นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงกลาโหม    กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
Royal Thai Air Force

ถนนพหลโยธิน
ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Phahonyothin Road
Donmuang
Bangkok 10210

 

พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์
ACM Itthaporn Subhawong
ผู้บัญชาการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Commander-in-Chief Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1100


 
พล.อ.อ.ศรีเชาวน์ จันทร์เรือง
ACM Srichown Chanruang
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Deputy Commander-in-Chief Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1105


 
พล.อ.อ.พิธพร กลิ่นเฟื่อง
ACMPitthaporn Glinfuang
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Chairman of the RTAF Advisory Board Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1428


 

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง
ACM Prajin Juntong
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Assistant Commander-in-Chief Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1114


 
พล.อ.อ.วินัย เปล่งวิทยา
ACM Winai Plengwithaya
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Assistant Commander-in-Chief Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1116


 
พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์
ACM Permkiat Lavanamal
เสนาธิการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Chief of the Air Staff Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 2018


 

พล.อ.ท.อารยะ งามประมวญ
AM Araya Ngampramuan
รองเสนาธิการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Deputy Chief of the Air Staff Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1122


 
พล.อ.ท.ธัชชัย ถนัดใช้ปืน
AM Tatchai Dhanadchaipuen
รองเสนาธิการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Deputy Chief of the Air Staff Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1120


 
พล.อ.ท.ธงชัย แฉล้มเขตร
AMThongchai Chalamket
รองเสนาธิการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Deputy Chief of the Air Staff Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 0933


 

พล.อ.ท.กฤษณะ นิ่มวัฒนา
AM Krissana Nimwattana
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกำลังพล กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Assistant Chief of the Air Staff for Personnel Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1125


 
พล.อ.ท.สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์
AM Sutthiphan Kritsanakhup
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายการข่าว กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Assistant Chief of the Air Staff for Intelligence Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1127


 
พล.อ.ท.พลเทพ โหมดสุวรรณ
AM Phontep Modsuvana
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธการ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Assistant Chief of the Air Staff for Operations Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1129


 

พล.อ.ท.ตรีทศ สนแจ้ง
AMTreetod Sonjance
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธบริการ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Assistant Chief of the Air Staff for Logistics Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1132


 
พล.อ.ท.ชูชีพ แผ้วสมบุญ
AMChoocheep Phaewsomboon
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกิจการพลเรือน กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Assistant Chief of the Air Staff for Civil Affairs Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 8420


 
พล.อ.อ.ดิเรก พรหมประยูร
ACM Derek Promprayoon
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Senior Air Advisor Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 2014


 

พล.อ.อ.วุฒิชัย คชาชีวะ
ACM Vudthichai Gajajiva
หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Chief of Executive Staff Committee to the Commanders Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 8412


 
พล.อ.ต.ธวัชชัย วิมุกตะลพ
AVM Tawatchai Vimooktalop
ผู้บังคับศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ ศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ
Commander, Royal Flight Aircraft Administrative Center Royal Flight Aircraft Administrative Center
Tel 0 2534 8407


 
น.อ.พัฒน์พงศ์ แจ้งยุบล
Gp.Capt.Patpong Jangyubol
รองผู้บังคับศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ ศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ
Deputy Commander, Royal Flight Aircraft Administrative Center Royal Flight Aircraft Administrative Center
Tel 0 2534 8408


 

พล.อ.ต.สมาน สังขรณ์
AVM Samarn Sungkhorn
ผู้บังคับศูนย์อำนวยการเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ ศูนย์อำนวยการเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ
Commander, Royal Flight Helicopter Administrative Center Royal Flight Helicopter Administrative Center
Tel 0 2534 8417


 
น.อ.ธนูชัย ฤกษ์เย็น
Gp.Capt.Tanuchai Rerkyen
รองผู้บังคับศูนย์อำนวยการเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ ศูนย์อำนวยการเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ
Deputy Commander, Royal Flight Helicopter Administrative Center Commander, Royal Flight Helicopter Administrative Center
Tel 0 2534 8418


 
พล.อ.ต.ชนนนาถ เทพลิบ
AVM Chanonnat Theplib
ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ศูนย์การสงครามทางอากาศ
Commander, Air Warfare Center Air Warfare Center
Tel 0 2534 6000 ext. 4-0900


