นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงกลาโหม    กองบัญชาการกองทัพเรือ
กองบัญชาการกองทัพเรือ
Royal Thai Navy Headquaters

ถนนอรุณอมรินทร์
บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
Thanon Arun-Amarin
Bangkokyai
Bangkok 10600
Tel 0 2466 1180 เบอร์กลางสัตหีบ 0 3853 4600
www.navy.mi.th
Update : 2015-10-29 14:24:21


 

พลเรือเอกณะ อารีนิจ
Adm.Na Areenich
ผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
COMMANDER-IN-CHIEF, ROYAL THAI NAVY (C-IN-C, RTN) ROYAL THAI NAVY
Tel 024727741
Update : 2015-11-13 10:32:10


 
พลเรือเอกณรงค์พล ณ บางช้าง
Adm.Narongpol Nabangchang
รองผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
DEPUTY C-IN-C, RTN ROYAL THAI NAVY
Tel 024721964
Update : 2015-11-13 10:33:01


 
พลเรือเอกชุมพล วงศ์เวคิน
Adm.Chumphul Wongwakin
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ กองทัพเรือ
PRESIDENT, RTN ADVISORY GROUP ROYAL THAI NAVY
Tel 024721879
Update : 2015-11-13 10:33:52


 

พลเรือเอกไกรวุธ วัฒนธรรม
Adm.Graivut Vattanatham
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
ASSISTANT COMMANDER-IN-CHIEF Royal Thai Navy
Tel 024721965
Update : 2015-10-29 10:03:30


 
พลเรือเอกพัลลภ ตมิศานนท์
Adm.Panlop Tamisanon
เสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
CHIEF OF STAFF (COS), RTN Royal Thai Navy
Tel 028663403
Update : 2015-10-29 10:06:58


 
พลเรือโทจุมพล ลุมพิกานนท์
Vadm.
รองเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
DEPUTY COS, RTN Royal Thai Navy
Tel 024720850
Update : 2015-10-29 11:09:35


 

พลเรือโทสุชีพ หวังไมตรี
Vadm.Sucheep Whoungmaitree
รองเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
DEPUTY COS, RTN Royal Thai Navy

Update : 2015-10-29 11:11:48


 
พลเรือโทพูลศักดิ์ อุบลเทพชัย
Vadm.Poolsak Uboltepchai
รองเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
DEPUTY COS, RTN Royal Thai Navy
Tel 024650043
Update : 2015-11-13 10:25:24


 
พลเรือโทโสภณ วัฒนมงคล
Vadm.Sophon Wattanamongkol
รองเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
DEPUTY COS, RTN Royal Thai Navy
Tel 028663401
Update : 2015-10-29 11:15:20


 

พลเรือโทไพโรจน์ อุ่นใจ
Vadm.Pairoj Unjai
รองเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
DEPUTY COS, RTN Royal Thai Navy
Tel 026555070
Update : 2015-10-29 11:16:16


 
พลเรือโทเจริญศักดิ์ มารัตนะ
Vadm.Charoensak Maratana
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
CHIEF, STAFF OFFICER TO C-IN-C, RTN Royal Thai Navy
Tel 024660493
Update : 2015-10-29 11:17:55


 
พลเรือตรีเดชดล ภู่สาระ
Radm.Dechdon Bhusara
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
CHIEF, STAFF OFFICER TO DEP C-IN-C, RTN Royal Thai Navy
Tel 024650445
Update : 2015-10-29 11:23:46


 

พลเรือตรีจงกล มีสวัสดิ์
Radm.Jongkon Meesawat
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
CHIEF, STAFF OFFICER TO ASST C-IN-C, RTN Royal Thai Navy
Tel 024660495
Update : 2015-10-29 11:25:02


 
พลเรือตรีคำรณ พิสณฑ์ยุทธการ
Radm.Khamron Pisonyuthagarn
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
CHIEF, STAFF OFFICER TO COS, RTN Royal Thai Navy
Tel 024666677
Update : 2015-10-29 11:27:36


