นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงกลาโหม    กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
Royal Thai Air Force

ถนนพหลโยธิน
ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Phahonyothin Road
Donmuang
Bangkok 10210

Update : 2014-10-13 13:25:22


 

พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง
ACM.TREETOD SONJANCE
ผู้บัญชาการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Commander-in-Chief Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1100 treetod@rtaf.mi.th
Update : 2015-06-09 15:26:03


 
พล.อ.อ.อานนท์ จารยะพันธุ์
ACM Anon Jarayapant
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Deputy Commander-in-Chief Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1105 anon_j@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:23:37


 
พล.อ.อ.วรฉัตร ธารีฉัตร
ACMVorachat Tharechat
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Chairman of the RTAF Advisory Board Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1428 vorachat@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:24:21


 

พล.อ.อ.สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์
ACM Sutthiphan Kritsanakhup
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Assistant Commander-in-Chief Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1114 sutipun_k@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:27:02


 
พล.อ.อ.ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
ACM Siwakiat Jayema
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Assistant Commander-in-Chief Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1116 siwakiet@rtaf.mi.th
Update : 2015-04-28 15:25:39


 
พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง
ACM Johm Rungswang
เสนาธิการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Chief of the Air Staff Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1118 johm_r@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:28:32


 

พล.อ.ท.ยรรยง คันธสร
AM Yanyong Kanthasorn
รองเสนาธิการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Deputy Chief of the Air Staff Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1120 yanyong_k@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:29:55


 
พล.อ.ท.สุรศักดิ์ ทุ่งทอง
AM Surasak Toongtong
รองเสนาธิการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Deputy Chief of the Air Staff Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1122 surasak_t@rtaf.mi.th
Update : 2015-04-28 09:30:03


 
พล.อ.ท.สุทธิพงษ์ อินทรียงค์
AMSuttipong Inseeyong
รองเสนาธิการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Deputy Chief of the Air Staff Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 0933 suttipong_in@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:30:38


 

พล.อ.ท.นิทัศน์ ศิริมาศ
AM Nitat Sirimas
รองเสนาธิการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Deputy Chief of the Air Staff Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 1132 nitat_sirim@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-14 08:42:14


 
พล.อ.ท.วิสุรินทร์ มูลละ
AM Wisulin Moonla
รองเสนาธิการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Deputy Chief of the Air Staff Royal Thai Air Force Headquarters
wisurin_m@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:31:45


 
พล.อ.อ.วัธน มณีนัย
ACM Wattana Maneenai
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Senior Air Advisor Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 2014 wattana_ma@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:32:28


 

พล.อ.อ.ทวิเดนศ อังศุสิงห์
ACM Twidanes Angsusingha
หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการกองทัพอากาศ
Chief of Executive Staff Committee to the Commanders Royal Thai Air Force Headquarters
Tel 0 2534 8410 twidanes_a@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:33:03


 
พล.อ.ต.สุเทพ บุญนิมิตร
AVM Sutep Boonnimitr
ผู้บังคับศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ ศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ
Commander, Royal Flight Aircraft Administrative Center Royal Flight Aircraft Administrative Center
Tel 0 2534 8407 sutep_boon@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:33:39


 
พล.อ.ต.ทรงพล แจ้งสี
AVM Songpon Jangsri
ผู้บังคับศูนย์อำนวยการเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ ศูนย์อำนวยการเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ
Commander, Royal Flight Helicopter Administrative Center Royal Flight Helicopter Administrative Center
Tel 0 2534 8417 songpol_j@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:35:31


 

พล.อ.ต.สกันต์ สอนหลักทรัพย์
AVM Sakan Sonlhaksap
ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ศูนย์การสงครามทางอากาศ
Commander, Air Warfare Center Air Warfare Center
Tel 0 2534 6000 ext. 4-0900 sakan_s@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:36:20


 
พล.อ.ต.ชวดล สันตยานนท์
AVMCHAWADOL SANTAYANON
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ สำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ
Commander Office of the Public Sector Development, RTAF Office of the Public Sector Development, RTAF
chawadol@rtaf.mi.th
Update : 2015-04-28 09:51:59


 
พล.อ.ต.ศิริพงษ์ สุภาพร
AVM Siripong Supaporn
เลขานุการกองทัพอากาศ สำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ
Secretary of the Royal Thai Air Force RTAF Secretariat
Tel 0 2534 1600 siripong_su@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:39:05


 

พล.อ.ต.ศักดิ์พินิต พร้อมเทพ
AVM Sakpinit Promthep
เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ กรมสารบรรณทหารอากาศ
Director of Administrative Services Director of Administrative Services, RTAF
Tel 0 2534 1550 sakpinit_p@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-06 14:41:02


 
พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง
AM Chawarat Marungruang
เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ กรมกำลังพลทหารอากาศ
Director of Personnel Directorate of Personnel, RTAF
Tel 0 2534 1190 chawarat_m@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 13:55:15