 

น.อ.สกันต์ สอนหลักทรัพย์
Gp.Capt.Sakan Sonlhaksap
รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ศูนย์การสงครามทางอากาศ
Deputy Commander, Air Warfare Center Air Warfare Center
Tel 0 2534 6000 ext. 4-0901


 
พล.อ.ต.เจษฎา วิจารณ์
AVM Jessada Wijarn
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ สำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ
Director, Office of the Public Sector Development, RTAF Office of the Public Sector Development, RTAF
Tel 0 2534 8450


 
น.อ.ชวดล สันตยานนท์
Gp.Capt.Capt.Chawadol Santayanon
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ สำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ
Deputy Director, Office of the Public Sector Development, RTAF Office of the Public Sector Development, RTAF
Tel 0 2534 8451


 

พล.อ.ต.อนันตศักดิ์ อะดุงเดชจรูญ
AVM Anantasak Adungdejaroon
เลขานุการกองทัพอากาศ สำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ
Secretary of the Royal Thai Air Force RTAF Secretariat
Tel 0 2534 1600


 
น.อ.ชูชัย ดุลยโกเมศ
Gp.Capt.Chuchai Dulyakometh
รองเลขานุการกองทัพอากาศ สำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ
Deputy Secretary of the Royal Thai Air Force RTAF Secretariat
Tel 0 2534 1601


 
น.อ.ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์
Gp.Capt.Nathpong Viriyakupt
รองเลขานุการกองทัพอากาศ สำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ
Deputy Secretary of the Royal Thai Air Force RTAF Secretariat
Tel 0 2534 1602


 

พล.อ.ต.ปัญญา ศรีสำราญ
AVM Panya Srisamran
เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ กรมสารบรรณทหารอากาศ
Director of Administrative Services Director of Administrative Services, RTAF
Tel 0 2534 1550


 
น.อ.ธงชัย วิโรจนาภา
Gp.Capt.Thongchai Virojanapa
รองเจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ กรมสารบรรณทหารอากาศ
Deputy Director of Administrative Services Directorate of Administrative Services, RTAF
Tel 0 2534 1551


 
น.อ.ศักดิ์พินิต พร้อมเทพ
Gp.Capt.Sakpinit Promthep
รองเจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ กรมสารบรรณทหารอากาศ
Deputy Director of Administrative Services Directorate of Administrative Services, RTAF
Tel 0 2534 1552


 

พล.อ.ต.ยรรยง คันธสร
AVM Yanyong Kanthasorn
เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ กรมกำลังพลทหารอากาศ
Director of Personnel Directorate of of Personnel, RTAF
Tel 0 2534 1190


 
น.อ.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง
Gp.Capt.Chawarat Marungruang
รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ กรมกำลังพลทหารอากาศ
Deputy Director of Personnel Directorate of of Personnel, RTAF
Tel 0 2534 1191


 
น.อ.ปรีชา แถมรัตน์
Gp.Capt.Preecha Tamratana
รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ กรมกำลังพลทหารอากาศ
Deputy Director of Personnel Directorate of of Personnel, RTAF
Tel 0 2534 1192


 

น.อ.วีรพงษ์ นิลจินดา
Gp.Capt.Verapong Niljinda
รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ กรมกำลังพลทหารอากาศ
Deputy Director of Personnel Directorate of of Personnel, RTAF
Tel 0 2534 1193


 
พล.อ.ต.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
AVM Chaiyapruk Didyasarin
เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ กรมข่าวทหารอากาศ
Director of Intelligence Directorate of Intelligence, RTAF
Tel 0 2534 1260


 
น.อ.สมศักดิ์ หาญวงษ์
Gp.Capt.Somsak Harnwong
รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ กรมข่าวทหารอากาศ
Deputy Director of Intelligence Directorate of Intelligence, RTAF
Tel 0 2534 1261


 

น.อ.ธรินทร์ ปุณศรี
Gp.Capt.Tarin Punsri
รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ กรมข่าวทหารอากาศ
Deputy Director of Intelligence Directorate of Intelligence, RTAF
Tel 0 2534 1262


