นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการต่างประเทศ    กรมเอเซียตะวันออก
กรมเอเซียตะวันออก
Department of East Asian Affairs

443 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
443 Sri Ayudhaya Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 02 643 5194
Fax 02 643 5193

Update : 2014-11-13 17:47:59


 

นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ
MR. SARUN CHAROENSUWAN
อธิบดี
Director-General
Tel 02 643 5190, 02 203 5000 ext. 14401 sarunc@mfa.go.th
Update : 2015-04-02 14:57:40


 
นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต
MRS.PHANTIPHA IAMSUDHA EKAROHIT
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 02 203 5000 ext. 14402 phantiphai@mfa.go.th
Update : 2015-04-02 15:00:37


 
นาย ธานี แสงรัตน์
MR. TANEE SANGRAT
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 02 203 5000 ext. 14403 taneesa@mfa.go.th
Update : 2015-04-02 15:02:08


 สำนักงานเลขานุการกรม
Secretariat to the Department
Tel 02 643 5194 Fax 02 643 5193
eastasian01@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 15:21:43


 
นางชนิดา กมลนาวิน
MRS.CHANIDA KAMALANAVIN
เลขานุการกรม
Secretary
Tel 02203 5000 ext. 14404 chanidak@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 16:36:10


 


กองเอเชียตะวันออก 1
Division I
Tel 02 643 5195-96 Fax 02 643 5197
eastasian02@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 16:36:41


 

นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ
MISSKANTIMON RUKSAKIATI
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 02 643 5198, 02 203 5000 ext. 14420 Karntimr@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 16:37:43


 


กองเอเชียตะวันออก 2
Division II
Tel 02 643 5200-01 Fax 02 643 5202
eastasian03@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 16:38:13


 
นายธานี แสงรัตน์
MR. TANEE SANGRAT
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 02 203 5000 ext. 14440 taneesa@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 16:38:31


 กองเอเชียตะวันออก 3
Division III
Tel 02 643 5229 Fax 02 643 5230
eastasian04@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 16:38:52


 
นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์
MR. CHAIRAT PORNTIPWARAWET
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 02 203 5000 ext. 14360 chairatp@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 16:39:48


 


กองเอเชียตะวันออก 4
Division IV
Tel 02 643 5209-10 Fax 02 643 5208
eastasian05@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 16:40:26


 

นายเชิดชาย ใช้ไววิทย
MR.CHERDCHAI CHAIVAIVID
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 02 203 5000 ext. 14480 cherdchaic@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 16:42:29


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400