นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Office of the Permanent Secretary

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
3 Ratchadamnoen Nok Road
Phra Nakhon
Bangkok 10200
Tel 02 281 5955, 02 281 5955, 0 2281 5884
www.opsmoac.go.th, www.moac.go.th
Update : 2014-10-14 15:40:38


 

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
Mr.Petipong Pungbun Na Ayudhya
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Minister of Agriculture and Cooperatives
Tel 02 281 8500, 02 281 8520, 02 281 9030, 02 281 5955 ต่อ 254, 368 Fax 02 282 4266
petipong@moac.go.th
Update : 2014-10-16 11:33:00


 
นายชวลิต ชูขจร
Mr.Chavalit Chookajorn
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Permanent Secretary
Tel 02 281 0858,02 280 2887 Fax 02 280 1514,02 281 3513
chavalit@moac.go.th
Update : 2014-10-14 15:00:45


 
นายอนันต์ ลิลา
Mr.Anan lila
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
Tel 02 281 8590, 02 282 1696 Fax 02 281 0370
ananlila@hotmail.com
Update : 2014-10-14 16:14:31


 

นายสมปอง อินทร์ทอง
Mr.Sompong Intong
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
Tel 02 281 5695 Fax 02 281 0697
sompongin0021@gmail.com
Update : 2014-10-10 15:09:12


 
นายนายวิมล จันทรโรทัย
Mr.Wimon Jantaralothai
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
Tel 02 282 4190 Fax 02 281 8433
wimol@moac.go.th
Update : 2014-10-14 15:01:43


 
นายอภัย สุทธิสังข์
Mr.Apai Suttisunk
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
Tel 02 281 8823,02 281 5955 ต่อ 107,220 Fax 02 280 1598
apai.s2509@gmail.com
Update : 2014-10-14 15:16:35


 

นายนายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข
Mr.Nirundorn Aungtragoolsuk
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Chief of Inspector General
Tel 02 282 9921,02 281 8864 Fax 02 282 3552, 02 282 9921
nirundorn@moac.go.th
Update : 2014-10-14 15:04:48


 
นายนายสรรเสริญ อัจจุตมานัส
Mr.Sunsern Aggutamanus
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Inspector General
Tel 02 281 0856,02 281 5955 ต่อ 231 Fax 02 269 9648
sunsern@opsmoac.go.th
Update : 2014-10-14 15:17:07


 
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
Mr.Somchai Chanarongkul
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Inspector General
Tel 02 282 6863,02 81 5955 ต่อ 154 Fax 02 282 8422
somchaic@moac.go.th
Update : 2014-10-14 15:17:32


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Inspector General
Tel - Fax -
-
Update : 2014-12-17 14:19:57


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Inspector General
Tel - Fax -
-
Update : 2014-12-17 14:21:12


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Inspector General
Tel - Fax -
-
Update : 2014-12-17 14:22:35


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Inspector General
Tel - Fax -
-
Update : 2014-12-17 14:44:06


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Inspector General
Tel - Fax -
-
Update : 2014-12-17 14:40:16


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Inspector General
Tel - Fax -
-
Update : 2014-12-17 14:40:59


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Inspector General
Tel - Fax -
-
Update : 2014-12-17 14:41:42


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Inspector General
Tel - Fax -
-
Update : 2014-12-17 14:42:18


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Inspector General
Tel - Fax -
-
Update : 2014-12-17 14:42:56


 

นางพรทิพา แก้วชนะ
Mrs.
ผู้อำนวยการกอง กองกลาง
Director General Affairs Division
Tel 02 282 5161 Fax 02 281 3514

Update : 2014-11-27 09:54:31


 
นายพรชัย ทองยิ่งสกุล
Mr.Pornchai Tonguingsakul
ผู้อำนวยการกอง กองการเจ้าหน้าที่
Director Personnel Division
Tel 02 629 9037 Fax 02 281 8293
pornchai@opsmoac.go.th
Update : 2014-10-14 14:59:10


 
นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์
Ms.Malinee Suttirat
ผู้อำนวยการกอง กองเกษตรสารนิเทศ
Director Agricultural Information Division
Tel 02 280 0839 Fax 02 282 8827

Update : 2014-11-27 09:55:54


 

นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์
Ms.Puntip Santiphakorn
ผู้อำนวยการกอง กองคลัง
Director Finance Division
Tel 02 281 0669 Fax 02 281 3545
puntips@gmail.com
Update : 2014-10-14 14:58:26


 
นายประเสร็ฐ มาลัย
Mr.Prasert Malai
ผู้อำนวยการ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
Director Agricultural Technology and Sustainable Agriculture Policy Division
Tel 02 281 0716 Fax 02 281 3958
prsert_ma@opsmoac.go.th
Update : 2014-10-14 15:16:01


 
นายสาวเรวดี มิตรศิริสวัสดิ์
Ms.Rawadee Mitsirisawat
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director Information and Communication Technology
Tel 02 281 1917 ต่อ 364 Fax 02 629 9090
rawadee@opsmoac.go.th
Update : 2014-10-14 15:18:07


 

นายพีรพันธ์ คอทอง
Mr.Peeraphan Korthong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาระบบบริหาร
Director Office of Development
Tel 02 280 5113 Fax 02 281 0542
peeraphan.moac@gmail.com
Update : 2014-10-14 15:18:27


 
นายสานิตย์ วงษ์พันธ์ุ
Mr.Sanit Wongphan
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกฏหมาย
Director Legal Affairs Division
Tel 02 629 8976 Fax 02 280 3926
Sanit_wo@opsmoac.go.th
Update : 2014-10-14 15:18:48


 
นายรัตนะ สวามีชัย
Mr.Ratana Sawwamichai
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
Director Bureau of planning and special projects
Tel 02 281 0648 Fax 02 629 9060
ratana@opsmoac.go.th
Update : 2014-10-14 15:19:08


 

ว่าที่ร้อยตรี สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์
Mr.Sompoonsup Klavikorn
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องทุกข์
Director The bureau of famer assistance Found administer and complaint
Tel 02 280 3920 Fax 02 280 3918
sompoonsup@opsmoac.go.th
Update : 2014-10-14 15:19:38


 
นายวุฒิพงษ์ เนียมหอม
Mr.Woothipong Neamhom
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจราชการ
Director Office of Inspector General Office of the Permanent Secretary Ministry of Agriculture and Cooperatives
Tel 02 282 0430 Fax 02 282 3398
woothipong@opsmoac.go.th
Update : 2014-10-14 15:20:01


 
นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ สงวนวงศ์
Ms.Narumol Sanguanvong
ผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันเกษตราธิการ
Director Bureau of Foreign Agricultural Affairs
Tel 08 1856 2562 Fax 02 281 6996
peuang@yahoo.com
Update : 2014-10-14 15:20:29


 

นางสาวสุมาลี จันทร์กำเนิด
Ms.Sumaree Jankhamnuerd
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบภายใน
Director Bureau of Internal Auditing
Tel - Fax -
-
Update : 2014-11-14 09:30:56


 
นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
Mr.Chantanond Wannakajhon
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักการเกษตรต่างประเทศ
Director Foreign Agricultural Relations Division
Tel - Fax -
-
Update : 2014-11-14 09:34:00


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400