 
น.อ.นิพัทธ์ วุฒิรณฤทธิ์
Gp.Capt.Nipat Wuttironarit
รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ กรมข่าวทหารอากาศ
Deputy Director of Intelligence Directorate of Intelligence, RTAF
Tel 0 2534 1263


 
พล.อ.ต.จอม รุ่งสว่าง
AVM Johm Rungswang
เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ กรมยุทธการทหารอากาศ
Director of Operations Directorate of Operations, RTAF
Tel 0 2534 1370


 

น.อ.สุรศักดิ์ ทุ่งทอง
Gp.Capt.Surasak Toongtong
รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ กรมยุทธการทหารอากาศ
Deputy Director of Operations Directorate of Operations, RTAF
Tel 0 2534 1371


 
น.อ.ถาวรวัฒน์ จันทนาคม
Gp.Capt.Thawonwat Chantanakom
รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ กรมยุทธการทหารอากาศ
Deputy Director of Air Inspection Directorate of Operations, RTAF
Tel 0 2534 1372


 
น.อ.จักรกริช วุฒิกาญจน์
Gp.Capt.Chakrit Wuthikarn
รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ กรมยุทธการทหารอากาศ
Deputy Director of Operations Directorate of Operations, RTAF
Tel 0 2534 1373


 

พล.อ.ต.อดิศักดิ์ เจิมวรรธนะ
AVM Adisak Jermwattana
เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
Director of Logistics Directorate of Logistics, RTAF
Tel 0 2534 0 2534 1460


 
น.อ.อำพล อิ่มบัว
Gp.Capt.Amphol Imbua
รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
Deputy Director of Logistics Directorate of Logistics, RTAF
Tel 0 2534 1461


 
น.อ.วันชัย นุชเกษม
Gp.Capt.Wanchai Nushkasem
รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
Deputy Director of Logistics Directorate of Logistics, RTAF
Tel 0 2534 1462


 

น.อ.สุรสิทธิ์ ปัญญาอุทัย
Gp.Capt.Surasit Panya-utai
รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
Deputy Director of Logistics Directorate of Logistics, RTAF
Tel 0 2534 1463


 
พล.อ.ต.อนิรุท กิตติรัต
AVM Anirut Kittirat
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
Director of Civil Affairs Directorate of Civil Affairs, RTAF
Tel 0 2534 8546


 
น.อ.สุรจิต สุวรรณทัต
Gp.Capt.Surajit Suwanatat
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
Deputy Director of Civil Affairs Directorate of Civil Affairs, RTAF
Tel 0 2534 8547


 

น.อ.อรณพ เมนะรุจิ
Gp.Capt.Orranop Menaruchi
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
Deputy Director of Civil Affairs Directorate of Civil Affairs, RTAF
Tel 0 2534 8548


 
น.อ.มานะ ประสพศรี
Gp.Capt.Mana Prasopsri
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
Deputy Director of Civil Affairs Directorate of Civil Affairs, RTAF
Tel 0 2534 8549


 
พล.อ.ต.โสภณ สรรพนุเคราะห์
AVM Sopon Suppanukor
เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
Director of Information Technology and Communications Directorate of Information Technology and Communications, RTAF
Tel 0 2534 2149


 

น.อ.อนุวัตร์ เล็กสวัสดิ์
Gp.Capt.Anuwat Leksawat
รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
Deputy Director of Information Technology and Communications Directorate of Information Technology and Communications, RTAF
Tel 0 2534 2151


 
น.อ.สุรพันธ์ สุวรรณทัต
Gp.Capt.Surapan Suwanatat
รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
Deputy Director of Information Technology and Communications Directorate of Information Technology and Communications, RTAF
Tel 0 2534 2150


 
พล.อ.ท.วีรนันท์ หาญสวธา
AM Weeranan Hansavata
ปลัดบัญชีทหารอากาศ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
RTAF Comptroller Office of the RTAF Comptroller
Tel 0 2534 1610


 

พล.อ.ต.วิจิตร์ จิตร์ภักดี
AVM Wijit jitpukdee
รองปลัดบัญชีทหารอากาศ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
Deputy RTAF Comptroller Office of the RTAF Comptroller
Tel 0 2534 1611


