นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงกลาโหม    กองบัญชาการกองทัพเรือ
กองบัญชาการกองทัพเรือ
Royal Thai Navy Headquaters

ถนนอรุณอมรินทร์
บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
Thanon Arun-Amarin
Bangkokyai
Bangkok 10600
Tel 0 2466 1180 เบอร์กลางสัตหีบ 0 3853 4600
www.navy.mi.th
Update : 2012-03-05 14:45:12


 

พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์
Adm.Kraisorn Chansuvanich
ผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
COMMANDER-IN-CHIEF, ROYAL THAI NAVY (C-IN-C, RTN) Royal Thai Navy
Tel 024727741
Update : 2014-11-05 09:17:22


 
พลเรือเอกพจนา เผือกผ่อง
Adm.Pojana Puakpong
รองผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF Royal Thai Navy
Tel 024721964
Update : 2014-12-02 09:08:53


 
พลเรือเอกอภิชัย อมาตยกุล
Adm.Apichai Amatyakul
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ กองทัพเรือ
PRESIDENT, ADVISORY GROUP Royal Thai Navy
Tel 024721879
Update : 2014-12-02 09:09:34


 

พลเรือเอกณะ อารีนิจ
Adm.Na Areenich
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
ASSISTANT COMMANDER-IN-CHIEF Royal Thai Navy
Tel 024721965
Update : 2014-12-02 09:10:53


 
พลเรือเอกธนะรัตน์ อุบล
Adm.Tanarat Ubol
เสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
CHIEF OF STAFF (COS), RTN Royal Thai Navy
Tel 028663403
Update : 2014-11-05 09:21:21


 
พลเรือโทพลเดช เจริญพูล
Vadm.Paladej Charoenpool
รองเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
DEPUTY COS, RTN Royal Thai Navy
Tel 024720850
Update : 2014-12-02 09:11:55


 

พลเรือโทประดิษฐ์ ศิริคุปต์
Vadm.Pradit Sirikupt
รองเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
DEPUTY COS, RTN Royal Thai Navy

Update : 2014-11-05 09:23:44


 
พลเรือโทดนัยศักดิ์ กาญจนะวสิต
Vadm.Danaisak Kanchanavasita
รองเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
DEPUTY COS, RTN Royal Thai Navy
Tel 024650043
Update : 2014-11-05 09:24:56


 
พลเรือโทประพฤติพร อักษรมัต
Vadm.Praphruetporn Aksharamat
รองเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
DEPUTY COS, RTN Royal Thai Navy
Tel 028663401
Update : 2014-11-05 09:26:29


 

พลเรือโทไพฑูรย์ ประสพสิน
Vadm.Paitoon Prasopsin
รองเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
DEPUTY COS, RTN Royal Thai Navy
Tel 026555070
Update : 2014-11-05 09:27:31


 
พลเรือโทชัยสินธุ์ ญาดี
Vadm.Chaisinn Yardee
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
CHIEF, STAFF OFFICER TO C-IN-C, RTN Royal Thai Navy
Tel 024660493
Update : 2014-12-02 09:14:27


 
พลเรือตรีโฆสิต เจียมศุภกิตต์
Radm.Kosit Cheamsuphakit
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
CHIEF, STAFF OFFICER TO DEP C-IN-C, RTN Royal Thai Navy
Tel 024650445
Update : 2014-12-02 09:15:46


 

พลเรือตรีบัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์
Radm.Bundith Chandarodvong
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
CHIEF, STAFF OFFICER TO ASST C-IN-C, RTN Royal Thai Navy
Tel 024660495
Update : 2014-11-05 09:34:22


 
พลเรือตรีเอกราช พรหมลัมภัก
Radm.Eagarat Promlumpug
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
CHIEF, STAFF OFFICER TO COS, RTN Royal Thai Navy
Tel 024666677
Update : 2014-11-05 09:39:50


