นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
Royal Irrigation Department

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Sam-Sen Road, Nakhon Chai Si
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2241 0020, 0 2241 0029, 0 2241 0740, 0 2241 5655, 0 2241 0749

Update : 2012-03-13 11:14:21


 

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
Mr.Lertviroj Kowattana
อธิบดีกรมชลประทาน
Director General
Tel 0 2241 0065, 0 2241 0250 Fax 0 2241 3026
lertviro@hotmail.com
Update : 2012-03-13 11:40:24


 
นายสุเทพ น้อยไพโรจน์
Mr.Suthep Noipairoj
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา
Deputy Director General for Operation and Maintenance
Tel 0 2669 4247, 08 4700 0522 Fax 0 2669 4258
suthep_mhee28@yahoo.co.th
Update : 2012-03-14 09:23:26


 
นายสัญชัย เกตุวรชัย
Mr.Sanchai Ketworrachai
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง
Deputy Director General for Construction
Tel 0 2667 0960, 0 2669 3465, 08 1901 5581 Fax 0 2669 3086
sanchai_32@hotmail.com
Update : 2012-02-23 08:48:52


 

นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์
Mr.Chachawal Punyavateenun
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
Deputy Director General for Engineering
Tel 0 2241 2057, 0 2241 0804, 08 1939 9371 Fax 0 2669 2445
kcp364@yahoo.com
Update : 2012-02-22 15:25:04


 
นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์
Mr.Lersak Rewtarkulpaiboon
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
Deputy Director General for Administration
Tel 0 2243 6953, 0 2243 6919, 0 2241 3349, 08 4700 0480 Fax 0 2243 6918
lersak_rid@yahoo.com
Update : 2012-02-22 15:26:52


 
นายชูชาติ ฉุยกลม
Mr.Choochartti Chuiglom
วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ)
Chief Engineer (Executive Advisor on Project Planning)
Tel 0 2669 5016, 08 4700 0497, 08 1954 0618 Fax 0 2241 3346
chuiglom@hotmail.com
Update : 2012-03-13 14:22:36


 

นายมนตรี ตันตระกูล
Mr.Montree Tuntrakul
วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง)
Chief Engineer (Executive Advisor on Construction)
Tel 0 2243 6965, 08 1863 4341, 08 4700 0495 Fax 0 2241 2419
montree@mail.rid.go.th
Update : 2012-03-13 14:24:14


 
นายภูวเนตร ทองรุ่งโรจน์ (รักษาการ)
Mr.Phoovanet Thongrungroj (Acting)
วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)
Chief Engineer (Executive Advisor on Operation and Maintenance)
Tel 0 2669 3595, 08 4700 0482 Fax 0 2669 3595
powanett@mail.rid.go.th
Update : 2012-03-13 14:27:23


 
นายประสิทธิ์ สีโท
Mr.Prasit Sitho
วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ)
Chief Engineer (Executive Advisor on Survey and/or Design)
Tel 0 2669 4264, 08 4700 1534 Fax 0 2669 5052
prasits@mail.rid.go.th
Update : 2012-03-13 14:28:23


 

นายอนุพงษ์ บุณยเกียรติ
Mr.Anubongse Boonyakiat
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านวางแผนและโครงการ)
Senior Expert on Mechanical Engineering (Project Planning)
Tel 0 2241 2684, 08 1208 2522 Fax 0 2241 3028
anubongse@gmail.com
Update : 2012-03-13 14:29:46


 
นายพิชัย รัตนานคร
Mr.Pichai Ratananakorn
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน)
Senior Expert on Civil Engineering (Project Planning)
Tel 0 2669 5045, 08 1829 4985, 08 4700 0548 Fax 0 2241 7553
pichai.rid@gmail.com
Update : 2012-03-13 14:30:37


 
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล
Dr.Surasri Kittimonthon
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน)
Senior Expert on Civil Engineering (Project Planning)
Tel 0 2243 0615, 08 4700 0514 Fax 0 2241 3028
surasrik56@gmail.com
Update : 2012-03-13 14:33:38


 

นายสุวิทย์ ธโนภานุวัฒน์
Mr.Suwit Thanopanuwat
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน)
Senior Expert on Civil Engineering (Project Planning)
Tel 0 2241 3028, 08 4700 0506 Fax 0 2241 3028
suwitt@mail.rid.go.th
Update : 2012-02-22 15:48:36


