นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงกลาโหม    กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
Royal Thai Air Force

ถนนพหลโยธิน
ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Phahonyothin Road
Donmuang
Bangkok 10210

Update : 2014-10-13 13:25:22


 

พล.อ.อ.อานนท์ จารยะพันธุ์
ACM Anon Jarayapant
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Deputy Commander-in-Chief Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1105 anon_j@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:23:37


 
พล.อ.อ.วรฉัตร ธารีฉัตร
ACMVorachat Tharechat
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Chairman of the RTAF Advisory Board Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1428 vorachat@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:24:21


 
พล.อ.อ.สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์
ACM Sutthiphan Kritsanakhup
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Assistant Commander-in-Chief Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1114 sutipun_k@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:27:02


 

พล.อ.อ.ศิวเกียรติ ชเยมะ
ACM Siwakiat Jayema
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Assistant Commander-in-Chief Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1116 siwakiet@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:27:26


 
พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง
ACM Johm Rungswang
เสนาธิการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Chief of the Air Staff Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1118 johm_r@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:28:32


 
พล.อ.ท.ชูชาติ บุญชัย
AM Chuchart Boonchai
รองเสนาธิการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Deputy Chief of the Air Staff Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1122 chuchart_boo@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:29:25


 

พล.อ.ท.ยรรยง คันธสร
AM Yanyong Kanthasorn
รองเสนาธิการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Deputy Chief of the Air Staff Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1120 yanyong_k@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:29:55


 
พล.อ.ท.สุทธิพงษ์ อินทรียงค์
AMSuttipong Inseeyong
รองเสนาธิการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Deputy Chief of the Air Staff Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 0933 suttipong_in@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:30:38


 
พล.อ.ท.นิทัศน์ ศิริมาศ
AM Nitat Sirimas
รองเสนาธิการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Deputy Chief of the Air Staff Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1132 nitat_sirim@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-14 08:42:14


 

พล.อ.ท.วิสุรินทร์ มูลละ
AM Wisulin Moonla
รองเสนาธิการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Deputy Chief of the Air Staff Royal Thai Air Force Headquarters
wisurin_m@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:31:45


 
พล.อ.อ.วัธน มณีนัย
ACM Wattana Maneenai
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Senior Air Advisor Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 2014 wattana_ma@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:32:28


 
พล.อ.อ.ทวิเดนศ อังศุสิงห์
ACM Twidanes Angsusingha
หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Chief of Executive Staff Committee to the Commanders Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 8410 twidanes_a@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:33:03


 

พล.อ.ต.สุเทพ บุญนิมิตร
AVM Sutep Boonnimitr
ผู้บังคับศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ ศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ
Commander, Royal Flight Aircraft Administrative Center Royal Flight Aircraft Administrative Center
Tel 0 2534 8407 sutep_boon@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:33:39


 
น.อ.กฤษดา จันทร์อินทร์
Gp.Capt.KRISADA CHANTRA-INTRA
รองผู้บังคับศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ ศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ
Deputy Commander, Royal Flight Aircraft Administrative Center Royal Flight Aircraft Administrative Center
Tel 0 2534 8408 krisada_chant@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:34:14


 
พล.อ.ต.ทรงพล แจ้งสี
AVM Songpon Jangsri
ผู้บังคับศูนย์อำนวยการเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ ศูนย์อำนวยการเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ
Commander, Royal Flight Helicopter Administrative Center Royal Flight Helicopter Administrative Center
Tel 0 2534 8417 songpol_j@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:35:31


 

น.อ.เสริมเกียรติ ก้อนมณี
Gp.Capt.SERMKIAT GORNMANEE
รองผู้บังคับศูนย์อำนวยการเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ ศูนย์อำนวยการเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ
Deputy Commander, Royal Flight Helicopter Administrative Center Commander, Royal Flight Helicopter Administrative Center
Tel 0 2534 8418 sermkiat@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:35:53


 
พล.อ.ต.สกันต์ สอนหลักทรัพย์
AVM Sakan Sonlhaksap
ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ศูนย์การสงครามทางอากาศ
Commander, Air Warfare Center Air Warfare Center
Tel 0 2534 6000 ext. 4-0900 sakan_s@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:36:20


 
น.อ.เขมทัต จิระประภา
Gp.Capt.KEMTUS JIRAPRAPAR
รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ศูนย์การสงครามทางอากาศ
Deputy Commander, Air Warfare Center Air Warfare Center
Tel 0 2534 6000 ext. 4-0901 kemtus@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:36:43


 

