นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Office of the Permanent Secretary

1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
1034 Krung Kasem Road, Mahanak
Pom Purab Sattru Phai
Bangkok 10100
www.m-society.go.th
Update : 2014-10-30 17:43:36


 

นายไมตรี อินทุสุต
MrMaitri Inthusut
ปลัดกระทรวง
Permanent Secretary
Tel 0 2628 2567 Fax 0 2628 2568
maitri2002@hotmail.com
Update : 2016-03-14 18:58:26


 
นางนภา เศรษฐกร
Mrs.Napa Setthakorn
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2659 6488 Fax 0 2356 0537
setthakorn@hotmail.com
Update : 2017-03-03 12:58:46


 
ว่าที่ร.ต.ศรัณย์ สมานพันธ์
Acting Sub ST.Sarun Samanpun
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2659 6438 Fax 0 2356 0538
Sarun_saman29@hotmail.com
Update : 2017-05-25 10:12:59


 

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ
MrsThanaporn Promsuwan
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector - General
Tel 0 2659 6414 Fax 0 2659 6410
t_promsuwan@owf.go.th
Update : 2016-05-25 10:26:22


 
นางสาวอุษณี กังวารจิตต์
MissUsanee Kangwanjit
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector - General
Tel 0 2659 6404 Fax 0 2659 6410

Update : 2016-05-25 10:26:49


 
นางไพรวรรณ พลวัน
MrsPraiwan Ponlawan
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector - General
Tel 0 2659 Fax 0 2659
praipan22112501@gmail.com
Update : 2017-03-03 13:13:03


 

นางวันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์
MissWanpen Suwanvisith
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector General
Tel 0 2659 Fax 0 2659

Update : 2017-03-03 13:21:51


 
นายอภิชาติ อภิชาตบุตร
MrApichart Apichartbutr
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector - General
Tel 0 2659 Fax 0 2659
apichart@yahoo.com
Update : 2017-03-03 13:28:00


 
นายณรงค์ คงคำ
MrNarong Kongkam
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
Inspector - General
Tel 0 2659 6415 Fax 0 2659 6410
nk2507@hotmail.com
Update : 2017-03-03 13:29:46


 

นายชินชัย ชี้เจริญ
Mr.Chinchai
ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม
Technical Advisor for Social Development
Tel 0 2659 6431 Khunchinchai@yahoo.com
Update : 2014-10-21 11:19:47


 
นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ
Miss
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
Assistant Permanent Secretary
Tel 0 2659 6555 Fax 0 2356 0539

Update : 2017-03-03 13:36:01


 
นายปัญญา กางกรณ์
MrPanya
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
Legal Advisor

Update : 2016-05-25 10:18:12


 

นางสาวชูจิตต์ กอบโกย
Mrs.Choojit Korbkory
ผู้อำนวยการกอง กองกลาง
Director Central Administration Division
Tel 0 2659 6440 Fax 0 2356 0539

Update : 2017-05-25 10:14:04


 


ผู้อำนวยการสำนัก กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Director
Tel 0 2659 6542 Fax 0 2659 6498

Update : 2017-03-03 13:36:37


 
นายอนุกูล ปีดแก้ว
Mr
ผู้อำนวยการกอง กองตรวจราชการ
Director Inspector Division
Tel 0 2659 6593 Fax 0 2659 6421

Update : 2017-03-03 13:37:41


 

นายนายพฤฒินันท์ เหลืองไพบูลย์
MrPuettinun Luangpibul
ผู้อำนวยการกอง กองมาตรฐานการพัฒนาสัคมและความมั่นคงของมนุษย์
Director
Tel 0 2202 9044 Fax 0 2202 9043
luangpibul2501@gmail.com
Update : 2017-05-25 14:32:33


 
นางสุวรีย์ ใจหาญ
Mrs
ผู้อำนวยการอง กองค้ามนุษย์
Director

Update : 2016-05-25 11:41:47


 
นางจารุชา ลิ้มแหลมทอง
MrsJarucha Limlamthong
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director Information and Communication Technology Centre
Tel 0 2202 9008 Fax 0 2202 9022
jarucha.l@m-society.go.th
Update : 2016-05-25 10:59:06


 

นางนาฏยา ทินกร ณ อยุธยา
Mrs.Nattaya Tinnakorn na ayuthaya
ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง หน่วยตรวจสอบภายใน
Ministerial Internal Auditor Internal Audit Unit
Tel 0 2202 9059 Fax 0 2202 9060
nattaya@dsdw.go.th
Update : 2014-10-30 15:46:39


 
นางสาวบุษยา ใจสว่าง
MissBudsaya
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Public Sector Development Group
Tel 0 2202 9054 Fax 0 2202 9058

Update : 2016-05-25 11:16:17


 


ผู้อำนวยการกอง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
Director Public Relations Division
Tel 0 2659 6579 Fax 0 2659 6467
prd_pr@yahoo.com
Update : 2017-05-25 10:16:22


 

นางจตุพร โรจนพานิช
Miss
ผู้อำนวยการกอง กองการต่างประเทศ


Update : 2017-03-03 13:44:05


 
นายธนพัชร์ ธิติบูลยารัตน์
Mr
ผู้อำนวยการ สถาบันพระประชาบดี
Director
Tel 0 2577 1810 Fax 0 2577 1810

Update : 2016-05-25 11:34:43


 


ผู้อำนวยการ
Director

Update : 2017-03-03 13:42:25


 

-ว่าง-
-Vacant-
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

Tel 0 2659 6223
Update : 2014-12-01 11:49:11


 
Tel
Update : 2017-03-03 13:46:23


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400