 
พลเรือตรีกาญจน์ ดีอุบล
Radm.Khan Deeubol
เลขานุการกองทัพเรือ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
SECRETARY OF THE RTN, NAVAL SECRETARIAT Naval Secretariat Office
Tel 024650013
Update : 2014-11-05 09:41:21


 

พลเรือตรีสมหมาย วงษ์จันทร์
Radm.Sommai Wongchan
เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ กรมสารบรรณทหารเรือ
DIRECTOR GENERAL NAVAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
Tel 024651373
Update : 2014-11-05 09:42:45


 
พลเรือโทไพโรจน์ อุ่นใจ
Vadm.Pairoj Unjai
เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ กรมกำลังพลทหารเรือ
Director General Naval Personnel Department
Tel 024666645
Update : 2014-11-05 09:44:18


 
พลเรือโทธานี ผุดผาด
Vadm.Thanee Phudpad
เจ้ากรมข่าวทหารเรือ กรมข่าวทหารเรือ
Dir Gen, Nid Naval Intelligence Department
Tel 024721896
Update : 2014-11-05 09:47:04


 

พลเรือโทลือชัย รุดดิษฐ์
Vadm.Luechai Ruddit
เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ กรมยุทธการทหารเรือ
Director General Naval Operations Department
Tel 024721897
Update : 2015-03-02 15:47:41


 
พลเรือโทโสภณ วัฒนมงคล
Vadm.Sophon Wattanamongkol
เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
Director General Naval Logistics Department
Tel 024666648
Update : 2014-11-05 09:50:21


 
พลเรือโทพูลศักดิ์ อุบลเทพชัย
Vadm.Poolsak Uboltepchai
เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
Director General Naval Communications & Information Technology Department
Tel 024652876
Update : 2014-11-05 09:52:18


 

พลเรือโทจุมพล ลุมพิกานนท์
Vadm.Jumpol Lumpiganoon
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
Director General Naval Civil Affairs Department
Tel 022222932
Update : 2014-11-05 09:53:39


 
พลเรือโทกิตตินันท์ ศิรินาวิน
Vadm.Kittinan Sirinavin
ปลัดบัญชีทหารเรือ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
Comptroller Office of the Comptroller of the Royal Thai Navy
Tel 024655364
Update : 2015-03-02 15:45:25


 
พลเรือตรีสุพจน์ สายวงศ์ปัญญา
Radm.Supoj Saiwongpanya
เจ้ากรมการเงินทหารเรือ กรมการเงินทหารเรือ
Director General Naval Finance Department
Tel 024666686
Update : 2014-11-05 09:59:15


 

พลเรือตรีสัมพันธ์ สุนทรครุธ
Radm.Sampan Soontawnkrut
เจ้ากรมจเรทหารเรือ กรมจเรทหารเรือ
Director General Naval Inspector General Department
Tel 024666649
Update : 2014-11-05 10:00:25


 
พลเรือตรีนพดล เรืองสมัย
Radm.Nopadol Ruangsmai
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ
Director General Naval Internal Audit Office
Tel 024114397
Update : 2014-12-02 09:20:53


 
พลเรือตรีพงศกร กุวานนท์
Radm.Pongsakorn Kuvanont
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ
Director General Naval Acquisition Management Office
Tel 024728053
Update : 2014-11-05 10:05:28


 

พลเรือตรีประพัฒน์ สมบุญเจริญ
Radm.Prapatn Sombooncharoen
ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ
Director General Office of the Naval Judge Advocate General
Tel 024728020
Update : 2014-11-05 10:06:58


 
พลเรือเอกพิจารณ์ ธีรเนตร
Adm.Pichan Dhiranetra
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Commander-in-Chief, RTF Royal Thai Fleet
Tel 024112194
Update : 2014-11-05 10:08:03


 
พลเรือโทดุษฎี สังขปรีชา
Vadm.Dusdee Sangkhapreecha
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Deputy Commander-in-Chief, RTF (1) Royal Thai Fleet
Tel 038438001
Update : 2014-11-05 10:11:04


 

