นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงกลาโหม    กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
Royal Thai Air Force

ถนนพหลโยธิน
ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Phahonyothin Road
Donmuang
Bangkok 10210

Update : 2014-10-13 13:25:22


 

พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง
ACM.JOHM RUNGSWANG
ผู้บัญชาการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Commander-in-Chief Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1100 johm_r@rtaf.mi.th
Update : 2018-09-27 15:07:40


 
พล.อ.อ.ทวิเดนศ อังศุสิงห์
ACM TWIDANES ANGSUSINGHA
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Deputy Commander-in-Chief Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1105 twidanes_a@rtaf.mi.th
Update : 2016-11-17 09:59:42


 
พล.อ.อ.เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว
ACMPADET WONGPINKAEW
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Chairman of the RTAF Advisory Board Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1428 padet_w@rtaf.mi.th
Update : 2018-09-27 15:06:13


 

พล.อ.อ.สุทธิพงษ์ อินทรียงค์
ACM SUTTIPONG INSEEYONG
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Assistant Commander-in-Chief Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1116 suttipong_in@rtaf.mi.th
Update : 2016-11-17 10:03:30


 
พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
ACM CHAIYAPRUK DIDYASARIN
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Assistant Commander-in-Chief Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1114 chaiyapruk_d@rtaf.mi.th
Update : 2016-11-17 10:05:31


 
พล.อ.อ.สุรศักดิ์ ทุ่งทอง
ACM SURASAK TOONGTONG
เสนาธิการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Chief of the Air Staff Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1118 surasak_t@rtaf.mi.th
Update : 2016-11-17 10:07:15


 

พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร
AM VICHIAN THAMMATHORN
รองเสนาธิการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Deputy Chief of the Air Staff Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1120 vichian_tham@rtaf.mi.th
Update : 2016-11-17 10:16:04


 
พล.อ.ท.ธีรวุฒิ บุญเลิศ
AM TEERAWUDH BOONLERD
รองเสนาธิการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Deputy Chief of the Air Staff Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1122 teerawudh@rtaf.mi.th
Update : 2016-11-17 10:18:13


 
พล.อ.ท.ภานุพงศ์ เสยยงคะ
AMBHANUPONG SEYAYONGKA
รองเสนาธิการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Deputy Chief of the Air Staff Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1129 bhanupong_s@rtaf.mi.th
Update : 2016-11-17 10:20:07


 

พล.อ.ท.วันชัย นุชเกษม
AM WANCHAI NUSHKASEM
รองเสนาธิการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Deputy Chief of the Air Staff Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1132 wanchai_n@rtaf.mi.th
Update : 2016-11-17 10:23:40


 
พล.อ.ท.วงศกร เปาโรหิตย์
AM VONGSAKORN PAOROHITYA
รองเสนาธิการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Deputy Chief of the Air Staff Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 0933 vongsakorn_p@rtaf.mi.th
Update : 2016-11-17 10:27:44


 
พล.อ.อ.นิรันดร์ ยิ้มสรวล
ACM NIRUN YIMSUAN
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Senior Air Advisor Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 2014 nirand_y@rtaf.mi.th
Update : 2016-11-17 10:29:49


 

พล.อ.อ.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง
ACM CHAWARAT MARUNGRUANG
หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Chief of Executive Staff Committee to the Commanders Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 8410 chawarat_m@rtaf.mi.th
Update : 2016-11-17 10:32:06


 
พล.อ.ต.กฤษดา จันทร์อินทร์
AVM KRISADA CHANTRA-INTRA
ผู้บังคับศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ ศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ
Commander, Royal Flight Aircraft Administrative Center Royal Flight Aircraft Administrative Center
Tel 0 2534 8407 krisada_chant@rtaf.mi.th
Update : 2016-11-17 10:44:37


 
พล.อ.ต.ทรงพล แจ้งสี
AVM Songpon Jangsri
ผู้บังคับศูนย์อำนวยการเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ ศูนย์อำนวยการเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ
Commander, Royal Flight Helicopter Administrative Center Royal Flight Helicopter Administrative Center
Tel 0 2534 8417 songpol_j@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:35:31


 

พล.อ.ต.จิระศักดิ์ เรืองจวง
AVM JIRASAK RUANGJUANG
ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ศูนย์การสงครามทางอากาศ
Commander, Air Warfare Center Air Warfare Center
Tel 0 2534 6000 ext. 4-0900 jirasak_ru@rtaf.mi.th
Update : 2015-11-06 14:46:21