 
พล.อ.ต.พงศธร ไชยเสน
AVM Pongstorn Chaisen
ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารอากาศ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
Assistant RTAF Comptroller Office of the RTAF Comptroller
Tel 0 2534 1612


 
พล.อ.ต.หญิง ประอรณี ถนัดพจนามาตย์
AVM Praoranee Tanadpojanamart
ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารอากาศ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
Assistant RTAF Comptroller Office of the RTAF Comptroller
Tel 0 2534 1613


 

พล.อ.ต.วิสุรินทร์ มูลละ
AVM Wisulin Moonla
เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ กรมการเงินทหารอากาศ
Director of Finance Directorate of Finance, RTAF
Tel 0 2534 1654


 
น.อ.มนัน ณ นคร
Gp.Capt.Manan Nanakorn
รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ กรมการเงินทหารอากาศ
Deputy Director of Finance Directorate of Finance, RTAF
Tel 0 2534 1655


 
น.อ.อาจณรงค์ ตันสุวรรณรัตน์
Gp.Capt.Arjnarong Tansuwannarat
รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ กรมการเงินทหารอากาศ
Deputy Director of Finance Directorate of Finance, RTAF
Tel 0 2534 1656


 

พล.อ.ต.สุรพันธ์ ประพฤติ
AVM Surapun Prapruet
เจ้ากรมจเรทหารอากาศ กรมจเรทหารอากาศ
Director of Inspector General Directorate of Finance, RTAF
Tel 0 2534 1340


 
น.อ.ธานินทร์ กิจสาลี
Gp.Capt.Tanin Kitsalee
รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ กรมจเรทหารอากาศ
Deputy Director of Inspector General Directorate of Inspector General, RTAF
Tel 0 2534 1341


 
น.อ.ธีรวุฒิ บุญเลิศ
Gp.Capt.Teerawudh Boonlerd
รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ กรมจเรทหารอากาศ
Deputy Director of Inspector General Directorate of Inspector General, RTAF
Tel 0 2534 1342


 

พล.อ.ต.ชาติชาย รอดบุญพา
AVM Chartchai Rodboonpha
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
Auditor General of the RTAF Internal Audit Office RTAF Internal Audit Office
Tel 0 2534 1631


 
น.อ.รณฤทธิ์ สัชฌุกร
Gp.Capt.Ronnarit Suchookorn
รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
Deputy Auditor General of the RTAF Internal Audit Office RTAF Internal Audit Office
Tel 0 2534 1632


 
น.อ.หญิงจินตนา ศิริโยธิพันธุ์
Gp.Capt.Jintana Siriyodhipan
รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
Deputy Auditor General of the RTAF Internal Audit Office RTAF Internal Audit Office
Tel 0 2534 1633


 

พล.อ.ต.สมพล พูนทวีธรรม
AVM Sompol Poonthaveethom
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
Director, Office of RTAF Safety RTAF Safety Center
Tel 0 2534 8306


 
น.อ.ยรรยง คุณโฑถม
Gp.Capt.Yanyong Khoonthothom
รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
Deputy Director, Office of RTAF Safety RTAF Safety Center
Tel 0 2534 8307


 
น.อ.สรกฤต มังสิงห์
Gp.Capt.Sorrakri Mungsing
รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
Deputy Director, Office of RTAF Safety RTAF Safety Center
Tel 0 2534 8308


 

พล.อ.ต.คเชนท์ โสมะนันทน์
AVM Kachain Somanandan
ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ
Director, Office of RTAF Judge Advocate Office of Judge Advocate, RTAF
Tel 0 2534 1581


 
น.อ.ทนงศักดิ์ สุทธิสารากร
Gp.Capt.Tanongsak Sutthisaragorn
รองผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ
Deputy Director, Office of RTAF Judge Advocate Office of Judge Advocate, RTAF
Tel 0 2534 1582


 
น.อ.นวรัตน์ มังคลา
Gp.Capt.Navarat Mungkala
รองผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ
Deputy Director, Office of RTAF Judge Advocate Office of Judge Advocate, RTAF
Tel 0 2534 1583


 