น.อ.นภาพล อาชวาคม
Gp.Capt.NAPHAPHOL AJAWAKOM
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ สำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ
Deputy Director, Office of the Public Sector Development, RTAF Office of the Public Sector Development, RTAF
Tel 0 2534 8451 naphaphol@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:37:38


 
พล.อ.ต.ศิริพงษ์ สุภาพร
AVM Siripong Supaporn
เลขานุการกองทัพอากาศ สำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ
Secretary of the Royal Thai Air Force RTAF Secretariat
Tel 0 2534 1600 siripong_su@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:39:05


 
น.อ.แมน ศีตะจิตต์
Gp.Capt.MAN SITACHITT
รองเลขานุการกองทัพอากาศ สำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ
Deputy Secretary of the Royal Thai Air Force RTAF Secretariat
Tel 0 2534 1601 man_s@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:39:34


 

น.อ.หญิงนิชชรา สุบรรณ ณ อยุธยา
Gp.Capt.NITCHARA SUBAN NA AYUDYHAYA
รองเลขานุการกองทัพอากาศ สำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ
Deputy Secretary of the Royal Thai Air Force RTAF Secretariat
Tel 0 2534 1602 nitchara_su@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:40:01


 
พล.อ.ต.ศักดิ์พินิต พร้อมเทพ
AVM Sakpinit Promthep
เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ กรมสารบรรณทหารอากาศ
Director of Administrative Services Director of Administrative Services, RTAF
Tel 0 2534 1550 sakpinit_p@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:41:02


 
น.อ.นฤพล จักรกลม
Gp.Capt.Narupol Jakklom
รองเจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ กรมสารบรรณทหารอากาศ
Deputy Director of Administrative Services Directorate of Administrative Services, RTAF
Tel 0 2534 1551 narupol_j@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:40:31


 

น.อ.หญิงรัชฎา รอดสำคัญ
Gp.Capt.RATCHDA RAWDSUMKAN
รองเจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ กรมสารบรรณทหารอากาศ
Deputy Director of Administrative Services Directorate of Administrative Services, RTAF
Tel 0 2534 1552 ratchda@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:41:34


 
พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง
AM Chawarat Marungruang
เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ กรมกำลังพลทหารอากาศ
Director of Personnel Directorate of Personnel, RTAF
Tel 0 2534 1190 chawarat_m@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 13:55:15


 
พล.อ.ต.ไกรพล ยั่งยืน
AVMKRAIPOL YUNGYUEN
รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ กรมกำลังพลทหารอากาศ
Deputy Director of Personnel Directorate of Personnel, RTAF
Tel 0 2534 1191 kraipol_y@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 13:56:30


 

พล.อ.ต.วีรพงษ์ นิลจินดา
AVMVERAPONG NILJINDA
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ
Director,Office Policy and Personnel Management Directorate of Personnel, RTAF
Tel 0 2534 1192 verapong_ni@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 14:43:19


 
น.อ.สรายุทธ์ มหัตกีรติ
Gp.Capt.SARAYUTH MAHATKEERATI
รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ
Directorate of of Personnel, RTAF
sarayuth@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 13:03:20


 
น.อ.ชากร ตะวันแจ้ง
Gp.Capt.CHAKORN TAWANJANG
รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ
Directorate of of Personnel, RTAF
charkorn@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 13:05:59


 

พล.อ.ต.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง
AVMSuttipun Taithong
ผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ
Directorate of of Personnel, RTAF
suttipun@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 13:06:44


 
น.อ.วิศรุต สุวรรณเนตร
Gp.Capt.WISARUT SUWANNATE
รองผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ
Directorate of of Personnel, RTAF
wisarut_su@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 13:07:04


 
น.อ.สฤษดิ์พร สุนทรกิจ
Gp.Capt.SARIDPORN SOONTHORNKIT
รองผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ
Directorate of of Personnel, RTAF
saridporn@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 13:07:43


 

พล.อ.ท.สุรศักดิ์ ทุ่งทอง
AMSurasak Toongtong
เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ กรมข่าวทหารอากาศ
Director of Intelligence Directorate of Intelligence, RTAF
Tel 0 2534 1260 surasak_t@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 10:55:30


 
พล.อ.ต.ธีรวุฒิ บุญเลิศ
AVMTeerawudh Boonlerd
รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ กรมข่าวทหารอากาศ
Deputy Director of Intelligence Directorate of Intelligence, RTAF
Tel 0 2534 1261 teerawudh@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 10:58:05


 
พล.อ.ต.ธรินทร์ ปุณศรี
AVMTarin Punsri
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ
Directorate of Intelligence, RTAF
Tel 0 2534 1262 tharin_p@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 11:02:32


 

