นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการต่างประเทศ    กรมการกงสุล
 

นายจักร บุญ-หลง
MR.JUKR BOON-LONG
อธิบดี
Director-General
Tel 0 2981 7232, 0 2981 7171 ext. 33001 jukrb@mfa.go.th


 
นางสาวมธุรพจนา อิทธะรงค์
MISSMADURAPOCHANA ITTARONG
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2981 7233, 0 2981 7171 ext. 33002 madurapochana@mfa.go.th


 
นายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์
MR. PRASITTIPORN WETPRASIT
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2981 7234, 0 2981 7171 ext. 33003 prasittiporn@mfa.go.th


 สำนักงานเลขานุการกรม
Secretariat to the Department
Tel 0 2575 1034 , 0 2981 7171 ext. 33027, 33012 Fax 0 2575 1038
consular01@mfa.go.th


 
นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์
MR.CHETTAPHAN MAKSAMPHAN
เลขานุการกรม
Secretary
Tel 0 2981 7171 ext. 33022 chettaphanm@mfa.go.th


 


กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
Protection of Thai Nationals Abroad Division
Tel 0 2575 1047-51 0 2981 7171 ext. 33103, 33111, 33251 Fax 0 2575 1052
consular02@mfa.go.th


 

นายสุวัฒน์ แก้วสุข
MR.SUWAT KAEWSOOK
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 0 2575 1050, 0 2981 7171 ext. 33101 suwatk@mfa.go.th


 


กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว
Visa and Travel Documents Division
Tel 0 2575 1062-64, 0 2981 7171 ext. 3205, 3134 Fax 0 2575 1066
consular03@mfa.go.th


 
นายทศพร อรชุนะกะ
MR. TOSAPORN ARJUNAKA
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 0 2575 1065, 0 2981 7171 ext. 33301 tosapora@mfa.go.th


 กองสัญชาติและนิติกรณ์
Legalization Division
Tel 0 2575 1056, 0 2981 7171 ext 33218 Fax 0 2575 1054
consular04@mfa.go.th


 
นายไกรรวี ศิริกุล
MR. KRAIRAWEE SIRIKUL
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 0 2575 1055, 0 2981 7171 ext. 33201 krairawees@mfa.go.th


 


กองหนังสือเดินทาง
Passport Division
Tel 0 2981 7257-60 Fax 0 2981 7256
consular05@mfa.go.th


 

นายจักรกฤษณ์ กาญจนศูนย์
MR. JACKRID KANJANASOON
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 0 2981 7255, 0 2981 7171 ext. 33401 jackridk@mfa.go.th


 


ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
The Overseas ElectionCoordination Centre
Tel 0 2575 1039-41 ext. 3015, 3017 Fax 0 2981 7224
consular01-1@mfa.go.th


 
นางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์
MISS PANPIMON SUWANNAPONGSE
ผู้อำนวยการศูนย์
Director
Tel 0 2981 7222, 0 2981 7171 ext. 33701 panpimols@mfa.go.th


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2618-2323 ต่อ 1604 1606 1607