น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา
Gp.Capt.Kongsak Chantarasopa
ผู้บังคับการกองบิน 1 กองบิน 1
Commander, Wing 1 Wing 1
Tel 0 2534 6000 ext. 4-0010


 
น.อ.นฤพล จักรกลม
Gp.Capt.Narupol Jakklom
ผู้บังคับการกองบิน 2 กองบิน 2
Commander, Wing 2 Wing 2
Tel 0 2534 6000 ext. 5-0010


 
น.อ.พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร
Gp.Capt.Pongsawat Jantasarn
ผู้บังคับการกองบิน 4 กองบิน 4
Commander, Wing 4 Wing 4
Tel 0 2534 6000 ext. 5-3001


 

น.อ.อดิศร อุณหเลขกะ
Gp.Capt.Adisorn Unhalekhaka
ผู้บังคับการกองบิน 6 กองบิน 6
Commander, Wing 6 Wing 6
Tel 0 2534 4278


 
น.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล
Gp.Capt.Panpakdee Pattanakul
ผู้บังคับการกองบิน 7 กองบิน 7
Commander, Wing 7 Wing 7
Tel 0 2534 6000 ext.6-5001


 
น.อ.อร่าม สกุลแก้ว
Gp.Capt.Aram Sakulkaew
ผู้บังคับการกองบิน 21 กองบิน 21
Commander, Wing 21 Wing 21
Tel 0 2534 6000 ext. 4-3010


 

น.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์
Gp.Capt.Napadej Dhupatemiya
ผู้บังคับการกองบิน 23 กองบิน 23
Commander, Wing 23 Wing 23
Tel 0 2534 6000 ext. 4-5010


 
น.อ.ประยูร ธรรมาธิวัฒน์
Gp.Capt.Prayoon Thammathiwat
ผู้บังคับการกองบิน 41 กองบิน 41
Commander, Wing 41 Wing 41
Tel 0 2534 6000 ext. 5-7010


 
น.อ.ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์
Gp.Capt.Tosawan Ratanakeawkan
ผู้บังคับการกองบิน 46 กองบิน 46
Commander, Wing 46 Wing 46
Tel 0 2534 6000 ext. 5-5010


 

น.อ.ตากเพชร พินพันธุ์
Gp.Capt.Takpetch Pinpan
ผู้บังคับการกองบิน 5 กองบิน 5
Commander, Wing 5 Wing 5
Tel 0 2534 6000 ext.6-0010


 
น.อ.สุจินดา สุมามาลย์
Gp.Capt.Sujinda Sumaman
ผู้บังคับการกองบิน 56 กองบิน 56
Commander, Wing 56 Wing 56
Tel 0 2534 6000 ext. 6-3010


 
พล.อ.ต.ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
AVM Siwakiat Jayema
ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน โรงเรียนการบิน
Commandant, RTAF Flying Training School RTAF Flying Training School
Tel 0 2534 6000 ext. 3-7010


 

น.อ.ธีรฉัตร์ กระโจมแก้ว
Gp.Capt.Teerachat Krajomkeaw
รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน โรงเรียนการบิน
Deputy Commander, RTAF Flying Training School RTAF Flying Training School
Tel 0 2534 6000 ext. 3-7020


 
น.อ.สุทัศน์ แสงเดชะ
Gp.Capt.Sutas Saengdecha
รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน โรงเรียนการบิน
Deputy Commander, RTAF Flying Training School RTAF Flying Training School
Tel 0 2534 6000 ext. 3-7030


 
พล.อ.อ.ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์
ACM Songtam Chokkanapitag
ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
Commander, Air Operation Control Directorate of Air Operation Control, RTAF
Tel 0 2534 6534


 

พล.อ.ท.วิโรจน์ นิสยันต์
AM Viroj Nissayan
รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
Deputy Director of Air Operations Control Directorate of Air Operation Control, RTAF
Tel 0 2534 6535


 
พล.อ.ท.สุจินต์ แช่มช้อย
AM Sujin Chamchoy
รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
Deputy Commander, Air Operation Control Directorate of Air Operation Control, RTAF
Tel 0 2534 6536


