นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
National Office for Empowerment of Persons with Disabilities

255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
255 60th DPW Anniversary Bldg., Rajvithi Rd
Rajthevi
Bangkok 10400
Tel 0 2354 3388
Fax 0 2354 3899
http://www..nep.go.th
Update : 2012-03-27 11:25:14


 

นางนภา เศรษฐกร
Mrs.Napa Setthakorn
ผู้อำนวยการสำนักงาน
Director - General
Tel 0 2354 3388 ext. 139 Fax 0 2354 4540 ext. 133
setthakorn@hotmail.com
Update : 2014-10-13 11:28:23


 
นางไพรวรรณ พลวัน
Mrs.Praiwan Ponlawan
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
Deputy Director - General
Tel 0 2354 3388 ext. 137 Fax 0 2354 3899
praipan22112501@gmail.com
Update : 2015-01-26 14:18:32


 


ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
Expert on Empowerment of Persons with Disabilities

Update : 2014-10-13 09:24:21


 

นางภภัสสร จารุเนตร
Mrs.Phaphassorn Jarunet
หัวหน้า หน่วยตรวจสอบภายใน
Chief Internal Audit Unit
Tel 0 2354 3388 Ext. 110 Fax 0 2354 6233
maeweawka@gmail.com
Update : 2014-10-13 11:56:24


 
นายสุพล บริสุทธิ์
Mr.Supon Borisoot
ผู้อำนวยการ กลุ่มกฎหมาย
Director Legal Affairs Group
Tel 0 2354 3388 ext. 104, 0 23546501 suponbor@hotmail.com
Update : 2014-10-13 10:49:24


 
นางณฐอร อินทร์ดีศรี
Mrs.Nata-orn Indeesri
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Public Sector Development Group
Tel 0 2354 6234, 0 2354 3388 ext.119 Fax 0 23543388 ext.102
nataorn59@gmail.com
Update : 2014-10-13 11:53:12


 

นางสาวสุธิดา จุฑามาศ
Miss.Suthida Chuthamas
ผู้อำนวยการ กองกลาง
Director Central Administration Division
Tel 0 2354 3388 ext. 105 Fax 0 2354 3899
suthida.c@nep.go.th
Update : 2014-10-13 09:52:57


 
นายสุพล บริสุทธิ์
Mr.Supon Borisoot
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
Acting for Director of Fund for Empowerment of Persons with Disabilities
Tel 0 2354 5290 suponbor@hotmail.com
Update : 2014-10-13 11:52:16


 
นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล
Miss.Vijita Rachatanantikul
ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและวิชาการ
Director Bureau of Policy and Technical Support
Tel 0 23543388 Ext. 301 vijita_26@hotmail.com
Update : 2014-10-13 10:31:51


 

นางจินตนา จันทร์บำรุง
Mrs.Jintana Chanbamrung
ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ
Director Bureau of Empowerment and Promotion of the Rights for Persons with Disabilities
Tel 0 2354 3388 ext. 135 jintana_1206@hotmail.com
Update : 2014-10-13 10:33:01


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400