นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    กรมการท่องเที่ยว
กรมการท่องเที่ยว
Department of Tourism

154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
154 Rama 1 Rd.,
Pathumwan
Bangkok 10330
Tel 0 2219 4010-17
Fax 0 2216 6906
www.tourism.go.th
Update : 2014-11-18 15:07:17


 

นางสาววรรณสิริ โมรากุล
Ms.Wanasiri Morakul
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว สำนักงานอธิบดีกรมการท่องเที่ยว
Director-Gineral Office of the Director Gineral of the Department of Tourism
Tel 0 2219 4019 Fax 0 2219 4019

Update : 2016-07-27 20:14:02


 
นายอักษร แสนใหม่
Mr.Akson Sanmai
รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว สำนักงานรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว
Deputy Director-General Office of the Deputy Director-General of Development of Tourism
Tel 0 2219 4018 Fax 0 2214 1499

Update : 2017-05-22 17:32:05


 
นายสันติ ป่าหวาย
Mr.Santi pawai
รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว สำนักงานรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว
Deputy Director-General Office of the Deputy Director-General of Development of Tourism
Tel 0 2215 3788 Fax 0 2219 4023

Update : 2017-05-22 17:32:28


 

นายบุญเสริม ขันแก้ว
Mr.Boonserm Kunkeaw
ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
Director of Tourism Sites Development Bureau Bureau of Tourism Sites Development
Tel 0 2219 4038 Fax 0 2219 4037

Update : 2017-05-22 17:33:38


 
นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์
Ms.Wantana Jangprajak
ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว
Director Bureau of Tourism Service Development Bureau of Tourism Service Development
Tel 0 2219 4034 Fax 0 2219 4034

Update : 2017-05-15 11:54:30


 
นายอุดม มัตสยะวนิชกูล
Mr.Udom Matsayawanigul
ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
Director Bureau of Tourism Business and Guide Registration Bureau of Tourism Business and Guide Registration
Tel 0 2219 1896 Fax 0 2216 5634

Update : 2017-05-15 11:58:40


 

นางสาวจันทร์จิรา จันทนจุลกะ
Ms.Chanjira Chantanajulaka
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary Secretariat to the Department
Tel 0 2216 6905 Fax 0 2216 6657

Update : 2017-05-22 17:57:26


 
นางสาวอุบลวรรณ สุจริตกุล
Miss. Ubolwan Sucharitakul
ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
Director,Division of Tourism Professional Development
Tel 0 2219 4010-7 Fax 0 2216 5637

Update : 2017-05-15 12:04:54


 
นางสาววรธีรา สุวรรณศร
Ms.worateera suvarnsorn
ผู้อำนวยการกองกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ต่างประเทศ กองกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ต่างประเทศ
Director of Thailand Film Office Thailand Film Office
Tel 0 2219 4025 Fax 0 2219 4025

Update : 2017-05-22 17:34:21


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400