 
พล.อ.ต.ทวิเดนศ อังศุสิงห์
AVM Twidanes Angsusingha
เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
Chief of Staff, Directorate of Air Operation Control Directorate of Air Operation Control, RTAF
Tel 0 2534 6537


 

พล.อ.ต.ฤทธิชัย ภู่โกสีย์
AVM Rittichai Pukosee
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
Director of Air Defense Center, Directorate of Air Operation Control Air Defense Center, Directorate of Air Operation Control, RTAF
Tel 0 2534 6747


 
น.อ.สมัคร สุขเอม
Gp.Capt.Samak Sookaim
รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
Deputy Director of Air Defense Center, Directorate of Air Operation Control Air Defense Center, Directorate of Air Operation Control, RTAF
Tel 0 2534 6747


 
น.อ.คมกริช นันทวิสุทธิ์
Gp.Capt.Surapol Taopatom
รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
Deputy Director of Air Defense Center, Directorate of Air Operation Control Air Defense Center, Directorate of Air Operation Control, RTAF
Tel 0 2534 6750


 

พล.อ.ท.อานนท์ จารยะพันธุ์
AMAnon Jarayapant
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
Commander, RTAF Security Forces Command RTAF Security Forces Command
Tel 0 2534 2554


 
พล.อ.ต.ทนงศักดิ์ พวงพ่วงรอด
AVMThanongsak Poungpaungrod
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
Deputy Commander, RTAF Security Forces Command Air Defense Center, Directorate of Air Operation Control, RTAF
Tel 0 2534 0080


 
พล.อ.ต.ชูชาติ บุญชัย
AVMChuchart Boonchai
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
Deputy Commander, RTAF Security Forces Command RTAF Security Forces Command
Tel 0 2534 4028


 

พล.อ.ต.สุชิน วรรณโรจน์
AVMSuchin Wannaroj
เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
Chief of Staff, RTAF Security Forces Command RTAF Security Forces Command
Tel 0 2534 4948


 
พล.อ.ต.ชลิตเดช สุดมะโนกุล
AVMChalitdej Sudmanogule
ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
Commander, Security Forces Training Center, RTAF Security Forces Command Security Forces Training Center, RTAF Security Forces Command
Tel 0 2534 8861


 
พล.อ.ท.อานนท์ วิรัชกุล
AMAnont Viruchkul
เจ้ากรมช่างอากาศ กรมช่างอากาศ
Director of Aeronautical Engineering Directorate of Aeronautical Engineering, RTAF
Tel 0 2534 6000 ext. 3-6011


 

พล.อ.ต.ธรรมนิตย์ สิงห์คะสะ
AVMThammanit Singkasa
รองเจ้ากรมช่างอากาศ กรมช่างอากาศ
Deputy Director of Aeronautical Engineering Directorate of Aeronautical Engineering, RTAF
Tel 0 2534 6000 ext. 3-6012


 
พล.อ.ต.บุญสืบ ประสิทธิ์
AVMBoonsub Prasit
รองเจ้ากรมช่างอากาศ กรมช่างอากาศ
Deputy Director of Aeronautical Engineering Directorate of Aeronautical Engineering, RTAF
Tel 0 2534 6000 ext. 3-6013


 
พล.อ.ต.ถาวรฤทธิ์ กะเหว่านาค
AVMThavonritt kavownark
เสนาธิการกรมช่างอากาศ กรมช่างอากาศ
Chief of Staff, Directorate of Aeronautical Engineering Directorate of Aeronautical Engineering, RTAF
Tel 0 2534 6000 ext. 3-6014


 

พล.อ.ท.อุดมศักดิ์ นาคะชัย
AMUdomsak Nakhachai
เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
Director of Communications and Electronics Directorate of Communications and Electronics, RTAF
Tel 0 2534 2800


 
พล.อ.ต.ม.ล.ชนากร วรวรรณ
AVM.M.L. Chanakorn Voravarn
รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
Deputy Director of Communications and Electronics Directorate of Communications and Electronics, RTAF
Tel 0 2534 2801


 
พล.อ.ต.ประกิต ศกุณสิงห์
AVMPrakit Skunasingha
รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
Deputy Director of Communications and Electronics Directorate of Communications and Electronics, RTAF
Tel 0 2534 2802


