นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    กรมพลศึกษา
กรมพลศึกษา
department of physical education

154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
154 National Stadium Rama 1 Rd., Wangmai
Pathumwan
Bangkok 10330
Tel 0 2214 0120
www.dpe.go.th
Update : 2012-03-26 10:34:59


 

นายพัฒนาชาติ กฤดิบวร
Mr.Patanachart Kridiborworn
อธิบดี
Director General
Tel 0 2215 1067 Fax 0 2216 4359
drpatsss@hotmail.com
Update : 2014-10-02 15:52:33


 
นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
Mr.Chanvit Phalajivin
รองอธิบดี
Deputy Director General
Tel 0 2215 5798 Fax 0 2214 6194
coach_chanvit@hotmail.com
Update : 2014-08-25 16:22:02


 

Update : 2014-10-02 15:53:53


 

นายประพัน ไพรอังกูร
Mr.prapan pri-ungkool
ผู้อำนวยการกองกลาง
Director of General Administration
Tel 0 2214 6162 Fax 0 2214 6163
pp_prapan@hotmail.com
Update : 2012-03-22 17:17:08


 
นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์
Mr.Niwat Limsuknirun
ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา
Director of Bureau of Sports
Tel 0 2216 5678 Fax 0 2216 5678
Niwat_l12@hotmail.com
Update : 2014-08-25 16:26:09


 
นายกิตติพงษ์ โพธิมู
Mr.kittipong Potimoo
ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ
Director Bureau of Recreation
Tel 0 2214 0120 * 4000 Fax 0 2216 4571
kittipong.p@dpe.go.th
Update : 2014-09-02 09:37:28


 

นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์
Ms.Daranee Likitvorasak
ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
Director of Bureau of Sports Science
Tel 0 2214 3402 Fax 0 2214 1738
daranee.l@dpe.go.th
Update : 2014-09-02 09:38:40


 
นายปัญญา หาญลำยวง
Mr.Panya Hanluamyuang
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา
Director of Institute of Personnel Development for Physical Education and Sports
Tel 0 2219 2510 Fax 0 2214 2628
panya_hanluamyuang@hotmail.com
Update : 2014-09-02 09:21:26


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400