 
พล.อ.ต.นภาพล อาชวาคม
AVMNAPHAPHOL AJAWAKOM
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ สำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ
Commander Office of the Public Sector Development, RTAF Office of the Public Sector Development, RTAF
Tel 0 2534 8450 naphaphol@rtaf.mi.th
Update : 2015-11-09 14:55:17


 
พล.อ.ต.แมน ศีตะจิตต์
AVM MAN SITACHITT
เลขานุการกองทัพอากาศ สำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ
Secretary of the Royal Thai Air Force RTAF Secretariat
Tel 0 2534 1600 man_s@rtaf.mi.th
Update : 2016-11-17 10:47:36


 

พล.อ.ต.นฤพล จักรกลม
AVM NARUPOL JAKKLOM
เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ กรมสารบรรณทหารอากาศ
Director of Administrative Services Director of Administrative Services, RTAF
Tel 0 2534 1550 narupol_j@rtaf.mi.th
Update : 2018-09-27 15:05:10


 
พล.อ.ท.ไกรพล ยั่งยืน
AM KRAIPOL YUNGYUEN
เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ กรมกำลังพลทหารอากาศ
Director of Personnel Directorate of Personnel, RTAF
Tel 0 2534 1190 kraipol_y@rtaf.mi.th
Update : 2016-11-18 08:54:17


 
พล.อ.ท.นพฎล ทองพุ่ม
AMNOPPADOL THONGPOOM
เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ กรมข่าวทหารอากาศ
Director of Intelligence Directorate of Intelligence, RTAF
Tel 0 2534 1260 noppadol_t@rtaf.mi.th
Update : 2016-11-18 08:56:29


 

พล.อ.ท.มานัต วงษ์วาทย์
AMMAANAT WONGWAT
เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ กรมยุทธการทหารอากาศ
Director of Operations Directorate of Operations, RTAF
Tel 0 2534 1370 maanat_w@rtaf.mi.th
Update : 2016-11-18 08:59:03


 
พล.อ.ท.ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล
AMCHANYOOT SIRITHUMAKUL
เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
Director of Logistics Directorate of Logistics, RTAF
Tel 0 2534 1460 chanyoot_siri@rtaf.mi.th
Update : 2016-11-18 09:02:33


 
พล.อ.ท.ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์
AMNATHPONG VIRIYAKUPT
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
Director of Civil Affairs Directorate of Civil Affairs, RTAF
Tel 0 2534 8546 nathpong@rtaf.mi.th
Update : 2016-11-18 09:03:45


 

พล.อ.ท.สุรพันธ์ สุวรรณทัต
AMSURAPAN SUWANATAT
เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
Director of Information Technology and Communications Directorate of Information Technology and Communications, RTAF
Tel 0 2534 2149 surapan@rtaf.mi.th
Update : 2016-05-03 14:12:05


 
พล.อ.ท.สุทัศน์ แสงเดชะ
AM SUTAS SAENGDECHA
ปลัดบัญชีทหารอากาศ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
RTAF Comptroller Office of the RTAF Comptroller
Tel 0 2534 1610 sutas@rtaf.mi.th
Update : 2016-11-18 09:05:41


 
พล.อ.ต.เสนาะ พรรณพิกุล
AVM SANOR PANPIGOOL
เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ กรมการเงินทหารอากาศ
Director of Finance Directorate of Finance, RTAF
Tel 0 2534 1654 sanor_p@rtaf.mi.th
Update : 2016-11-18 09:12:19


 

พล.อ.ต.ภูวเดช สว่างแสง
AVM PUWADEJ SAWANGSANG
เจ้ากรมจเรทหารอากาศ กรมจเรทหารอากาศ
Director of Inspector General Directorate of Finance, RTAF
Tel 0 2534 1340 puwadej@rtaf.mi.th
Update : 2016-11-18 09:27:49


 
พล.อ.ต.วสันต์ อยู่ประเสริฐ
AVM Wasan Uprasert
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
Auditor General of the RTAF Internal Audit Office RTAF Internal Audit Office
Tel 0 2534 1631 wasan_y@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:03:50


