นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการต่างประเทศ    กรมพิธีการทูต
กรมพิธีการทูต
Department of Protocol

เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
443 Sri Ayudhya Road,
Ratchathewee,
Bangkok 10400
Fax 02-6435151-52

Update : 2014-10-16 10:46:13


 

นายจักรี ศรีชวนะ
MR. CHAKRI SRICHAWANA
อธิบดี
Director-General
Tel 0 2643 5163 / 0 2203 5000 ext. 23001 chakris@mfa.go.th
Update : 2014-10-16 14:31:41


 
นางเกศณีย์ ผลานุวงษ์
MRS. KESANEE PALANUWONGSE
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2643 5165 / 0 2203 5000 ext. 23002 kesaneep@mfa.go.th
Update : 2015-04-02 11:05:52


 


รองอธิบดี
Deputy Director-General

Update : 2015-04-02 11:06:39


 

นายดนัย การพจน์
MR.DANAI KARNPOJ
อัครราชทูต
Minister
Tel 0 2203 5000 ext. 23004 danaik@mfa.go.th
Update : 2014-10-16 14:21:32


 
นางสาวอัญชลี สายฟ้า
MISSANCHALEE SAIFAH
เลขานุการกรม สำนักเลขานุการกรม
Secretary Secretariat to the Department
Tel 0 2643 5166 / 0 2203 5000 ext. 23029 anchalees@mfa.go.th
Update : 2014-10-16 14:24:25


 
นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์
MR. WORAWOOT PONGPRAPAPANT
ผู้อำนวยการกอง กองแบบพิธี
Director Protocol Division
Tel 0 2643 5149 / 0 2203 5000 ext. 23020 Fax 0 2643 5150
worawoop@mfa.go.th
Update : 2014-10-16 14:32:20


 

นายปรีชา แก่นสา
MR.PREECHA KAENSA
ผู้อำนวยการกอง กองรับรอง
Director Reception Division
Tel 0 2643 5154 / 0 2203 5000 ext. 23040 Fax 0 2643 5153 / 0 2643 5157
preechak@mfa.go.th
Update : 2014-10-16 14:28:22


 
นายุรุจ ธรรมมงคล
MR. ROOGE THAMMONGKOL
ผู้อำนวยการกอง กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต
Director Diplomatic Privilege and Immunity Division
Tel 0 2643 5161 / 0 2203 5000 ext. 23060 Fax 0 2643 5162
rooge@mfa.go.th
Update : 2014-10-16 14:30:45


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400