นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    การเคหะแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ
National Housing Authority

905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
905 Navamin Road, Klongchan
Bangkapi
Bangkok 10240
Tel 0 2351 7777 (อัตโนมัติ)
www.nha.co.th
Update : 2014-11-06 16:09:58


 

นางอรพิณ สุขทรงศิลป์

ฝ่ายการบัญชี ฝ่ายการบัญชี

Tel 0 2351 6356 orapinsook@nha.co.th
Update : 2014-11-07 10:27:22


 
นายจิระ อุณหปาณี

ผอ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Tel 0 2531 6556 ่jira@nha.co.th
Update : 2014-11-07 10:28:59


 
นางอาภรณ์ จันทรา

ผอ.ฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน ฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน

Tel 0 2351 7071 arporn@nha.co.th
Update : 2014-11-07 10:26:07


 

นางวิภา พลพรรัตน์

ผอ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tel 0 2351 6075 wipha@nha.co.th
Update : 2014-11-07 10:24:01


 
นายกฤษดา รักษากุล
Mr.Krishda Raksakul
ผู้ว่าการ
Governor
Tel 0 2351 6433 Krishda@nha.co.th
Update : 2014-11-06 11:15:33


 
นายชวนินทร์ พรหมรัตนพงษ์
Mr.Chavanin Promratanapong
รองผู้ว่าการ
Deputy Governor
Tel 0 2351 6196 Chawanin@nha.co.th
Update : 2014-11-06 11:15:55


 

นางโสภณา อภิวงศ์
Mrs.Sophana Apiwong
รองผู้ว่าการ
Deputy Governor
Tel 0 235 16480 sophana@nha.co.th
Update : 2014-11-06 11:16:32


 
นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล
Ms.Ubonwan Suebyubol
รองผู้ว่าการ
Deputy Governor
Tel 0 235 16105 Ubonwan@nha.co.th
Update : 2014-11-06 11:14:56


 
นายสุริยา ลือชารัศมี
Mr.Suriya Leurcharusmee
รองผู้ว่าการ
Deputy Governor
Tel 0 2351 6653 suriya_leur@nha.co.th
Update : 2014-11-06 11:26:57


 

นายสุภัคร ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
Mr.Supak Ladawan na ayudthaya
รองผู้ว่าการ
Deputy Governor
Tel 0 235 16538 supak@nha.co.th
Update : 2014-11-06 11:27:20


 
นางจารุวรรณ งามกนกวรรณ
Mrs.Jaruwan Ngamkanokwan
รองผู้ว่าการ
Deputy Governor
Tel 0 2351 6167 jaruwan@nha.co.th
Update : 2014-11-06 11:32:42


 
นายหัสดิน ไกรเพ็ชร์
Mr.Hassadin Kraipetch
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
Assistant Governor
Tel 0 2351 6081 hassadin@nha.co.th
Update : 2014-11-06 11:26:26


 

นางสุทธิรักษ์ สุทธิไวยกิจ
Mrs.Suttirak Sutthivaiyakit
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
Assistant Governor
Tel 0 2351 6966 suttirak@nha.co.th
Update : 2014-11-06 11:31:03


 
นายดารนัย อินสว่าง
Mr.Daranai Inswang
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
Assistant Governor
Tel 0 2351 6309 daranai@nha.co.th
Update : 2014-11-06 15:45:15


 
นายนายนพดล ว่องเวียงจันทร์
Mr.Noppadol Wongwiengchan
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
Assistant Governor
Tel 0 2351 6684 noppadol@nha.co.th
Update : 2014-11-06 15:47:14


 

นางผ่องศรี ปลอดประดิษฐ์
Mrs.Phogsri Plodpradit
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
Assistant Governor
Tel 0 2351 6778 phongsri@nha.co.th
Update : 2014-11-06 15:49:43


 
นายนิพจน์ ลิ้มสุธรรมชน
Mr.Nipoj Limsuthamchon
นายช่างใหญ่
Chief Engineer
Tel 0 235 16422 nipoj@nha.co.th
Update : 2014-11-06 16:06:01


 
นางสาวณงค์เยาว์ เพียรทรัพย์
Ms.
ผอ.ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายใน

Tel 0 2351 6479 nongyow@nha.co.th
Update : 2014-11-07 10:09:43


 

นางสาวิตรี โสภณ

ผอ.ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายนโยบายและแผน

Tel 0 2351 6013 savitree@nha.co.th
Update : 2014-11-07 09:59:20


 
นางสุชาดา ศิโรรังษี

ผอ.ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย

Tel 0 2351 6727 suchada@nha.co.th
Update : 2014-11-07 10:04:17


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400