นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
Department of Social Development and Welfare

1034 ถนนกรุงเกษม
กรุงเทพฯ 10100
1034 Krungkasem Road

Bangkok 10100
dsdw@dsdw.go.th
Update :


 

นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์
Mr.Puttipat Lertchaowasit
อธิบดี
Director - General
Tel 0 2282 8567 Fax 0 2281 3558
puttipat@dsdw.go.th
Update : 2014-10-06 13:45:35


 
-ว่าง-
-Vacant-
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2659 6013 Fax 0 2282 7883

Update : 2014-12-17 14:09:44


 
-ว่าง-
-Vacant-
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2659 6009 Fax 0 2628 2555

Update : 2014-12-17 14:10:41


 

-ว่าง-
-Vacant-
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2659 6006 Fax 0 2281 3290

Update : 2014-12-17 14:11:19


 
นางเกษรา ชัยเหลืองอุไร
Mrs.Ketsara Chailaungurai
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสวัสดิการสังคม
Senior Expert on Social Welfare Promotion
Tel 0 2628 2522 Fax 0 2659 6314
ketsara@dsdw.go.th
Update : 2014-10-06 15:59:54


 
นายยงยุทธ เพี้ยนศรี
Mr.Yongyut Bheansri
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสังคม
Senior Expert on Social Development
Tel 0 2628 2527 Fax 0 2659 6319
yongyutps@hotmail.com
Update : 2014-10-07 09:34:54


 

นางสาวชนิดนารถ เจริญเนือง
MissChanidnart Charoennuang
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์
Senior Expert on Social Work
Tel 0 2628 2524 Fax 0 2659 6315
chanidnart@dsdw.go.th
Update : 2014-10-06 16:20:50


 
นางสาวชนิดนารถ เจริญเนือง
MissChanidnart Charoennuang
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (รักษาการ)
Director of Bureau of Central Administration (Acting)
Tel 0 2659 6315 Fax 0 2282 1580
chanidnart@dsdw.go.th
Update : 2014-10-07 09:48:04


 
นายพฤฒินันท์ เหลืองไพบูลย์
Mr.Puettinan Luangpibul
ผู้อำนวยการสำนักบริการสวัสดิการสังคม
Director of Bureau of Social Welfare Services
Tel 0 2659 6313 Fax 0 2282 5543
Luangpibul.2501@gmail.com
Update : 2014-12-12 16:07:29


 

นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์
Mr.Pisit Poolpipat
ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน
Director of Bureau of Community welfare Protection
Tel 0 2306 8990 Fax 0 2354 3140-41
pisit@dsdw.go.th
Update : 2014-11-14 14:02:14


 
นางสุวรีย์ ใจหาญ
Mrs.Suwaree Jaihan
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก
Director of Bureau of Anti-trafficking in Women and Children
Tel 0 2659 6280 Fax 0 2282 8883
suwaree_jai@hotmail.com
Update : 2014-11-14 14:04:08


 
นางแรมรุ้ง สุบรรณเสนีย์
MissRamrung Subansanee
หัวหน้าศูนย์ประชาบดี
Chief of Prachabodi Call Center
Tel 0 2354 8286-7 Fax 0 2354 8286
Ram_Rung@hotmail.com
Update : 2014-11-14 15:40:33


 

นางสุวรรณา ปิ่นแก้ว
Mrs.Suwanna Pinkaew
ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
Director of Woman and Child Welfare Protection
Tel 0 2659 6102 Fax 0 2659 6111
Suwanna_pin@yahoo.co.th
Update : 2014-11-14 14:28:59


 
นางอรุณี เต็งสุวรรณ์
Mrs.Arunee Tengsuwan
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
Director of Child Adoption Center
Tel 0 2644 7990 Fax 0 2354 7511

Update : 2014-11-14 14:34:08


 
นายภักดี พวงจิตร
Mr.Pakdee Phuangjit
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม
Director of Bureau of Social Development
Tel 0 2282 1328 Fax 0 2282 1810
PUKDEE501@gmail.com
Update : 2014-12-12 15:58:24


 

นางสาวเครือพันธ์ ธนวนิชนาม
MissKruapan Thanavanichnam
หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
Chief of Internal Auditor of Internal Audit Unit
Tel 0 2659 6308 Fax 0 2282 2770
kruapan.th@dsdw.go.th
Update : 2014-11-14 14:38:05


 
นางสาวเอมอร ตรีพิชพันธุ์
MissAimon Treepichapun
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Chief of Public Sector Development Group
Tel 0 2659 6244 Fax 0 2659 6391
aimon.t@dsdw.go.th
Update : 2014-10-07 11:38:59


