นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการต่างประเทศ    กรมสารนิเทศ
กรมสารนิเทศ
Department of Information

443 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
443 Si Ayudhaya Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2643 5101, 02 643 5103
Fax 02 643 5102

Update : 2014-11-13 17:25:14


 

นายเสข วรรณเมธี
Mr.Sek WANNAMETHEE
อธิบดี
Director-General
Tel 0 2643 5097, 0 2203 5000 ext. 22001
Update : 2014-11-12 10:40:14


 
นายรัศม์ ชาลีจันทร์
MR. Russ JALICHANDRA
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2643 5099, 0 2203 5000 ext 22003
Update : 2014-11-12 10:11:49


 
นาง ลินนา ตังธสิริ
Mrs.Linna TANGTHASIRI
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2643 5098, 0 2203 5000 ext. 22006
Update : 2014-11-12 10:40:26


 สำนักงานเลขานุการกรม
Secretariat to the Department
Tel 0 2643 5101, 0 2643 5103 Fax 0 2643 5102

Update : 2014-11-12 10:14:39


 
นายสุเมธ จุลชาต
Mr.Sumate CHULAJATA
นักการทูตชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม
Acting Secretary
Tel 0-2643-5101, 0 2203 5000 ext. 22010
Update : 2014-11-12 10:36:35


 


กองการสื่อมวลชน
Press Division
Tel 0 2643 5105 Fax 0 2 643 5106-7

Update : 2014-11-12 10:41:25


 

นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์
MR. CHAIRAT SIRIVAT
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 0 2643 5104, 0 2203 5000 ext. 22020
Update : 2014-11-12 10:42:32


 


กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว
News Division
Tel 0 2643 5090, 0 2643 5092 Fax 0 2643 5089

Update : 2014-11-12 10:43:03


 
นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ
Mrs.Makawadee SUMITMOR
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 0 2643 5091, 0 2203 5000 ext 22040
Update : 2014-11-12 10:45:34


 กองวัฒนธรรมสัมพันธ์
Cultural Relations Division
Tel 0 2643 5086-7 Fax 0 2643 5088

Update : 2014-11-12 10:50:42


 
นางรุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์
MRS.RUYAPORN SUKONTASAP
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 0-2643-5085,0 2203 5000 ext. 22060
Update : 2014-11-12 10:53:16


 


กองวิทยุกระจายเสียง
Broadcasting Division
Tel 0 2643 5094-5 Fax 0 2643 5093

Update : 2014-11-12 10:53:52


 

นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี
Mr.NONTAWAT CHANDRTRI
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 0 2643 9412, 0 2203 5000 ext. 22080
Update : 2014-11-12 10:55:38


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400