น.อ.อัครพล กลิ่นอุบล
Gp.Capt.AKARAPOL GLINUBOL
รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ
Directorate of Intelligence, RTAF
akarapol_g@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 11:06:45


 
พล.อ.ท.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
AMChaiyapruk Didyasarin
เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ กรมยุทธการทหารอากาศ
Director of Operations Directorate of Operations, RTAF
Tel 0 2534 1370 chaiyapruk_d@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 11:11:42


 
พล.อ.ต.ภานุพงศ์ เสยยงคะ
AVMBhanupong Seyayongka
รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ กรมยุทธการทหารอากาศ
Deputy Director of Operations Directorate of Operations, RTAF
Tel 0 2534 1371 bhanupong_s@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 11:14:18


 

พล.อ.ต.มานัต วงษ์วาทย์
AVMMaanat Wongwat
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ
Directorate of Operations, RTAF
Tel 0 2534 1372 maanat_w@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 14:18:38


 
พล.อ.ต.เฉลิมชัย ศรีสายหยุด
AVMChalermchai Srisaiyud
ผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ
Directorate of Operations, RTAF
chalermchai_s@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 11:21:13


 
พล.อ.ท.อำพล อิ่มบัว
AMAmphol Imbua
เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
Director of Logistics Directorate of Logistics, RTAF
Tel 0 2534 1460 amphol_i@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 13:08:56


 

พล.อ.ต.ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล
AVMChanyoot Sirithumakul
รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
Deputy Director of Logistics Directorate of Logistics, RTAF
Tel 0 2534 1461 chanyoot_siri@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 13:12:04


 
พล.อ.ต.ศิริพล ศิริทรัพย์
AVMSiripol Sirisabya
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
Directorate of Logistics, RTAF
Tel 0 2534 1462 siripol@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 13:16:21


 
พล.อ.ต.เฉลิมวงษ์ กีรานนท์
AVMChalermvong Keeranond
ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุง กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
Directorate of Logistics, RTAF
chalermvong_k@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 13:19:02


 

พล.อ.ท.มานะ ประสพศรี
AMMana Prasopsri
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
Director of Civil Affairs Directorate of Civil Affairs, RTAF
Tel 0 2534 8546 mana_pr@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 13:21:50


 
พล.อ.ต.อรณพ เมนะรุจิ
AVMOrranop Menaruchi
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
Deputy Director of Civil Affairs Directorate of Civil Affairs, RTAF
Tel 0 2534 8547 orranop_me@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 13:24:29


 
พล.อ.ต.นพดล บุญมั่น
AVMNoppadon Boonman
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
Directorate of Civil Affairs, RTAF
noppadol_bo@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 13:26:52


 

พล.อ.ต.สิทธิชัย แก้วบัวดี
AVMSittichai Kaewbuadee
ผู้อำนวยการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
Directorate of Civil Affairs, RTAF
sittichai_k@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 13:29:26


 
พล.อ.ท.เอกรัฐ ษรานุรักษ์
AMEgkarat Saranurak
เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
Director of Information Technology and Communications Directorate of Information Technology and Communications, RTAF
Tel 0 2534 2149 egkarat@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 13:31:26


 
พล.อ.ต.สุรพล ชนไมตรี
AMSurapol Chonmaitree
รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
Deputy Director of Information Technology and Communications Directorate of Information Technology and Communications, RTAF
Tel 0 2534 2150 surapol_c@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 13:37:09


 

พล.อ.ต.ชวาลา ราชวงศ์
AVMChawala Rachawong
ผู้อำนวยการสำนักระบบบัญชาการและควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
Directorate of Information Technology and Communications, RTAF
chawala@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 13:45:22


 
พล.อ.ต.จิโรจ บำรุงลาภ
AVMJirot Bumroonglarp
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
Directorate of Information Technology and Communications, RTAF
jirot_b@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 13:39:57


 
พล.อ.ท.นิรันดร์ ยิ้มสรวล
AM Nirun Yimsuan
ปลัดบัญชีทหารอากาศ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
RTAF Comptroller Office of the RTAF Comptroller
Tel 0 2534 1610 nirand_y@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 13:48:11


 

พล.อ.ต.สิทธิพร เกสจินดา
AVM Sittiporn Keschinda
รองปลัดบัญชีทหารอากาศ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
Deputy RTAF Comptroller Office of the RTAF Comptroller
Tel 0 2534 1611 sittiporn_k@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 13:50:38


 
พล.อ.ต.เสนาะ พรรณพิกุล
AVM Sanor Panpigool
ผู้อำนวยการบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
Office of the RTAF Comptroller
sanor_p@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 13:53:48


