018-11-07 11:01:47


 
พลเรือโทเจริญพล คุ้มราษี
Vadm.Chareonpol Koomrasi
เสนาธิการกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Chief of Staff, RTF Royal Thai Fleet

Update : 2018-11-07 11:02:57


 
พลเรือตรีสมพงษ์ นาคทอง
Radm.Sompong Narkthong
ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
Commander,Patrol Squadron, Rtf Royal Thai Fleet
Tel 038738967
Update : 2018-11-07 11:05:00


 

พลเรือตรีกำจร เจริญเกียรติ
Radm.Kamjorn Charoenkiat
ผู้บัญชาการกองเรือฟรีเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ
Commander, Frigate Squadron One Royal Thai Fleet
Tel 038438018
Update : 2018-11-07 11:06:09


 
พลเรือตรีธวัชชัย ม่วงคำ
Radm.Thawatchai Muangkam
ผู้บัญชาการกองเรือฟรีเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ
Commander, Frigate Squadron Two Royal Thai Fleet
Tel 038738975
Update : 2018-11-07 11:07:25


 
พลเรือตรีชวิน เวียงวิเศษ
Radm.Schwin Weangwises
ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
Commander, Helicopter Carrier Squadron Royal Thai Fleet
Tel 038432101
Update : 2018-11-07 11:08:45


 

พลเรือตรีวันชัย ทรงเมตตา
Radm.Wanchai Songmetta
ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
Commander, Submarine Squadron Royal Thai Fleet
Tel 024113030
Update : 2018-11-07 11:09:44


 
พลเรือตรีชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน
Radm.Chainarong Boonyaratgalin
ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
Commander, Mine Squadron Royal Thai Fleet
Tel 024537302
Update : 2018-11-07 11:11:20


 
พลเรือตรีชาติชาย ทองสะอาด
Radm.Chatchai Thongsaard
ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ
Commander, Amphibious Squadron Royal Thai Fleet
Tel 021736566
Update : 2017-10-09 15:38:51


 

พลเรือตรีอนุชา เอี่ยมสุโร
Radm.Anucha Iamsuro
ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ
Commander, Coast Guard Squadron Royal Thai Fleet
Tel 038432287
Update : 2018-11-07 11:12:39


 
พลเรือตรีสุวิน แจ้งยอดสุข
Radm.Suvin Jangyodsuk
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
Commander, Riverine Squadron Royal Thai Fleet
Tel 024111257
Update : 2018-11-07 11:13:50


 
พลเรือตรีสมชาย แท่นนิล
Radm.Somchai Thaennil
ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
Commander, Naval Air Division Royal Thai Fleet
Tel 038245195
Update : 2018-11-07 11:14:53


 

พลเรือตรีอาภากร อยู่คงแก้ว
Radm.Apakorn Youkongkaew
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
Commander, Naval Special Warfare Command Royal Thai Fleet
Tel 038431279
Update : 2017-10-09 15:41:53


 
พลเรือตรีนฤพล เกิดนาค
Radm.Narupon Kirdnak
ผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Commander, Fleet Training Command Royal Thai Fleet
Tel 038437376
Update : 2018-11-07 11:16:18


 
พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง
Vadm.Banjob Poedaeng
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 1
Commander, First Naval Area Command First Naval Area Command
Tel 038738965
Update : 2017-10-09 15:42:49


 

พลเรือโทชุตินธร ทัตตานนท์
Vadm.Chutintorn Thadtanone
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ทัพเรือภาคที่ 2
Commander, Second Naval Area Command Second Naval Area Command
Tel 024660491
Update : 2018-11-07 11:18:13


 
พลเรือโทสิทธิพร มาศเกษม
Vadm.Sittiporn Maskasem
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ทัพเรือภาคที่ 3
Commander, Third Naval Area Command Third Naval Area Command
Tel 024720851
Update : 2018-11-07 11:19:09


