นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการต่างประเทศ    กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
Thailand International Cooperation Agency

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม อาคาร บี ชั้น 8 (ด้านทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ่งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
The Government Complex Commemorating His Majesty the King´s 80th Birthday Anniversary 5th Tower B, 8 th Floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road, Thung Song Hong,
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2203 5000
Fax 0 2203 5001

Update : 2012-03-30 15:54:17


 

นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์
Mrs.Suphatra Srimaitreephithak
อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
Director-General
Tel 0 2203 5000 - 40005 Fax 0 2143 8307
suphatrs@mfa.go.th
Update : 2016-01-18 13:35:02


 
นายวิชิต ชิตวิมาน
MR.VICHIT CHITVIMARN
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 022035000-40007 Fax 021438 3069
vichitc@mfa.go.th
Update : 2015-07-21 16:42:22


 
นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์
Mr.Singtong Lapisatepun
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 022035000 ext.40007 Fax 0 2 143 8380
singtongl@mfa.go.th
Update : 2015-07-21 16:40:37


 

นางอุษา รุจิประภา
MRS. U-SA RUCHIPRAPA
เลขานุการกรม
Secretary
Tel 022035000:40101 Fax 0 2143 9327
u_sar@mfa.go.th
Update : 2015-07-21 16:43:54


 
นายบรรจง อมรชีวิน
MR. BANCHONG AMORNCHEWIN
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ
Director Planning and Monitoring Branch
Tel 022035000:42002 Fax 0 2143 9327
banchonga@mfa.go.th
Update : 2014-10-16 11:53:54


 
นายวัฒนวิทย์ คชเสนี
Mr.WATTANAWIT GAJASENI
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนความร่วมมือหุ้นส่วนทวิภาคี
Director Countries Partnership Branch (Bilateral and Trilateral)
Tel 02 203 5000 ต่อ 41018 Fax 02 143 8357 02 143 8357
twattanawitg@mfa.go.th
Update : 2014-11-27 11:00:58


 

นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ
Mrs.SASITORN WONGWEERACHOTKIT
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนความร่วมมือหุ้นส่วนพหุภาคี
Director International Organizations Partnership Branch (Multilateral)
Tel 0 2203 5000 ext. 41511 Fax 0 21439328
sasitornw@mfa.go.th
Update : 2014-11-27 11:46:33


 
น.ส.สายัณห์ กองโกย
MissSAYAN KONGKOEY
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 1
Director Thai Cooperation Branch I
Tel 0 2203 5000 ext. 42701 Fax 0 21439329
sayank@mfa.go.th
Update : 2014-11-27 11:11:03


 
นางจิตเกษม ตัณฑศิริ
Mrs.JITKASEM TANTASIRI
ผู้อำนวยการ ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 2
Director Thai Cooperation Branch II
Tel 0 22035000:42401 Fax 0 2143 9330
jitkasemt@mfa.go.th
Update : 2014-11-27 11:16:08


 

นางเพ็ญศรี ไชยเฉลิมวงศ์
Mrs.PENSRI CHAICHALERMWONG
รก. ผู้อำนวยการภารกิจ ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Acting Director Human Resources Development Bureau
Tel 0 22035000:43101 Fax 0 21439325
pensrich@mfa.go.th
Update : 2014-11-27 11:21:45


 
นางเพ็ญศรี ไชยเฉลิมวงศ์
Mrs.PENSRI CHAICHALERMWONG
รก. ผู้อำนวยการส่วน ส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1
Director Human Resources Development Branch I
Tel 0 22035000:43101 Fax 0 2143 9325
pensrich@mfa.go.th
Update : 2015-07-21 16:45:45


 
-

ผู้อำนวยการส่วน ส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2
Director Human Resources Development Branch II
tica08@mfa.go.th
Update : 2012-03-30 16:31:28


 ผู้อำนวยการภารกิจ ภารกิจอำนวยสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการ
Director Project Procurement and Privileges Bureau
Tel 0 2 203 5000 ext. Fax 0 2143 9331

Update : 2014-11-27 11:36:12


 
น.ส.รมยวดี สาระเกษตริน
MissRomyavadi Sarakshetrin
รก. ผู้อำนวยการส่วน ส่วนอำนวยสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการ
Acting Director Project Procurement and Privileges Branch
Tel 0 2 203 5000 ext. 43501 Fax 0 2143 9331
romyavadi@hotmail.com
Update : 2014-11-27 11:41:14


 
นางสุพร เสนจันทร์ธิไชย
Mrs.SUPORN SENCHANDHICHAI
รก. ผู้อำนวยการส่วน ส่วนบริหารงบประมาณความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
Acting Director Project Budget Branch
Tel 0 2203 5000 : 43701 Fax 0 2143 8453
suporns@mfa.go.th
Update : 2014-11-27 11:44:06


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400