 
พล.อ.ต.สรกฤต มังสิงห์
AVM Sorrakrit Mungsing
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
Director, Office of RTAF Safety RTAF Safety Center
Tel 0 2534 8306 sorrakrit_m@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:06:02


 

พล.อ.ต.คเชนท์ โสมะนันทน์
AVM Kachain Somanandan
ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ
Director, Office of RTAF Judge Advocate Office of Judge Advocate, RTAF
Tel 0 2534 1581 kachen_s@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:07:40


 
น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์
Gp.Capt.RAWIN THANOMSINGHA
ผู้บังคับการกองบิน 1 กองบิน 1
Commander, Wing 1 Wing 1
Tel 0 2534 6000 ext. 4-0010 rawin_t@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:10:32


 
น.อ.เจษฎา แท่งทองคำ
Gp.Capt.JESSADA TANGTONGCOM
ผู้บังคับการกองบิน 2 กองบิน 2
Commander, Wing 2 Wing 2
Tel 0 2534 6000 ext. 5-0010 jessada_ta@rtaf.mi.th
Update : 2015-11-09 15:28:57


 

น.อ.อังคาร อินทรา
Gp.Capt.ANGKHARN INDRA
ผู้บังคับการกองบิน 4 กองบิน 4
Commander, Wing 4 Wing 4
Tel 0 2534 6000 ext. 5-3001 angkharn_i@rtaf.mi.th
Update : 2015-11-09 15:31:29


 
น.อ.วสุ มโนสิทธิศักดิ์
Gp.Capt.WASU MANOSITTISAK
ผู้บังคับการกองบิน 6 กองบิน 6
Commander, Wing 6 Wing 6
Tel 0 2534 4278 wasu@rtaf.mi.th
Update : 2015-11-09 15:48:44


 
น.อ.สมใจ ชัยวงษ์
Gp.Capt.SOMJAI CHAIWONG
ผู้บังคับการกองบิน 7 กองบิน 7
Commander, Wing 7 Wing 7
Tel 0 2534 6000 ext.6-5001 somjai_c@rtaf.mi.th
Update : 2015-11-09 15:50:21


 

น.อ.นิสิต โขเมษฐวัฒน์
Gp.Capt.NISIT KHOMATAWAT
ผู้บังคับการกองบิน 21 กองบิน 21
Commander, Wing 21 Wing 21
Tel 0 2534 6000 ext. 4-3010 nisit_k@rtaf.mi.th
Update : 2015-11-09 15:52:19


 
น.อ.ธนเสฏฐ์ ธรรมอำนวยกิจ
Gp.Capt.TANASED THAMAMNUAYKIJ
ผู้บังคับการกองบิน 23 กองบิน 23
Commander, Wing 23 Wing 23
Tel 0 2534 6000 ext. 4-5010 tanased_t@rtaf.mi.th
Update : 2015-11-09 15:54:14


 
น.อ.ชาตินนท์ สท้านไผท
Gp.Capt.CHATINONE STANPATAI
ผู้บังคับการกองบิน 41 กองบิน 41
Commander, Wing 41 Wing 41
Tel 0 2534 6000 ext. 5-7010 kidkuan_s@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 11:00:40


 

น.อ.ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ
Gp.Capt.KAJOHNRIT KAEWAMPHAI
ผู้บังคับการกองบิน 46 กองบิน 46
Commander, Wing 46 Wing 46
Tel 0 2534 6000 ext. 5-5010 kajohnrit_k@rtaf.mi.th
Update : 2015-11-09 15:56:16


 
น.อ.สรวิชญ์ สุรกุล
Gp.Capt.SORAVIT SURAKHUN
ผู้บังคับการกองบิน 5 กองบิน 5
Commander, Wing 5 Wing 5
Tel 0 2534 6000 ext.6-0010 soravit_su@rtaf.mi.th
Update : 2015-11-09 15:57:59


 
น.อ.พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์
Gp.Capt.PRUIT TUGESUIN
ผู้บังคับการกองบิน 56 กองบิน 56
Commander, Wing 56 Wing 56
Tel 0 2534 6000 ext. 6-3010 pruit_t@rtaf.mi.th
Update : 2016-05-03 14:14:21


 

พล.อ.ต.รัชชาพงษ์ สมนาม
AVM RATCHAPONG SOMNAM
ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน โรงเรียนการบิน
Commandant, RTAF Flying Training School RTAF Flying Training School
Tel 0 2534 6000 ext. 3-7010 ratchapong@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:53:49