 
พล.อ.ต.แอร์บูล สุทธิวรรณ
AVM Airbull Suttiwan
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
Office of the RTAF Comptroller
airbull_s@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 13:55:57


 

พล.อ.ต.สุทัศน์ แสงเดชะ
AVM Sutas Saengdecha
เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ กรมการเงินทหารอากาศ
Director of Finance Directorate of Finance, RTAF
Tel 0 2534 1654 sutas@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:00:28


 
น.อ.หญิงดุจหทัย หาญสวธา
Gp.Capt.DUJHATHAYA HANSAVATA
รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ กรมการเงินทหารอากาศ
Deputy Director of Finance Directorate of Finance, RTAF
Tel 0 2534 1655 dujhathaya@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 08:33:52


 
น.อ.ประคอง สุดประเสริฐ
Gp.Capt.PRAKONG SUDPRASIRT
รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ กรมการเงินทหารอากาศ
Deputy Director of Finance Directorate of Finance, RTAF
Tel 0 2534 1656 prakong_s@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 08:35:32


 

พล.อ.ต.ปรีชา ชมบุญ
AVM Precha Chomboon
เจ้ากรมจเรทหารอากาศ กรมจเรทหารอากาศ
Director of Inspector General Directorate of Finance, RTAF
Tel 0 2534 1340 preecha_c@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:02:09


 
น.อ.อติชาติ ศิลานันท์
Gp.Capt.ATICHART SILANUN
รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ กรมจเรทหารอากาศ
Deputy Director of Inspector General Directorate of Inspector General, RTAF
Tel 0 2534 1341 atichart@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 08:37:28


 
น.อ.ประกรณ์พัธณ์ ปัญญวัฒนะ
Gp.Capt.PRAKORNPHAT PANYAWATTANA
รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ กรมจเรทหารอากาศ
Deputy Director of Inspector General Directorate of Inspector General, RTAF
Tel 0 2534 1342 chaidet@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 08:39:51


 

พล.อ.ต.วสันต์ อยู่ประเสริฐ
AVM Wasan Uprasert
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
Auditor General of the RTAF Internal Audit Office RTAF Internal Audit Office
Tel 0 2534 1631 wasan_y@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:03:50


 
น.อ.หญิงจินตนา ศิริโยธิพันธุ์
Gp.Capt.JINTANA SIRIYOTHIPAN
รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
Deputy Auditor General of the RTAF Internal Audit Office RTAF Internal Audit Office
Tel 0 2534 1632 jintana_s@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 08:51:17


 
น.อ.ไกรสร จันทร์เรือง
Gp.Capt.KRAISORN CHANRUANG
รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
Deputy Auditor General of the RTAF Internal Audit Office RTAF Internal Audit Office
Tel 0 2534 1633 kraisorn_c@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 08:52:56


 

พล.อ.ต.สรกฤต มังสิงห์
AVM Sorrakrit Mungsing
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
Director, Office of RTAF Safety RTAF Safety Center
Tel 0 2534 8306 sorrakrit_m@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:06:02


 
น.อ.มนูญ ชื่นชมคุณ
Gp.Capt.Yanyong MANOON
รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
Deputy Director, Office of RTAF Safety RTAF Safety Center
Tel 0 2534 8308 manoon_chuen@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 08:54:51


 
น.อ.รังสรรค์ ใจสุภาพ
Gp.Capt.RANGSAN JAISUPAP
รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
Deputy Director, Office of RTAF Safety RTAF Safety Center
Tel 0 2534 8307 rangsan@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 08:56:50


 

พล.อ.ต.คเชนท์ โสมะนันทน์
AVM Kachain Somanandan
ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ
Director, Office of RTAF Judge Advocate Office of Judge Advocate, RTAF
Tel 0 2534 1581 kachen_s@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:07:40


 
น.อ.วันชัย ม้าสุวรรณ
Gp.Capt.WANCHAI MANSUVAN
รองผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ
Deputy Director, Office of RTAF Judge Advocate Office of Judge Advocate, RTAF
Tel 0 2534 1582 wanchai_man@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 09:04:42


 
น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์
Gp.Capt.RAWIN THANOMSINGHA
ผู้บังคับการกองบิน 1 กองบิน 1
Commander, Wing 1 Wing 1
Tel 0 2534 6000 ext. 4-0010 rawin_t@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:10:32


 

น.อ.เศกสรรค์ สวนสีดา
Gp.Capt.SEKSON SUANSEDA
ผู้บังคับการกองบิน 2 กองบิน 2
Commander, Wing 2 Wing 2
Tel 0 2534 6000 ext. 5-0010 sekson_su@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:12:16