 
นายธีระชัย ชนเห็นชอบ
Mr.Teerachai Chonhenchob
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน)
Senior Expert on Civil Engineering (Project Planning)
Tel 0 2243 0965, 08 4700 0536 Fax 0 2241 3028
teerachai@mail.rid.go.th
Update : 2012-03-16 15:51:45


 
นางสุภาพร วงษ์วีระขันธ์
Mrs.Suphaphorn Wongweerakhan
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
Senior Expert on Economic Analysis for Water Resource Development Project
Tel 0 2667 0981, 08 9042 0200, 08 4700 0491 Fax 0 2241 4421
sp_rid@hotmail.com
Update : 2012-02-22 15:52:50


 

นายโสรัจจะ นวลอยู่
Mr.Soratja Nualyoo
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)
Senior Expert on Irrigation Engineering (Operation and Maintenance)
Tel 0 2669 0635, 08 4700 0534, 08 1666 1343 Fax 0 2241 3348
soratja@mail.rid.go.th, soratja@hotmail.com
Update : 2012-03-13 14:35:38


 
นายสมภพ สุจริต
Dr.Sompop Sucharit
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)
Senior Expert on Irrigation Engineering (Operation and Maintenance)
Tel 0 2241 2368, 08 4700 5307, 08 1630 7301 Fax 0 2241 3028, 0 2241 3348
pop9863@yahoo.com, pop9863@hotmail.com, pop9863@gmail.com
Update : 2012-03-13 14:36:42


 
นายมนัส กำเนิดมณี (รักษาการ)
Mr.Manus Kamnerdmanee (Acting)
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)
Senior Expert on Irrigation Engineering (Operation and Maintenance)
Tel 0 2269 5029, 08 4700 5334 Fax 0 2241 3348
manus_rid@yahoo.com
Update : 2012-03-14 09:24:29


 

นายภูวเนตร ทองรุ่งโรจน์
Mr.Phoovanet Thongrungroj
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)
Senior Expert on Irrigation Engineering (Operation and Maintenance)
Tel 0 2241 7554, 08 4700 0482 Fax 0 2241 3348
powanett@mail.rid.go.th
Update : 2012-03-14 09:25:20


 
นายเลิศชัย ศรีอนันต์ (รักษาการ)
Mr.Lertchai Srianant (Acting)
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)
Senior Expert on Irrigation Engineering (Operation and Maintenance)
Tel 0 2669 5046, 0 2241 3348, 08 4700 5324, 08 9769 2975 Fax 0 2241 3348
Lertchai_s@yahoo.com
Update : 2012-03-14 09:24:56


 
นายสุชิน จงสมสุข (รักษาการ)
Mr.Suchin Jongsomsak (Acting)
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)
Senior Expert on Irrigation Engineering (Operation and Maintenance)
Tel 0 2669 5024, 08 1936 4516 Fax 0 2241 3348

Update : 2012-03-13 14:40:25


 

นายโฆสิต ล้อศิริรัตน์
Mr.Kosit Lorsirirat
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา
Senior Expert on Hydrology
Tel 0 2667 0949, 0 2241 1039, 08 1325 5331, 08 4700 0523 Fax 0 2241 3348
kositl@mail.rid.go.th, kositrid@yahoo.com
Update : 2012-03-13 14:41:19


 
นายพงศธกรณ์ สุวรรณพิมล
Mr.Pongsthakorn Suvanpimol
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา
Senior Expert on Hydrology
Tel 0 2669 5033, 08 4700 0539 Fax 0 2241 3348
pongsathogorn@mail.rid.go.th, pongsthakorn@yahoo.com
Update : 2012-02-22 16:12:18


 
นายสาธิต มณีผาย
Mr.Satit Maneepai
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
Senior Expert on Civil Engineering (Design)
Tel 0 2667 3811, 0 2241 7563-4, 08 4700 0481, 08 1811 8423 Fax 0 2241 7550
satitm@mail.rid.go.th, nalayer01@yahoo.co.th
Update : 2012-03-14 09:26:14


 

นายภาณุพันธ์ อาจสาลี (รักษาการ)
Mr.Panuphan Artsalee (Acting)
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
Senior Expert on Civil Engineering (Design)
Tel 0 2669 3570, 0 2421 5218, 08 1923 7897, 08 4700 0510 Fax 0 2669 3570, 0 2241 7550
panuphana@yahoo.com
Update : 2012-03-13 14:43:15


 
- ว่าง -

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
Senior Expert on Civil Engineering (Design)

