นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
Royal Irrigation Department

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Sam-Sen Road, Nakhon Chai Si
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2241 0020, 0 2241 0029, 0 2241 0740, 0 2241 5655, 0 2241 0749
www.rid.go.th

 

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
Mr.Lertviroj Kowattana
อธิบดีกรมชลประทาน
Director General
Tel 0 2241 0065, 0 2241 0250 Fax 0 2241 3026
lertviro@hotmail.com


 
นายสุเทพ น้อยไพโรจน์
Mr.Suthep Noipairoj
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา
Deputy Director General for Operation and Maintenance
Tel 0 2669 4247, 08 4700 0522 Fax 0 2669 4258
suthep_mhee28@yahoo.co.th


 
นายสัญชัย เกตุวรชัย
Mr.Sanchai Ketworrachai
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง
Deputy Director General for Construction
Tel 0 2667 0960, 0 2669 3465, 08 1901 5581 Fax 0 2669 3086
sanchai_32@hotmail.com


 

ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์
Mr.Paijane Marksuwan
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
Deputy Director General for Engineering
Tel 0 2241 2057, 0 2241 0804, 08 1939 9371 Fax 0 2669 2445


 
นายณรงค์ ลีนานนท์
Mr.Narong Leenanon
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
Deputy Director General for Administration
Tel 0 2241 3349,08 1990 0085 Fax 0 2243 6918


 
นายบุญสนอง สุชาติพงศ์
Mr.Boonsanong Suchatpong
(รักษาการ) วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ)
Chief Engineer (Executive Advisor on Project Planning)
Tel 0 2669 3598 Fax 0 2669 3598


 

นายโสภณ ธรรมรักษา

(รักษาการ) วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง)
Chief Engineer (Executive Advisor on Construction)
Tel 0 2243 6965, 08 1863 4341, 08 4700 0495 Fax 0 2241 2419


 


วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)
Chief Engineer (Executive Advisor on Operation and Maintenance)
Tel 0 2669 3595 Fax 0 2669 3595


 
นายประสิทธิ์ สีโท
Mr.Prasit Sitho
วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ)
Chief Engineer (Executive Advisor on Survey and/or Design)
Tel 0 2669 4264, 08 4700 1534 Fax 0 2669 5052
prasits@mail.rid.go.th


 

นายอนุพงษ์ บุณยเกียรติ
Mr.Anubongse Boonyakiat
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านวางแผนและโครงการ)
Senior Expert on Mechanical Engineering (Project Planning)
Tel 0 2241 2684, 08 1208 2522 Fax 0 2241 3028
anubongse@gmail.com


 


ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน)
Senior Expert on Civil Engineering (Project Planning)
Tel 0 2669 5045, 08 1829 4985, 08 4700 0548 Fax 0 2241 7553


 


ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน)
Senior Expert on Civil Engineering (Project Planning)
Tel 0 2243 0615 Fax 0 2241 3028


 

นายสุวิทย์ ธโนภานุวัฒน์
Mr.Suwit Thanopanuwat
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน)
Senior Expert on Civil Engineering (Project Planning)
Tel 0 2241 3028, 08 4700 0506 Fax 0 2241 3028
suwitt@mail.rid.go.th


 


ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน)
Senior Expert on Civil Engineering (Project Planning)
Tel 0 2243 0965 Fax 0 2241 3028


 


ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
Senior Expert on Economic Analysis for Water Resource Development Project
Tel 0 2667 0981 Fax 0 2241 4421


 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)
Senior Expert on Irrigation Engineering (Operation and Maintenance)
Tel 0 2669 0635 Fax 0 2241 3348


 
นายสมภพ สุจริต
Dr.Sompop Sucharit
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)
Senior Expert on Irrigation Engineering (Operation and Maintenance)
Tel 0 2241 2368, 08 4700 5307, 08 1630 7301 Fax 0 2241 3028, 0 2241 3348
pop9863@yahoo.com, pop9863@hotmail.com, pop9863@gmail.com