 
น.อ.เสกสรร คันธา
Gp.Capt.SAKESAN KANTHA
ผู้บังคับการกองบิน 4 กองบิน 4
Commander, Wing 4 Wing 4
Tel 0 2534 6000 ext. 5-3001 kidkeen@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:14:33


 
น.อ.จักร สุวรรณทัต
Gp.Capt.JUCK SUVANNATHAT
ผู้บังคับการกองบิน 6 กองบิน 6
Commander, Wing 6 Wing 6
Tel 0 2534 4278 surarit@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 10:58:38


 

น.อ.สฤษฏ์ วุทธีรพล
Gp.Capt.SRIT VUTEERAPON
ผู้บังคับการกองบิน 7 กองบิน 7
Commander, Wing 7 Wing 7
Tel 0 2534 6000 ext.6-5001 srit@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:24:37


 
น.อ.นิสิต โขเมษฐวัฒน์
Gp.Capt.NISIT KHOMATAWAT
ผู้บังคับการกองบิน 21 กองบิน 21
Commander, Wing 21 Wing 21
Tel 0 2534 6000 ext. 4-3010 nisit_k@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:26:36


 
น.อ.ศรสิต กีรติพล
Gp.Capt.SORRASIT KEERATIPOL
ผู้บังคับการกองบิน 23 กองบิน 23
Commander, Wing 23 Wing 23
Tel 0 2534 6000 ext. 4-5010 sorrasit_k@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:28:31


 

น.อ.ชาตินนท์ สท้านไผท
Gp.Capt.CHATINONE STANPATAI
ผู้บังคับการกองบิน 41 กองบิน 41
Commander, Wing 41 Wing 41
Tel 0 2534 6000 ext. 5-7010 kidkuan_s@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 11:00:40


 
น.อ.ฐากูร นาครทรรพ
Gp.Capt.THAKOON NAKORNTAP
ผู้บังคับการกองบิน 46 กองบิน 46
Commander, Wing 46 Wing 46
Tel 0 2534 6000 ext. 5-5010 thakoon@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:34:23


 
น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง
Gp.Capt.PITHOOL CHAROENYING
ผู้บังคับการกองบิน 5 กองบิน 5
Commander, Wing 5 Wing 5
Tel 0 2534 6000 ext.6-0010 pithool@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:49:41


 

น.อ.อมฤต กนกแก้ว
Gp.Capt.AMARIT KANOKKAEW
ผู้บังคับการกองบิน 56 กองบิน 56
Commander, Wing 56 Wing 56
Tel 0 2534 6000 ext. 6-3010 aumarit_k@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:51:20


 
พล.อ.ต.รัชชาพงษ์ สมนาม
AVM RATCHAPONG SOMNAM
ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน โรงเรียนการบิน
Commandant, RTAF Flying Training School RTAF Flying Training School
Tel 0 2534 6000 ext. 3-7010 ratchapong@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:53:49


 
น.อ.ภูวเดช สว่างแสง
Gp.Capt.PUWADEJ SAWANGSANG
รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน โรงเรียนการบิน
Deputy Commander, RTAF Flying Training School RTAF Flying Training School
Tel 0 2534 6000 ext. 3-7020 puwadej@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 09:08:03


 

น.อ.สุวรรณ ขำทอง
Gp.Capt.SUWAN KHUMTHONG
รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน โรงเรียนการบิน
Deputy Commander, RTAF Flying Training School RTAF Flying Training School
Tel 0 2534 6000 ext. 3-7030 suwan_kh@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 09:15:39


 
พล.อ.อ.เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว
ACM Padet Wongpinkaew
ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
Commander, Air Operation Control Directorate of Air Operation Control, RTAF
Tel 0 2534 6534 padet_w@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:55:58


 
พล.อ.ท.ปรีชา ประดับมุข
AM PREECHA PRADABMOOK
รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
Deputy Director of Air Operations Control Directorate of Air Operation Control, RTAF
Tel 0 2534 6535 preecha_p@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 09:22:22


 

พล.อ.ท.ธีรฉัตร์ กระโจมแก้ว
AM TEERACHAT KRAJOMKEAW
รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
Deputy Commander, Air Operation Control Directorate of Air Operation Control, RTAF
Tel 0 2534 6536 teerachat@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 09:24:16


 
พล.อ.ต.สุรพันธ์ สุวรรณทัต
AVM Surapan Suwanatat
เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
Chief of Staff, Directorate of Air Operation Control Directorate of Air Operation Control, RTAF
Tel 0 2534 6537 surapan@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:57:52