พลเรือโทพิทักษ์ พิบูลทิพย์
Vadm.Pitak Pibultip
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Deputy Commander-in-Chief, RTF (2) Royal Thai Fleet
Tel 038437553
Update : 2014-11-05 10:10:23


 
พลเรือโทสมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ
Vadm.Somsak Wanicharoen
เสนาธิการกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Chief of Staff, RTF Royal Thai Fleet

Update : 2014-12-02 09:22:14


 
พลเรือตรีวิโรจน์ ธันวรักษ์กิจ
Radm.Wiroj Thunvarakkit
ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
Commander,Patrol Squadron, Rtf Royal Thai Fleet
Tel 038738967
Update : 2014-11-05 13:21:21


 

พลเรือตรีสานนท์ ผะเอม
Radm.Sarnon Phaaem
ผู้บัญชาการกองเรือฟรีเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ
Commander, Frigate Squadron One Royal Thai Fleet
Tel 038438018
Update : 2014-11-05 13:25:23


 
พลเรือตรีรัษฎางค์ ธีรเนตร
Radm.Rassadang Teeranet
ผู้บัญชาการกองเรือฟรีเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ
Commander, Frigate Squadron Two Royal Thai Fleet
Tel 038738975
Update : 2014-11-05 13:26:32


 
พลเรือตรีปัญญา เล็กบัว
Radm.Punya Lekbua
ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
Commander, Helicopter Carrier Squadron Royal Thai Fleet
Tel 038432101
Update : 2014-11-07 09:10:17


 

พลเรือตรีภาณุ บุณยะวิโรจ
Radm.Panu Punyavirocha
ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
Commander, Submarine Squadron Royal Thai Fleet
Tel 024113030
Update : 2014-11-07 09:10:56


 
พลเรือตรีวรรณพล กล่อมแก้ว
Radm.Wannapol Glormgeao
ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
Commander, Mine Squadron Royal Thai Fleet
Tel 024537302
Update : 2014-11-07 09:12:10


 
พลเรือตรีปกรณ์ วานิช
Radm.Pakorn Wanich
ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ
Commander, Amphibious Squadron Royal Thai Fleet
Tel 021736566
Update : 2014-11-07 09:13:06


 

พลเรือตรีบุญเรือง หอมขจร
Radm.Boonruang Homkachorn
ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ
Commander, Coast Guard Squadron Royal Thai Fleet
Tel 038432287
Update : 2014-11-07 09:13:48


 
พลเรือตรีประยุธ ภู่เทียน
Radm.Prayoot Putian
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
Commander, Riverine Squadron Royal Thai Fleet
Tel 024111257
Update : 2014-11-07 09:14:36


 
พลเรือตรีวศินสรรพ์ จันทวรินทร์
Radm.Vasinsan Chantavarin
ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
Commander, Naval Air Division Royal Thai Fleet
Tel 038245195
Update : 2014-11-07 09:15:20


 

พลเรือตรียุจ พิจิตรชุมพล
Radm.Yuch Pijitrachoompol
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
Commander, Naval Special Warfare Command Royal Thai Fleet
Tel 038431279
Update : 2014-11-07 09:16:05


 
พลเรือตรีสุชา เคี่ยมทองคำ
Radm.Sucha Kiamthongkum
ผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Commander, Fleet Training Command Royal Thai Fleet
Tel 038437376
Update : 2014-11-07 09:16:55


 
พลเรือโทสุชีพ หวังไมตรี
Vadm.Sucheep Whoungmaitree
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 1
Commander, First Naval Area Command First Naval Area Command
Tel 038738965
Update : 2014-11-07 09:17:48


 

พลเรือโทนริส ประทุมสุวรรณ
Vadm.Naris Pratoomsuwan
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ทัพเรือภาคที่ 2
Commander, Second Naval Area Command Second Naval Area Command
Tel 024660491
Update : 2014-11-07 09:18:39


 
พลเรือโทสายันต์ ประสงค์สำเร็จ
Vadm.Sayan Prasongsamret
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ทัพเรือภาคที่ 3
Commander, Third Naval Area Command Third Naval Area Command
Tel 024720851
Update : 2014-11-07 09:41:58


