นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการต่างประเทศ    กรมอาเซียน
กรมอาเซียน
Department of ASEAN Affairs

443 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
443 Sri Ayudhaya Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 02 643 5218
Fax 02 643 5223

Update : 2014-11-13 17:45:21


 

นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี
MR.JAKKRIT SRIVALI
อธิบดี
Director-General
Tel 0 2203 5000 ext. 14301 Fax 0-2643-5223
jakkritsr@mfa.go.th
Update : 2015-04-02 15:19:19


 
นางสาวภาสพร สังฆสุบรรณ์
MISS PHASPORN SANGASUBANA
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2203 5000 ext. 14303 phasporns@mfa.go.th
Update : 2015-04-02 15:18:24


 
นายเชิดเกียรติ อัตถากร
MR.CHERDKIAT ATTHAKOR
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2203 5000 ext. 14302 cherdkiat@mfa.go.th
Update : 2015-04-02 15:22:11


 

นาย สุริยา จินดาวงษ์
MR.SURIYA CHINDAWONGSE
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2643 5225 ext.14330 suriyac@mfa.go.th
Update : 2015-04-02 15:27:34


 
นายสุริยา จินดาวงษ์
MR. SURIYA CHINDAWONGSE
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and policy analyst, Expert level
Tel 0 2643 5217, 0 2203 5000 ext. 14330 suriyac@mfa.go.th
Update : 2014-10-03 14:25:06


 
นายจุลวัจน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา
MR.CHULVAT NARINTHRANGURA
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Chief Secretariat to the Department
Tel 0 2203 5000 ext. 14304 chulvat@mfa.go.th
Update : 2014-10-03 16:24:43


 

นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา
MRS.THIPPAWAN SUPAMITKITJA
ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน
Director ASEAN strategic and Cooperation Division
Tel 0 2203 5000 ext. 14380 thippawans@mfa.go.th
Update : 2014-10-03 16:16:25


 
นางสาวอุศณา พีรานนท์
MISSUSANA BERANANDA
ผู้อำนวยการ กองการเมืองและความมั่นคง
Director
Tel 0 2203 5231 Fax 0 2643 5232
usanab@mfa.go.th
Update : 2014-10-06 10:20:34


 
นายผ่านพบ ปลั่งประยูร
MR. PHANPOB PLANGPRAYOON
ผู้อำนวยการ กองเศรษฐกิจ
Director Economic Division
Tel 0 2203 5000 ext. 14360 phanpobp@mfa.go.th
Update : 2014-10-08 14:15:54


 

นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์
MR. MONGKOL VISITSTUMP
ผู้อำนวยการ กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ
Director Dialogue and International Organs Relations Division
Tel 0 2203 5000 ext. 14340 mongkolv@mfa.go.th
Update : 2014-10-06 11:04:12


 
นาย พจน์ หาญพล
MR.POJ HARNPOL
ผู้อำนวยการ กองสังคมและวัฒนธรรม
Director Social and Cultural Affairs Division
Tel 0 2203 5000 ext. 14305 Fax 0 2643 5215
pojh@mfa.go.th
Update : 2014-10-06 14:24:44


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400