นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงกลาโหม    กองบัญชาการกองทัพเรือ
กองบัญชาการกองทัพเรือ
Royal Thai Navy Headquaters

ถนนอรุณอมรินทร์
บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
Thanon Arun-Amarin
Bangkokyai
Bangkok 10600
Tel 0 2466 1180 เบอร์กลางสัตหีบ 0 3853 4600
www.navy.mi.th

 

พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย
Adm.Narong Pipatanasai
ผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
Commander-in-Chief Royal Thai Navy
Tel 0 2472 1962


 
พลเรือเอกจักรชัย ภู่เจริญยศ
Adm.Jakchai Poocharoenyos
รองผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
Deputy Commander-in-Chief, RTN. Royal Thai Navy
Tel 0 2472 1964


 
พลเรือเอกชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
Adm.Chaiwat Lamsamut
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ กองทัพเรือ
President, Royal Thai Navy Advisory Group Royal Thai Navy
Tel 0 2472 1879


 

พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์
Adm.Kraisorn Chansuvanich
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
Assistant Commander-in-Chief, RTN. Royal Thai Navy
Tel 0 2472 1965


 
พลเรือเอกทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
Adm.Tawewuth Pongsapipatt
เสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
Chief of Staff, RTN. Royal Thai Navy
Tel 0 2472 1341


 
พลเรือโทยุทธนา เกิดด้วยบุญ
Vadm.Yutthana Kerdduayboon
รองเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
Deputy Chief of Staff, RTN. Royal Thai Navy
Tel 0 2465 0043


 

พลเรือโทไกรวุธ วัฒนธรรม
Vadm.Graivut Vattanatham
รองเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
Deputy Chief of Staff, RTN. Royal Thai Navy
Tel 0 2472 0850


 
พลเรือโทพัลลภ ตมิศานนท์
Vadm.Panlop Tamisanon
รองเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
Deputy Chief of Staff, RTN. Royal Thai Navy
Tel 0 2472 0850


 
พลเรือโทม.ล.บวรลักษณ์ กมลาศน์
Vadm.Ml Borvorluck Kamalasana
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกำลังพล กองทัพเรือ
Assistant Chief of Staff for Personnel, RTN. Royal Thai Navy
Tel 0 2465 5070


 

พลเรือโทดนัยศักดิ์ กาญจนะวสิต
Vadm.Danaisak Kanchanavasita
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายข่าว กองทัพเรือ
Assistant Chief of Staff for Intelligence, RTN. Royal Thai Navy
Tel 0 2465 5069


 
พลเรือโทพลเดช เจริญพูล
Vadm.Paladej Charoenpool
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ กองทัพเรือ
Assistant Chief of Staff for Operations, RTN. Royal Thai Navy
Tel 0 2465 0020


 
พลเรือโทจีรพัฒน์ ปานสกุณ
Vadm.Jeerapat Pansakun
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธบริการ กองทัพเรือ
Assistant Chief of Staff for Logistics, RTN. Royal Thai Navy
Tel 0 2465 1114


 

พลเรือโทประพฤติพร อักษรมัต
Vadm.Praphruetporn Aksharamat
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกิจการพลเรือน กองทัพเรือ
Assistant Chief of Staff for Civil Affairs, RTN. Royal Thai Navy
Tel 0 2891 1834


 
พลเรือโทเรืองทิพย์ เทียนทอง
Vadm.rueangtip thiantong
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
Chief Staff Officer to Commander-in-Chief, RTN. Royal Thai Navy
Tel 0 2466 0493


 
พลเรือตรีวรรณพล กล่อมแก้ว
Radm.Wannapol Glormgeao
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
Assistant Chief Staff Officer to Commander-in-Chief, RTN. Royal Thai Navy
Tel 0 2466 0494


 

พลเรือตรีสุพจน์ ภู่ระหงษ์
Radm.supoj phurahong
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
Chief Staff Officer to Deputy Commander-in-Chief, RTN. Royal Thai Navy
Tel 0 2465 0445


 
พลเรือตรีทิวา ดาราเมือง
Radm.Tiwa Daramuang
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
Chief Staff Officer to Assistant Commander-in-Chief, RTN. Royal Thai Navy
Tel 0 2466 0495


 
พลเรือตรีเผดิม เนินฉาย
Radm.Paderm Noenchay
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
Chief Staff Officer to Chief of Staff, RTN. Royal Thai Navy
Tel 0 2466 6677


 