 


ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)
Senior Expert on Irrigation Engineering (Operation and Maintenance)
Tel 0 2269 5029, 08 4700 5334 Fax 0 2241 3348


 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)
Senior Expert on Irrigation Engineering (Operation and Maintenance)
Tel 0 2241 7554, 08 4700 0482 Fax 0 2241 3348


 
นายเลิศชัย ศรีอนันต์
Mr.Lertchai Srianant
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)
Senior Expert on Irrigation Engineering (Operation and Maintenance)
Tel 0 2669 5046, 0 2241 3348, 08 4700 5324, 08 9769 2975 Fax 0 2241 3348
Lertchai_s@yahoo.com


 
นายสุชิน จงสมสุข (รักษาการ)
Mr.Suchin Jongsomsak (Acting)
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)
Senior Expert on Irrigation Engineering (Operation and Maintenance)
Tel 0 2669 5024, 08 1936 4516 Fax 0 2241 3348


 

นายโฆสิต ล้อศิริรัตน์
Mr.Kosit Lorsirirat
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา
Senior Expert on Hydrology
Tel 0 2667 0949, 0 2241 1039, 08 1325 5331, 08 4700 0523 Fax 0 2241 3348
kositl@mail.rid.go.th, kositrid@yahoo.com


 


ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา
Senior Expert on Hydrology
Tel 0 2669 5033 Fax 0 2241 3348


 


ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
Senior Expert on Civil Engineering (Design)
Tel 0 2667 3811, 0 2241 7563-4 Fax 0 2241 7550


 

นายภาณุพันธ์ อาจสาลี
Mr.Panuphan Artsalee
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
Senior Expert on Civil Engineering (Design)
Tel 0 2669 3570, 0 2421 5218, 08 1923 7897, 08 4700 0510 Fax 0 2669 3570, 0 2241 7550
panuphana@yahoo.com


 


ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
Senior Expert on Civil Engineering (Design)


 


ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
Senior Expert on Civil Engineering (Design)
Tel 0 2241 7563-4, 08 4700 0544 Fax 0 2241 7550, 0 2669 3557


 

นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์
Mr.Pichate Suprarerk
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
Senior Expert on Civil Engineering (Design)
Tel 0 2241 7563-4, 08 4700 5319, 08 9899 6848 Fax 0 2241 7550
pichets@mail.rid.go.th, pichat34@yahoo.com


 


ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
Senior Expert on Civil Engineering (Design)
Tel 0 2241 7563-4 Fax 0 2241 7550


 


ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
Senior Expert on Civil Engineering (Design)
Tel 0 2241 7563-4, 08 4700 5306, 08 1850 6677 Fax 0 2241 7550


 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
Senior Expert on Civil Engineering (Design)


 


ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสำรวจ (ด้านสำรวจ)
Senior Expert on Survey Engineering (Survey)
Tel 0 2669 5022


 


ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านปฐพีกลศาสตร์)
Senior Expert on Civil Engineering (Soil Mechanics)
Tel 0 2668 8355


 

นายสุขเกษม เจริญจันทร์
Mr.Sukasem Charoenchan
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านวิจัยและพัฒนา)
Senior Expert on Mechanical Engineering (Research and Development)
Tel 0 2962 3612, 08 4700 0547 Fax 0 2962 3612
sukasemc@mail.rid.go.th, sem98@sanook.com


 
นางสุนันทา เพ็ญสุต (รักษาการ)
Mrs.Sununta Benyasuta (Acting)
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนา
Senior Expert on Research and Development (Hydraulic Engineering)
Tel 0 2962 3603, 08 4874 6079 Fax 0 2583 5011
sununtaben@hotmail.com


 
นายปริญญา กมลสินธุ์
Mr.Prinya Kamolsin
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์)
Senior Expert on Irrigation Engineering (Hydraulic Engineering)
Tel 0 2962 3604, 08 4700 5339 Fax 0 2583 5011
p_kamolsin@mail.rid.go.th