 
นางจิตติมา กรีอารี
Mrs.Jitima Kreearee
ผู้อำนวยการกองประสานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
Director of Family Love Bonding Project Coordination Division
Tel 0 2659 6352 Fax 0 2659 6353-55
dsdw love@familylove.go.th
Update : 2014-10-07 11:40:59


 

นางวาสนา ทองจันทร์
Mr.Wasana Thongchan
ผู้อำนวยการกองหนึ่งใจ...เดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
Director of Nueng Chai...Diao Kan Division under the Patronage of Princess Ubol Ratana
Tel 0 2659 6302-4 Fax 0 2659 6305
WASANATHONG@hotmail.com
Update : 2014-11-14 14:08:38


 
นายธงชัย ทองมา
Mr.Thongchai Tongma
ผู้อำนวยการสำนักนส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
Director of Bureau of Promotion and Development of Facilities for Special Target Groups
Tel 0 2659 6208 Fax 0 2281 1596
thongchai@dsdw.go.th
Update : 2014-11-14 14:33:31


 
นายนายอิฐศักดิ์ ศรีสุโข
Mr.Ittisak Srisukho
ผู้อำนวยการสำนักกิจการชาติพันธุ์
Director of Office of Ethnic Affairs
Tel 0 2659 6042 Fax (F) 0 2281 3280

Update : 2014-11-14 14:35:52


 

นายไพบูลย์ นาคเจือ
Mr.Phaiboon Nakjue
หัวหน้าผู้ประสานงานกลุ่มประสานงานสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ
Chief of Coordination Group for Technical Promotion and Support Offices
Tel 0 2659 6176 Fax (F) 0 2282 8455
tpcenter24@hotmail.com
Update : 2014-12-12 15:42:20


 
นายสุนทร นนทเกษ
Mrs.Soontorn Nontaket
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1
Technical Promotion and Support office Region 1
Tel 0 2577 1857 Fax 0 2577 2908
tpso1@hotmail.com
Update : 2014-11-14 14:49:33


 
นางมณีรัตน์ สุวันทารัตน์
Mrs.Maneerath Suwantarat
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2
Technical Promotion and Support office Region 2
Tel 0 2539 1992 Fax 0 2539 1977
tpso 2 @m-society.go.th
Update : 2014-11-14 14:51:57


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3
Technical Promotion and Support office Region 3
Tel 0 3824 1821 Fax (F) 0 3824 0938-9
tps o3 @hotmail.com
Update : 2014-12-17 14:12:25


 
นายสุเทพ โชคบุญธิยานนท์
Mr.Sutep Chokboontiyanon
ผู้อำนวยการสำนักนส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4
Technical Promotion and Support office Region 4
Tel 0 3427 5240 Fax 0 3427 5240
tpso4 @hotmail.com
Update : 2014-11-14 14:57:03


 
นายมาโนช แม้นอินทร์
Mr.Manoj Mant-in
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5
Technical Promotion and Support office Region 5
Tel 0 4496 5501 Fax 0 4496 5500
tpso5@m-society.go.th
Update : 2014-10-07 13:50:44


 

นายวีระศักดิ์ นิ่มธุภะริยะ
Mr.Veerasak Nimtupariya
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6
Technical Promotion and Support office Region 6
Tel 0 4342 1277 Fax 0 4342 1249
tpso6@m-society.go.th
Update : 2014-11-14 14:59:19


 
นายธำรง ธวัชวะชุม
Mr.Tamrong Thawatwachum
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7
Technical Promotion and Support office Region 7
Tel 0 4387 1006 Fax 0 4387 1006
tpso7@m-society.go.th
Update : 2014-11-14 15:01:12


 
นางนวลผจง สาลีผล
Mrs.Nuanphajong Saleephol
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8
Technical Promotion and Support office Region 8
Tel 0 3649 9184 Fax 0 3649 9353
tpso8@hotmail.go.th
Update : 2014-12-12 15:39:53


 

นางสาวจินตนา สัจจัง
MissJintana Sajjang
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9
Technical Promotion and Support office Region 9
Tel 0 5540 6009 Fax 0 5540 6009
tpso9@m-society.go.th
Update : 2014-10-07 13:56:22


 
นายสุเมษ สายสูง
Mr.Sumet Saisoong
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
Technical Promotion and Support office Region 10
Tel 0 5311 2485 - 6 Fax 0 5311 2491
tpso10@m-society.go.th
Update : 2014-11-14 15:06:35


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11
Technical Promotion and Support office Region 11
Tel 0 7735 5022-3 Fax 0 7735 5022-3

Update : 2014-12-17 14:13:26


 

นางสาวซาร่าห์ บินเย๊าะ
MissSara Binyoh
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชการ 12
Technical Promotion and Support office Region 12
Tel 0 7433 0222 Fax 0 7433 0228
tpso12@dsdw.go.th
Update : 2014-12-12 15:49:00


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400