นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Tourism Authority of Thailand

1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
1600 New Pechburi Road, Makkasan
Ratchathevi
Bangkok 10400
Tel 0 2250 5500 (อัตโนมัติ 120 เลขหมาย)
Fax 0 2250 5511 (อัตโนมัติ 2 เลขหมาย)
center@tat.or.th
Update :


 

นายธวัชชัย อรัญญิก
Mr.Thawatchai Arunyik
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Governor
Tel 0-2250-5500#1811 Fax 0-2652-8201
thawatchai.arunyik@tat.or.th
Update : 2014-12-02 12:49:53


 
นางจุฑาพร เริงรณอาษา
Mrs.Juthaporn Rerngronasa
รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง
Deputy Governor for International Marketing
Tel 0-2652-8205 Fax 0-2652-8206
juthaporn.rerngronasa@tat.or.th
Update : 2012-03-20 15:33:27


 
นางวิไลวรรณ ทวิชศรี
MrsVilaiwan Twichasri
รองผู้ว่าการด้านสินค้าการท่องเที่ยว
Deputy Governor for Tourism Products
Tel 0 2250 5637 Fax 0 2250 5638
vilaiwan.twichasri@tat.or.th
Update : 2012-03-20 15:14:22


 

นายอภิชาติ อินทร์พงษ์พันธุ์
Mr.Apichart Intharapongpan
ที่ปรึกษา ระดับ 10
Advisor 10
Tel 0-2250-5611 Fax 0-2250-5612
apichart.int@tat.or.th
Update : 2014-12-01 14:57:53


 
นายพงศธร เกษสำลี
Mr.Pongsathorn Kessasamli
รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้
Deputy Governor for Policy and Planning
Tel 02 652 8203 Fax 02 652 8204
pongsathorn.kes@tat.or.th
Update : 2014-12-01 14:57:23


 
นายศุกรีย์ สิทธิวนิช
Mr.Sugree Sithivanich
รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด
Deputy Governor for Marketing Communications
Tel 0-2253-7461 Fax 0-2253-7462
sugree.sithivanich@tat.or.th
Update : 2014-12-01 14:56:54


 

นางสมรัก คำพุทธ
Mrs.Somrak Kumputch
รองผู้ว่าการด้านบริหาร
Deputy Governor for Administration
Tel 02 250 5617 Fax 02 250 5618
somrak.kumputch@tat.or.th
Update : 2014-12-01 14:52:18


 
นายอานุภาพ ธีรรัฐ
Mr.Anupharp Thirarath
รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ
Deputy Governor for Domestic Marketing
Tel 0 2250 5604 Fax 0 2250 5606
anupharp.thirarath@tat.or.th
Update : 2014-11-28 16:02:25


 
นายสันติ ชุดินธรา
Mr.Santi Chudintra
รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน
Deputy Governor for Policy and Planning
Tel 02 250 5611 Fax 02 250 5612
santi.chudintra@tat.or.th
Update : 2014-12-02 10:55:06


 

นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ
Mrs.Sujitra Jongchansitto
ผู้อำนวยการภูมิภาค ภูมิภาคภาคเหนือ
Executive Director Northern Region
Tel 0 2250 5675 Fax 0 2250 5676
sujitra.jong@tat.or.th
Update : 2014-12-01 10:51:01


 
นายอำนวย เทียมกีรกุล
Mr.Amnuay Thiamkeerakul
ผู้อำนวยการภูมิภาค ภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้
Executive Director ASEAN, South Asia and South Pacific Region
Tel 0 2250 5684 Fax 0 2250 5685
amnuay.thiam@tat.or.th
Update : 2014-12-03 15:52:23


 
นายวิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์
Mr.Wiwatchai Boonyapak
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริการการตลาด
Executive Director Marketing Services Department
Tel 02 250 5663 Fax 02 250 5664
wiwatchai.boon@tat.or.th
Update : 2014-12-02 11:16:15


 

นางสุชาดา บ่อทรัพย์
Mrs.Suchada Borsub
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบภายใน
Executive Director Internal Audit Office
Tel 0 2250 5645 Fax 0 2250 5646
suchada.borsub@tat.or.th
Update : 2014-12-01 10:18:05


 
นายชนะ ชัยชนะโยธินวัชร
Mr.Chana Chaichanayotinvatchara
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน
Executive Director Finance Department
Tel 0 2250 5589 Fax 0 2250 5590
chana.chai@tat.or.th
Update : 2014-12-01 10:26:33


 
นายสมชาย ชมภูน้อย
Mr.Somchai Chompoonoi
ผู้อำนวยการภูมิภาค ภูมิภาคภาคกลาง
Executive Director Central Region
Tel 0 2250 5659 Fax 0 2250 5660
somchai.chompoonoi@tat.or.th
Update : 2014-12-01 10:54:09


 

นางสมฤดี ชาญชัย
Mrs.Somradee Chanchai
ผู้อำนวยการภูมิภาค ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Executive Director Northeastern Region
Tel 0 2253 7452 Fax 0 2253 7453
somradee.chanchai@tat.or.th
Update : 2014-12-01 10:58:13


