นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
Office of Welfare Promotion, Protection and Empowerment of Vulnerable Groups

618/1 ถนนนิคมมักกะสัน
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
618/1 Nikommaakkasan Road
Rajthevee
Bangkok 10400
Tel 0 22555850-7
Fax 0 2651 6483
www.opp.go.th
Update : 2014-10-31 10:34:56


 

นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์
Mrs.Rarinthip Sirorat
ผู้อำนวยการสำนักงาน
Director-General
Tel 0 2253 9121 Fax 0 2651 6523
rarinthip.s@opp.mail.go.th
Update : 2014-10-31 10:33:31


 
นางสาวอุษณี กังวารจิตต์
MissUsanee Kangwanjit
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
Deputy Director - General
Tel 0 2651 7739 Fax 0 2651 7748
samatchai@opp.go.th
Update : 2014-10-31 09:02:23


 
- ว่าง -
- Vacant -
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
Deputy Director - General
Tel 0 2253 2916 Fax 0 2253 2916

Update : 2014-10-31 10:34:26


 

นางศิริธนาพร ชคัตตรัย
Mrs.Siritanaporn Chacuttri
ผู้อำนวยการ กองกลาง
Director Central Administration Division
Tel 0 2253 9113 Fax 0 2253 9113
siritanaporn.c@opp.go.th
Update : 2014-10-31 08:54:51


 
นางสุภัชชา สุทธิพล
Ms.Supatcha Suttipol
ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
Director Bureau of Child Promotion and Protection
Tel 0 2651 7608 Fax 0 2651 7608
supatcha.s@hotmail.com
Update : 2014-10-31 10:36:50


 
นายโอภาส พิมลวิชยากิจ
Mr.opas pimolvichayakit
ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
Director Bureau of Youth Promotion and Protection
Tel 0 2651 6535 Fax 0 2651 6535
opas.p@opp.mail.go.th
Update : 2014-11-07 16:39:05


 

นางขนิษฐา กมลวัฒน์
Mrs.Kanitta Kamolwat
ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส
Director Bureau of Promotion and Protection for the Disadvantaged
Tel 0 2642 4901 Fax 0 2642 4904
Kanitta.k@opp.mail.go.th
Update : 2014-10-31 10:57:17


 
นางสุนทรี พัวเวส
Mrs.Suntaree Puaves
ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
Director Bureau of Empowerment for Older Person
Tel 0 2650 1354 Fax 0 2650 1354
suntaree.p@opp.mail.go.th
Update : 2014-10-31 11:38:18


 
นางวชิรา ทองตัน
Mrs.Vachira Tongtan
ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
Director Network Promotion and Development Division
Tel 0 2642 4305 Fax 0 2642 4307
vachira@opp.go.th
Update : 2014-10-31 11:41:39


 

นางชานัญชิดา ทศบุศย์
Mrs.Chanunchida Thouasbuse
หัวหน้า หน่วยตรวจสอบภายใน
Chief Internal Audit Unit
Tel 0 2651 7762 Fax 0 2651 7762
chanunchida @opp.go.th
Update : 2014-10-31 11:43:26


 
นายแฉล้ม ทองเกลา
Mr.Chalam Tongklao
หัวหน้า กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
Chief Public Relation Division
Tel 0 2255 5850-7 Fax 0 2250 1948
chalamp.t@opp.mail.go.th
Update : 2014-10-31 11:47:26


 
นางปัทมา อินทร์ชู
Mrs.Pattama Inchoo
หัวหน้า กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Chief Public Sector Development Group
Tel 0 2651 6685 Fax 0 2651 6685
pattama.i@opp.mail.go.th
Update : 2014-10-31 11:48:40


 

นางสุธาทิพย์ ศิริยาพร
Mrs.Suthatip Sirichayaporn
หัวหน้า กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้ และสารสนเทศ
Chief
Tel 0 2657 7439 Fax 0 2657 7439
suthatip.s@opp.mail.go.th
Update : 2014-10-31 11:52:09


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400