พลเรือตรีกาญจน์ ดีอุบล
Radm.Khan Deeubol
เลขานุการกองทัพเรือ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
Secretary of The Royal Thai Navy Naval Secretariat Office
Tel 0 2465 0013


 
พลเรือตรีปัญญา เล็กบัว
Radm.panya lekbua
เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ กรมสารบรรณทหารเรือ
Director General Naval Administration Department
Tel 0 2465 1373


 
พลเรือตรีสมหมาย วงษ์จันทร์
Radm.Sommai Wongchan
เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ กรมกำลังพลทหารเรือ
Director General Naval Personnel Department
Tel 0 2466 6645


 

พลเรือตรีพิเชฐ ตานะเศรษฐ
Radm.Pichet Tanaset
เจ้ากรมข่าวทหารเรือ กรมข่าวทหารเรือ
Director General Naval Intelligence Department
Tel 0 2472 1896


 
พลเรือตรีพัชระ พุ่มพิเชษฐ์
Radm.Patchara Pumpiched
เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ กรมยุทธการทหารเรือ
Director General Naval Intelligence Department
Tel 0 2472 1897


 
พลเรือตรีนวพล ดำรงพงศ์
Radm.Navapol Damrongpong
เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
Director General Naval Logistics Department
Tel 0 2466 6648


 

พลเรือตรีวิโรจน์ ธันวรักษ์กิจ
Radm.Wiroj Thunvarukkit
เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
Director General Naval Communications & Information Technology Department
Tel 0 2465 2876


 
พลเรือตรีปิติ วัลยะเพ็ชร์
Radm.Piti Valayapetch
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
Director General Naval Civil Affairs Department
Tel 0 2222 2932


 
พลเรือโททวีชัย บุญอนันต์
Vadm.Taweechai Boonanant
ปลัดบัญชีทหารเรือ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
Comptroller Office of the Coptroller of the Royal Thai Navy
Tel 0 2465 5364


 

พลเรือตรีวิพากษ์ น้อยจินดา
Radm.Wipaks Noichinda
เจ้ากรมการเงินทหารเรือ กรมการเงินทหารเรือ
Director General Naval Finance Department
Tel 0 2466 6686


 
พลเรือตรีไพโรจน์ อุ่นใจ
Radm.Pairoj Unjai
เจ้ากรมจเรทหารเรือ กรมจเรทหารเรือ
Director General Naval Inspector General Department
Tel 0 2466 6649


 
พลเรือตรีวีระพันธ์ บางท่าไม้
Radm.Werapan Bangtamai
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ
Director General Naval Internal Audit Office
Tel 0 2411 4397


 

พลเรือตรีพงศกร กุวานนท์
Radm.Pongsakorn Kuvanont
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ
Director General Naval Acquisition Management Office
Tel 0 2472 8053


 
พลเรือตรีนพพงษ์ อุบลนุช
Radm.Noppong Obolnuch
ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ
Director General Office of the Naval Judge Advocate General
Tel 0 2472 8020


 
พลเรือเอกพิจารณ์ ธีรเนตร
Adm.Pichan Dhiranetra
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Commander-in-Chief, RTF Royal Thai Fleet
Tel 0 3843 7102


 

พลเรือตรียุจ พิจิตรชุมพล
Radm.
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Chief Staff Officer to Commander-in-Chief, RTF Royal Thai Fleet
Tel 0 3873 8969


 
พลเรือโทนาวิน ธนเนตร
Vadm.Nawin Thananet
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Deputy Commander-in-Chief, RTF Royal Thai Fleet
Tel 0 3843 8001


 
พลเรือโทขรรค์ชัย สมบูรณ์สุข
Vadm.Khanchai Somboonsuk
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Deputy Commander-in-Chief, RTF Royal Thai Fleet
Tel 0 3843 7553


 

พลเรือโทศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข
Vadm.Saknarin Charoensuk
เสนาธิการกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Chief of Staff, RTF Royal Thai Fleet
Tel 0 3873 8962


 
พลเรือตรีวิเลิศ สมาบัติ
Radm.Wilers Smabut
รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Deputy Chief of Staff, RTF Royal Thai Fleet
Tel 0 3873 8963


 
พลเรือตรีประสิทธิ์ แสงสูงเนิน
Radm.Prasit Sangsungnoen
รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Deputy Chief of Staff, RTF Royal Thai Fleet
Tel 0 3873 8964


 

พลเรือตรีสุชีพ หวังไมตรี
Radm.Sucheep Whoungmaitree
ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
Commander, Patrol Squadron Royal Thai Fleet
Tel 0 3873 8967


