นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    การกีฬาแห่งประเทศไทย
การกีฬาแห่งประเทศไทย
Sports Authority of Thailand

286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
286 Ramkhamhaeng Rd., Huamark
Bangkapi
Bangkok 10240
Tel 0 2186 7111
Fax 0 2186 7508
www.sat.or.th
Update : 2014-12-16 14:39:47


 

นายมนตรี ไชยพันธุ์
Mr. Montri Chaipun
รักษาการผู้ว่าการ
Acting Governor
Tel 0 2186 7200 Fax 0 2186 7503

Update : 2014-12-16 13:50:30


 
นายมนตรี ไชยพันธุ์
Mr.Montri Chaipun
รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา
Deputy Governor for Elite Sports and Sports Science
Tel 0 2186 7200 Fax 0 2186 7503
montri@sat.or.th
Update : 2014-12-16 13:50:00


 
นายสังเวียน บุญโต
Mr.Sangvien Boonto
รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร
Deputy Governor for Administration
Tel 0 2186 7100 Fax 0 2186 7502
sangvien@sat.or.th
Update : 2014-12-16 13:50:58


 

นายสกล วรรณพงษ์
Mr.Sakon Wannapong
รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์
Deputy Governor for Professional Sports and Privileges
Tel 0 2186 7300 Fax 0 2186 7505
sakon@sat.or.th
Update : 2014-12-16 13:42:18


 
นายเพิ่มพล ภูธรใจ

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
Director of Internal Audit Department
Tel 0 2186 7250 Fax 0 2186 7506

Update : 2014-12-16 14:01:22


 
พันโทรุจ แสงอุดม
Mr.Ruj Sangaudom
ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ
Director of Office of the Governor
Tel 0 2186 7230 Fax 0 2186 7508
ruj@sat.or.th
Update : 2014-12-16 14:30:42


 

นางณัฐรจน์ ตั่นไพบูลย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค
Assistant Director of Regional Sports Department
Tel 0 2186 7351 Fax 0 2186 7540

Update : 2014-12-16 14:05:48


 
นางสาวนรีรัตน์ เรืองเผ่าพันธุ์
Mrs.Nareerat Rungphaopan
ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน
Director of Policy and Planning Department
Tel 0 2186 7130 Fax 02 186 7513
nareerat@sat.or.th
Update : 2014-12-16 14:08:43


 
นางจริยา ม่วงแก้ว

ผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง
Director of Finance Department
Tel 0 2186 7150 Fax 0 2186 7516

Update : 2014-12-16 14:10:49


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Director of Human Resources Department
Tel 0 2186 7170 Fax 0 2186 7520

Update : 2014-12-16 14:12:41


 
นายณัฐวุฒิ เรืองเวส

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
Director of Elite Sports Development Department
Tel 0 2186 7210 Fax 0 2186 7523

Update : 2014-12-16 14:14:45


 
นายนนทชัย ศานติบุตร
Mr.Nontachai Santibudtr
ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา
Director of Sports Science Department
Tel 0 2319 5774, 0 2318 0940 ext. 1081 nonchai.s@sat.or.th
Update : 2014-12-16 14:15:50


 

นายเดชา เศวตศิโรรัตน์

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์
Director of Business and Privileges Department
Tel 0 2186 7310 Fax 0 2186 7527

Update : 2014-12-16 14:20:25


 
นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา

ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย
Director of Professional Sports and Boxing Department
Tel 0 2186 7330 Fax 0 2186 7530

Update : 2014-12-16 14:23:03


 
นางสาวแจ่มจันทร์ เจียมใจสว่างฤกษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา
Director of Information Technology and Sports Academic Department
Tel 0 2186 7410 Fax 0 2186 7537

Update : 2014-12-16 14:28:33


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400