นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงกลาโหม    กองบัญชาการกองทัพเรือ
กองบัญชาการกองทัพเรือ
Royal Thai Navy Headquaters

ถนนอรุณอมรินทร์
บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
Thanon Arun-Amarin
Bangkokyai
Bangkok 10600
Tel 0 2466 1180 เบอร์กลางสัตหีบ 0 3853 4600
www.navy.mi.th

 

พลเรือเอกสุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์
Adm.Surasak Rounroengrom
ผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
Commander-in-Chief Royal Thai Navy
Tel 0 2472 1962


 
พลเรือเอกวีรพล กิจสมบัติ
Adm. Weerapol Kitsombat
รองผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
Deputy Commander-in-Chief, RTN. Royal Thai Navy
Tel 0 2472 1964


 
พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ
Adm.Apiwat Srivardhana
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ กองทัพเรือ
President, Royal Thai Navy Advisory Group Royal Thai Navy
Tel 0 2472 1879


 

พลเรือเอกอมรเทพ ณ บางช้าง
Adm.Amorntep Nabangchang
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
Assistant Commander-in-Chief, RTN. Royal Thai Navy
Tel 0 2472 1965


 
พลเรือเอกดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ
Adm.Dumrongsak Haocharoen
เสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
Chief of Staff, RTN. Royal Thai Navy
Tel 0 2472 1341


 
พลเรือโทจักรชัย ภู่เจริญยศ
Vadm.Jakchai Poocharoenyos
รองเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
Deputy Chief of Staff, RTN. Royal Thai Navy
Tel 0 2465 0043


 

พลเรือโทณรงค์พล ณ บางช้าง
Vadm.Narongpol Nabangchang
รองเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
Deputy Chief of Staff, RTN. Royal Thai Navy
Tel 0 2472 0850


 
พลเรือโททวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
Vadm.Tawewuth Pongsapipatt
รองเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
Deputy Chief of Staff, RTN. Royal Thai Navy
Tel 0 2472 0850


 
พลเรือโทพจนา เผือกผ่อง เผือกผ่อง
Vadm.Pojana Puakpong
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกำลังพล กองทัพเรือ
Assistant Chief of Staff for Personnel, RTN. Royal Thai Navy
Tel 0 2465 5070


 

พลเรือโทบงสุช สิงห์ณรงค์
Vadm.Choomnoom Ardwong
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายข่าว กองทัพเรือ
Assistant Chief of Staff for Intelligence, RTN. Royal Thai Navy
Tel 0 2465 5069


 
พลเรือโทธนะรัตน์ อุบล
Vadm.Tanarat Ubol
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ กองทัพเรือ
Assistant Chief of Staff for Operations, RTN. Royal Thai Navy
Tel 0 2465 0020


 
พลเรือโทอภิชัย อมาตยกุล
Vadm.Apichai Amatyakul
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธบริการ กองทัพเรือ
Assistant Chief of Staff for Logistics, RTN. Royal Thai Navy
Tel 0 2465 1114


 

พลเรือโทรุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์
Vadm.Roongsak Sereeswad
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกิจการพลเรือน กองทัพเรือ
Assistant Chief of Staff for Civil Affairs, RTN. Royal Thai Navy
Tel 0 2891 1834


 
พลเรือโทอนุทัย รัตตะรังสี
Vadm.Anuthai Rattarangsi Rattarangsi
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
Chief Staff Officer to Commander-in-Chief, RTN. Royal Thai Navy
Tel 0 2466 0493


 
พลเรือตรีพัชระ พุ่มพิเชษฐ์
Radm.Patchara Pumpiched
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
Assistant Chief Staff Officer to Commander-in-Chief, RTN. Royal Thai Navy
Tel 0 2466 0494


 

พลเรือตรีนริส ประทุมสุวรรณ
Radm.Naris Pratoomsuwan
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
Chief Staff Officer to Deputy Commander-in-Chief, RTN. Royal Thai Navy
Tel 0 2465 0445


 
พลเรือตรีจุมพล ลุมพิกานนท์
Radm.Jumpol Lumpiganon
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
Chief Staff Officer to Assistant Commander-in-Chief, RTN. Royal Thai Navy
Tel 0 2466 0495


 
พลเรือตรีธานินทร์ ลิขิตวงศ์
Radm.Tanin Likitawong
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
Chief Staff Officer to Chief of Staff, RTN. Royal Thai Navy
Tel 0 2466 6677


 

