นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงกลาโหม    กองบัญชาการกองทัพเรือ
กองบัญชาการกองทัพเรือ
Royal Thai Navy Headquaters

ถนนอรุณอมรินทร์
บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
Thanon Arun-Amarin
Bangkokyai
Bangkok 10600
Tel 0 2466 1180 เบอร์กลางสัตหีบ 0 3853 4600
www.navy.mi.th
Update : 2012-03-05 14:45:12


 

พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์
Adm.
ผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
Commander-in-Chief Royal Thai Navy

Update : 2014-10-20 10:25:37


 
พลเรือเอกพจนา เผือกผ่อง
Adm.
รองผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
Deputy Commander-in-Chief, RTN. Royal Thai Navy

Update : 2014-10-20 10:25:30


 
พลเรือเอกอภิชัย อมาตยกุล
Adm.
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ กองทัพเรือ
President, Royal Thai Navy Advisory Group Royal Thai Navy

Update : 2014-10-20 10:27:13


 

พลเรือเอกณะ อารีนิจ
Adm.
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
Assistant Commander-in-Chief, RTN. Royal Thai Navy

Update : 2014-10-20 10:29:20


 
พลเรือเอกธนะรัตน์ อุบล
Adm.
เสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
Chief of Staff, RTN. Royal Thai Navy

Update : 2014-10-20 10:29:45


 
พลเรือโทพลเดช เจริญพูล
Vadm.
รองเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
Deputy Chief of Staff, RTN. Royal Thai Navy

Update : 2014-10-20 10:30:21


 

พลเรือโทประดิษฐ์ ศิริคุปต์
Vadm.
รองเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
Deputy Chief of Staff, RTN. Royal Thai Navy

Update : 2014-10-20 10:30:57


 
พลเรือโทดนัยศักดิ์ กาญจนะวสิต
Vadm.
รองเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
Deputy Chief of Staff, RTN. Royal Thai Navy

Update : 2014-10-20 10:31:28


 
พลเรือโทประพฤติพร อักษรมัต
Vadm.
รองเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
Deputy Chief of Staff, RTN. Royal Thai Navy

Update : 2014-10-20 10:33:43


 

พลเรือโทไพฑูรย์ ประสพสิน
Vadm.
รองเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
Deputy Chief of Staff, RTN. Royal Thai Navy

Update : 2014-10-20 10:34:32


 
พลเรือโทชัยสินธุ์ ญาดี
Vadm.
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
Chief Staff Officer to Commander-in-Chief, RTN. Royal Thai Navy

Update : 2014-10-20 10:36:09


 
พลเรือตรีโฆสิต เจียมศุภกิตต์
Radm.
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
Chief Staff Officer to Deputy Commander-in-Chief, RTN. Royal Thai Navy

Update : 2014-10-20 10:37:33


 

พลเรือตรีบัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์
Radm.
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
Chief Staff Officer to Assistant Commander-in-Chief, RTN. Royal Thai Navy

Update : 2014-10-20 10:38:15


 
พลเรือตรีเอกราช พรหมลัมภัก
Radm.
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
Chief Staff Officer to Chief of Staff, RTN. Royal Thai Navy

Update : 2014-10-20 10:38:52


 
พลเรือตรีกาญจน์ ดีอุบล
Radm.
เลขานุการกองทัพเรือ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
Secretary of The Royal Thai Navy Naval Secretariat Office

Update : 2014-10-20 10:40:51


 

พลเรือตรีสมหมาย วงษ์จันทร์
Radm.
เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ กรมสารบรรณทหารเรือ
Director General Naval Administration Department

Update : 2014-10-20 14:05:04


 
พลเรือโทไพโรจน์ อุ่นใจ
Vadm.
เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ กรมกำลังพลทหารเรือ
Director General Naval Personnel Department

Update : 2014-10-20 10:43:10


 
พลเรือโทธานี ผุดผาด
Vadm.
เจ้ากรมข่าวทหารเรือ กรมข่าวทหารเรือ
Director General Naval Intelligence Department

Update : 2014-10-20 14:13:20


 

พลเรือโทลือชัย รุดดิษฐ์
Vadm.
เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ กรมยุทธการทหารเรือ
Director General Naval Intelligence Department

Update : 2014-10-20 14:15:42


 
พลเรือโทโสภณ วัฒนมงคล
Vadm.Sophon Wattanamongkol
เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
Director General Naval Logistics Department

