นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการต่างประเทศ    กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
Department of International Economic Affairs

443 ภนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
443 Sri Ayudhaya Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Fax 02 643 5250

Update : 2014-11-13 17:32:20


 

นายชุตินทร คงศักดิ์
MR.CHUTINTORN GONGSAKDI
อธิบดี
Director-General
Tel 02 643 5255, 0 2203 5000 ext. 14101 chutintorng@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 17:01:25


 
นางรัตติกุล จันทร์สุริยา
MRS. RATTIKUL CHANSURIYA
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 02 203 5000 ext. 14102 rattikulc@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 17:02:15


 
นางศันสนีย์ สหัสสะรังษี
MRS.SANSANE SAHUSSAUNGSI
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 02 203 5000 ext. 14480 sansanes@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 17:03:28


 สำนักงานเลขานุการกรม
Secretariat to the Department
Fax 0 2643 5250
interecon01@mfa.go.th
Update : 2012-03-29 14:12:15


 
นางสิรินทร์ สุรพิณฑ์
MRS. SIRIN SURATHIN
เลขานุการกรม
Secretary
Tel 02203 5000 ext. 14105 sirins@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 17:14:38


 


กองสนเทศเศรษฐกิจ
Division of Economic Information
Tel 02 643 5237 Fax 02 643 5236
interecon02@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 17:15:09


 

นางสาวศิรินทรา จันทพันธ์
MISS SIRINTRA CHANTAPAN
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 0 2643 5235, 0 2203 5000 ext. 14120 sirintrc@mfa.go.th
Update : 2012-03-29 18:48:08


 


กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
Division of International Economic Policy
Tel 0 2643 5248-49 Fax 0 2643 5247
interecon03@mfa.go.th
Update : 2012-03-29 18:48:51


 
นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ
MRS. EKSIRI PINTARUCHI
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 02643 5246, 02 203 5000 ext. 14140 aksirip@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 17:16:31


 กองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ
Division of Economic Relations and Cooperation
Tel 0 2643 5241 Fax 0 2643 5240
interecon04@mfa.go.th
Update : 2012-03-29 18:50:26


 
นางครองขนิฐ รักษ์เจริญ
MRS.KRONGKANIT RAKCHAROEN
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 02 643 5239, 02 203 5000 ext. 14150 krongkanitr@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 17:17:38


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400