นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการต่างประเทศ    สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
Office of the Permanent Secretary

ถนนศรีอยุธยา
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Sri Ayudhya Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2203 5000
Fax 0 2643 5272
permsec@mfa.go.th
Update : 2014-10-27 10:19:35


 

นายนรชิต สิงหเสนี
MR.NORACHIT SINHASENI
ปลัดกระทรวง
Permanent Secretary
norachits@mfa.go.th
Update : 2015-03-31 15:43:16


 
นายนภดล เทพพิทักษ์
MR.NOPPADON THEPPITAK
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
nopadont@mfa.go.th
Update : 2015-03-31 15:43:35


 
นายวิทวัส ศรีวิหค
MR.VITAVAS SRIVIHOK
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
vitavass@mfa.go.th
Update : 2015-03-31 15:43:56


 

นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์
MR.SUVAT CHIRAPANT
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
suvatc@mfa.go.th
Update : 2015-03-31 15:42:54


 
นายพิริยะ เข็มพล
MR.PIRIYA KHEMPON
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
piriyak@gmail.com
Update : 2015-03-31 15:45:17


 
นายอิศร ปกมนตรี
MRISORN POCMONTRI
เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
Ambassador Attached to the Ministry
isornp@mfa.go.th
Update : 2015-04-01 13:40:30


 

นายจิตติ สุวรรณิก
MR.JITTI SUWANNIK
เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
Ambassador Attached to the Ministry
jittis@mfa.go.th
Update : 2015-04-01 13:43:59


 
นายพีรวิช สุวรรณประเทศ
MR. BIRAVIJ SUWANPRADHES
เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
Ambassador Attached to the Ministry
biravijs@mfa.go.th
Update : 2015-04-01 13:45:44


 
นาย
MR.
เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
Ambassador Attached to the Ministry

Update : 2015-04-01 13:46:31


 

นาย
MR.
เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
Ambassador Attached to the Ministry

Update : 2015-04-01 13:47:03


 
นายชโลทร เผ่าวิบูล
MR.CHALOTORN PHAOVIBUL
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
Assistant Permanent Secretary
chalotornp@mfa.go.th
Update : 2015-04-01 16:03:19


 


กลุ่มงานนิติการ
Legal Affairs Group
Tel 0-2643-5061
Update : 2014-10-27 11:55:22


 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Public Sector Development Group
Fax 0-2643-5172
permsec-3@mfa.go.th
Update : 2014-10-27 11:33:49


 
ร.อ.ชัชวรรณ สาครสินธุ์ ร.น.
LT.CHATCHAWAN SAKORNSIN
หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ
Chief International Security Unit
Tel 0-2640-4024 Fax 0-2640-4023
chatchawans@mfa.go.th
Update : 2014-10-27 14:01:46


 
นายกิตติศักดิ์ กล่อมจิตต์
MR.KITTISAK KLOMCHIT
ผู้อำนวยการ กองกลาง
Director General Affairs Division
Fax 0-2643-5180
permsec01@mfa.go.th
Update : 2014-10-27 14:05:27


 

นายณัฐพล ขันธหิรัญ
MR.NATHAPOL KHANTAHIRAN
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารบุคคล
Bureau Chief Personnel Management Bureau
Fax 0-2643-5300, 0-26435292
permsec0208@mfa.go.th
Update : 2014-11-07 15:49:59


 
นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส
MR.NIPON PETCHPORNPRAPAS
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารการคลัง
Bureau Chief Financial Management Bureau
Fax 0-243-5010, 0-26435014
permsec04@mfa
Update : 2014-10-27 14:16:55


 
นายวราวุธ ภู่อภิญญา
MR.WARAVUTH POUAPINYA
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
Bureau Chief Asset Procurement and Management Bureau
Tel 0-2643-5322, 0-2643-5325 Fax 0-2643-5323
permsec03@mfa.go.th
Update : 2014-10-27 14:31:20


 กองบรรณสารและห้องสมุด
Archives and Library Division
Tel 0-2643-5170 Fax 0-2643-5169,644-7972
permsec05@mfa.go.th
Update : 2014-10-27 14:34:53


 
นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล
MRS.VILAWAN MANGKLATANAKUL
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักนโยบายและแผน
Director Office of Policy and Planning
Tel 0-2643-5521 Fax 0-2643-5522
permsec08@mfa.go.th
Update : 2014-10-27 14:40:31


 


สถาบันการต่างประเทศสราญรมย์
Saranrom Institute of Foreign Affairs
Tel 0-2643-5290 Fax 0-2643-5289
sifa@mfa.go.th
Update : 2014-10-27 14:46:08


 

นายศักดิ์สีห์ พรหมโยธี
MR.SAKSEE PHROMYOTHI
ผู้อำนวยการสำนัก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director Information and Communication Technology Centre
Tel 0-2620-6402 Fax 0-2620-6403
ict_program@mfa.go.th
Update : 2014-10-27 14:52:11


 
นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร
MR.DHIRAVAT BHUMICHITR
ผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
Director Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs
Fax 0-2143-9324
permsec07@mfa.go.th
Update : 2014-10-27 15:10:18


 
นางวัชรา มณีปกรณ์
MRS.WATCHRA MANEEPAKRON
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Auditor Internal Audit Group
Tel 0-2643-5526 Fax 0-2643-5527
permsec-2@mfa.go.th
Update : 2014-10-27 15:14:33


 

นางสำเนียง ศุภวรรณกิจ
MRS.SAMNEING SUPPAWANNAKIT
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนโครงสร้าง อัตรากำลัง และระบบงาน
Director
Tel 0 2203 5000 ext. 15415 samneings@mfa.go.th
Update : 2012-03-27 15:01:41


 
นางอรพินทร์ ลีลิตธรรม
MRS.AURAPIN LEELITTHAM
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนเบิกจ่าย
Director
aurapinh@mfa.go.th
Update : 2014-10-27 16:00:33


 
นายโสรัจ สุขถาวร
MR.SORUT SUKTHAWORN
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนงบประมาณ
Director
soruts@mfa.go.th
Update : 2014-10-27 15:57:20


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400