นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
Office of Women's Affairs and Family Development

255 ถนนราชวิถี
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
255 Rajvithi Rd., Phayathai
Rajdhevee
Bangkok 10400
Tel 0 2306 8600 (อัตโนมัติ)
owf@women-family.go.th
Update : 2014-10-06 11:11:51


 

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต
Mr.leartpanya buranabandit
อธิบดี
Director - General
Tel 0 2306 8738 Fax 0 2306 8748
lertpanya1@hotmail.com
Update : 2015-10-07 14:09:12


 
นาอภิชาติ อภิชาตบุตร
Mrs.Thanaporn Promsuwan
รองอธิบดี
Deputy Director
Tel 0 2306 8743 Fax 0 2306 8744
wapen.s@m-society.go.th
Update : 2015-10-07 10:30:42


 
นายอภิชาติ อภอชาตบุตร
Mr.Apichart Apichartbutr
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
Deputy Director
Tel 0 2306 8742 ichart@yahoo.com
Update : 2015-10-07 10:41:44


 

นางอัจฉรา พุ่มมณีกร
Mrs.Achara Phummaneekorn
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว
Senior Expert on Family
Tel 0 2306 8703 Fax 0 2306 8704
a.phummaneekorn@gmail.com
Update : 2014-10-06 17:02:43


 
นางรัตนา สัยยะนิฐี
Mrs.Rattana Saiyanitee
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี
Senior Expert on Fanily Gender
Tel 0 2306 8703 Fax 0 2306 8704
r_saiyanitee@yahoo.com
Update : 2014-10-06 16:59:38


 
นางพัทธ์วิรา สุวรรณ
Mrs.Pattvira suwan
ผู้อำนวยการ กองกลาง
Director Central Administration Division
Tel 0 2306 8745 Fax 0 2306 8987
pattvira.su@owf.go.th
Update : 2014-10-06 17:06:28


 

นางสาววันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์
Miss.Wanpen Suwanvisith
ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
Director Bureau of Gender Epuaity Promotion
Tel 0 2306 8762 Fax 0 2306 8904
wanpensuwan@gmail,com
Update : 2014-10-06 17:09:26


 
นางมธุรส ชืช้าง
Mrs.MaThuros cheechang
ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว
Director Bureau of Family Institution Promotion
Tel 0 2306 8768 Fax 0 2306 8783
m.cheechang2@gmail.com
Update : 2014-10-06 17:20:38


 
นางจันทร์ศิริ สุคนธฉายา
Mrs.CHansiri Sukonthachaya
ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
Director Networks Promotion and Development Divison
Tel 0 2306 8756 Fax 0 2306 8756
Chansiri@hotmail.com
Update : 2014-10-06 17:23:20


 

นางดารารัตน์ แก้วสลับสี
Mrs.Dararat Kaewsalabsee
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Chief Public Sector Development Group
Tel 0 2306 8775 Fax 0 2306 8776
DARAK 21@hotmail.con
Update :


 
น.ส.ลลิดา แก้วสุวรรณ
MissLalida Keawsuwan
หัวหน้ากลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน
Chief Internal Audit Unit
Tel 0 2306 8705 Fax 0 2306 8705
Lalida.k@m-society.go.th
Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400