Update : 2012-02-23 09:45:22


 
นายสุรสิทธิ์ อินทรประชา
Mr.Surasit Intarapracha
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
Senior Expert on Civil Engineering (Design)
Tel 0 2241 7563-4, 08 4700 0544 Fax 0 2241 7550, 0 2669 3557
surasiti@mail.rid.go.th, ridsurasit@hotmail.com
Update : 2012-02-22 16:23:33


 

นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์
Mr.Pichate Suprarerk
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
Senior Expert on Civil Engineering (Design)
Tel 0 2241 7563-4, 08 4700 5319, 08 9899 6848 Fax 0 2241 7550
pichets@mail.rid.go.th, pichat34@yahoo.com
Update : 2012-02-22 16:27:13


 
นายบุญสนอง สุชาติพงศ์
Mr.Boonsanong Suchatpong
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
Senior Expert on Civil Engineering (Design)
Tel 0 2241 7563-4, 08 4700 1527 Fax 0 2241 7550
boonsanong@mail.rid.go.th
Update : 2012-02-22 16:24:21


 
นายวิรัตน์ นาคเรือง
Mr.Virat Nakrueng
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
Senior Expert on Civil Engineering (Design)
Tel 0 2241 7563-4, 08 4700 5306, 08 1850 6677 Fax 0 2241 7550
virat_rid@hotmail.com
Update : 2012-03-13 14:44:18


 

- ว่าง -

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
Senior Expert on Civil Engineering (Design)

Update : 2012-02-23 09:46:23


 
- ว่าง -

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสำรวจ (ด้านสำรวจ)
Senior Expert on Survey Engineering (Survey)
Tel 0 2669 5022
Update : 2012-03-13 14:44:51


 
- ว่าง -

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านปฐพีกลศาสตร์)
Senior Expert on Civil Engineering (Soil Mechanics)
Tel 0 2668 8355
Update : 2012-03-13 14:47:24


 

นายสุขเกษม เจริญจันทร์
Mr.Sukasem Charoenchan
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านวิจัยและพัฒนา)
Senior Expert on Mechanical Engineering (Research and Development)
Tel 0 2962 3612, 08 4700 0547 Fax 0 2962 3612
sukasemc@mail.rid.go.th, sem98@sanook.com
Update : 2012-03-13 14:48:15


 
นางสุนันทา เพ็ญสุต (รักษาการ)
Mrs.Sununta Benyasuta (Acting)
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนา
Senior Expert on Research and Development (Hydraulic Engineering)
Tel 0 2962 3603, 08 4874 6079 Fax 0 2583 5011
sununtaben@hotmail.com
Update : 2012-03-13 14:49:52


 
นายปริญญา กมลสินธุ์
Mr.Prinya Kamolsin
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์)
Senior Expert on Irrigation Engineering (Hydraulic Engineering)
Tel 0 2962 3604, 08 4700 5339 Fax 0 2583 5011
p_kamolsin@mail.rid.go.th
Update : 2012-03-13 14:50:58


 

นายพิสิษฐ์ วงศ์ฟูเฟื่องขจร
Mr.Pisit Vongfufuangkajorn
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบริหารจัดการน้ำ)
Senior Export on Irrigation Engineering (Water Management)
Tel 0 2583 9413, 08 1718 8764 Fax 0 2583 5011
pisit289@hotmail.com, pisitvong@gmail.com
Update : 2012-03-13 14:52:22


 
นายกฤษฎา โภคากร
Mr.Kritsada Phokhakorn
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวัสดุวิศวกรรมชลประทาน)
Senior Expert on Civil Engineering (Irrigation Engineering Material)
Tel 0 2583 9413, 0 2421 0480, 08 1861 9913 Fax 0 2583 5011
K_phokakrn@yahoo.co.th
Update : 2012-03-14 09:27:01


 
นายสุเทพ สมเจริญ
Mr.Suthep Somcharoen
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางผังและออกแบบ
Senior Expert on Planning and Design
Tel 0 2241 7563-4, 08 4700 0546 Fax 0 2241 7550
sutheps@mail.rid.go.th
Update : 2012-03-13 14:58:24


 

นายสุขเกษม เจริญจันทร์ (รักษาการ)
Mr.Sukkasem Charoenchan (Acting)
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (ด้านวางแผนและโครงการ)
Senior Expert on Electrical Engineering (Project Planning)
Tel 0 2962 5702, 08 4700 0547 Fax 0 2962 5702
sukasemc@mail.rid.go.th, sem98@sanook.com
Update : 2012-03-13 14:59:54


