นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    กรมการท่องเที่ยว
กรมการท่องเที่ยว
Department of Tourism

154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
154 Rama 1 Rd.,
Pathumwan
Bangkok 10330
Tel 0 2219 4010-17
Fax 0 2216 6906
www.tourism.go.th
Update : 2014-11-18 15:07:17


 

นางสาววรรณสิริ โมรากุล
Ms.Wanasiri Morakul
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว สำนักงานอธิบดีกรมการท่องเที่ยว
Director-Gineral Office of the Director Gineral of the Department of Tourism
Tel 0 2219 4019 Fax 0 2219 4019

Update : 2016-07-27 20:14:02


 
นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์
Mr.Anan Wongbenjarat
รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว สำนักรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว
Deputy Director-General Office of the Deputy Director-General of Development of Tourism
Tel 0 2219 4018 Fax 0 2214 1499

Update : 2016-07-27 20:18:53


 
นายสุธรรม เดชดี
Mr.Suthum Dejdee
รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว สำนักรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว
Deputy Director-General Office of the Deputy Director-General of Development of Tourism
Tel 0 2215 3788 Fax 0 2219 4023

Update : 2016-07-27 20:16:08


 

นายบุญเสริม ขันแก้ว
Mr.Boonserm Kunkeaw
ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
Director of Tourism Sites Development Bureau Tourism Sites Development Bureau
Tel 0 2219 4038 Fax 0 2219 4037

Update : 2016-07-27 20:21:22


 
นางรัตนาวลัย ขันติจันฤๅไชย

ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว
Director Bureau of Tourism Service Development Bureau of Tourism Service Development
Tel 0 2219 4034 Fax 0 2219 4034

Update : 2016-07-27 20:21:46


 
นางสาวสุชาวดี ศรีสุวรรณกาฬ
Ms.Suchavadee Srisuwannakarn
ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
Director Bureau of Tourism Business and Guide Registration Bureau of Tourism Business and Guide Registration
Tel 0 2219 1896 Fax 0 2216 5634

Update : 2016-07-27 20:20:53


 

นางสาวจินดารัตน์ สิงห์โต
Ms.
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม

Tel 0 2216 6905 Fax 0 2216 6657

Update : 2016-07-27 20:23:10


 
นางสาวอุบลวรรณ สุจริตกุล
Miss. Ubolwan Sucharitakul
ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กองพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยว
Director
Tel 0 2216 5637 Fax 0 2216 5637

Update : 2016-07-27 20:28:13


 
นายมงคล วิมลรัตน์
Mr. Mongkon Wimonrat
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Director of Information Technology Center Informaition Technology Center
Tel 0 2219 4026 Fax 0 2219 4026
mongkon_w@tourism.go.th
Update : 2014-11-18 15:03:30


 

นางสาววรธีรา สุวรรณศร
Ms.
ผู้อำนวยการกองกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ต่างประเทศ กองนิภาพยนตร์และวิดีทัศน์ต่างประเทศ
Director of Thailand Film Office Thailand Film Office
Tel 0 2219 4025 Fax 0 2219 4025

Update : 2016-07-27 20:26:30


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400