นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการต่างประเทศ    สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
Office of the Permanent Secretary

ถนนศรีอยุธยา
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Sri Ayudhya Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2203 5000
Fax 0 2643 5272
permsec@mfa.go.th
Update : 2014-10-27 10:19:35


 

นางบุษยา มาทเเล็ง
MR.BUSAYA MATHELIN
ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
Permanent Secretary Office of the Permanent Secretary
busayam@mfa.go.th
Update : 2018-04-04 11:32:12


 
นายภาสกร ศิริยะพันธุ์
MR.PASKORN SIRIYAPHAN
รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary Office of the Permanent Secretary
paskorns@mfa.go.th
Update : 2018-04-04 11:32:21


 
นายธานี ทองภักดี
MR.THANI THONGPHAKDI
รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary Office of the Permanent Secretary
thani@mfa.go.th
Update : 2018-04-04 11:32:28


 

นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร
MR.ARTHAYUDHS SRISAMOOT
รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary Office of the Permanent Secretary
arthayus@mfa.go.th
Update : 2018-04-04 11:32:36


 
นายดำรง ใคร่ครวญ
MR.DAMRONG KRAIKRUAN
รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary Office of the Permanent Secretary
damrongk@mfa.go.th
Update : 2018-04-04 11:32:45


 
นายอิศร ปกมนตรี
MR.ISORN POCMONTRI
เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
Ambassador Attached to the Ministry Office of the Permanent Secretary
isornp@mfa.go.th
Update : 2018-04-04 11:32:55


 

นายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง
MR.KRERKPAN ROEKCHAMNONG
เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
Ambassador Attached to the Ministry Office of the Permanent Secretary
krerkpanr@mfa.go.th
Update : 2018-04-04 11:33:02


 
นายทศพร มูลศาสตรสาทร
MR.THOSAPORN MOONLASARTSATHORN
เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
Ambassador Attached to the Ministry Office of the Permanent Secretary
thosapornm@mfa.go.th
Update : 2018-04-04 11:33:11


 
นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์
MissSASIRIT TANGULRAT
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารบุคคล
Bureau Chief Personnel Management Bureau
mantra.maya@hotmail.com
Update : 2018-04-04 11:33:38


 

นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์
Mr.CHETTAPHAN MAKSAMPHAN
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักนโยบายและแผน
Bureau Chief Office of Policy and Planning
chettaphanm@mfa.go.th
Update : 2018-04-04 11:16:52


 
นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์
Mr.CHAKKRID KRACHAIWONG
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director Information and Communication Technology Centre
chakkridk@mfa.go.th
Update : 2018-04-04 11:20:06


 
นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล
Mr.CHATCHAI VIRIYAVEJAKUL
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารการคลัง
Bureau Chief Financial Management Bureau
chatchaiv@mfa.go.th
Update : 2018-04-04 11:22:41


 

นายทวีเกียรติ เจนประจักษ์
Mr.TWEKIAT JANPRAJAK
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
Bureau Chief Asset Procurement and Management Bureau
twekiatj@mfa.go.th
Update : 2018-04-04 11:29:43


 
นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์
Mr.KRIT TANKANARAT
ผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
Director Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs
twekiatj@mfa.go.th
Update : 2018-04-04 11:31:21


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400