 
พลเรือตรีสมชาย ณ บางช้าง
Radm.Somchai Nabangchang
เลขานุการกองทัพเรือ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
SECRETARY OF THE RTN, NAVAL SECRETARIAT Naval Secretariat Office
Tel 024650013
Update : 2015-10-29 11:30:49


 

พลเรือตรีทรงวุฒิ บุญอินทร์
Radm.Songwoot Boon-in
เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ กรมสารบรรณทหารเรือ
Director General Naval Administration Department
Tel 024651373
Update : 2015-11-11 09:49:02


 
พลเรือโทพัลลภ ทองระอา
Vadm.Panlop Thongra-ar
เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ กรมกำลังพลทหารเรือ
Director General Naval Personnel Department
Tel 024666645
Update : 2015-10-29 13:09:04


 
พลเรือโทปกรณ์ วานิช
Vadm.Pakorn Wanich
เจ้ากรมข่าวทหารเรือ กรมข่าวทหารเรือ
Dir Gen, Nid Naval Intelligence Department
Tel 024721896
Update : 2015-10-29 13:12:02


 

พลเรือโทพัชระ พุ่มพิเชฏฐ์
Vadm.Patchara Pumpiched
เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ กรมยุทธการทหารเรือ
Director General Naval Operations Department
Tel 024721897
Update : 2015-10-29 13:17:42


 
พลเรือโทนพดล สุภากร
Vadm.Noppadol Supakorn
เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
Director General Naval Logistics Department
Tel 024666648
Update : 2015-10-29 13:18:53


 
พลเรือโทวิโรจน์ ธันวรักษ์กิจ
Vadm.Wiroj Thunvarukkit
เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
Director General Naval Communications & Information Technology Department
Tel 024652876
Update : 2015-10-29 13:19:58


 

พลเรือโทอดิเรก ชมภูนุช
Vadm.Adirek Chompunuch
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
Director General Naval Civil Affairs Department
Tel 022222932
Update : 2015-10-29 13:21:50


 
พลเรือโทสัมพันธ์ สุนทรครุธ
Vadm.Sampan Soontawnkrut
ปลัดบัญชีทหารเรือ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
Comptroller Office of the Comptroller of the Royal Thai Navy
Tel 024655364
Update : 2015-10-29 13:23:30


 
พลเรือตรีชุมศักดิ์ นาควิจิตร
Radm.Choomsak Nakwijit
เจ้ากรมการเงินทหารเรือ กรมการเงินทหารเรือ
Director General Naval Finance Department
Tel 024666686
Update : 2015-10-29 13:24:53


 

พลเรือตรีชัชชัย โพธิพรรค
Radm.Chatchai Podhipak
เจ้ากรมจเรทหารเรือ กรมจเรทหารเรือ
Director General Naval Inspector General Department
Tel 024666649
Update : 2015-10-29 13:26:54


 
พลเรือตรีนพดล เรืองสมัย
Radm.Nopadol Ruangsmai
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ
Director General Naval Internal Audit Office
Tel 024114397
Update : 2015-10-29 13:27:29


 
พลเรือตรีกฤษฎาภรณ์ พันธุมโพธิ
Radm.Grisdaporn Bhundhoombhoad
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ
Director General Naval Acquisition Management Office
Tel 024728053
Update : 2015-10-29 13:28:32


 

พลเรือตรีณรงค์เดช สภานุชาต
Radm.Narongdej Spanuchart
ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ
Director General Office of the Naval Judge Advocate General
Tel 024728020
Update : 2015-10-29 13:31:21


 
พลเรือเอกนริส ประทุมสุวรรณ
Adm.Naris Pratoomsuwan
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Commander-in-Chief, RTF Royal Thai Fleet
Tel 024112194
Update : 2015-10-29 13:31:02


 
พลเรือโทธานี ผุดผาด
Vadm.Thanee Phudpad
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Deputy Commander-in-Chief, RTF (1) Royal Thai Fleet
Tel 038438001
Update : 2015-10-29 13:32:22


 