 
นายศักดิ์พินิต ผดุงกิจ
Mr.Sakpinit Padungkij
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Senior Expert on Environmental Impact
Tel 0 2667 0980, 0 2314 6162, 08 9534 8686 Fax 0 2241 4421

Update : 2012-03-13 15:01:00


 
นางสุวรรณา ยุวนานนท์
Mrs.Suwanna Euvananont
ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย
Senior Expert on Survey and Photogrammetry
Tel 0 2667 0979, 08 4700 0542 Fax 0 2669 3586
suwanna@mail.rid.go.th, suwannarid@yahoo.com
Update : 2012-03-13 15:02:47


 

น.ส.สุวรรณา จันทร์เอม
Ms.Suwanna Chan-Aim
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
Senior Expert on Information Technology
Tel 0 2243 6971, 0 2927 5277, 08 4700 0528 Fax 0 2243 6962
suwanna@mail.rid.go.th
Update : 2012-03-13 15:03:47


 
นายพุธชัย นิธากร
Mr.Putchai Nitakorn
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (ด้านวางแผนและโครงการ)
Senior Expert on Electrical Engineering Communication (Project Planning)
Tel 0 2241 2274, 08 4700 0488 Fax 0 2241 5157
putchain@mail.rid.go.th, putchain@hotmail.com
Update : 2012-03-13 15:04:40


 
นายกิจจา ตรีเนตร
Mr.Kijja Trinetra
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาวิศวกรรมธรณีวิทยา (ให้คำปรึกษา)
Senior Export on Geological Engineering (Supervisory)
Tel 02241 3340, 08 1831 5756, 08 1965 3382 Fax 0 2241 3340
kijja_trinetra@hotmail.co.th
Update : 2012-03-13 15:06:04


 

นายสุธี ศรีเอี่ยมสะอาด
Mr.Suthee Sriiamsaard
เลขานุการกรม
Director, Office of the Secretary
Tel 0 2243 6967, 0 2669 5049, 08 4700 5332 Fax 0 2241 3025
suthees@mail.rid.go.th
Update : 2012-03-13 15:06:42


 
นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร
Ms.Tipaporn Wachirapakorn
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
Director, Finance and Accounting Division
Tel 0 2241 3355, 08 4700 0483 Fax 0 2241 4507
Fad_acc7@mail.rid.go.th
Update : 2012-03-13 15:07:51


 
นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
Mr.Thaweesak Thanadachophol
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
Director, Budget Planning Division
Tel 0 2241 2417, 08 4700 5328, 08 1872 8476 Fax 0 2243 6951
thaweesak39@yahoo.com, tws1965@gmail.com
Update : 2012-03-13 15:11:58


 

นางวัสวิภาอร มาศศรีรัตน์
Mrs.Watwipaon Massrirat
ผู้อำนวยการกองพัสดุ
Director, Procurement and Supply Division
Tel 0 2669 4145, 0 2241 2410, 08 9027 6500 Fax 0 2241 2410
Watwipaon_ma@mail.rid.go.th
Update : 2012-03-13 15:12:57


 
นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ
Mr.Chairat Kua-Arun
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director, Information Technology and Communications Center
Tel 0 2241 0958, 0 2669 5015, 08 4700 0477 Fax 0 2243 1320
chairatk@mail.rid.go.th
Update : 2012-03-13 15:21:54


 
นายเชวงศักดิ์ ขัตติยะสุวงศ์
Mr.Chavengsak Khattiyasuwong
ผู้อำนวยการสำนักกฏหมายและที่ดิน
Director, Office of Laws and Lands
Tel 0 2241 4506, 08 1404 6349 Fax 0 2243 6931
Kchave@hotmail.com
Update : 2012-03-13 15:10:32


 

นายธวัช กีรติทวีสุข
Mr.Thawat Kiratitaveesuk
ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล
Director, Office of Mechanical Engineering
Tel 0 2583 8316, 08 4700 0493 Fax 0 2583 8762
thawatk@mail.rid.go.th
Update : 2012-02-23 11:00:29


 
นายเอกจิต ไตรภาควาสิน
Mr.Ekjit Tripakvasin
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
Director, Office of Central Land Consolidation
Tel 0 2669 5028 Fax 0 2669 1636
ekjit97@hotmail.com
Update : 2012-03-13 15:21:01


