นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการต่างประเทศ    กรมองค์การระหว่างประเทศ
กรมองค์การระหว่างประเทศ
Department of International Organizations

443 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
443 Sri Ayudhaya Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 02 643 5072
Fax 02 643 5071

Update : 2014-11-13 17:46:01


 

นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์
MS.PORNPRAPAI GANJANARINTR
อธิบดี
Director-General
Tel 0 2643 5067, 0 2643 5000 ext. 12106 pornprapaig@mfa.go.th
Update : 2016-03-18 16:35:02


 
นางกาญจนา ภัทรโชค
MRS.KANCHANA PATARACHOKE
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2203 5000 ext. 12102 kanchanap@mfa.go.th
Update : 2014-10-02 13:39:51


 
น.ส.มรกต ศรีสวัสดิ์
MS.MORAKOT SRISWASDI
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2203 5000 ext. 12103 Fax 0 2643 5071
morakots@mfa.go.th
Update : 2016-03-18 16:45:26


 

นางกมลภัทร ประทุมแก้ว

เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary Secretariat to the Department
Tel 0 2203 5000 ext.12105 Fax 0 2643 5071

Update : 2016-07-27 20:02:25


 
นายณัฐภาณุ นพคุณ
MR. NATAPANU NOPAKUN
ผู้อำนวยการกอง กองการสังคม
Director Social Division
Tel 0 2203 5000 ext.12150 Fax 0 2643 5064
natapanun@mfa.go.th
Update : 2016-07-27 19:54:45


 
นายรองวุฒิ วีรบุตร
MR.RONGVUDHI VIRABUTR
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง กองกิจการเพื่อการพัฒนา
Acting Director Development Affairs Division
Tel 0 2203 5000 ext.12171 Fax 0 2643 5080
rongvudhiv@mfa.go.th
Update : 2016-07-27 19:56:22


 

นายทวีเกียรติ เจนประจักษ์
MR.TWEKIAT JANPRAJAK
ผู้อำนวยการกอง กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ
Director International Organizations Administrative Affairs Division
Tel 0 2643 5083-4 Fax 0 2643 5081
twekiatj@mfa.go.th
Update : 2016-07-27 19:58:54


 
นางสุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง
MS. SUPHANVASA CHOTIKAJAN TANG
ผู้อำนวยการกอง กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ
Director Peace, Security and Disarmament Division
Tel 0 2203 5000 ext.12130 Fax 0 2643 5073
suphanvasac@mfa.go.th
Update : 2016-07-27 20:01:34


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400