 

พล.อ.ต.พิชัย เขม้นจันทร์
AVMPichai Kamentchan
เสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
Chief of Staff, Directorate of Communications and Electronics Directorate of Communications and Electronics, RTAF
Tel 0 2534 2803


 
พล.อ.ท.เมธา สังขวิจิตร
AMMeatha Sangkavichitr
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
Director of Armament Directorate of Armament, RTAF
Tel 0 2534 2820


 
พล.อ.ต.ประโยชน์ ฤทธาคนี
AVMPrayoch Riddhagni
รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
Deputy Director of Armament Directorate of Armament, RTAF
Tel 0 2534 2821


 

พล.อ.ต.ประสาธน์ พึ่งศิลป์
AVMPrasart Bhuangsilp
เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
Chief of Staff, Directorate of Armament Directorate of Armament, RTAF
Tel 0 2534 2822


 
พล.อ.ท.วราวุธ คันธา
AMVaravut Kanthar
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
Director of Medical Services Directorate of Medical Services, RTAF
Tel 0 2534 2559


 
พล.อ.ต.มานิตย์ ศัตรูลี้
AVMManit Satrulee
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
Deputy Director of Medical Services Directorate of Medical Services, RTAF
Tel 0 2534 2561


 

พล.อ.ต.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก
AVMSurasak Prongchantuk
เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
Chief of Staff, Directorate of Medical Services Air Support Command
Tel 0 2534 2562


 
พล.อ.ต.ชูพันธ์ ชาญสมร
AVMChuphan Chansmorn
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
Director of Bhumibol Adulyadej Hospital Directorate of Medical Services, RTAF
Tel 0 2534 7238


 
พล.อ.ต.ศุภโชค จิตรวาณิช
AVMSupachoke Chitvanich
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
Director of Chandrubeksa Hospital Directorate of Medical Services, RTAF
Tel 0 2534 6000 ext. 3-7900


 

พล.อ.ต.อนุพงศ์ ใจเอื้อ
AVMAnupong Jaiua
เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ กรมพลาธิการทหารอากาศ
Director of Quartermaster Directorate of Quartermaster, RTAF
Tel 0 2534 2790


 
น.อ.ถาวร สุโฆสิต
Gp.Capt.Taworn Sukosit
รองเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ กรมพลาธิการทหารอากาศ
Deputy Director of Quartermaster Directorate of Quartermaster, RTAF
Tel 0 2534 2791


 
พล.อ.ต.ประโยชน์ ดีชัง
AVMPrayote Deechang
เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ กรมช่างโยธาทหารอากาศ
Director of Civil Engineering Directorate of Civil Engineering, RTAF
Tel 0 2534 6321


 

น.อ.ชลิต รัมมะวาส
Gp.Capt.Chalit Rummavas
รองเจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ กรมช่างโยธาทหารอากาศ
Deputy Director of Civil Engineering Directorate of Civil Engineering, RTAF
Tel 0 2534 6322


 
พล.อ.ต.ศิริชัย ภัทรสุวรรณ
AVMSirichai Patrasuwan
เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ กรมขนส่งทหารอากาศ
Director of Transportation Directorate of Transportation, RTAF
Tel 0 2534 5958


 
น.อ.เดชา ทองใส
Gp.Capt.Decha Tongsai
รองเจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ กรมขนส่งทหารอากาศ
Deputy Director of Transportation Directorate of Transportation, RTAF
Tel 0 2534 5961


 

พล.อ.ท.ชนัท รัตนอุบล
AMChanat Ratana-ubol
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
Director of Education and Training Directorate of Education and Training, RTAF
Tel 0 2534 2827


 
พล.อ.ต.เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว
AVMPadet Wongpinkaew
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
Deputy Director of Education and Training Directorate of Education and Training, RTAF
Tel 0 2534 2828


 
พล.อ.ต.ยงยุทธ หาบุบผา
AVMYongyooth Harboobphar
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
Deputy Director of Education and Training Directorate of Education and Training, RTAF
Tel 0 2534 3550


 