 
พล.อ.ท.ภานุพงศ์ เสยยงคะ
AMBHANUPONG SEYAYONGKA
เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ กรมข่าวทหารอากาศ
Director of Intelligence Directorate of Intelligence, RTAF
Tel 0 2534 1260 bhanupong_s@rtaf.mi.th
Update : 2015-04-28 09:56:11


 

พล.อ.ท.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
AMChaiyapruk Didyasarin
เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ กรมยุทธการทหารอากาศ
Director of Operations Directorate of Operations, RTAF
Tel 0 2534 1370 chaiyapruk_d@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 11:11:42


 
พล.อ.ท.อำพล อิ่มบัว
AMAmphol Imbua
เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
Director of Logistics Directorate of Logistics, RTAF
Tel 0 2534 1460 amphol_i@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 13:08:56


 
พล.อ.ท.มานะ ประสพศรี
AMMana Prasopsri
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
Director of Civil Affairs Directorate of Civil Affairs, RTAF
Tel 0 2534 8546 mana_pr@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 13:21:50


 

พล.อ.ท.เอกรัฐ ษรานุรักษ์
AMEgkarat Saranurak
เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
Director of Information Technology and Communications Directorate of Information Technology and Communications, RTAF
Tel 0 2534 2149 egkarat@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 13:31:26


 
พล.อ.ท.นิรันดร์ ยิ้มสรวล
AM Nirun Yimsuan
ปลัดบัญชีทหารอากาศ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
RTAF Comptroller Office of the RTAF Comptroller
Tel 0 2534 1610 nirand_y@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 13:48:11


 
พล.อ.ต.สุทัศน์ แสงเดชะ
AVM Sutas Saengdecha
เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ กรมการเงินทหารอากาศ
Director of Finance Directorate of Finance, RTAF
Tel 0 2534 1654 sutas@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:00:28


 

พล.อ.ต.ปรีชา ชมบุญ
AVM Precha Chomboon
เจ้ากรมจเรทหารอากาศ กรมจเรทหารอากาศ
Director of Inspector General Directorate of Finance, RTAF
Tel 0 2534 1340 preecha_c@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:02:09


 
พล.อ.ต.วสันต์ อยู่ประเสริฐ
AVM Wasan Uprasert
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
Auditor General of the RTAF Internal Audit Office RTAF Internal Audit Office
Tel 0 2534 1631 wasan_y@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:03:50


 
พล.อ.ต.สรกฤต มังสิงห์
AVM Sorrakrit Mungsing
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
Director, Office of RTAF Safety RTAF Safety Center
Tel 0 2534 8306 sorrakrit_m@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:06:02


 

พล.อ.ต.คเชนท์ โสมะนันทน์
AVM Kachain Somanandan
ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ
Director, Office of RTAF Judge Advocate Office of Judge Advocate, RTAF
Tel 0 2534 1581 kachen_s@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:07:40


 
น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์
Gp.Capt.RAWIN THANOMSINGHA
ผู้บังคับการกองบิน 1 กองบิน 1
Commander, Wing 1 Wing 1
Tel 0 2534 6000 ext. 4-0010 rawin_t@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:10:32


 
น.อ.เศกสรรค์ สวนสีดา
Gp.Capt.SEKSON SUANSEDA
ผู้บังคับการกองบิน 2 กองบิน 2
Commander, Wing 2 Wing 2
Tel 0 2534 6000 ext. 5-0010 sekson_su@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:12:16


 

น.อ.เสกสรร คันธา
Gp.Capt.SAKESAN KANTHA
ผู้บังคับการกองบิน 4 กองบิน 4
Commander, Wing 4 Wing 4
Tel 0 2534 6000 ext. 5-3001 kidkeen@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:14:33


 
น.อ.จักร สุวรรณทัต
Gp.Capt.JUCK SUVANNATHAT
ผู้บังคับการกองบิน 6 กองบิน 6
Commander, Wing 6 Wing 6
Tel 0 2534 4278 surarit@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 10:58:38


 
น.อ.สฤษฏ์ วุทธีรพล
Gp.Capt.SRIT VUTEERAPON
ผู้บังคับการกองบิน 7 กองบิน 7
Commander, Wing 7 Wing 7
Tel 0 2534 6000 ext.6-5001 srit@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:24:37


 

น.อ.นิสิต โขเมษฐวัฒน์
Gp.Capt.NISIT KHOMATAWAT
ผู้บังคับการกองบิน 21 กองบิน 21
Commander, Wing 21 Wing 21
Tel 0 2534 6000 ext. 4-3010 nisit_k@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:26:36


 
น.อ.ศรสิต กีรติพล
Gp.Capt.SORRASIT KEERATIPOL
ผู้บังคับการกองบิน 23 กองบิน 23
Commander, Wing 23 Wing 23
Tel 0 2534 6000 ext. 4-5010 sorrasit_k@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:28:31


 
น.อ.ชาตินนท์ สท้านไผท
Gp.Capt.CHATINONE STANPATAI
ผู้บังคับการกองบิน 41 กองบิน 41
Commander, Wing 41 Wing 41
Tel 0 2534 6000 ext. 5-7010 kidkuan_s@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-13 11:00:40


 