 
พลเรือตรีสมชาย ณ บางช้าง
Radm.Somchai Nabangchang
ผู้บัญชาการกองเรือฟรีเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ
Commander, Frigate Squadron One Royal Thai Fleet
Tel 0 3843 8018


 
พลเรือตรีรัษฎางค์ ธีรเนตร
Radm.Rassadang Teeranet
ผู้บัญชาการกองเรือฟรีเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ
Commander, Frigate Squadron Two Royal Thai Fleet
Tel 0 3873 8975


 

พลเรือตรีดุษฎี สังขปรีชา
Radm.Dusdee Sangkhapreecha
ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
Commander, Helicopter Carrier Squadron Royal Thai Fleet
Tel 0 3843 2101


 
พลเรือตรีภาณุ บุณยะวิโรจ
Radm.Panu Punyavirocha
ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
Commander, Submarine Squadron Royal Thai Fleet
Tel 0 2411 3030


 
พลเรือตรีชาติชาย ศรีวรขาน
Radm.Chatchai Srivorakan
ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
Commander, Mine Squadron Royal Thai Fleet
Tel 0 2453 7302


 

พลเรือตรีธานินทร์ ลิขิตวงศ์
Radm.Tanin Likitawong
ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
Commander, Amphibious Squadron Royal Thai Fleet
Tel 0 2173 6566


 
พลเรือตรีสายันต์ ประสงค์สำเร็จ
Radm.Sayan Prasongsamret
ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ
Commander, Coast Guard Squadron Royal Thai Fleet
Tel 0 3843 2287


 
พลเรือตรีรังสรรค์ โตอรุณ
Radm.Rungsan Toaaroon
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
Commander, Riverine Squadron Royal Thai Fleet
Tel 0 2411 1257


 

พลเรือตรีสมภพ สุวิทยาลังการ
Radm.Sompop Suwitayalangkarn
ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
Commander, Naval Air Division Royal Thai Fleet
Tel 0 3824 5195


 
พลเรือตรีธานี ผุดผาด
Radm.Thanee Phudpad
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
Commander, Naval Special Warfare Command Royal Thai Fleet
Tel 0 3843 7593


 
พลเรือตรีสุชา เคี่ยมทองคำ
Radm.Sucha Kiamthongkum
ผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Commander, Fleet Training Command Royal Thai Fleet
Tel 0 3843 7376


 

พลเรือโทวีระพันธ์ สุขก้อน
Vadm.Werapan Sookgont
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 1
Commander, First Naval Area Command First Naval Area Command
Tel 0 3873 8965


 
พลเรือตรีนริส ประทุมสุวรรณ
Radm.Naris Pratoomsuwan
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 1
Deputy Commander, First Naval Area Command First Naval Area Command
Tel 0 3843 9009


 
พลเรือตรีพรชัย ปิ่นทอง
Radm.Phonchai Pinthong
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 1
Deputy Commander, First Naval Area Command First Naval Area Command
Tel 0 3843 9169


 

พลเรือตรีฐานันดร์ เข็มเพ็ชร
Radm. Thanan Kempetch
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 1
Deputy Commander, First Naval Area Command First Naval Area Command


 
พลเรือตรีบรรพต เกิดภู่
Radm.Bunpot Kerdpoo
เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 1
Chief of Staff, First Naval Area Command First Naval Area Command
Tel 0 3843 9468


 
พลเรือโทชุมพล วงศ์เวคิน
Vadm.Chumphol Wongwakin
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ทัพเรือภาคที่ 2
Commander, Second Naval Area Command Second Naval Area Command
Tel 0 2466 0491


 

พลเรือตรี สุรพล คุปตะพันธ์
Radm. Suraphol Kuptapan
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ทัพเรือภาคที่ 2
Deputy Commander, Second Naval Area Command Second Naval Area Command
Tel 0 7432 5791


 
พลเรือตรีดุสิต รามโกมุท
RadmDusit Ramakomut
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ทัพเรือภาคที่ 2
Deputy Commander, Second Naval Area Command Second Naval Area Command
Tel 0 7432 5792


 
พลเรือตรีวัชรา พวงไสว
Radm.Watchara Poungsawai
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ทัพเรือภาคที่ 2
Deputy Commander, Second Naval Area Command Second Naval Area Command
Tel 0 7432 5790


 

พลเรือตรีสิทธิพร มาศเกษม
Radm.Sittiporn Maskasem
เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 2 ทัพเรือภาคที่ 2
Chief Of Staff, Second Naval Area Command Second Naval Area Command
Tel 0 7431 5391