พลเรือโทฐานันดร์ เข็มเพ็ชร
Vadm.Thanan Kempetch
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Deputy Commander-in-Chief, RTF (2) Royal Thai Fleet
Tel 038437553
Update : 2015-10-29 13:33:49


 
พลเรือโทภาณุ บุณยะวิโรจ
Vadm.Panu Punyavirocha
เสนาธิการกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Chief of Staff, RTF Royal Thai Fleet

Update : 2015-10-29 13:34:55


 
พลเรือตรีสุรศักดิ์ เมธยาภา
Radm.Surasak Mathayapa
ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
Commander,Patrol Squadron, Rtf Royal Thai Fleet
Tel 038738967
Update : 2015-10-29 13:35:55


 

พลเรือตรีโฆสิต เจียมศุภกิตต์
Radm.Kosit Cheamsuphakit
ผู้บัญชาการกองเรือฟรีเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ
Commander, Frigate Squadron One Royal Thai Fleet
Tel 038438018
Update : 2015-10-29 13:37:09


 
พลเรือตรีสิทธิพร มาศเกษม
Radm.Sittiporn Maskasem
ผู้บัญชาการกองเรือฟรีเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ
Commander, Frigate Squadron Two Royal Thai Fleet
Tel 038738975
Update : 2015-10-29 13:38:16


 
พลเรือตรีวศินสรรพ์ จันทวรินทร์
Radm.Vasinsan Chantavarin
ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
Commander, Helicopter Carrier Squadron Royal Thai Fleet
Tel 038432101
Update : 2015-10-29 13:40:05


 

พลเรือตรีพงศกร กุวานนท์
Radm.Pongsakorn Kuvanont
ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
Commander, Submarine Squadron Royal Thai Fleet
Tel 024113030
Update : 2015-10-29 13:41:05


 
พลเรือตรีเชษฐา ใจเปี่ยม
Radm.Chesta Jaipiam
ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
Commander, Mine Squadron Royal Thai Fleet
Tel 024537302
Update : 2015-10-29 13:42:19


 
พลเรือตรีเอกราช พรหมลัมภัก
Radm.Eagarat Promlumpug
ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ
Commander, Amphibious Squadron Royal Thai Fleet
Tel 021736566
Update : 2015-11-06 09:37:09


 

พลเรือตรีบรรจบ โพธิ์แดง
Radm.Bunjob Podang
ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ
Commander, Coast Guard Squadron Royal Thai Fleet
Tel 038432287
Update : 2015-10-29 13:44:29


 
พลเรือตรีนิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ
Radm.Nikit Tirakayos
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
Commander, Riverine Squadron Royal Thai Fleet
Tel 024111257
Update : 2015-10-29 13:45:39


 
พลเรือตรีลือชัย ศรีเอี่ยมกูล
Radm.Luechai Sri-eamgool
ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
Commander, Naval Air Division Royal Thai Fleet
Tel 038245195
Update : 2015-11-06 09:38:15


 

พลเรือตรีภิญโญ โตเลี้ยง
Radm.Pinyo Tolieng
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
Commander, Naval Special Warfare Command Royal Thai Fleet
Tel 038431279
Update : 2015-10-29 13:47:39


 
พลเรือตรีสุชา เคี่ยมทองคำ
Radm.Sucha Kiamthongkum
ผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Commander, Fleet Training Command Royal Thai Fleet
Tel 038437376
Update : 2015-10-29 13:48:04


 
พลเรือโทรังสฤษดิ์ สัตยานุกูล
Vadm.Rangsarit Sattayanukul
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 1
Commander, First Naval Area Command First Naval Area Command
Tel 038738965
Update : 2015-11-06 09:39:42


 

พลเรือโทพรชัย ปิ่นทอง
Vadm.Phonchai Pinthong
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ทัพเรือภาคที่ 2
Commander, Second Naval Area Command Second Naval Area Command
Tel 024660491
Update : 2015-10-29 13:50:35


 
พลเรือโทสายันต์ ประสงค์สำเร็จ
Vadm.Sayan Prasongsamret
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ทัพเรือภาคที่ 3
Commander, Third Naval Area Command Third Naval Area Command
Tel 024720851
Update : 2015-10-29 13:51:21