Update : 2014-10-20 14:16:29


 
พลเรือโทพูลศักดิ์ อุบลเทพชัย
Vadm.
เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
Director General Naval Communications & Information Technology Department

Update : 2014-10-20 14:17:48


 

พลเรือโทจุมพล ลุมพิกานนท์
Vadm.
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
Director General Naval Civil Affairs Department

Update : 2014-10-20 14:20:02


 
พลเรือโทกิตตินันท์ ศิรินาวิน
Vadm.
ปลัดบัญชีทหารเรือ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
Comptroller Office of the Coptroller of the Royal Thai Navy

Update : 2014-10-20 14:22:53


 
พลเรือตรีสุพจน์ สายวงศ์ปัญญา
Radm.
เจ้ากรมการเงินทหารเรือ กรมการเงินทหารเรือ
Director General Naval Finance Department

Update : 2014-10-20 14:22:05


 

พลเรือตรีสัมพันธ์ สุนทรครุธ
Radm.
เจ้ากรมจเรทหารเรือ กรมจเรทหารเรือ
Director General Naval Inspector General Department

Update : 2014-10-20 14:24:02


 
พลเรือตรีนพดล เรืองสมัย
Radm.
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ
Director General Naval Internal Audit Office

Update : 2014-10-20 14:24:57


 
พลเรือตรีพงศกร กุวานนท์
Radm.
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ
Director General Naval Acquisition Management Office

Update : 2014-10-20 14:25:56


 

พลเรือตรีประพัฒน์ สมบุญเจริญ
Radm.
ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ
Director General Office of the Naval Judge Advocate General

Update : 2014-10-20 14:26:47


 
พลเรือเอกพิจารณ์ ธีรเนตร
Adm.
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Commander-in-Chief, RTF Royal Thai Fleet

Update : 2014-10-21 15:59:16


 
พลเรือโทดุษฎี สังขปรีชา
Vadm.
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Deputy Commander-in-Chief, RTF Royal Thai Fleet

Update : 2014-10-20 14:30:04


 

พลเรือโทพิทักษ์ พิบูลทิพย์
Vadm.
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Deputy Commander-in-Chief, RTF Royal Thai Fleet

Update : 2014-10-20 14:31:03


 
พลเรือโทสมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ
Vadm.
เสนาธิการกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Chief of Staff, RTF Royal Thai Fleet

Update : 2014-10-20 14:32:28


 
พลเรือตรีวิโรจน์ ธันวรักษ์กิจ
Radm.
ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
Commander, Patrol Squadron Royal Thai Fleet

Update : 2014-10-20 14:33:55


 

พลเรือตรีสานนท์ ผะเอม
Radm.
ผู้บัญชาการกองเรือฟรีเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ
Commander, Frigate Squadron One Royal Thai Fleet

Update : 2014-10-20 14:35:02


 
พลเรือตรีรัษฎางค์ ธีรเนตร
Radm.
ผู้บัญชาการกองเรือฟรีเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ
Commander, Frigate Squadron Two Royal Thai Fleet

Update : 2014-10-20 14:35:48


 
พลเรือตรีปัญญา เล็กบัว
Radm.
ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
Commander, Helicopter Carrier Squadron Royal Thai Fleet

Update : 2014-10-20 14:48:57


 

พลเรือตรีภาณุ บุณยะวิโรจ
Radm.
ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
Commander, Submarine Squadron Royal Thai Fleet

Update : 2014-10-21 16:00:43


 
พลเรือตรีวรรณพล กล่อมแก้ว
Radm.
ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
Commander, Mine Squadron Royal Thai Fleet

Update : 2014-10-20 14:53:44


 
พลเรือตรีปกรณ์ วานิช
Radm.
ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ
Commander, Amphibious Squadron Royal Thai Fleet

Update : 2014-10-20 14:54:23


 

พลเรือตรีบุญเรือง หอมขจร
Radm.
ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ
Commander, Coast Guard Squadron Royal Thai Fleet

Update : 2014-10-20 14:54:58


 
พลเรือตรีประยุธ ภู่เทียน
Radm.
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
Commander, Riverine Squadron Royal Thai Fleet

Update : 2014-10-20 14:55:35


 
พลเรือตรีวศินสรรพ์ จันทวรินทร์
Radm.
ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
Commander, Naval Air Division Royal Thai Fleet

Update : 2014-10-20 14:56:22


 

พลเรือตรียุจ พิจิตรชุมพล
Radm.
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
Commander, Naval Special Warfare Command Royal Thai Fleet