 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบริหารจัดการน้ำ)
Senior Export on Irrigation Engineering (Water Management)
Tel 0 2583 9413 Fax 0 2583 5011


 


ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวัสดุวิศวกรรมชลประทาน)
Senior Expert on Civil Engineering (Irrigation Engineering Material)
Tel 0 2583 9413, 0 2421 0480, 08 1861 9913 Fax 0 2583 5011


 


ผู้เชี่ยวชาญด้านวางผังและออกแบบ
Senior Expert on Planning and Design
Tel 0 2241 7563-4, 08 4700 0546 Fax 0 2241 7550


 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (ด้านวางแผนและโครงการ)
Senior Expert on Electrical Engineering (Project Planning)
Tel 0 2962 5702 Fax 0 2962 5702


 
นายศักดิ์พินิต ผดุงกิจ
Mr.Sakpinit Padungkij
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Senior Expert on Environmental Impact
Tel 0 2667 0980, 0 2314 6162, 08 9534 8686 Fax 0 2241 4421


 
นางสุวรรณา ยุวนานนท์
Mrs.Suwanna Euvananont
ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย
Senior Expert on Survey and Photogrammetry
Tel 0 2667 0979, 08 4700 0542 Fax 0 2669 3586
suwanna@mail.rid.go.th, suwannarid@yahoo.com


 

น.ส.สุวรรณา จันทร์เอม
Ms.Suwanna Chan-Aim
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
Senior Expert on Information Technology
Tel 0 2243 6971, 0 2927 5277, 08 4700 0528 Fax 0 2243 6962
suwanna@mail.rid.go.th


 


ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (ด้านวางแผนและโครงการ)
Senior Expert on Electrical Engineering Communication (Project Planning)
Tel 0 2241 2274 Fax 0 2241 5157


 


ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาวิศวกรรมธรณีวิทยา (ให้คำปรึกษา)
Senior Export on Geological Engineering (Supervisory)
Tel 02241 3340, 08 1831 5756, 08 1965 3382 Fax 0 2241 3340


 

นายสุธี ศรีเอี่ยมสะอาด
Mr.Suthee Sriiamsaard
เลขานุการกรม
Director, Office of the Secretary
Tel 0 2243 6967, 0 2669 5049, 08 4700 5332 Fax 0 2241 3025
suthees@mail.rid.go.th


 
นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร
Ms.Tipaporn Wachirapakorn
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
Director, Finance and Accounting Division
Tel 0 2241 3355, 08 4700 0483 Fax 0 2241 4507
Fad_acc7@mail.rid.go.th


 
นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
Mr.Thaweesak Thanadachophol
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
Director, Budget Planning Division
Tel 0 2241 2417, 08 4700 5328, 08 1872 8476 Fax 0 2243 6951
thaweesak39@yahoo.com, tws1965@gmail.com


 

นายสำเริง แสงภู่วงศ์
Mr.Samroeng Sangphuwong
ผู้อำนวยการกองพัสดุ
Director, Procurement and Supply Division
Tel 0 2669 4145, 0 2241 2410, 08 9027 6500 Fax 0 2241 2410
somroeng36@yahoo.com


 
นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ
Mr.Chairat Kua-Arun
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director, Information Technology and Communications Center
Tel 0 2241 0958, 0 2669 5015, 08 4700 0477 Fax 0 2243 1320
chairatk@mail.rid.go.th


 
นายเชวงศักดิ์ ขัตติยะสุวงศ์
Mr.Chavengsak Khattiyasuwong
ผู้อำนวยการสำนักกฏหมายและที่ดิน
Director, Office of Laws and Lands
Tel 0 2241 4506, 08 1404 6349 Fax 0 2243 6931
Kchave@hotmail.com


 

นายธวัช กีรติทวีสุข
Mr.Thawat Kiratitaveesuk
ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล
Director, Office of Mechanical Engineering
Tel 0 2583 8316, 08 4700 0493 Fax 0 2583 8762
thawatk@mail.rid.go.th