 
พลเรือตรีสมศักดิ์ วานิชย์เจริญ
Radm.Somsak Wanicharoen
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ทัพเรือภาคที่ 2
Commandant Songkhla Naval Base, Second Naval Area Command Second Naval Area Command
Tel 0 7431 4807


 
พลเรือโทธราธร ขจิตสุวรรณ
Vadm.Taratorn Kajitsuwan
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ทัพเรือภาคที่ 3
Commander, Third Naval Area Command Third Naval Area Command
Tel 0 2472 0851


 

พลเรือตรีนฤดม แป้นเจริญ
Radm.Naraudom Pancharoen
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ทัพเรือภาคที่ 3
Deputy Commander, Third Naval Area Command Third Naval Area Command
Tel 0 7639 1592


 
พลเรือตรีกิตตินันท์ ศิรินาวิน
Radm.Kittinan Sirinavin
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ทัพเรือภาคที่ 3
Deputy Commander, Third Naval Area Command Third Naval Area Command
Tel 0 7639 3562


 
พลเรือตรีวันชัย ท้วมเสม
Radm.wanchai tuamsem
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ทัพเรือภาคที่ 3
Deputy Commander, Third Naval Area Command Third Naval Area Command
Tel 0 7639 3563


 

พลเรือตรีประยุธ ภู่เทียน
Radm.Prayoot Putian
เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 ทัพเรือภาคที่ 3
Chief Of Staff, Third Naval Area Command Third Naval Area Command
Tel 0 7639 3562


 
พลเรือตรีวสันต์ บุญเนือง
Radm.Wason Boonneung
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ทัพเรือภาคที่ 3
Commandant Phang - Nga Naval Base, Third Naval Area Command Third Naval Area Command
Tel 0 7645 3344


 
พลเรือโทสนธยา น้อยฉายา
Vadm.Sonthaya Noichaya
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
Commandant Royal Thai Marine Corps
Tel 0 3843 7116


 

พลเรือตรีธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ
Radm.Tanakarn Kraikruan
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
Deputy Commandant Royal Thai Marine Corps
Tel 0 3830 8731


 
พลเรือตรีนพพร วุฒิรณฤทธิ์
Radm.Nopphorn Vudhironarit
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
Deputy Commandant Royal Thai Marine Corps
Tel 0 3830 8655


 
พลเรือตรี นิเวช บุตรศรี
Radm.Niwech Bootrasri
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
Deputy Commandant Royal Thai Marine Corps
Tel 0 3833 4269


 

พลเรือตรีสิริบุญ สุคนธมาน
Radm.Siriboon Sukonthaman
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
Chief of Staff Royal Thai Marine Corps
Tel 0 3833 4270


 
พลเรือตรีรัตนะ วงษาโรจน์
Radm.Ratanah Vongsarojn
ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
Commander, Marine Division Royal Thai Marine Corps
Tel 0 3843 1178


 
พลเรือตรีลือชัย รุดดิษฐ์
Radm.Luechai Ruddit
ผู้บัญชาการกรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
Commander Air and Coastal Defence Command
Tel 0 3843 1476


 

พลเรือโทเริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ
Vadm.Rerngrit Boonsongprasert
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
Commandant Sattahip Naval Base
Tel 0 3843 7163


 
พลเรือตรีปัญจวัชร์ วิสุทธิทรัพย์
Radm.Panjawat Visuttisab
รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
Deputy Commandant Sattahip Naval Base
Tel 0 3843 7597


 
พลเรือตรีศุภพงษ์ ศิริสนธิ
Radm.Suppapong Sirisonti
รองผู้บัญการฐานทัพเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
Deputy Commandant Sattahip Naval Base
Tel 0 3843 9291


 

พลเรือตรีธีร์ อุปนิสากร
Radm.Thee U-panisakorn
เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
Chief of Staff Sattahip Naval Base
Tel 0 3843 7543


 
พลเรือตรีเจริญศักดิ์ มารัตนะ
Radm.Charoensak Maratana
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
Commandant Bangkok Naval Base
Tel 0 2411 4370


 
นาวาเอกวิรัตน์ สมจิตร
Capt.Wirat Somjit
ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ กรมสารวัตรทหารเรือ
Commandant Naval Military Police Regiment
Tel 0 2465 0134


 

พลเรือโทวสันต์ แจ้งยอดสุข
Vadm.Vasan Changyodsuk
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ กรมอู่ทหารเรือ
Commander Naval Engineering Command
Tel 0 2412 9884