 
พล.อ.ต.สมศักดิ์ หาญวงษ์
AVM Somsak Harnwong
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
Director of Air Defense Center, Directorate of Air Operation Control Air Defense Center, Directorate of Air Operation Control, RTAF
Tel 0 2534 6747 somsak_h@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:59:52


 

น.อ.ถาวร ศิริสัมพันธ์
Gp.Capt.THAVORN SIRISUMPHAN
รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
Deputy Director of Air Defense Center, Directorate of Air Operation Control Air Defense Center, Directorate of Air Operation Control, RTAF
Tel 0 2534 6748 thaworn@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 09:39:17


 
น.อ.ศุภชัย สายเงิน
Gp.Capt.SUPACHAI SAINGURN
รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
Deputy Director of Air Defense Center, Directorate of Air Operation Control Air Defense Center, Directorate of Air Operation Control, RTAF
Tel 0 2534 6750 supachai_sai@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 09:40:58


 
พล.อ.ท.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์
AMCharnrit Plikarnon
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
Commander, RTAF Security Forces Command RTAF Security Forces Command
Tel 0 2534 2554 charnrit@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 15:03:06


 

พล.อ.ต.สุชิน วรรณโรจน์
AVMSUCHIN WANNAROJ
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
Deputy Commander, RTAF Security Forces Command Air Defense Center, Directorate of Air Operation Control, RTAF
Tel 0 2534 4028 suchin_wan@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 09:43:35


 
พล.อ.ต.วงศกร เปาโรหิตย์
AVMVONGSAKORN PAOROHITYA
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
Deputy Commander, RTAF Security Forces Command RTAF Security Forces Command
Tel 0 2534 0080 vongsakorn_p@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 09:48:22


 
พล.อ.ต.ชัยยะ อุปริรัตน์
AVMChaiya Uparirat
เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
Chief of Staff, RTAF Security Forces Command RTAF Security Forces Command
Tel 0 2534 4948 chaiya_up@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 15:04:35


 

พล.อ.ต.ชัยยะ อุปริรัตน์
AVMCHAIYA UPARIRAT
ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
Commander, Security Forces Training Center, RTAF Security Forces Command Security Forces Training Center, RTAF Security Forces Command
Tel 0 2534 8861 chaiya_up@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 09:50:04


 
พล.อ.ท.พลานันท์ ปะจายะกฤตย์
AMPalanunt Pajayakrit
เจ้ากรมช่างอากาศ กรมช่างอากาศ
Director of Aeronautical Engineering Directorate of Aeronautical Engineering, RTAF
Tel 0 2534 6000 ext. 3-6011 palanunt_p@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 15:06:33


 
พล.อ.ต.สุรสิทธิ์ ปัญญาอุทัย
AVMSURASIT PANYA-UTAI
รองเจ้ากรมช่างอากาศ กรมช่างอากาศ
Deputy Director of Aeronautical Engineering Directorate of Aeronautical Engineering, RTAF
Tel 0 2534 6000 ext. 3-6013 surasit_panyau@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 09:52:03


 

พล.อ.ต.จีระ แสงเปล่งปลั่ง
AVMJEERA SANGPLANGPLUNG
รองเจ้ากรมช่างอากาศ กรมช่างอากาศ
Deputy Director of Aeronautical Engineering Directorate of Aeronautical Engineering, RTAF
Tel 0 2534 6000 ext. 3-6013 jeera_s@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 09:54:28


 
พล.อ.ต.จีระ แสงเปล่งปลั่ง
AVMJeera Sangplangplung
เสนาธิการกรมช่างอากาศ กรมช่างอากาศ
Chief of Staff, Directorate of Aeronautical Engineering Directorate of Aeronautical Engineering, RTAF
Tel 0 2534 6000 ext. 3-6014 jeera_s@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 15:08:07


 
พล.อ.ท.พิชัย เขม้นจันทร์
AMPichai Kamentchan
เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
Director of Communications and Electronics Directorate of Communications and Electronics, RTAF
Tel 0 2534 2800 pichai_ka@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 15:18:32


 

พล.อ.ต.กอบชัย คงปรีชา
AVM.KOBCHAI KHONGPREECHA
รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
Deputy Director of Communications and Electronics Directorate of Communications and Electronics, RTAF
Tel 0 2534 2801 kobchai_k@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 10:10:50


 
พล.อ.ต.เจริญ สมัคราษฎร์
AVMJAROEN SAMUKRAD
รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
Deputy Director of Communications and Electronics Directorate of Communications and Electronics, RTAF
Tel 0 2534 2802 jaroen_s@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 10:12:23