 
พล.อ.อ.สุทธิพงษ์ อินทรียงค์
ACM SUTTIPONG INSEEYONG
ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
Commander, Air Operation Control Directorate of Air Operation Control, RTAF
Tel 0 2534 6534 suttipong_in@rtaf.mi.th
Update : 2015-11-10 09:29:46


 
พล.อ.ท.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์
AMCharnrit Plikarnon
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
Commander, RTAF Security Forces Command RTAF Security Forces Command
Tel 0 2534 2554 charnrit@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 15:03:06


 

พล.อ.ท.เปรมศักดิ์ อุทัยภพ
AMPRAMESAK UTHAIPHOP
เจ้ากรมช่างอากาศ กรมช่างอากาศ
Director of Aeronautical Engineering Directorate of Aeronautical Engineering, RTAF
Tel 0 2534 6000 ext. 3-6011 pramesak@rtaf.mi.th
Update : 2015-11-10 09:31:56


 
พล.อ.ท.กอบชัย คงปรีชา
AMKOBCHAI KHONGPREECHA
เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
Director of Communications and Electronics Directorate of Communications and Electronics, RTAF
Tel 0 2534 2800 kobchai_k@rtaf.mi.th
Update : 2016-05-03 14:16:48


 
พล.อ.ท.บุญเอนก ดวงอุไร
AMBOONANAKE DUANGURAI
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
Director of Armament Directorate of Armament, RTAF
Tel 0 2534 2820 boonanake_d@rtaf.mi.th
Update : 2015-11-10 09:34:33


 

พล.อ.ท.กัมปนาท วีรกุล
AMGUMPANART VEERAKUL
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
Director of Medical Services Directorate of Medical Services, RTAF
Tel 0 2534 2559 gumpanart@rtaf.mi.th
Update : 2016-05-03 14:18:25


 
พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ
AVMPeerapol Kaemaneechoti
เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ กรมพลาธิการทหารอากาศ
Director of Quartermaster Directorate of Quartermaster, RTAF
Tel 0 2534 2790 peeraphon@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-08 08:49:14


 
พล.อ.ต.ชลิต รัมมะวาส
AVMChalit Rummavas
เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ กรมช่างโยธาทหารอากาศ
Director of Civil Engineering Directorate of Civil Engineering, RTAF
Tel 0 2534 6321 chalit_rum@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-08 08:51:11


 

พล.อ.ต.อนันต์ จันทร์ส่งเสริม
AVMAnun Chansongserm
เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ กรมขนส่งทหารอากาศ
Director of Transportation Directorate of Transportation, RTAF
Tel 0 2534 5958 anun_c@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-08 08:53:12


 
พล.อ.ท.ฌเณศ ชลิตภิรัติ
AMChanate Chalitpirat
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
Director of Education and Training Directorate of Education and Training, RTAF
Tel 0 2534 2827 dhanate@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-08 08:54:38


 
พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์
AMCHATCHAI BOONYANURAG
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
Superintendent, RTAF Academy RTAF Academy
Tel 0 2534 2832 chatchai_boon@rtaf.mi.th
Update : 2015-11-10 09:37:52


 

พล.อ.ต.อนุชิต แก้วประสพ
AVMAnuchit Kaewprasop
เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
Director of Welfare Directorate of Welfare, RTAF
Tel 0 2534 2844 anuchit_ka@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-08 09:06:04


 
พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์
AMSARAWUDH KLINPUN
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
Commander of Research and Development Centre for Space and Aeronautical Science and Technology Research and Development Centre for Space and Aeronautical Science and Technology, RTAF
Tel 0 2534 8901 sarawudh@rtaf.mi.th
Update : 2015-11-10 09:42:54


 
พล.อ.ต.ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์
AVMTAWEESAK KANTIRAT
ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
Director of Institute of Aviation Medicine Institute of Aviation Medicine, RTAF
Tel 0 2534 2605 taweesak_k@rtaf.mi.th
Update : 2016-05-03 14:20:36


 

พล.อ.ต.เฉลิมวงษ์ กีรานนท์
ACM.CHALERMVONG KEERANOND
ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
office of Donmuang Rtaf Base commander
Tel 0 2534 5481 chalermvong_k@rtaf.mi.th
Update : 2015-11-10 09:45:15


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400