 
พลเรือตรีอนันต์ สุขณียุทธ
Radm.Anan Sukaneeyouth
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ กรมอู่ทหารเรือ
Deputy Commander Naval Engineering Command
Tel 0 2411 1256


 
พลเรือตรีพิทักษ์ พิบูลทิพย์
Radm.Pitak Pibultip
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ กรมอู่ทหารเรือ
Deputy Commander Naval Engineering Command
Tel 0 2411 0082


 

พลเรือตรีณเรศ ชุ่มกมล
Radm.Nares Xumkamol
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ กรมอู่ทหารเรือ
Deputy Commander Naval Engineering Command
Tel 0 2411 3034 nares.c@navy.mi.th


 
พลเรือตรีธวัชชัย ควรประดิษฐ์
Radm.Tawatchai Kuanpradit
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ
Director, Thonburi Naval Dockyard Naval Engineering Command
Tel 0 2411 2097


 
พลเรือตรีพงศธร ชูแข
Radm.
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
Deputy Director, Phrachulachomklao Naval Dockyard Naval Engineering Command
Tel 0 2453 7277


 

พลเรือตรีพิสุทธิ์ ไข่สุวรรณ
Radm.Pisut Kaisuwan
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
Director, Mahidol Adulyadej Naval Dockyard Naval Engineering Command
Tel 0 3843 2308


 
พลเรือตรีอธินาถ ปะจายะกฤตย์
Radm.Atinart Pajayakrit
เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
Director General Naval Electronics Department
Tel 0 2453 7261


 
พลเรือตรีโสภณ วัฒนมงคล
Radm.Sophon Wattanamongkol
เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ กรมช่างโยธาทหารเรือ
Director General Naval Public Works Department
Tel 0 2466 6688


 

พลเรือโทจีรพัฒน์ ปานสกุณ
Vadm.Jeerapat Pansakun
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารเรือ
Director General Naval Ordnance Department
Tel 0 3843 6104


 
พลเรือโทวิทยา วงศ์เทิดธรรม
Vadm.Wittaya Wongtirdtam
เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ กรมพลาธิการทหารเรือ
Director General Naval Supply Department
Tel 0 2411 2090


 
พลเรือโทกิติพัฒน์ วัฒนาวงศ์
Vadm.Kitipath Vattanavongs
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ
Surgeon General Naval Medical Department
Tel 0 2468 1690


 

พลเรือตรีโสภณ รัตนสุมาวงศ์
Radm.Sophon Rattanasumawong
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
Director, Somdejphrapinklao Hospital Naval Medical Department
Tel 0 2460 0057


 
พลเรือตรีคณิน ชุมวรฐายี
Radm.Kanin Chumworatayee
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ กรมแพทย์ทหารเรือ
Director, Somdejphranangchaosirikit Hospital Naval Medical Department
Tel 0 3824 5939


 
พลเรือโทวิฑูรย์ ตัณฑิกุล
Vadm.Witoon Tutikul
เจ้ากรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ
Director General Hydrographic Department
Tel 0 2361 4822


 

พลเรือตรีสมประสงค์ นิลสมัย
Radm.Somprasong Nilsamai
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ
Director General Naval Transportation Department
Tel 0 2411 4254


 
พลเรือตรีสุทธิชัย ชีพชล
Radm.Suttichai Cheapchon
เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ กรมสวัสดิการทหารเรือ
Director General Naval Welfare Department
Tel 0 2411 5860


 
พลเรือตรีมิ่ง อิ่มวิทยา
Radm.Ming Imvidhaya
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
Director General Naval Science Department
Tel 0 2441 3444


 

พลเรือโทสุริยะ พรสุริยะ
Vadm.Suriya Pornsuriya
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
Director General Naval Education Department
Tel 0 2889 3901


 
พลเรือตรีช่อฉัตร กระเทศ
Radm.Chorchat Gra-Tes
ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
Commandant, Naval War College Naval Education Department
Tel 0 2441 0134


 
พลเรือตรีสุธีพงศ์ แก้วทับ
Radm.Sutheepong Kaewtab
ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
Commandant, Naval Command and Staff College/Senior Officer School Naval Education Department
Tel 0 2441 0145


 

พลเรือโทรุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์
Vadm.Roongsak Sereeswad
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ
Commandant Naval Academy
Tel 0 2394 1994


 
พลเรือตรีไพฑูรย์ ประสพสิน
Radm.
ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
Director General Naval Research and Development Office
Tel 0 2441 3451


 


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400