พลเรือตรีสุธีพงศ์ แก้วทับ
Radm.Sutheepong Kaewtab
เลขานุการกองทัพเรือ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
Secretary of The Royal Thai Navy Naval Secretariat Office
Tel 0 2465 0013


 
พลเรือตรีสุรพงษ์ อัยสานนท์
Radm.Naris Pratoomsuwan
เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ กรมสารบรรณทหารเรือ
Director General Naval Administration Department
Tel 0 2465 1373


 
พลเรือตรีไพโรจน์ อุ่นใจ
Radm.Pairoj Unjai
เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ กรมกำลังพลทหารเรือ
Director General Naval Personnel Department
Tel 0 2466 6645


 

พลเรือตรีพิเชฐ ตานะเศรษฐ
Radm.Pichet Tanaset
เจ้ากรมข่าวทหารเรือ กรมข่าวทหารเรือ
Director General Naval Intelligence Department
Tel 0 2472 1896


 
พลเรือตรีพัลลภ ตมิศานนท์
Radm.Panlop Tamisanon
เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ กรมยุทธการทหารเรือ
Director General Naval Intelligence Department
Tel 0 2472 1897


 
พลเรือตรีโสภณ วัฒนมงคล
Radm.Sophon Wattanamongkol
เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
Director General Naval Logistics Department
Tel 0 2466 6648


 

พลเรือตรีพลเดช เจริญพูล
Radm.Paladej Charoenpool
เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
Director General Naval Communications & Information Technology Department
Tel 0 2465 2876


 
พลเรือตรีประพฤติพร อักษรมัต
Radm.Praphruetporn Aksharamat
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
Director General Naval Civil Affairs Department
Tel 0 2222 2932


 
พลเรือโททวีชัย บุญอนันต์
Vadm.Taweechai Boonanant
ปลัดบัญชีทหารเรือ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
Comptroller Office of the Coptroller of the Royal Thai Navy
Tel 0 2465 5364


 

พลเรือตรีจีรพัฒน์ ปานสกุณ
Radm.Jeerapat Pansakun
เจ้ากรมการเงินทหารเรือ กรมการเงินทหารเรือ
Director General Naval Finance Department
Tel 0 2466 6686


 
พลเรือตรีพีรศักดิ์ กมลศิลป์
Radm.Peerasak Kamolsilp
เจ้ากรมจเรทหารเรือ กรมจเรทหารเรือ
Director General Naval Inspector General Department
Tel 0 2466 6649


 
พลเรือตรีผดุงศักดิ์ อินทร์ประสิทธิ์
Radm.Phadungsak Intraprasite
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ
Director General Naval Internal Audit Office
Tel 0 2411 4397


 

พลเรือตรีนวพล ดำรงพงศ์
Radm.Navapol Damrongpong
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ
Director General Naval Acquisition Management Office
Tel 0 2472 8053


 
พลเรือตรีธนินท์ จารุดุล
Radm.Tanin Charutula
ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ
Director General Office of the Naval Judge Advocate General
Tel 0 2472 8020


 
พลเรือเอกฆนัท ทองพูล
Adm.Kanat Thongpool
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Commander-in-Chief, RTF Royal Thai Fleet
Tel 0 3843 7102


 

พลเรือตรีจักรวัฒน์ นกจันทร์
Radm.Jakrawat Nokchan
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Chief Staff Officer to Commander-in-Chief, RTF Royal Thai Fleet
Tel 0 3873 8969


 
พลเรือโทชุมนุม อาจวงษ์
Vadm.Choomnoom Ardwong
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Deputy Commander-in-Chief, RTF Royal Thai Fleet
Tel 0 3843 8001


 
พลเรือโทสุรพงษ์ ชะระอ่ำ
Vadm.Surapong Chara-Um
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Deputy Commander-in-Chief, RTF Royal Thai Fleet
Tel 0 3843 7553


 

พลเรือโทพิจารณ์ ธีรเนตร
Vadm.Pichan Dhiranetra
เสนาธิการกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Chief of Staff, RTF Royal Thai Fleet
Tel 0 3873 8962


 
พลเรือตรีไชยยศ สุนทรนาค
Radm.Chaiyot Sundaranaga
รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Deputy Chief of Staff, RTF Royal Thai Fleet
Tel 0 3873 8963


 
พลเรือตรีอนันต์ สุขณียุทธ
Radm.Anan Sukaneeyouth
รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Deputy Chief of Staff, RTF Royal Thai Fleet
Tel 0 3873 8964


 

พลเรือตรีโชติวัฒน์ สาริกะวณิช
Radm.Chotiwat Sarikavanija
ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
Commander, Patrol Squadron Royal Thai Fleet
Tel 0 3873 8967