 
นายเอกจิต ไตรภาควาสิน
Mr.Ekjit Tripakvasin
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
Director, Office of Central Land Consolidation
Tel 0 2669 5028 Fax 0 2669 1636
ekjit97@hotmail.com


 
นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ
Mr.JANUWAT LERTSILCHALEARN
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 สำนักชลประทานที่ 1
Director, Office of Regional Irrigation 1
Tel 0 5324 3984, 08 1783 5604 Fax 0 5324 5421


 

นายไชยงค์ จงอาสาชาติ
Mr.Chaiyong jongasachat
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 2
Director, Office of Regional Irrigation 2
Tel 0 5421 8088, 0 5422 3060 Fax 0 5422 3061
chaiyong03@hotmail.co.th


 
หม่อมหลวงอนุมาศ ทองแถม
M.LAnumas Thongtam
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 3 สำนักชลประทานที่ 3
Director, Office of Regional Irrigation 3
Tel 0 5533 3025, 08 4700 0524 Fax 0 5533 3012
anumas28@gmail.com


 
นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์
Mr.Arjit Suvanichwong
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 4
Director, Office of Regional Irrigation 4
Tel 0 5571 0039, 08 4700 0490, 08 4805 5440 Fax 0 5571 0039
arjit34s@gmail.com


 

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข
Mr.Saksiri Yoosook
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 5
Director, Office of Regional Irrigation 5
Tel 08 1823 2371 Fax 0 4212 1144


 
นายปรีชา จานทอง
Mr.Preecha Janndthong
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 6
Director, Office of Regional Irrigation 6
Tel 0 4322 3914, 08 1877 0792 Fax 0 4322 7031
preecha_j@hotmail.com, pteecha593@gmail.com


 
นายนิรันดร์ นาคทับทิม
Mr.Nirun Naktubtim
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 7
Director, Office of Regional Irrigation 7
Tel 0 4524 5323, 08 4700 0532, 08 1766 6394 Fax 0 4524 5327


 

นายชิตชนก สมประเสริฐ
Mr.Chitchanok SomprasertSomprasert
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 8 สำนักชลประทานที่ 8
Director, Office of Regional Irrigation 8
Tel 0 4435 4135 Fax 0 4435 4393


 
นายเกิดชัย ธัญวัฒนกิล
Mr.Kerdchai Thunwattanagol
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 9
Director, Office of Regional Irrigation 9
Tel 08 1911 3403 Fax 0 3834 1432


 
นายภานุกิจ ดิษพึ่ง
Mr.Panukij Disphueng
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 10
Director, Office of Regional Irrigation 10
Tel 0 3648 6206,08 4874 6211 Fax 0 3648 6672


 

นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์
Mr.Somsak Ketjamnong
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11
Director, Office of Regional Irrigation 11
Tel 0 2962 5739, 08 4700 0479 Fax 0 2583 9906


 
นายฎรงศ์กร สมตน
Mr.Darongkorn Somton
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 12
Director, Office of Regional Irrigation 12
Tel 0 5640 5019, 08 9923 6122, 08 4874 6214 Fax 0 5642 6516
drk_30@hotmail.com


 
นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง
Mr.Pravatvit Swasdoung
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 13
Director, Office of Regional Irrigation 13
Tel 0 3461 1070, 08 4700 0509, 08 1983 1761 Fax 0 3462 6716
Prawatwits@gmail.com


 

นายเฉลิมเกียรติ์ คงวิเชียงวัฒน์
Mr.Chalearmkiat Kongvichiewat
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14
Director, Office of Regional Irrigation 14
Tel 0 3282 5644,08 1927 9666 Fax 0 3282 5660


 
นายประสิทธิ์ ชรินานนท์
Mr.Prasit Charinanon
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 15
Director, Office of Regional Irrigation 15
Tel 0 7544 3166, 08 4700 0516, 08 1818 7790 Fax 0 7537 0276
PRASITH34@gmail.com


