นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการต่างประเทศ    กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
Department of American and South Pacific Affairs

443 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
443 Sri Ayudhaya
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 02 643 5126
Fax 02 643 5127

Update : 2014-11-13 17:42:16


 

นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ
MR. SONGSAK SAICHEUA
อธิบดี
Director-General
Tel 02 203 5000 ต่อ 13006 Fax 02 643 5127
songsak@mfa.go.th
Update : 2015-04-02 15:34:29


 
นางภัทราวรรณ เวชชศาสตร์
MRS.PATTRAWAN VECHASART
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 02 203 5000 ต่อ 13003 Fax 02 643 5127
pattrawv@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 16:47:05


 


สำนักงานเลขานุการกรม
Secretariat to the Department
Tel 02 643 5126 Fax 02 643 5127
american01@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 16:47:32


 

นายณรงค์ ยุทธกาจกำธร
MR.NARONG YUDHAKAMTHORN
เลขานุการกรม
Secretary
Tel 02 203 5000 ext. 13003 narongy@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 16:49:08


 


กองอเมริกาเหนือ
North America Division
Tel 02 643 5121-2 Fax 02 643 5124
american02@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 16:49:36


 
นายวิชชุ เวชชาชีวะ
MR.WITCHU VEJJAJIVA
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 02 643 5120, 02 203 5000 ext.13020 witchuv@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 16:51:20


 กองลาตินอเมริกา
Latin America Division
Tel 02 643 5114 Fax 02 643 5115
american03@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 16:51:40


 
นายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา
MR.SAHANA KASHEMSANTA NA AYUDHAYA
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 02 203 5000 ext. 13040 sathana@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 16:53:22


 


กองแปซิฟิกใต้
South Pacific Division
Tel 02 643 5117-8 Fax 02 643 5119
american04@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 16:54:49


 

นางสาวพัชรี พุ่มพชาติ
MISSPATCHAREE POMPACHATI
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 02 203 5000 ext. 13060 patchareep@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 16:56:00


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400