นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
Office of the Permanent Secretary

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
4 Ratchadamnoen Nok Rd., Ket
. Promprab-Sattru-Phai
Bangkok 10100
Tel 0 2283 1500
Fax 0 2356 0746
webmaster@mots.go.th
Update :


 

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
Mr.Pongpanu Svetarundra
ปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
Permanent Secretary Ministry of Tourism and Sports
Tel 0 2356 0664 Fax 0 2356 0663

Update : 2016-03-25 13:27:57


 
นายอาณัติ ชวนะเกรียงไกร
Mr.Arnat Chavanakriengkrai
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
Deputy Permanent Secretary Office of the Permanent Secretary
Fax 0 2356 0666

Update : 2017-03-14 09:45:21


 
นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์
Mr.Anan Wongbenjarat
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
Deputy Permanent Secretary Office of the Permanent Secretary

Update : 2017-03-14 09:44:45


 

นายปัญญา หาญลำยวง
Mr.Panya Hanlumyuang
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
lnspector-General Office of the Permanent Secretary
Tel 0 2219 3721
Update : 2017-03-14 09:47:31


 
นายทวีศักดิ์ วาณิชเจริญ
Mr.Taweesak Wanijareoen
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
Assistant Permanent Secretary Office of the Permanent Secretary

Update : 2017-03-14 09:49:44


 
-- -

ผู้อำนวยการ กองกลาง
Director Bureau of Central Administration
Tel 0 2356 0714 Fax 0 2356 0700

Update : 2017-03-14 09:54:04


 

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช
Mr.Jaturon Phakdeewanit
ผู้อำนวยการ กองมาตรฐานและกำกับตวามปลอดภัยนักท่องเที่ยว
Director Tourism Safety and Security Standards Division
Tel 0 2356 0718 Fax 0 2356 0655

Update : 2017-03-14 10:18:19


 
นายอารัญ บุญชัย
Mr.Arrun Boonchai
ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Director Director of Strategy and Planning Bureau
Tel 0 2356 0563 Fax 0 2356 0561
arrunbc@gmail.com
Update : 2017-03-14 16:28:17


 
นายมงคล วิมลรัตน์
Mr.Mongkon Wimonrat
ผู้อำนวยการสำนักฯ กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
Director
Tel 0 2356 0570 Fax 0 2356 0738

Update : 2017-03-14 10:16:05


 

-- -

ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director Information and Communication Technology Centre
Tel 0 2356 0568 Fax 0 2356 0736

Update : 2017-03-14 09:54:58


 
นางสาวสุภาพร โทนสุวรรณ
Ms.Supaporn Thonsuwan
(รก.)ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง สำนักตรวจสอบภายใน
Acting Chief of Internal Auditor Internal Audit Bureau
Tel 0 2219 3722 Fax 0 2219 3739
toys42@hotmail.com
Update : 2014-11-13 10:13:25


 
นางดุลยรัตน์ นิธิกฤตานุสรณ์

ผู้อำนวยการ กองพัฒนาระบบบริหาร
Director Acting Director
Tel 0 2219 3723 Fax 0 2219 3732

Update : 2017-03-14 11:10:26


 

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์
Mr.Anan Wongbenjarat
หัวหน้า ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
Head Anti-Corruption Operation Center
Tel 0 2356 0724 Fax 0 2356 0724

Update : 2017-03-14 11:25:40


 
นางมิ่งขวัญ ชิตพงษ์

ผู้อำนวยการ กองการต่างประเทศ
Director International Affairs
Tel 0 2356 0695 Fax 0 2356 0652

Update : 2016-03-25 13:54:50


 
นางสาวอนุชิดา อ้วนสกุล

ผู้อำนวยการ กองตรวจราชการ
Director Inspector General Division
Tel 0 2219 2526 Fax 0 2219 3726

Update : 2017-03-14 10:12:59


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400