พล.อ.ต.ฌเณศ ชลิตภิรัติ
AVMChanate Chalitpirat
เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
Chief of Staff, Directorate of Education and Training Directorate of Education and Training, RTAF
Tel 0 2534 2829


 
พล.อ.ต.เชิดพงศ์ เอี่ยมสมุทร
AVMCherdpong Iamsamut
ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
Commandant, Air War College Directorate of Education and Training, RTAF
Tel 0 2534 2865


 
พล.อ.ต.สุทธิพงษ์ อินทรียงค์
AVMSuttipong Inseeyong
ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
Commandant, Air Command and Staff College Directorate of Education and Training, RTAF
Tel 0 2534 2881


 

พล.อ.ท.สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์
AMSritpong Komutanont
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ
Superintendent, RTAF Academy RTAF Academy
Tel 0 2534 2832


 
พล.อ.ต.วัธน มณีนัย
AVMWattana Maneenai
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ
Vice Superintendent, RTAF Academy RTAF Academy
Tel 0 2534 2833


 
พล.อ.ต.อารมย์ ปัถวี
AVMArom Pattavee
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ
Vice Superintendent, RTAF Academy RTAF Academy
Tel 0 2534 2834


 

พล.อ.ต.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์
AVMCharnrit Plikarnon
เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ
Chief of Staff, RTAF Academy RTAF Academy
Tel 0 2534 2835


 
พล.อ.ต.ฤกษ์ฤทธิ์ พวงทอง
AVMLerkrit Puangtong
เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
Director of Welfare Directorate of Welfare, RTAF
Tel 0 2534 2844


 
น.อ.เบญจรงค์ แจ่มถาวร
Gp.Capt.Benjarong Jamtharworn
รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
Deputy Director of Welfare Directorate of Welfare, RTAF
Tel 0 2534 2845


 

พล.อ.ท.เฉลิม ตรีเพ็ชร
AMChalerm Tripet
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
Commander of Research and Development Centre for Space and Aeronautical Science and Technology Research and Development Centre for Space and Aeronautical Science and Technology, RTAF
Tel 0 2534 8901


 
พล.อ.ต.วีระศักดิ์ สิตานนท์
AVMWerasak Sitanon
รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
Deputy Commander of Research and Development Centre for Space and Aeronautical Science and Technology Research and Development Centre for Space and Aeronautical Science and Technology, RTAF
Tel 0 2534 8902


 
พล.อ.ต.เอกรัฐ ษรานุรักษ์
AVMEgkarat Saranurak
รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
Deputy Commander of Research and Development Centre for Space and Aeronautical Science and Technology Research and Development Centre for Space and Aeronautical Science and Technology, RTAF
Tel 0 2534 8903


 

พล.อ.ต.สราวุธ กลิ่นพันธุ์
AVMSarawudh Klinpun
ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
Director of the Research Office, Research and Development Centre for Space and Aeronautical Science and Technology Research and Development Centre for Space and Aeronautical Science and Technology, RTAF
Tel 0 2534 8981


 
พล.อ.ต.ธีระภาพ เสนะวงษ์
AVMTherapap Senawong
ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
Director of Institute of Aviation Medicine Institute of Aviation Medicine, RTAF
Tel 0 2534 2605


 
น.อ.นิรันดร พิเดช
Gp.Capt.Nirundorn Pidet
รองผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
Deputy Director of Institute of Aviation Medicine Institute of Aviation Medicine, RTAF
Tel 0 2534 2606


 

พล.อ.ต.นุวัฒน์ เกียรติพันธ์
AVMNuwat Kiatiphan
ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
Commander, Office of Don Muang RTAF Base Commander Office of Don Muang RTAF Base Commander
Tel 0 2534 5481


 
น.อ.ปรเมศร์ เกษโกวิท
Gp.Capt.Poramate Katekovit
รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
Deputy Commander, Office of Don Muang RTAF Base Commander Office of Don Muang RTAF Base Commander
Tel 0 2534 4918


 
น.อ.สมคิด พัวเวส
Gp.Capt.Somkid Puawes
รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
Deputy Commander, Office of Don Muang RTAF Base Commander Office of Don Muang RTAF Base Commander
Tel 0 2534 5496


  


 


  


 


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2618-2323 ต่อ 1604 1606 1607