 
พลเรือโทศังกร พงษ์ศิริ
Vadm.Sangkorn Pongsiri
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
Commandant Royal Thai Marine Corps
Tel 038437116
Update : 2018-11-07 11:20:17


 

พลเรือตรีวราห์ แทนขำ
Radm.Wara Tankham
ผู้บัญชาการกรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
Commander Air and Coastal Defence Command
Tel 038431476
Update : 2018-11-07 11:20:57


 
พลเรือโทชุมศักดิ์ นาควิจิตร
Vadm.Choomsak Nakwijit
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
Commandant Sattahip Naval Base
Tel 038437163
Update : 2018-11-07 11:21:49


 
พลเรือตรีธีระยุทธ นอบน้อม
Radm.Teerayuth Nobnom
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
Commandant Bangkok Naval Base
Tel 024114370
Update : 2018-11-07 11:23:43


 

นาวาเอกปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ
Capt.Preediwat Diloknoranart
ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ กรมสารวัตรทหารเรือ
Commandant Naval Military Police Regiment
Tel 024650134
Update : 2018-11-07 11:27:19


 
พลเรือโทกิตติพงศ์ รุมาคม
Vadm.Kittipong Rumakhom
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ กรมอู่ทหารเรือ
Commander Naval Engineering Command
Tel 024129884
Update : 2018-11-07 11:29:11


 
พลเรือตรีชาลี ส่องสว่างธรรม
Radm.Charlie Songsawangthum
เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
Director General Naval Electronics Department
Tel 024537261
Update : 2017-10-09 15:52:06


 

พลเรือตรีอภินันท์ เพ็งศรีทอง
Radm.Apinan Pengsritong
เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ กรมช่างโยธาทหารเรือ
Director General Naval Public Works Department
Tel 024666688
Update : 2018-11-07 11:30:56


 
พลเรือโทนิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ
Vadm.Nikit Tirakayos
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารเรือ
Director General Naval Ordnance Department
Tel 038436104
Update : 2018-11-07 11:31:56


 
พลเรือโทธวัชชัย สิงห์สาย
Vadm.Thawatchai Singsai
เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ กรมพลาธิการทหารเรือ
Director General Naval Supply Department
Tel 024112090
Update : 2018-11-07 11:33:11


 

พลเรือโทพรชัย แย้มกลิ่น
Vadm.Pornchai Yaemklin
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ
Surgeon General Naval Medical Department
Tel 024681690
Update : 2018-11-07 11:36:52


 
พลเรือตรีมาศพันธุ์ ถาวรามร
Radm.Massabhand Thavaramara
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ
Director General Naval Transportation Department
Tel 024114254
Update : 2018-11-07 11:38:23


 
พลเรือโทวินัย มณีพฤกษ์
Vadm.Winai Maneeprag
เจ้ากรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ
Director General Hydrographic Department
Tel 023614822
Update : 2017-10-09 15:57:00


 

พลเรือตรีพินิจ ชื่นรุ่ง
Radm.Pinith Chuenroong
เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ กรมสวัสดิการทหารเรือ
Director General Naval Welfare Department
Tel 024115860
Update : 2018-11-07 11:39:53


 
พลเรือตรีกิติพงษ์ เรืองเดช
Radm.Kitipong Ruangdej
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
Director General Naval Science Department
Tel 024413444
Update : 2018-11-07 11:41:02


 
พลเรือโทบัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์
Vadm.Bundith Chandarodvong
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
Director General Naval Education Department
Tel 028893901
Update : 2018-11-07 11:42:33


 

พลเรือโทสุชา เคี่ยมทองคำ
Vadm.Sucha Kiamthongkum
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ
Commandant Naval Academy
Tel 023941994
Update : 2018-11-07 11:44:49


 
พลเรือตรีวรพล ทองปรีชา
Radm.Worapol Tongpricha
ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
Director General Naval Research and Development Office
Tel 024413451
Update : 2018-11-07 11:46:14


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400