 
พลเรือตรีดุษฎี สังขปรีชา
Radm.Dusdee Sangkhapreecha
ผู้บัญชาการกองเรือฟรีเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ
Commander, Frigate Squadron One Royal Thai Fleet
Tel 0 3843 8018


 
พลเรือตรีไพฑูรย์ ประสพสิน
Radm.Paitoon Prasopsin
ผู้บัญชาการกองเรือฟรีเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ
Commander, Frigate Squadron Two Royal Thai Fleet
Tel 0 3873 8975


 

พลเรือตรีนาวิน ธนเนตร
Radm.Nawin Thananet
ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
Commander, Helicopter Carrier Squadron Royal Thai Fleet
Tel 0 3843 2101


 
พลเรือตรีสุริยะ พรสุริยะ
Radm.Suriya Pornsuriya
ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
Commander, Submarine Squadron Royal Thai Fleet
Tel 0 2411 3030


 
พลเรือตรีลือชัย รุดดิษฐ์
Radm.Luechai Ruddit
ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
Commander, Mine Squadron Royal Thai Fleet
Tel 0 2453 7302


 

พลเรือตรีช่อฉัตร กระเทศ
Radm.Chorchat Gra-Tes
ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ
Commander, Amphibious Squadron Royal Thai Fleet
Tel 0 2173 6566


 
พลเรือตรีรังสรรค์ โตอรุณ
Radm.Rungsan Toaroon
ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ
Commander, Coast Guard Squadron Royal Thai Fleet
Tel 0 3843 2287


 
พลเรือตรีธานี ผุดผาด
Radm.Thanee Phudpad
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
Commander, Riverine Squadron Royal Thai Fleet
Tel 0 2411 1257


 

พลเรือตรีพังพล ศิริสังข์ไชย
Radm.Pungphol Sirisungchai
ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
Commander, Naval Air Division Royal Thai Fleet
Tel 0 3824 5195


 
พลเรือตรีวินัย กล่อมอินทร์
Radm.Winai Klom-In
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
Commander, Naval Special Warfare Command Royal Thai Fleet
Tel 0 3843 7593


 
พลเรือตรีศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข
Radm.Saknarin Charoensuk
ผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Commander, Fleet Training Command Royal Thai Fleet
Tel 0 3843 7376


 

พลเรือโทชุมพล วงศ์เวคิน
Vadm.Chumphol Wongwakin
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 1
Commander, First Naval Area Command First Naval Area Command
Tel 0 3873 8965


 
พลเรือตรีรังสรรค์ พรามเจริญ
Radm.Rungsan Pramcharoen
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 1
Deputy Commander, First Naval Area Command First Naval Area Command
Tel 0 3843 9009


 
พลเรือตรีประดิษฐ์ ศิริคุปต์
Radm.Pradit Sirikupt
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 1
Deputy Commander, First Naval Area Command First Naval Area Command
Tel 0 3843 9169


 

พลเรือตรีประจักษ์ สันทัดเลขา
Radm. Prachak Sunthudlakhar
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 1
Deputy Commander, First Naval Area Command First Naval Area Command


 
พลเรือตรีไชยณรงค์ ขาววิเศษ
Radm.Chainarong Khaowised
เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 1
Chief of Staff, First Naval Area Command First Naval Area Command
Tel 0 3843 9468


 
พลเรือโททวีป สุขพินิจ
Vadm.Taweep Sukpinij
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ทัพเรือภาคที่ 2
Commander, Second Naval Area Command Second Naval Area Command
Tel 0 2466 0491


 

พลเรือตรีสิริศักดิ์ บุญยศักดิ์
Radm.Sirisag Boonyasag
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ทัพเรือภาคที่ 2
Deputy Commander, Second Naval Area Command Second Naval Area Command
Tel 0 7432 5791


 
พลเรือตรีสนธยา น้อยฉายา
RadmSonthaya Noichaya
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ทัพเรือภาคที่ 2
Deputy Commander, Second Naval Area Command Second Naval Area Command
Tel 0 7432 5792


 
พลเรือตรีศิริชัย เทียนศิริ
Radm.Sirichai Tainsiri
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ทัพเรือภาคที่ 2
Deputy Commander, Second Naval Area Command Second Naval Area Command
Tel 0 7432 5790


 

พลเรือตรีสมศักดิ์ วานิชย์เจริญ
Radm.Somsak Wanicharoen
เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 2 ทัพเรือภาคที่ 2
Chief Of Staff, Second Naval Area Command Second Naval Area Command
Tel 0 7431 5391