 
พล.อ.ต.ไชยศ เทียนคำศรี
AVMChaiyot Tiencomsri
เสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
Chief of Staff, Directorate of Communications and Electronics Directorate of Communications and Electronics, RTAF
Tel 0 2534 2803 chaiyos@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 15:20:55


 

พล.อ.ท.ประคอง จันทร์ศรี
AMPrakong Chansri
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
Director of Armament Directorate of Armament, RTAF
Tel 0 2534 2820 prakong@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 15:22:22


 
พล.อ.ต.ศิริพงษ์ นิลพฤกษ์
AVMSiripong Nilpruek
รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
Deputy Director of Armament Directorate of Armament, RTAF
Tel 0 2534 2821 siripong_n@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-08 08:36:46


 
พล.อ.ต.พงษ์ศักดิ์ เกื้ออรุณ
AVMPongsak Kua-aroon
เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
Chief of Staff, Directorate of Armament Directorate of Armament, RTAF
Tel 0 2534 2822 pongsak_kua@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-08 08:39:03


 

พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก
AMSurasak Prongchantuk
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
Director of Medical Services Directorate of Medical Services, RTAF
Tel 0 2534 2559 surasak_p@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-08 08:40:31


 
พล.อ.ต.ศักดา สุจริตธรรม
AVMSakda Sutjarittam
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
Deputy Director of Medical Services Directorate of Medical Services, RTAF
Tel 0 2534 2561 sakda_sut@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-08 08:41:52


 
พล.อ.ต.อนุตตร จิตตินันทน์
AVMAnutra Chittinandana
เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
Chief of Staff, Directorate of Medical Services Directorate of Medical Services, RTAF
Tel 0 2534 2562 anutra@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 13:29:30


 

พล.อ.ต.ธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์
AVMTanehtsak Wudhapitak
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
Director of Bhumibol Adulyadej Hospital Directorate of Medical Services, RTAF
Tel 0 2534 7238 tanehtsakw@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-08 08:45:31


 
พล.อ.ต.กัมปนาท วีรกุล
AVMGumpanart Veerakul
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
Director of Chandrubeksa Hospital Directorate of Medical Services, RTAF
Tel 0 2534 6000 ext. 3-7900 gumpanart@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-08 08:47:20


 
พล.อ.ต.กลศร ภัคโชตานนท์
AVMKOLASORN PAKCHOTANON
ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
Directorate of Medical Services,RTAF
Tel 0 2534 8560 kolasorn@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-14 08:57:12


 

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ
AVMPeerapol Kaemaneechoti
เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ กรมพลาธิการทหารอากาศ
Director of Quartermaster Directorate of Quartermaster, RTAF
Tel 0 2534 2790 peeraphon@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-08 08:49:14


 
น.อ.ธีรวัตร สามวัง
Gp.Capt.THERAWAT SARMWUNG
รองเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ กรมพลาธิการทหารอากาศ
Deputy Director of Quartermaster Directorate of Quartermaster, RTAF
Tel 0 2534 2791 therawat@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 10:14:33


 
พล.อ.ต.ชลิต รัมมะวาส
AVMChalit Rummavas
เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ กรมช่างโยธาทหารอากาศ
Director of Civil Engineering Directorate of Civil Engineering, RTAF
Tel 0 2534 6321 chalit_rum@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-08 08:51:11


 

น.อ.สุรพล พุทธมนต์
Gp.Capt.SURAPON PUTHAMONT
รองเจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ กรมช่างโยธาทหารอากาศ
Deputy Director of Civil Engineering Directorate of Civil Engineering, RTAF
Tel 0 2534 6322 surapon_put@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 10:16:12


 
พล.อ.ต.อนันต์ จันทร์ส่งเสริม
AVMAnun Chansongserm
เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ กรมขนส่งทหารอากาศ
Director of Transportation Directorate of Transportation, RTAF
Tel 0 2534 5958 anun_c@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-08 08:53:12


 
น.อ.ศุภณัฏฐ หนูรอด
Gp.Capt.SUPANUT NOOROD
รองเจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ กรมขนส่งทหารอากาศ
Deputy Director of Transportation Directorate of Transportation, RTAF
Tel 0 2534 5961 supanut@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 10:18:20


 

พล.อ.ท.ฌเณศ ชลิตภิรัติ
AMChanate Chalitpirat
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
Director of Education and Training Directorate of Education and Training, RTAF
Tel 0 2534 2827 dhanate@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-08 08:54:38


 
พล.อ.ต.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์
AVMCHATCHAI BOONYANURAG
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
Deputy Director of Education and Training Directorate of Education and Training, RTAF
Tel 0 2534 2828 chatchai_boon@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 10:21:49


