นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการต่างประเทศ    กรมการกงสุล
กรมการกงสุล
Department of Consular Affairs

123 ถ.แจังวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
123 chengwattana rd.
Laksi
Bangkok 10210
Tel 022035000 ext 1
www.consular.go.th

 

นายธงชัย ชาสวัสดิ์
MR.THONGCHAI CHASAWATH
อธิบดี กรมการมการกงสุล
Director-General Department of Consular Affairs
Tel 022035000 ext.33012 thongchc@mfa.go.th


 
นายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์
MR. PRASITTIPORN WETPRASIT
รองอธิบดี กรมการกงสุล
Deputy Director-General Department of Consular Affairs
Tel 029817234,022035000 ext. 33013 prasittiporn@mfa.go.th


 
นายกัลยาณะ วิภัตภูมิประเทศ
MR. KALLAYANA VIPATTIPUMIPRATES
รองอธิบดี กรมการกงสุล
Deputy Director-General Department of Consular Affairs
Tel 022035000 kallayav@mfa.go.th


 

นางต้องฤดี มากบุญ
MRS.TONGRUDEE MARKBOON
รักษาราชการแทนเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม 0 2575 1034
Acting Secretary Secretariat to the Department
Tel 025751034,022035000 ext.33006 tongrudee@mfa.go.th


 
นายสุวัฒน์ แก้วสุข
MR.SUWAT KAEWSOOK
ผู้อำนวยการกอง กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
Director Protection of Thai Nationals Abroad Division
Tel 025751050, 022035000 ext. 33101 suwatk@mfa.go.th


 
นายดนัย เมนะโพธิ
MR.DANAI MENABODHI
ผู้อำนวยการกอง กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว
Director Visa and Travel Documents Division
Tel 025751062-64,022035000 ext. 33312-4 Fax 0 2575 1066
danaim@mfa.go.th


 

นายธาตรี เชาวชตา
MR.THATREE CHAUVACHATA
ผู้อำนวยการกอง กองสัญชาติและนิติกรณ์
Director Legalization Division
Tel 025751057-60 / 022035000 ext 33216-33218 Fax 0 2575 1054
thatreec@mfa.go.th


 
นายรัชฎา จิวาลัย
MR. RASCHADA JIWALAI
ผู้อำนวยการกอง กองหนังสือเดินทาง
Director Passport Division
Tel 029817257-60, 022035000 ext. 33401 33409 Fax 029817256
raschadaj@mfa.go.th


 
นาย อัคร์วุฒิ จิตรปฏิมา
MR.AKAVUTH CHITAPATIMA
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
Director The Overseas ElectionCoordination Centre
Tel 022035000 ext. 48004-6 Fax 0 2981 7224
Overseas22@ymail.com


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400