นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
Community Organizations Development Institute

912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
912 Nawamintr Road, Klong Chan
Bangkapi
Bangkok 10240
Tel 0 2378 8300-9
Fax 0 2378 8321
codi@codi.or.th Homepage : http://www.codi.or.th
Update : 2014-11-28 17:05:04


 

นายพลากร วงค์กองแก้ว
Mr.Palakorn Wongkongkaew
ผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
Director Office of Director
Tel 0 2378 8333, 0 2378 8300 Fax 0 2378 8342-3
palakorn2556.pw@gmail.com
Update : 2014-12-01 09:35:31


 
นายสมชาติ ภาระสุวรรณ
Mr.Somchat Parasuwan
รองผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
Deputy Director Office of Director
Tel 0 2378 8339, 0 2378 8300 ext. 8208 Fax 0 2378 8342-3
somchat@codi.or.th
Update : 2014-12-01 09:35:41


 
นางสาวพรรณทิพย์ เพชรมาก
Ms.Panthip Petchmark
รองผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
Deputy Director Office of Director
Tel 0 2378 8341, 0 2378 8300 ext. 8341 Fax 0 2378 8342-3
ppanthip@gmail.com
Update : 2014-12-01 09:35:52


 

นางสาวกนิษฐา ปรีชาพีชคุปต์
Ms.Kanittha Preechaphichakhup
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานโครงการบ้านมั่นคง
Assistant Director Baan Mankong Project Office
Tel 0 2378 8422, 0 2378 8300 ext. 8857 Fax 0 2378 8342-3
kanittha_lek@codi.or.th
Update : 2014-12-01 09:38:39


 
นางศมนีย์ มหัทธนะสมบูรณ์
Mrs.Samanee Mahattanasomboon
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
Assistant Director Office of Director
Tel 0 2378 8338, 0 2378 8300 ext. 8727 Fax 0 2378 8342-3
samanee@codi.or.th
Update : 2014-12-01 09:36:10


 
นายอัมพร แก้วหนู
Mr.Amporn Kaewnoo
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
Assistant Director Office of Director
Tel 0 2378 8336, 0 2378 8300 ext. 8208 Fax 0 2378 8342-3
amporn@codi.or.th
Update : 2014-12-01 09:36:19


 

นางนิภาภัสร์ มลิทอง
Mrs.Nipapas Malithong
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
Assistant Director Office of Director
Tel 0 2378 8335, 0 2378 8300 ext. 8208 Fax 0 2378 8342-3
nipapas@hotmail.com
Update : 2014-12-01 09:36:29


 
นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง
Mr.Theeraphol Suwanrungrueng
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
Assistant Director Office of Director
Tel 0 2378 8300 ext 8337 Fax 0 2378 8342-3
teetanwa.s@gmail.com
Update : 2014-12-01 09:36:39


 
นายปฏิภาณ จุมผา
Mr.Pathipan Chumpha
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
Assistant Director Office of Director
Tel 0 2378 8300 ext 8351,8208 Fax 0 2378 8342-3
patiphan2505@gmail.com
Update : 2014-12-01 09:38:01


 

นายสุพัฒน์ จันทนา
Mr.Supat Chantana
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
Assistant Director Office of Director
Tel 0 2378 8300 ext 8372 Fax 0 2378 8342-3
supat_codi@hotmail.com
Update : 2015-11-23 14:53:57


 
นายธนัช นฤพงพงศ์
Mr.Thanat Narupornpong
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
Assistant Director Office of Director
Tel 0 2378 8412 Fax 0 2378 8411
thanatcodi@gmail.com
Update : 2016-08-15 16:51:05


 
นายธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ
Mr.Theerapong Promporchuenbun
ผู้จัดการภาค สำนักงานภาคกลาง
Manager Central Regional Office
Tel 0 2378 8300 ext 8823 Fax 0 2378 8400
p-theerapong@hotmail.com
Update : 2015-11-23 14:49:32


 

นายวิชัย นะสุวรรณโน
Mr.Wichai Nasuwannoo
ผู้จัดการภาค สำนักงานภาคตะวันตก
Manager Western Regional Office
Tel 0 2378 8300 ext. 8710 Fax 0 2378 8400
nowichai@hotmail.com
Update : 2015-11-23 14:45:59


 
นายสยาม นนท์คำจันทร์
Mr.Sayam Nonkhamchan
ผู้จัดการภาค สำนักงานภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล
Manager Bangkok and Vicinity Regional Office
Tel 0 2378 8300 ext 8740 Fax 0 2378 8398
sayam_1970@hotmail.com
Update : 2014-12-01 09:50:16


 
นางสุภานิตร จุมผา
Mrs.Supanit Chumpha
ผู้จัดการภาค สำนักงานภาคตะวันออก
Manager Eastern Regional Office
Tel 0 2378 8300 ext. 8819 Fax 0 2378 8398
gan.spn@hotmail.com
Update : 2015-11-23 14:43:32


 

นายธนภณ เมืองเฉลิม
Mr.Tanapon Muangchalerm
ผู้จัดการภาค สำนักงานภาคเหนือตอนบน
Manager Upper Northern, Regional Office
Tel 0 5330 6723-4 Fax 0 5330 6722
ladkrabang2515@hotmail.com
Update : 2015-11-23 14:47:17


 
นายชัยวิชญ์ภณ ตังกิจ
Mr.Chaiwitphon Tangkit
ผู้จัดการภาค สำนักงานภาคเหนือตอนล่าง
Manager Lower Northern, Regional Office
Tel 0 5333 0673-4 Fax 0 533 06722
chatwitphon@codi.or.th
Update : 2015-11-23 14:36:43


 
นางวัชรา สงมา
Mrs.Watchara Songma
ผู้จัดการภาค สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
Manager Upper Northeastern, Regional Office
Tel 0 4324 1851-2 Fax 0 4324 1851ext15
history.wsm@gmail.com
Update : 2015-11-23 14:35:01


 

นายวิเชียร พลสยม
Mr.Wichian Polsayom
ผู้จัดการภาค สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
Manager Central Northeastern Regional Office
Tel 0 4324 1851-2 Fax 0 4324 1851ext15
w.wichian.codi@gmail.com
Update : 2015-11-23 14:33:21


 
นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล
Mrs.Chaloemsri Radakul
ผู้จัดการภาค สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้
Manager Southern Northeastern, Regional Office
Tel 0 4324 1851-2 Fax 0 4324 1851ext17
chalemsri@codi.or.th
Update : 2015-11-23 14:31:44


 
นายสุวัฒน์ คงแป้น
Mr.Suwat Kongpaen
ผู้จัดการภาค สำนักงานภาคใต้ตอนบน
Manager Upper Southern, Regional Office
Tel 0 7461 5816,0 7461 7197 Fax 0 7461 7559
barasa_sk@hotmail.com
Update : 2015-11-23 14:26:59


 

นางทิพวรรณ หัวหิน
Mrs.Thippawan Hua-hin
ผู้จัดการภาค สำนักงานภาคใต้ตอนล่าง
Manager Lower Southern, Regional Office
Tel 0 7461 5816, 0 7461 7197 Fax 0 7461 7559
tpw_karn@hotmail.com
Update : 2015-11-23 14:23:09


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400