Update : 2014-10-20 14:59:38


 
พลเรือตรีสุชา เคี่ยมทองคำ
Radm.
ผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ
Commander, Fleet Training Command Royal Thai Fleet

Update : 2014-10-20 15:00:30


 
พลเรือโทสุชีพ หวังไมตรี
Vadm.
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 1
Commander, First Naval Area Command First Naval Area Command

Update : 2014-10-20 15:01:09


 

พลเรือโทนริส ประทุมสุวรรณ
Vadm.
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ทัพเรือภาคที่ 2
Commander, Second Naval Area Command Second Naval Area Command

Update : 2014-10-20 15:04:16


 
พลเรือโทสายันต์ ประสงค์สำเร็จ
Vadm.
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ทัพเรือภาคที่ 3
Commander, Third Naval Area Command Third Naval Area Command

Update : 2014-10-20 15:08:15


 
พลเรือโทธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ
Vadm.
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
Commandant Royal Thai Marine Corps

Update : 2014-10-20 15:10:11


 

พลเรือตรีจงกล มีสวัสดิ์
Radm.
ผู้บัญชาการกรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
Commander Air and Coastal Defence Command

Update : 2014-10-20 15:11:35


 
พลเรือโทวิพากษ์ น้อยจินดา
Vadm.
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
Commandant Sattahip Naval Base

Update : 2014-10-20 15:12:16


 
พลเรือตรีพัชระ พุ่มพิเชฏฐ์
Radm.
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
Commandant Bangkok Naval Base

Update : 2014-10-20 15:15:05


 

นาวาเอกวิรัตน์ สมจิตร
Capt.
ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ กรมสารวัตรทหารเรือ
Commandant Naval Military Police Regiment
Tel 0 2465 0134
Update : 2014-10-20 15:15:45


 
พลเรือโทวสันต์ แจ้งยอดสุข
Vadm.
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ กรมอู่ทหารเรือ
Commander Naval Engineering Command
Tel 0 2412 9884
Update : 2014-10-20 15:16:17


 
พลเรือตรีอธินาถ ปะจายะกฤตย์
Radm.
เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
Director General Naval Electronics Department
Tel 0 2453 7261
Update : 2014-10-21 16:01:22


 

พลเรือตรีนิพร สุขเกษตร
Radm.
เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ กรมช่างโยธาทหารเรือ
Director General Naval Public Works Department
Tel 0 2466 6688
Update : 2014-10-20 15:18:36


 
พลเรือโทจีรพัฒน์ ปานสกุณ
Vadm.
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารเรือ
Director General Naval Ordnance Department
Tel 0 3843 6104
Update : 2014-10-20 15:19:16


 
พลเรือโทประพจน์ สีลาเขต
Vadm.
เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ กรมพลาธิการทหารเรือ
Director General Naval Supply Department
Tel 0 2411 2090
Update : 2014-10-20 15:25:50


 

พลเรือโทพันเลิศ แกล้วทนงค์
Vadm.
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ
Surgeon General Naval Medical Department
Tel 0 2468 1690
Update : 2014-10-20 15:26:47


 
พลเรือตรีสมประสงค์ นิลสมัย
Radm.
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ
Director General Naval Transportation Department
Tel 0 2411 4254
Update : 2014-10-21 16:01:52


 
พลเรือโทสุพจน์ คลังวิจิตร
Vadm.
เจ้ากรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ
Director General Hydrographic Department
Tel 0 2361 4822
Update : 2014-10-20 15:27:42


 

พลเรือตรีภัฏ เพียรเกาะ
Radm.
เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ กรมสวัสดิการทหารเรือ
Director General Naval Welfare Department
Tel 0 2411 5860
Update : 2014-10-20 15:29:30


 
พลเรือตรีมิ่ง อิ่มวิทยา
Radm.
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
Director General Naval Science Department
Tel 0 2441 3444
Update : 2014-10-21 16:02:18


 
พลเรือโทวีระพันธ์ สุขก้อน
Vadm.
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
Director General Naval Education Department
Tel 0 2889 3901
Update : 2014-10-20 15:30:41


 

พลเรือโทพงษ์เทพ หนูเทพ
Vadm.
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ
Commandant Naval Academy
Tel 0 2394 1994
Update : 2014-10-20 15:31:32


 
พลเรือตรีเศรษฐสิทธิ์ จันทร์เสนา
Radm.
ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
Director General Naval Research and Development Office
Tel 0 2441 3451
Update : 2014-10-20 15:32:02


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400