นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการต่างประเทศ    กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
Department of Treaties and Legal Affairs

443 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
443 Sri Ayudhaya Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 02 643 5029
Fax 02 643 5030

Update : 2014-11-13 17:38:39


 

นายธนา เวสโกสิทธิ์
MR. Tana Weskosith
อธิบดี
Director-General
Tel 0 2643 5027, 0 2203 5000 ext. 11001 tanaw@mfa.go.th
Update : 2014-11-12 14:44:19


 
นายพรภพ อ่วมพิทยา
MR. PORNPOP UAMPIDHAYA
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2643 5027, 0 2203 5000 ext. 11003 pornpopu@mfa.go.th
Update : 2015-04-02 10:54:22


 
นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล
MRS. VILAWAN MANGKLATANAKUL
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2643 5026, 0 2203 5000 ext. vilawanm@mfa.go.th
Update : 2015-04-02 10:56:05


 สำนักงานเลขานุการกรม
Secretariat to the Department
Tel 0 2643 5029 Fax 0 2643 5030
treaties01@mfa.go.th
Update : 2012-03-29 18:56:17


 
นายโวสิต วรทรัพย์
MR. VOSITA VORASAPH
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary Secretariat to the Department
Tel 0 2203 5000 ext. 11008 vositav@mfa.go.th
Update : 2014-11-12 14:57:37


 


กองกฎหมาย
Legal Affairs Division
Tel 0 2643 5031, 0 2643 5034 Fax 0 2643 5032
treaties02@mfa.go.th
Update : 2014-11-12 15:00:54


 

นายธัชไท ถมังรักษ์สัตว์
Mr.Tajtai Tmangraksat
ผู้อำนวยการกอง กองกฎหมาย
Director Legal Affairs Division
Tel 02-6435033,02-2035000 ext.11020 Fax 02 643 5032
tajtait@mfa.go.th
Update : 2014-11-12 15:08:43


 


กองเขตแดน
Boundary Division
Tel 0 2643 5036-37 Fax 0 2643 5035
treaties03@mfa.go.th
Update : 2012-03-29 18:59:23


 
นายดามพ์ บุญธรรม
Mr. Darm Boontham
ผู้อำนวยการกอง กองเขตแดน
Director Boundary Division
Tel 02-6435038,02-203 5000 ext. 11040 Fax 02 643 5035
darmb@mfa.go.th
Update : 2014-11-12 15:04:02


 กองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศ
International Law Development Division
Tel 0 2643 5040 Fax 0 2643 5041
treaties04@mfa.go.th
Update : 2012-03-29 19:03:36


 
นายตุลย์ ไตรโสรัส
Mr.Tull Traisorat
ผู้อำนวยการกอง กองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศ
Director International Law Development Division
Tel 02-6435039,02-203 5000 ext. 11060 Fax 02-6435041
Tullt@mfa.go.th
Update : 2014-11-12 15:08:13


 


กองสนธิสัญญา
Treaty Division
Tel 0 2643 5021-22 Fax 0 2643 5020
treaties05@mfa.go.th
Update : 2012-03-29 19:05:31


 

นางสาวชวนาถ ทั่งสัมพันธ์
MissChavanart Thangsumphant
ผู้อำนวยการกอง กองสนธิสัญญา
Director Treaty Division
Tel 0-2643-5019 ,0 2203 5000 ext. 11070 Fax 02-6435020
chavanartt@mfa.go.th
Update : 2014-11-12 15:11:21


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400