 
นายวินัย พงษ์จินดา
Mr.Winai Pongjinda
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1
Director, Office of Regional Irrigation 1
Tel 0 5324 3984, 08 1783 5604 Fax 0 5324 5421
winai_p95@yahoo.com
Update : 2012-03-13 15:53:09


 

นายไชยงค์ จงอาสาชาติ
Mr.Chaiyong jongasachat
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 2
Director, Office of Regional Irrigation 2
Tel 0 5421 8088, 0 5422 3060 Fax 0 5422 3061
chaiyong03@hotmail.co.th
Update : 2012-03-14 09:29:00


 
นายโสภณ ธรรมรักษา
Mr.Sopon Tamraksa
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 3
Director, Office of Regional Irrigation 3
Tel 08 1884 0585 Fax 0 5533 3012
Sopontamraksa@hotmail.com, Sopontamraksa@gmail.com
Update : 2012-03-13 16:02:16


 
นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์
Mr.Arjit Suvanichwong
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 4
Director, Office of Regional Irrigation 4
Tel 0 5571 0039, 08 4700 0490, 08 4805 5440 Fax 0 5571 0039
arjit34s@gmail.com
Update : 2012-03-13 16:04:58


 

นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์
Mr.Somsak Kedjumnong
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 5
Director, Office of Regional Irrigation 5
Tel 0 4226 6560 Fax 0 4226 6560
Somsak0009@hotmail.com
Update : 2012-03-13 16:06:17


 
นายนิรันดร์ นาคทับทิม
Mr.Nirun Naktubtim
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 6
Director, Office of Regional Irrigation 6
Tel 0 4322 3914, 08 1877 0792 Fax 0 4322 7031
nirunn@yahoo.com
Update : 2012-03-13 16:07:10


 
นายวินัย ศรีวงศ์เสน
Mr.Winai Sriwongsan
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 7
Director, Office of Regional Irrigation 7
Tel 0 4524 5323, 08 4700 0532, 08 1766 6394 Fax 0 4524 5327
winais@mail.rid.go.th
Update : 2012-02-23 11:44:34


 

หม่อมหลวงอนุมาศ ทองแถม
M.LAnumas Thongtam
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 8
Director, Office of Regional Irrigation 8
Tel 0 4435 4135, 08 4700 0524 Fax 0 4435 4393
anumas28@gmail.com
Update : 2012-03-13 16:08:24


 
นายสุรพล ใจยงค์
Mr.Surapol Jaiyong
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 9
Director, Office of Regional Irrigation 9
Tel 0 3834 1432, 08 1861 7735 Fax 0 3834 1433
surapolj@mail.rid.go.th
Update : 2012-02-23 11:46:11


 
นายนพพร ชัยพิชิต
Mr.Nopporn Chaiphichit
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 10
Director, Office of Regional Irrigation 10
Tel 0 3648 6206, 08 4700 0513, 08 1946 1073 Fax 0 3648 6672
nopporn_c@mail.rid.go.th
Update : 2012-02-23 11:47:11


 

นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์
Mr.Chainarin Panpinyaporn
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11
Director, Office of Regional Irrigation 11
Tel 0 2962 5739, 08 4700 0479 Fax 0 2583 9906
chainarinp@yahoo.com
Update : 2012-03-13 16:08:56


 
นายฎรงศ์กร สมตน
Mr.Darongkorn Somton
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 12
Director, Office of Regional Irrigation 12
Tel 0 5640 5019, 08 9923 6122, 08 4874 6214 Fax 0 5642 6516
drk_30@hotmail.com
Update : 2012-02-23 11:49:44


 
นายปรีชา จานทอง
Mr.Preecha Jandthong
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 13
Director, Office of Regional Irrigation 13
Tel 0 3461 1070, 08 4700 0509, 08 1983 1761 Fax 0 3462 6716
preecha_j@mail.rid.go.th, preecha050903@hotmail.com
Update : 2012-02-23 11:51:12


 

นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง
Mr.Pravatvit Swasdoung
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14
Director, Office of Regional Irrigation 14
Tel 0 3282 5644, 0 3282 5645 Fax 0 3282 5645
Prawatwits@gmail.com
Update : 2012-03-13 15:42:38


 
นายประสิทธิ์ ชรินานนท์
Mr.Prasit Charinanon
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 15
Director, Office of Regional Irrigation 15
Tel 0 7544 3166, 08 4700 0516, 08 1818 7790 Fax 0 7537 0276
PRASITH34@gmail.com
Update : 2012-03-13 15:43:57