 
พล.อ.ต.ธนบดี อุตะมะ
AVMTANABODEE AUTAMA
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
Deputy Director of Education and Training Directorate of Education and Training, RTAF
Tel 0 2534 3550 tanabodee_a@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 10:23:27


 

พล.อ.ต.กัลชาญ หอมไกรลาศ
AVMKancharl Homkrailas
เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
Chief of Staff, Directorate of Education and Training Directorate of Education and Training, RTAF
Tel 0 2534 2829 kancharl@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-08 08:55:54


 
พล.อ.ต.ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์
AVMNathpong Viriyakupt
ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
Commandant, Air War College Directorate of Education and Training, RTAF
Tel 0 2534 2865 nathpong@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-08 08:58:50


 
พล.อ.ต.คุณทร มณีเขียว
AVMKhunthorn Maneekiwe
ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
Commandant, Air Command and Staff College Directorate of Education and Training, RTAF
Tel 0 2534 2881 kunthorn@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-08 09:00:21


 

พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร
AMVichian Thammathorn
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ
Superintendent, RTAF Academy RTAF Academy
Tel 0 2534 2832 vichian_tham@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-08 09:01:48


 
พล.อ.ต.ถาวรวัฒน์ จันทนาคม
AVMTHAWONWAT CHANTANAKOM
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ
Vice Superintendent, RTAF Academy RTAF Academy
Tel 0 2534 2833 thawonwatc@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 10:24:44


 
พล.อ.ต.นิกร ชำนาญกุล
AVMNIGON CHUMNANKUL
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ
Vice Superintendent, RTAF Academy RTAF Academy
Tel 0 2534 2834 nigon_chumn@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 10:26:31


 

พล.อ.ต.ประเสริฐ ช่างประเสริฐ
AVMPrasert Changprasert
เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ
Chief of Staff, RTAF Academy RTAF Academy
Tel 0 2534 2835 prasert_chang@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-08 09:03:24


 
พล.อ.ต.อนุชิต แก้วประสพ
AVMAnuchit Kaewprasop
เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
Director of Welfare Directorate of Welfare, RTAF
Tel 0 2534 2844 anuchit_ka@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-08 09:06:04


 
น.อ.กีรติ วรทรัชต์
Gp.Capt.KIRATI VORATARACH
รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
Deputy Director of Welfare Directorate of Welfare, RTAF
Tel 0 2534 2845 kirati_v@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 10:28:03


 

พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี
AMSurasak Meemanee
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
Commander of Research and Development Centre for Space and Aeronautical Science and Technology Research and Development Centre for Space and Aeronautical Science and Technology, RTAF
Tel 0 2534 8901 surasak_me@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-08 09:08:04


 
พล.อ.ต.สราวุธ กลิ่นพันธุ์
AVMSARAWUDH KLINPUN
รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
Deputy Commander of Research and Development Centre for Space and Aeronautical Science and Technology Research and Development Centre for Space and Aeronautical Science and Technology, RTAF
Tel 0 2534 8902 sarawudh@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 10:31:50


 
พล.อ.ต.รุ่งโรจน์ กองมณี
AVMRUNGROJ GONGMANEE
รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
Deputy Commander of Research and Development Centre for Space and Aeronautical Science and Technology Research and Development Centre for Space and Aeronautical Science and Technology, RTAF
Tel 0 2534 8903 rungroj_g@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 10:33:40


 

พล.อ.ต.ชนิด สุขวรรณ์
AVMChanit Sukhawarn
ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
Director of the Research Office, Research and Development Centre for Space and Aeronautical Science and Technology Research and Development Centre for Space and Aeronautical Science and Technology, RTAF
Tel 0 2534 8981 chanit_s@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-08 09:09:50


 
พล.อ.ต.นิรันดร พิเดช
AVMNirundorn Pidet
ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
Director of Institute of Aviation Medicine Institute of Aviation Medicine, RTAF
Tel 0 2534 2605 nirundorn_p@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-08 09:11:20


 
น.อ.ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์
Gp.Capt.TAWEESAK KANTIRAT
รองผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
Deputy Director of Institute of Aviation Medicine Institute of Aviation Medicine, RTAF
Tel 0 2534 2606 taweesak_k@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 10:36:23


 

น.อ.สุรสีห์ โฉมที
Gp.Capt.SURASEE CHOMTEE
รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
Deputy Commander, Office of Don Muang RTAF Base Commander Office of Don Muang RTAF Base Commander
Tel 0 2534 4918 surasee_ch@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 10:38:26


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400