นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการต่างประเทศ    กรมการกงสุล
กรมการกงสุล
Department of Consular Affairs

123 ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
123 Chaengwattana road
laksi district
bangkok 10210
Tel 02 203 5000 ext 5
www.consular.go.th
Update : 2014-10-03 13:28:25


 

นายธงชัย ชาสวัสดิ์
MR.Thongchai Chasawath
อธิบดีกรมการกงสุล
Director-General
Tel 0 2981 7232 ext. 33001 Fax 025751038
thongchc@mfa.go.th
Update : 2015-04-02 15:30:53


 
นายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์
MR. PRASITTIPORN WETPRASIT
รองอธิบดีกรมการกงสุล
Deputy Director-General
Tel 0 2981 7234, 0 2981 7171 ext. 33003 prasittiporn@mfa.go.th
Update : 2014-10-03 11:25:02


 
นางสาวพรพรรณ บัวเกิด
MISSPornpan Buakird
รองอธิบดีกรมการกงสุล
Deputy Director-General
Tel 029817233, 02 2035000 EXT.33021 Fax 025751038
pornpanb@mfa.go.th
Update : 2014-10-03 11:28:09


 สำนักงานเลขานุการกรม
Secretariat to the Department
Tel 0 2575 1034 Fax 0 2575 1038
dca.sec@outlook.com
Update : 2014-10-03 11:25:35


 
นางต้องฤดี มากบุญ
Mrs.Tongrudee Markboon
เลขานุการกรม
Secretary
Tel 025751034 025751034 Fax 025751038
tongrudee@mfa.go.th
Update : 2014-10-03 11:27:38


 


กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
Protection of Thai Nationals Abroad Division
Tel 0 2575 1047-51 0 2981 7171 ext. 33103, 33111, 33251 Fax 0 2575 1052
consular02@mfa.go.th
Update : 2012-03-28 16:11:31


 

นายสุวัฒน์ แก้วสุข
MR.SUWAT KAEWSOOK
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 0 2575 1050, 0 2981 7171 ext. 33101 suwatk@mfa.go.th
Update : 2012-03-28 16:09:57


 


กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว
Visa and Travel Documents Division
Tel 0 2575 1062-64, 0 2981 7171 ext. 3205, 3134 Fax 0 2575 1066
consular03@mfa.go.th
Update : 2012-03-28 16:12:34


 
นายดนัย เมนะโพธิ
MR. DANAI MENABODHI
ผู้อำนวยการกองตรวจลงตราฯ
Director of visa and travel documents division
Tel 0 2575 1065, 0 2981 7171 ext. 33301 Fax 025751066
danaim@mfa.go.th
Update : 2014-10-03 11:32:47


 กองสัญชาติและนิติกรณ์
Legalization Division
Tel 0 2575 1056, 0 2981 7171 ext 33218 Fax 0 2575 1054
consular04@mfa.go.th
Update : 2012-03-28 16:15:17


 
นายธาตรี เชาวชตา
MR. THATREE CHAUVACHATA
ผู้อำนวยการกองสัญชาติฯ กองสัญชาติและนิติกรณ์
Director
Tel 0 2575 1055, 0 2981 7171 ext. 33201 Fax 025751054
thatreec@mfa.go.th
Update : 2014-10-03 11:31:32


 


กองหนังสือเดินทาง
Passport Division
Tel 0 2981 7257-60 Fax 0 2981 7256
consular05@mfa.go.th
Update : 2012-03-28 16:48:05


 

นายรัชฎา จิวาลัย
MR. RASCHADA JIWALAI
ผู้อำนวยการ กองหนังสือเดินทาง
Director
Tel 0 2981 7255, 0 2981 7171 ext. 33401 raschadaj@mfa.go.th
Update : 2014-10-03 13:23:34


 


ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
The Overseas ElectionCoordination Centre
Tel 022035000 ext. 48002-48007 Fax 021439634

Update : 2014-10-03 13:24:55


 
นายธวัช สุมิตรเหมาะ
MR. THAWAT SUMITMOR
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
Director
Tel 022035000 ext. 48001 Fax 021439634
thawats@mfa.go.th
Update : 2014-10-03 13:26:43


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400