 
พลเรือโทธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ
Vadm.Tanakarn Kraikruan
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
Commandant Royal Thai Marine Corps
Tel 038437116
Update : 2014-11-07 09:42:55


 

พลเรือตรีจงกล มีสวัสดิ์
Radm.Jongkon Meesawat
ผู้บัญชาการกรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
Commander Air and Coastal Defence Command
Tel 038431476
Update : 2014-12-02 09:26:34


 
พลเรือโทวิพากษ์ น้อยจินดา
Vadm.Wipaks Noichinda
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
Commandant Sattahip Naval Base
Tel 038437163
Update : 2014-11-07 09:45:42


 
พลเรือตรีพัชระ พุ่มพิเชฏฐ์
Radm.Patchara Pumpiched
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
Commandant Bangkok Naval Base
Tel 024114370
Update : 2014-11-07 09:46:53


 

นาวาเอกวิรัตน์ สมจิตร
Capt.Wirat Somjit
ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ กรมสารวัตรทหารเรือ
Commandant Naval Military Police Regiment
Tel 024650134
Update : 2014-11-07 10:11:28


 
พลเรือโทวสันต์ แจ้งยอดสุข
Vadm.Vasan Changyodsuk
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ กรมอู่ทหารเรือ
Commander Naval Engineering Command
Tel 024129884
Update : 2014-12-02 09:39:22


 
พลเรือตรีอธินาถ ปะจายะกฤตย์
Radm.Atinart Pujayakrit
เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
Director General Naval Electronics Department
Tel 024537261
Update : 2014-12-02 09:28:19


 

พลเรือตรีนิพร สุขเกษตร
Radm.Niporn Sukkaset
เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ กรมช่างโยธาทหารเรือ
Director General Naval Public Works Department
Tel 024666688
Update : 2014-12-02 09:29:13


 
พลเรือโทจีรพัฒน์ ปานสกุณ
Vadm.Jeerapat Pansakun
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารเรือ
Director General Naval Ordnance Department
Tel 038436104
Update : 2014-11-07 10:20:55


 
พลเรือโทประพจน์ สีลาเขต
Vadm.Prapot Seelakeat
เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ กรมพลาธิการทหารเรือ
Director General Naval Supply Department
Tel 024112090
Update : 2014-11-07 10:22:05


 

พลเรือโทพันเลิศ แกล้วทนงค์
Vadm.Panlert Klaewtanong
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ
Surgeon General Naval Medical Department
Tel 024681690
Update : 2014-11-07 10:23:34


 
พลเรือตรีสมประสงค์ นิลสมัย
Radm.Somprasong Nilsamai
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ
Director General Naval Transportation Department
Tel 024114254
Update : 2014-11-07 10:24:27


 
พลเรือโทสุพจน์ คลังวิจิตร
Vadm.Supote Klangvichit
เจ้ากรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ
Director General Hydrographic Department
Tel 023614822
Update : 2014-11-07 10:25:57


 

พลเรือตรีภัฏ เพียรเกาะ
Radm.Phat Pienkoh
เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ กรมสวัสดิการทหารเรือ
Director General Naval Welfare Department
Tel 024115860
Update : 2014-12-02 09:32:16


 
พลเรือตรีมิ่ง อิ่มวิทยา
Radm.Ming Imvidhaya
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
Director General Naval Science Department
Tel 024413444
Update : 2014-11-07 10:28:29


 
พลเรือโทวีระพันธ์ สุขก้อน
Vadm.Werapan Sookgont
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
Director General Naval Education Department
Tel 028893901
Update : 2014-11-07 10:29:13


 

พลเรือโทพงษ์เทพ หนูเทพ
Vadm.Pongthep Nhuthep
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ
Commandant Naval Academy
Tel 023941994
Update : 2014-11-07 10:30:08


 
พลเรือตรีเศรษฐสิทธิ์ จันทร์เสนา
Radm.Sethasit Chantarasena
ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
Director General Naval Research and Development Office
Tel 024413451
Update : 2014-11-07 10:32:44


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400