 
นายชาญชัย ดวงจิตต์
Mr.Chanchai Doungjit
ผู้อำนวยการภูมิภาค ภูมิภาคภาคใต้
Executive Director Southern Region
Tel 0 2250 5584 Fax 0 2250 5585
chanchai.doun@tat.or.th
Update : 2014-12-02 11:28:48


 
นายวิษณุ เจริญศิลป์
Mr.Visanu Jaroensilp
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักผู้ว่าการ
Executive Director Office of the Governor
Tel 0 2250 0686 Fax 02 250 0629
visanu.jaroensilp@tat.or.th
Update : 2014-12-02 11:20:11


 

น.ส.บุญศรี ทองหยิบ
MissBoonsri Thongyib
ที่ปรึกษา ระดับ 9 หน่วยงานผู้ว่าการ
Advisor 9 Offices under the Governor
Tel 02 652 8207 Fax 02 652 8207
boonsri.thongyib@tat.or.th
Update : 2014-12-02 11:23:38


 
นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ
Mr.Tanes Petsuwan
ผู้อำนวยการภูมิภาค ภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง
Executive Director Europe, Africa and Middle East Region
Tel 0 2250 0556 Fax 0 2250 0557
tanes.petsuwan@tat.or.th
Update : 2014-12-01 11:08:46


 
นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา
Mr.Chattan Kunjara Na Ayudhya
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์
Executive Director Advertising and Public Relations Department
Tel 02 250 5687 Fax 02 250 5688
chattan.kun@tat.or.th
Update : 2014-12-01 16:20:34


 

นายวิบูลย์ นิมิตรวานิช
Mr.Wiboon Nimitrwanich
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว
Executive Director Tourism Investment Department
Tel 0 2250 5671 Fax 0 2250 5672
wiboon.nimitrwanich@tat.or.th
Update : 2014-12-01 10:46:50


 
นายนพดล ภาคพรต
Mr.Noppadon Pakprot
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจกรรม
Executive Director Events Department
Tel 0 2253 7426 Fax 0 2253 7427
noppadon.pakprot@tat.or.th
Update : 2014-12-01 10:35:48


 
นางภัทรพร สิทธิวนิช
Mrs.Pataraporn Sithivanich
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว
Executive Director Product Promotion Department
Tel 0 2253 7471 Fax 0 2253 7472
pataraporn.sith@tat.or.th
Update : 2014-12-01 10:33:44


 

น.ส.อังคณา พุ่มผกา
MissAungkana Pumpaka
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
Executive Director Budget and Accounting Department
Tel 0 2250 5655 Fax 0 2250 5656
aungkana.pumpaka@tat.or.th
Update : 2014-12-01 10:24:15


 
นายบัญญัติ กาฬสุวรรณ
Mr.Banyat Kalasuwan
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป
Executive Director General Administration Department
Tel 0 2250 5651 Fax 0 2250 5652
banyat.kalasuwan@tat.or.th
Update : 2014-12-01 10:20:39


 
นายจรัญ อ้นมี
Mr.Charun Ohnmee
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผน
Executive Director Planning Department
Tel 0 2250 5667 Fax 0 2250 5668
charun.ohnmee@tat.or.th
Update : 2014-12-01 10:29:12


 

นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์
Mrs.Srisuda Wanapinyosak
ผู้อำนวยการภูมิภาค ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
Executive Director East Asia Region
Tel 0 2250 0817 Fax 0 2250 0816
srisuda.wanapinyosak@tat.or.th
Update : 2014-12-01 15:54:49


 
นายกฤษฎา รัตนพฤกษ์
Mr.Klissada Ratanapruk
ผู้อำนวยการภูมิภาค ภูมิภาคภาคตะวันออก
Executive Director Eastern Region
Tel 0 2253 7459 Fax 0 2253 7460
klissada.rat@tat.or.th
Update : 2014-12-03 15:39:44


 
นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร
Mr.Siripakorn Cheawsamoot
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Executive Director Information Technology Office
Tel 0 2250 0506 Fax 0 2250 0509
siripakorn.che@tat.or.th
Update : 2014-12-03 15:41:37


 

น.ส.วไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์
MissWalailak Noypayak
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง
Executive Director Monitoring and Risk Management Department
Tel 0-2253-7434 Fax 0-2253-7435
walailak.noypayak@tat.or.th
Update : 2014-12-03 15:43:39


 
นางน้ำฝน บุณยะวัฒน์
Mrs.Numfhon Boonyawat
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Executive Director Human Resources Department
Tel 0-2652-8228 Fax 0-2652-8229
numfhon.boon@tat.or.th
Update : 2014-12-03 15:45:27


 
นางจำนงค์ จุณณะปิยะ
Mrs.Jamnong Junnapiya
ผู้อำนวยการภูมิภาค ภูมิภาคอเมริกา
Executive Director The Americas Region
Tel 02 2500506 Fax 02 250 0509
jamnong.jun@tat.or.th
Update : 2014-12-04 09:18:09


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400