 
พลเรือตรีจรูญ จาตุรพงศ์
Radm.Charoon Chaturabong
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ทัพเรือภาคที่ 2
Commandant Songkhla Naval Base, Second Naval Area Command Second Naval Area Command
Tel 0 7431 4807


 
พลเรือโทธราธร ขจิตสุวรรณ
Vadm.Taratorn Kajitsuwan
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ทัพเรือภาคที่ 3
Commander, Third Naval Area Command Third Naval Area Command
Tel 0 2472 0851


 

พลเรือตรีบุญชัย มรินทร์พงษ์
Radm.Boonchai Marinpong
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ทัพเรือภาคที่ 3
Deputy Commander, Third Naval Area Command Third Naval Area Command
Tel 0 7639 1592


 
พลเรือตรีนฤดม ชวนะเสน
Radm.Naruedom Chawanasen
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ทัพเรือภาคที่ 3
Deputy Commander, Third Naval Area Command Third Naval Area Command
Tel 0 7639 3562


 
พลเรือตรีสรวงสรรค์ พินทุสมิต
Radm.Suangsan Bindusmita
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ทัพเรือภาคที่ 3
Deputy Commander, Third Naval Area Command Third Naval Area Command
Tel 0 7639 3563


 

พลเรือตรีพรชัย ปิ่นทอง
Radm.Phonchai Pinthong
เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 ทัพเรือภาคที่ 3
Chief Of Staff, Third Naval Area Command Third Naval Area Command
Tel 0 7639 3562


 
พลเรือตรีนฤดม แป้นเจริญ
Radm.Naraudom Pancharoen
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ทัพเรือภาคที่ 3
Commandant Phang - Nga Naval Base, Third Naval Area Command Third Naval Area Command
Tel 0 7645 3344


 
พลเรือโทพงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์
Vadm.Pongsak Pureerote
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
Commandant Royal Thai Marine Corps
Tel 0 3843 7116


 

พลเรือตรีเวทย์วีระ ทรงวรวิทย์
Radm.Vetveera Songworawit
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
Deputy Commandant Royal Thai Marine Corps
Tel 0 3830 8731


 
พลเรือตรีจำลอง วังส์ด่าน
Radm.Jumlong Wungdan
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
Deputy Commandant Royal Thai Marine Corps
Tel 0 3830 8655


 
พลเรือตรีไตรขวัญ ไกรฤกษ์
Radm.Trikwan Krairiksh
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
Deputy Commandant Royal Thai Marine Corps
Tel 0 3833 4269


 

พลเรือตรีทวี พิกุลทอง
Radm.Tawee Pitgultong
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
Chief of Staff Royal Thai Marine Corps
Tel 0 3833 4270


 
พลเรือตรีนิเวช บุตรศรี
Radm.Niwech Bootrasri
ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
Commander, Marine Division Royal Thai Marine Corps
Tel 0 3843 1178


 
พลเรือตรีนภดล สุภากร
Radm.Noppadol Supakorn
ผู้บัญชาการกรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
Commander Air and Coastal Defence Command
Tel 0 3843 1476


 

พลเรือโทชัยณรงค์ เจริญรักษ์
Vadm.Chainarong Charoenrak
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
Commandant Sattahip Naval Base
Tel 0 3843 7163


 
พลเรือตรียุทธนา เกิดด้วยบุญ
Radm.Yutthana Kerdduayboon
รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
Deputy Commandant Sattahip Naval Base
Tel 0 3843 7597


 
พลเรือตรีศุภพงษ์ ศิริสนธิ
Radm.Suppapong Sirisonti
รองผู้บัญการฐานทัพเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
Deputy Commandant Sattahip Naval Base
Tel 0 3843 9291


 

พลเรือตรีไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์
Radm.Trisit Punsit
เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
Chief of Staff Sattahip Naval Base
Tel 0 3843 7543


 
พลเรือตรีสุรพล คุปตะพันธ์
Radm.Suraphol Kuptapan
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
Commandant Bangkok Naval Base
Tel 0 2411 4370


 
นาวาเอกมนัสวี บูรณพงศ์
Capt.Manatwee Booranapong
ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ กรมสารวัตรทหารเรือ
Commandant Naval Military Police Regiment
Tel 0 2465 0134


 

พลเรือโทมานิตย์ สูนนาดำ
Vadm.Manit Soonnadum
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ กรมอู่ทหารเรือ
Commander Naval Engineering Command
Tel 0 2412 9884