 
พลเรือโทธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ
Vadm.Tanakarn Kraikruan
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
Commandant Royal Thai Marine Corps
Tel 038437116
Update : 2015-10-29 13:51:55


 

พลเรือตรีสานนท์ ผะเอม
Radm.Sarnon Phaaem
ผู้บัญชาการกรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
Commander Air and Coastal Defence Command
Tel 038431476
Update : 2015-10-29 13:52:54


 
พลเรือโทวิพากษ์ น้อยจินดา
Vadm.Wipaks Noichinda
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
Commandant Sattahip Naval Base
Tel 038437163
Update : 2015-10-29 13:53:12


 
พลเรือตรีสมประสงค์ นิลสมัย
Radm.Somprasong Nilsamai
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
Commandant Bangkok Naval Base
Tel 024114370
Update : 2015-10-29 13:54:19


 

นาวาเอกจักรชัย น้อยหัวหาด
Capt.Chakchai Noihauhaad
ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ กรมสารวัตรทหารเรือ
Commandant Naval Military Police Regiment
Tel 024650134
Update : 2015-10-29 13:55:52


 
พลเรือโทสุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์
Vadm.Sutthinant Sakulpuchapong
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ กรมอู่ทหารเรือ
Commander Naval Engineering Command
Tel 024129884
Update : 2015-10-29 13:56:52


 
พลเรือตรีสุทธิไชย รังสิโรดม์โกมล
Radm.Suttichai Rangsirodkomol
เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
Director General Naval Electronics Department
Tel 024537261
Update : 2015-10-29 14:12:47


 

พลเรือตรีนิพร สุขเกษตร
Radm.Niporn Sukkaset
เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ กรมช่างโยธาทหารเรือ
Director General Naval Public Works Department
Tel 024666688
Update : 2015-10-29 14:13:44


 
พลเรือโทธานินทร์ ลิขิตวงศ์
Vadm.Tanin Likitawong
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารเรือ
Director General Naval Ordnance Department
Tel 038436104
Update : 2015-10-29 14:14:49


 
พลเรือโทศักดิ์สิทธิ์ ยังวิจิตร
Vadm.Sacksit Yungvichit
เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ กรมพลาธิการทหารเรือ
Director General Naval Supply Department
Tel 024112090
Update : 2015-10-29 14:15:53


 

พลเรือโทคณิน ชุมวรฐายี
Vadm.Kanin Chumworatayee
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ
Surgeon General Naval Medical Department
Tel 024681690
Update : 2015-10-29 14:16:55


 
พลเรือตรีทิวา ดาราเมือง
Radm.Tiwa Daramuang
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ
Director General Naval Transportation Department
Tel 024114254
Update : 2015-10-29 14:17:56


 
พลเรือโทจรินทร์ บุญเหมาะ
Vadm.Charin Boonmoh
เจ้ากรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ
Director General Hydrographic Department
Tel 023614822
Update : 2015-10-29 14:18:53


 

พลเรือตรีสุพจน์ สายวงศ์ปัญญา
Radm.Supoj Saiwongpanya
เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ กรมสวัสดิการทหารเรือ
Director General Naval Welfare Department
Tel 024115860
Update : 2015-10-29 14:19:53


 
พลเรือตรีกำจาย ปองเงิน
Radm.Kamjai Pongngern
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
Director General Naval Science Department
Tel 024413444
Update : 2015-10-29 14:20:49


 
พลเรือโทพิเชฐ ตานะเศรษฐ
Vadm.Pichet Tanaset
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
Director General Naval Education Department
Tel 028893901
Update : 2015-10-29 14:21:53


 

พลเรือโทลือชัย รุดดิษฐ์
Vadm.Luechai Ruddit
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ
Commandant Naval Academy
Tel 023941994
Update : 2015-10-29 14:22:52


 
พลเรือตรีบุญเรือง หอมขจร
Radm.Boonruang Homkachorn
ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
Director General Naval Research and Development Office
Tel 024413451
Update : 2015-10-29 14:23:48


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400