 
นายอนุวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์
Mr.Anuwat Hirunpradith
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 16
Director, Office of Regional Irrigation 16
Tel 0 7439 0196, 08 4700 0515, 08 1376 5060 Fax 0 7439 0196
anuwat.29@hotmail.com
Update : 2012-03-13 15:44:41


 

นายวิเศษณ์ จารุปรัชญ์
Mr.Wiset Jaruprat
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 17
Director, Office of Regional Irrigation 17
Tel 0 7354 2311, 08 1896 5144 Fax 0 7354 2320
jaruprat@gmail.com
Update : 2012-03-13 15:45:38


 
นายสมเกียรติ ประจำวงษ์
Dr.Somkiat Prajamwong
ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ
Director, Office of Project Management
Tel 0 2241 0068, 08 4700 0540, 08 1622 5461 Fax 0 2243 7870
prajamwong@gmail.rid.go.th, prajamwong@yahoo.com
Update : 2012-03-14 09:27:54


 
นายทองเปลว กองจันทร์
Mr.Thongplew Kongjun
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
Director, Office of Water Management and Hydrology
Tel 0 2669 5025, 0 2241 3348 Fax 0 2241 3348
tkongjun35@yahoo.com
Update : 2012-03-13 15:52:39


 

น.ส.อัญชลี สงวนพงศ์
Ms.Anchalee Sanguanpong
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Director, Office of Human Resources Management
Tel 0 2243 0930, 0 2241 0062 Fax 0 2669 5053
anchalee.rid@hotmail.com
Update : 2012-03-13 15:28:41


 
ว่าทีี่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์
Mr.Paijane Marksuwan
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
Director, Office of Large Scale Water Resources Development
Tel 0 2243 6901, 0 2241 0429, 08 4700 0504, 08 1990 0085 Fax 0 2241 0429
paijane@mail.rid.go.th
Update : 2012-03-13 15:24:08


 
นายศุภชัย รุ่งศรี
Mr.Supachai Roongsri
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
Director, Office of Research and Development
Tel 0 2583 8448, 08 1725 8153, 08 4700 0492 Fax 0 2583 5011
supachair@mail.rid.go.th, supachai_01@hotmail.com
Update : 2012-02-23 11:17:52


 

นายโกศล เทียนทองนุกูล
Mr.Kosol Thianthongnukul
ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
Director, Office of Engineering Topographical and Geotechnical Survey
Tel 0 2243 6913, 08 4700 0498 Fax 0 2243 6913
Kosoltan28@gmail.com
Update : 2012-03-14 09:28:25


 
นายสมเกียรติ ตั้งจตุพร
Mr.Somkiat Tungchatuporn
ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
Director, Office of Engineering and Archintecture Design
Tel 0 2241 2685, 08 4700 0545, 08 1638 0708 Fax 0 2241 2685
somkiate@hotmail.co.th
Update : 2012-03-13 15:50:15


 
นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช
Mrs.Yawaluk Thipdecho
ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director, Internal Audition Division
Tel 0 2243 6959, 08 1803 9391 Fax 0 2667 0944
yawalukt@mail.rid.go.th, audit10@mail.rid.go.th
Update : 2012-03-13 15:19:59


 

นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ (รักษาการ)
Mr.Atthapong Chantanumate (Acting)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director, Public Sector Development Division
Tel 0 2241 1399, 0 2669 5017, 08 4700 0521, 08 1626 1935 Fax 0 2669 5017
atpongc@hotmail.com
Update : 2012-03-13 15:16:00


 
นายทวี เต็มญารศิลป์
Mr.Tawee Themyarnsilpa
ผู้อำนวยการกลุ่มกิจกรรมพิเศษ
Director, Special Affairs Division
Tel 0 2241 1045, 0 2245 2256, 08 4700 0486 Fax 0 2243 1413
taweet_333@yahoo.com
Update : 2012-03-13 15:19:04


 
นายมนัส กำเนิดมณี
Mr.Manus Kamnerdmanee
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
Director, Office of Public Participatory Promotion
Tel 0 2669 3738, 0 2669 3775 ต่อ 101, 08 4700 5334 Fax 0 2669 1460
manus_rid@yahoo.com
Update : 2012-03-13 15:14:34


 

นายณรงค์ ลีนานนท์
Mr.Narong Leenanon
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
Director, Office of Medium Scale Water Resources Development
Tel 0 2243 6960, 08 9871 4908 Fax 0 2243 6960
naronglee1234@gmail.com, narong_lee123@hotmail.com
Update : 2012-03-13 15:47:42


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400