 
พลเรือตรีพิสันต์ รัตนภู่เพ็ชร
Radm.Pisant Ratanapupech
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ กรมอู่ทหารเรือ
Deputy Commander Naval Engineering Command
Tel 0 2411 1256


 
พลเรือตรีพลชัย สุนทรวณิช
Radm.Polachai Soontornwanit
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ กรมอู่ทหารเรือ
Deputy Commander Naval Engineering Command
Tel 0 2411 0082


 

พลเรือตรีม.ล.อนุนพนันท์ นวรัตน์
Radm.Ml Anunophanan Nawarat Nawarat
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ กรมอู่ทหารเรือ
Deputy Commander Naval Engineering Command
Tel 0 2411 3034


 
พลเรือตรีวัฒนชัย ปิยภัทร์
Radm.Vatanachai Piyapat
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ
Director, Thonburi Naval Dockyard Naval Engineering Command
Tel 0 2411 2097


 
พลเรือตรีสุรศิษฎ์ สว่างจันทร์
Radm.Surasit Sawangchan
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
Deputy Director, Phrachulachomklao Naval Dockyard Naval Engineering Command
Tel 0 2453 7277


 

พลเรือตรีฉัตรชัย ทัตตะวร
Radm.Chatchai Tattaworn
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
Director, Mahidol Adulyadej Naval Dockyard Naval Engineering Command
Tel 0 3843 2308


 
พลเรือตรีพิทักษ์ พิบูลทิพย์
Radm.Pitak Pibultip
เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
Director General Naval Electronics Department
Tel 0 2453 7261


 
พลเรือตรีปพนภพ สุวรรณวาทิน
Radm.Paponpop Suwanwatin
เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ กรมช่างโยธาทหารเรือ
Director General Naval Public Works Department
Tel 0 2466 6688


 

พลเรือโทณะ อารีนิจ
Vadm.Na Arreenich
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารเรือ
Director General Naval Ordnance Department
Tel 0 3843 6104


 
พลเรือโทพงศ์พล รัชเดช
Vadm.Pongpol Ratchadech
เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ กรมพลาธิการทหารเรือ
Director General Naval Supply Department
Tel 0 2411 2090


 
พลเรือโทสุชีพ ช้างเสวก ช้างเสวก
Vadm.Sucheep Changsawek
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ
Surgeon General Naval Medical Department
Tel 0 2468 1690


 

พลเรือตรีสุรเสน ตวงวรนันท์
Radm.Surasen Tuangvoranant
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
Director, Somdejphrapinklao Hospital Naval Medical Department
Tel 0 2460 0057


 
พลเรือตรีพันเลิศ แกล้วทนงค์
Radm.Panlert Klaewtanong
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ กรมแพทย์ทหารเรือ
Director, Somdejphranangchaosirikit Hospital Naval Medical Department
Tel 0 3824 5939


 
พลเรือโทนิรุทธ์ หงส์ประสิทธิ์
Vadm.Nirut Hongprasith
เจ้ากรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ
Director General Hydrographic Department
Tel 0 2361 4822


 

พลเรือตรีเจริญศักดิ์ มารัตนะ
Radm.Charoensak Maratana
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ
Director General Naval Transportation Department
Tel 0 2411 4254


 
พลเรือตรีสุระพล ไทยพีระกุล
Radm.Surapol Thaipeerakul
เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ กรมสวัสดิการทหารเรือ
Director General Naval Welfare Department
Tel 0 2411 5860


 
พลเรือตรีวสันต์ แจ้งยอดสุข
Radm.Vasan Changyodsuk
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
Director General Naval Science Department
Tel 0 2441 3444


 

พลเรือโทอภิชาย ฟุ้งลัดดา
Vadm.Abhijai Fungladda
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
Director General Naval Education Department
Tel 0 2889 3901


 
พลเรือตรีชัยสินธุ์ ญาดี
Radm.Chaisinn Yardee
ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
Commandant, Naval War College Naval Education Department
Tel 0 2441 0134


 
พลเรือตรีศรายุทธ แดงเทศ
Radm.Sarayuth Dangteth
ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
Commandant, Naval Command and Staff College/Senior Officer School Naval Education Department
Tel 0 2441 0145


 

พลเรือโทไกรสร จันทร์สุวานิชย์
Vadm.Kraisorn Chansuvanich
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ
Commandant Naval Academy
Tel 0 2394 1994


 
พลเรือตรีม.ล.บวรลักษณ์ กมลาศน์
Radm.Ml Borvorluck Kamalasana
ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
Director General Naval Research and Development Office
Tel 0 2441 3451


 


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2618-2323 ต่อ 1604 1606 1607