นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการต่างประเทศ    กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
Department of South Asian, Middle East and African Affairs

443 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
443 Sri Ayudhaya
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 02 643 5062
Fax 02 643 5054

Update : 2014-11-13 17:49:28


 

นายมานพชัย วงศ์ภักดี
MR. MANOPCHAI VINGPHAKDI
อธิบดี
Director-General
Tel 0 2203 5000 ext.12001 manopch@mfa.go.th
Update : 2015-04-02 15:38:52


 
นางสาว เพ็ญประภา วงษ์โกวิท
MISS PENPRAPA VONGKOVIT
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 02 203 5000 ext : 12003 penprapav@mfa.go.th
Update : 2015-04-02 15:43:30


 
นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์
MR.SASIWAT WONGSINSAWAT
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 02 203 5000 ext : 12002 Fax 02 643 5054 - 55
sasiwatw@mfa.go.th
Update : 2015-04-02 15:47:43


 สำนักงานเลขานุการกรม
Secretariat to the Department
Tel 02 643 5062 Fax 02 643 5054-55
southasian01@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 14:56:29


 
นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ์
MR.SORADJAK PURANASAMRIDDHI
เลขานุการกรม
Secretary
Tel 0 2203 5000 ext. 12081 soradjap@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 15:01:53


 


กองเอเชียใต้
South Asia Division
Tel 02 643 5043 Fax 02 643 5045
southasian02@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 15:02:39


 

นายอสิ ม้ามณี
MR. ASI MAMANEE
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 02643 5042, 02 203 5000 ext. 12020 asim@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 15:03:41


 


กองตะวันออกกลาง
Middle East Division
Tel 02 643 5051-52 southasian03@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 15:04:03


 
นายสืบสกุล คำโมง
MR.SUEBSAKUL COMMONG
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 02 203 5000 ext. 12040 suebsakc@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 15:06:08


 กองแอฟริกา
Africa Division
Tel 02 643 5047-48 Fax 02 643 5049
southasian04@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 15:06:31


 
นางศศิริทธ์ ตันกุลรัตน์
MRS.SASIRIT TANGULRAT
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 02 203 5000 ext. 12081 sasi@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 15:07:39


 


กลุ่มงานเอเชียกลาง
Central Asia Group

Update : 2014-11-13 15:07:59


 

นางสาวภาวีวรรณ นรพัลลภ
MISSBHAVIVAN NORAPHALOP
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 02 203 5000 ext. 12095 bhavivarnn@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 15:09:37


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400