นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา
Home for Mentally Disabled Children Banrajawadee

78/6 หมู่ 1 ตำบลบางตลาด
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
78 / 6 Moo 1 Bangtalad
Pakkred
Nonthaburi 11120
Tel โทร. 0 2583 8426, 0 2584 6604
Fax 0 2583 2888
Banrajawadee@dsdw.mail.go.th
Update : 2014-11-25 09:34:15


 

นายสุวรรณ์ พรมผล
Mr.SUWAN PROMPHOL
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2583 8426 Fax 0 2853 2888
Banrajawadee@dsdw.mail.go.th
Update : 2014-11-25 09:34:53


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400