นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการต่างประเทศ    กรมยุโรป
กรมยุโรป
Department of European Affairs

443 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
443 Sri Ayudhaya Road
Ratcathewi
Bangkok 10400
Tel 02 643 5318
Fax 02 643 5140

Update : 2014-11-13 17:30:57


 

นาย
Mr.
อธิบดี
Director-General
Tel 02 203 5000 ext. 13101
Update : 2015-04-02 15:36:05


 
นายวัฒนะ คุ้นวงศ์
Mr.WATTANA KUNWONGSE
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 02 203 5000 ext. 13102 wattana.kunwong@hotmail.com
Update : 2014-11-12 17:49:30


 
นายมังกร ประทุมแก้ว
MrMUNGKORN PRATOOMKAEW
นักการทูตชำนาญการพิเศษ (รักษาราชการแทนเลขานุการกรม) สำนักงานเลขานุการกรม
Secretariat to the Department Secretariat to the Department
Tel 02 203 5000 ext. 13106 Fax 0 2643 5140
mpratoomkaew@gmail.com
Update : 2014-11-12 17:38:06


 

นางพรรณนภา จันทรารมย์
Ms.PANNABHA CHANDRARAMYA
ผู้อำนวยการกอง กองยุโรป 1
Director Divition 1
Tel 02 203 5000 ext. 13120 pannabha@mfa.go.th
Update : 2014-11-12 17:49:52


 
นางสาวเนตรนภา คงศรี
Ms.NATENAPA KONGSRI
ผู้อำนวยการกอง กองยุโรป 2
Director Division 2
Tel 02 203 5000 ext. 13130 natenapak@mfa.go.th
Update : 2014-11-12 17:48:56


 
นายเอกพล พูลพิพัฒน์
Mr. EKAPOL POOLPIPAT
ผู้อำนวยการกอง กองยุโรป 3
Director Divition 3
Tel 02 203 5000 ext. 13140 ekapolp@mfa.go.th
Update : 2014-11-12 17:51:50


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400