น.อ.ฐากูร นาครทรรพ
Gp.Capt.THAKOON NAKORNTAP
ผู้บังคับการกองบิน 46 กองบิน 46
Commander, Wing 46 Wing 46
Tel 0 2534 6000 ext. 5-5010 thakoon@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:34:23


 
น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง
Gp.Capt.PITHOOL CHAROENYING
ผู้บังคับการกองบิน 5 กองบิน 5
Commander, Wing 5 Wing 5
Tel 0 2534 6000 ext.6-0010 pithool@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:49:41


 
น.อ.อมฤต กนกแก้ว
Gp.Capt.AMARIT KANOKKAEW
ผู้บังคับการกองบิน 56 กองบิน 56
Commander, Wing 56 Wing 56
Tel 0 2534 6000 ext. 6-3010 aumarit_k@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:51:20


 

พล.อ.ต.รัชชาพงษ์ สมนาม
AVM RATCHAPONG SOMNAM
ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน โรงเรียนการบิน
Commandant, RTAF Flying Training School RTAF Flying Training School
Tel 0 2534 6000 ext. 3-7010 ratchapong@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:53:49


 
พล.อ.อ.เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว
ACM Padet Wongpinkaew
ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
Commander, Air Operation Control Directorate of Air Operation Control, RTAF
Tel 0 2534 6534 padet_w@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 14:55:58


 
พล.อ.ท.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์
AMCharnrit Plikarnon
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
Commander, RTAF Security Forces Command RTAF Security Forces Command
Tel 0 2534 2554 charnrit@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 15:03:06


 

พล.อ.ท.สุรสิทธิ์ ปัญญาอุทัย
AMSURASIT PANYA-UTAI
เจ้ากรมช่างอากาศ กรมช่างอากาศ
Director of Aeronautical Engineering Directorate of Aeronautical Engineering, RTAF
Tel 0 2534 6000 ext. 3-6011 surasit_panyau@rtaf.mi.th
Update : 2015-04-28 14:50:36


 
พล.อ.ท.พิชัย เขม้นจันทร์
AMPichai Kamentchan
เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
Director of Communications and Electronics Directorate of Communications and Electronics, RTAF
Tel 0 2534 2800 pichai_ka@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-07 15:18:32


 
พล.อ.ท.ศิริพงษ์ นิลพฤกษ์
AMSIRIPONG NILPRUEK
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
Director of Armament Directorate of Armament, RTAF
Tel 0 2534 2820 siripong_n@rtaf.mi.th
Update : 2015-04-28 14:54:33


 

พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม
AMSAKDA SUTJARITTAM
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
Director of Medical Services Directorate of Medical Services, RTAF
Tel 0 2534 2559 sakda_sut@rtaf.mi.th
Update : 2015-04-28 15:00:44


 
พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ
AVMPeerapol Kaemaneechoti
เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ กรมพลาธิการทหารอากาศ
Director of Quartermaster Directorate of Quartermaster, RTAF
Tel 0 2534 2790 peeraphon@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-08 08:49:14


 
พล.อ.ต.ชลิต รัมมะวาส
AVMChalit Rummavas
เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ กรมช่างโยธาทหารอากาศ
Director of Civil Engineering Directorate of Civil Engineering, RTAF
Tel 0 2534 6321 chalit_rum@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-08 08:51:11


 

พล.อ.ต.อนันต์ จันทร์ส่งเสริม
AVMAnun Chansongserm
เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ กรมขนส่งทหารอากาศ
Director of Transportation Directorate of Transportation, RTAF
Tel 0 2534 5958 anun_c@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-08 08:53:12


 
พล.อ.ท.ฌเณศ ชลิตภิรัติ
AMChanate Chalitpirat
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
Director of Education and Training Directorate of Education and Training, RTAF
Tel 0 2534 2827 dhanate@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-08 08:54:38


 
พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร
AMVichian Thammathorn
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
Superintendent, RTAF Academy RTAF Academy
Tel 0 2534 2832 vichian_tham@rtaf.mi.th
Update : 2015-04-28 15:43:35


 

พล.อ.ต.อนุชิต แก้วประสพ
AVMAnuchit Kaewprasop
เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
Director of Welfare Directorate of Welfare, RTAF
Tel 0 2534 2844 anuchit_ka@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-08 09:06:04


 
พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี
AMSurasak Meemanee
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
Commander of Research and Development Centre for Space and Aeronautical Science and Technology Research and Development Centre for Space and Aeronautical Science and Technology, RTAF
Tel 0 2534 8901 surasak_me@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-08 09:08:04


 
พล.อ.ต.นิรันดร พิเดช
AVMNirundorn Pidet
ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
Director of Institute of Aviation Medicine Institute of Aviation Medicine, RTAF
Tel 0 2534 2605 nirundorn_p@rtaf.mi.th
Update : 2014-10-08 09:11:20


 

พล.อ.ต.ปรเมศร์ เกษโกวิท
ACM.PORAMATE KATEKOVIT
ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
office of Donmuang Rtaf Base commander
Tel 0 2534 5481 poramate_kate@rtaf.mi.th
Update : 2015-04-28 15:52:11


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400