 
นายอนุวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์
Mr.Anuwat Hirunpradith
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 16
Director, Office of Regional Irrigation 16
Tel 0 7439 0196, 08 4700 0515, 08 1376 5060 Fax 0 7439 0196
anuwat.29@hotmail.com


 

นายวิเศษณ์ จารุปรัชญ์
Mr.Wiset Jaruprat
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 17
Director, Office of Regional Irrigation 17
Tel 0 7354 2311, 08 1896 5144 Fax 0 7354 2320
jaruprat@gmail.com


 
นายสมเกียรติ ประจำวงษ์
Dr.Somkiat Prajamwong
ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ
Director, Office of Project Management
Tel 0 2241 0068, 08 4700 0540, 08 1622 5461 Fax 0 2243 7870
prajamwong@gmail.rid.go.th, prajamwong@yahoo.com


 
นายทองเปลว กองจันทร์
Mr.Thongplew Kongjun
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
Director, Office of Water Management and Hydrology
Tel 0 2669 5025, 0 2241 3348 Fax 0 2241 3348
tkongjun35@yahoo.com


 

นายมนัส กำเนิดมณี
Mr.Manus Kamnerdmanee
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Director, Office of Human Resources Management
Tel 0 2243 0930, 0 2241 0062 Fax 0 2669 5053
manus_rid@yahoo.com


 
นายชยันต์ เมืองสง
Mr.CHAYAN MUANGSON
ผู้อำนวยการสำนัโครงการขนาดใหญ่
Director, Office of Large Scale Water Resources Development
Tel 0 2243 6901,08 9871 4908 Fax 0 2241 0429


 
นายกฤษฎา โภคากร
Mr.Kritsada Phokhakorn
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
Director, Office of Research and Development
Tel 0 2583 8448, 08 1725 8153, 08 4700 0492 Fax 0 2583 5011
K_phokakrn@yahoo.co.th


 

นายสาธิต มณีผาย
Mr.Satit Maneepai
ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
Director, Office of Engineering Topographical and Geotechnical Survey
Tel 0 2243 6913, 08 1811 8423 Fax 0 2243 6913
satitm@mail.rid.go.th, nalayer01@yahoo.co.th


 
นายสุรสิทธิ์ อินทรประชา
Mr.Surasit Intarapracha
ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
Director, Office of Engineering and Archintecture Design
Tel 0 2241 2685, 08 4700 0545, 08 1638 0708 Fax 0 2241 2685
surasiti@mail.rid.go.th, ridsurasit@hotmail.com


 
นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช
Mrs.Yawaluk Thipdecho
ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director, Internal Audition Division
Tel 0 2243 6959, 08 1803 9391 Fax 0 2667 0944
yawalukt@mail.rid.go.th, audit10@mail.rid.go.th


 

นายประพนธ์ หิรัญตีรพล
Mr.Praphon Herunteraphol
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director, Public Sector Development Division
Tel 0 2241 1399, 0 2669 5017, 08 4700 0521, 08 6038 8707 Fax 0 2669 5017
hipraphon@yahoo.com


 
นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง
Mr.Paitoon Kengkamchang
ผู้อำนวยการกลุ่มกิจกรรมพิเศษ
Director, Special Affairs Division
Tel 0 2241 1045, 0 2245 2256, 08 4700 0486 Fax 0 2243 1413


 
นายธนา สุวัฑฒน
Mr.Thanar Suwattana
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
Director, Office of Public Participatory Promotion
Tel 0 2669 3738, 0 2669 3775 ต่อ 101, 08 4700 5334 Fax 0 2669 1460


 

นายณรงค์ ลีนานนท์ (รักษาการ)
Mr.Narong Leenanon
ผู้อำนวยการสำนักโครงการขนาดกลาง
Director, Office of Medium Scale Water Resources Development
Tel 0 2243 6960, 08 9871 4908 Fax 0 2243 6960
naronglee1234@gmail.com, narong_lee123@hotmail.com


 


 


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400