นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
Royal Irrigation Department

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Sam-Sen Road, Nakhon Chai Si
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2241 0020, 0 2241 0029, 0 2241 0740, 0 2241 5655, 0 2241 0749
www.rid.go.th
Update : 2014-10-31 11:05:07


 

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์
Mr.Suthep Noipairoj
อธิบดีกรมชลประทาน
Director General
Tel 0-2241-0065 Fax 0 2241 3026
suthep_mhee28@yahoo.co.th
Update : 2016-02-02 16:51:00


 


รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา
Deputy Director General for Operation and Maintenance
Tel 0 2669 4247, 08 4700 0522 Fax 0 2669 4258

Update : 2016-02-02 16:51:18


 
นายสัญชัย เกตุวรชัย
Mr.Sanchai Ketworrachai
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง
Deputy Director General for Construction
Tel 0 2667 0960, 0 2669 3465, 08 1901 5581 Fax 0 2669 3086
sanchai_32@hotmail.com
Update : 2012-02-23 08:48:52


 

นายไพเจน มากสุวรรณ์
Mr.Paijane Marksuwan
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
Deputy Director General for Engineering
Tel 0 2241 3349,08 1990 0085 Fax 0 2243 6918
paijane_rid@yahoo.com
Update : 2014-10-31 10:38:49


 
นายณรงค์ ลีนานนท์
Mr.NARONG LEENANON
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
Deputy Director General for Administration
Tel 0 2241 2057, 0 2241 0804, 08 1939 9371 Fax 0 2669 2445
naronglee1234@gmail.com
Update : 2014-10-31 10:40:16


 
นายบุญสนอง สุชาติพงศ์
Mr.Boonsanong Suchatpong
วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ)
Chief Engineer (Executive Advisor on Project Planning)
Tel 0 2669 3598 Fax 0 2669 3598
boonsanong@mail.rid.go.th
Update : 2014-10-31 10:43:19


 

นายโสภณ ธรรมรักษา

วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง)
Chief Engineer (Executive Advisor on Construction)
Tel 0 2243 6965, 08 1863 4341, 08 4700 0495 Fax 0 2241 2419
sopontamraksa@hotmail.com
Update : 2014-10-31 10:45:10


 


วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)
Chief Engineer (Executive Advisor on Operation and Maintenance)
Tel 0 2669 3595 Fax 0 2669 3595

Update : 2014-10-31 10:45:49


 


วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ)
Chief Engineer (Executive Advisor on Survey and/or Design)
Tel 0 2669 4264 Fax 0 2669 5052

Update : 2014-10-31 10:46:24


 

นายอนุพงษ์ บุณยเกียรติ
Mr.Anubongse Boonyakiat
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านวางแผนและโครงการ)
Senior Expert on Mechanical Engineering (Project Planning)
Tel 0 2241 2684, 08 1208 2522 Fax 0 2241 3028
anubongse@gmail.com
Update : 2012-03-13 14:29:46


 
นายสมชาย พฤฒิพรกิจ
Mr.SOMCHAI PUTIPORNKIT
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน)
Senior Expert on Civil Engineering (Project Planning)
Tel 0 2243 6015 ,08 1923 1136 Fax 0 2241 7553

Update : 2014-10-31 10:52:05


 
นายธนา สุวัฑฒน
Mr.THANAR SUWATTANA
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน)
Senior Expert on Civil Engineering (Project Planning)
Tel 0 2241 7553 , 08 1802 0647 Fax 0 2241 7553

Update : 2014-10-31 10:54:43


 

นายพรชัย แสงอังศุมาลี
Mr.PRONCHAI SAENGUNSUMALEE
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน)
Senior Expert on Civil Engineering (Project Planning)
Tel 0 2241 3028 Fax 0 2241 3028

Update : 2014-10-31 11:04:30


 
นายปรีชา สุขกล่ำ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน)
Senior Expert on Civil Engineering (Project Planning)
Tel 026695033 , 08 19110712 ,0818115909 Fax 0 2241 3028
puskkm@gmail.com
Update : 2014-10-31 11:07:07


 


ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
Senior Expert on Economic Analysis for Water Resource Development Project
Tel 0 2667 0981 Fax 0 2241 4421

Update : 2014-10-31 11:07:37


 

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์
Mr.SANYA SAENGPUMPONG
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)
Senior Expert on Irrigation Engineering (Operation and Maintenance)
Tel 08 48746155 Fax 0 2241 3348
audsanya@gmail.com
Update : 2014-10-31 11:09:51


 
นายสมภพ สุจริต
Dr.Sompop Sucharit
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)
Senior Expert on Irrigation Engineering (Operation and Maintenance)
Tel 0 2241 2368, 08 4700 5307, 08 1630 7301 Fax 0 2241 3028, 0 2241 3348
pop9863@yahoo.com, pop9863@hotmail.com, pop9863@gmail.com
Update : 2012-03-13 14:36:42


 
นายทวี เต็มญานศิลป์
Mr.TAWEE THEMYAMSILPA
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)
Senior Expert on Irrigation Engineering (Operation and Maintenance)
Tel 0 2669 5029 Fax 0 2241 3348

Update : 2014-10-31 11:12:09


 

นายประวัติ มงคลเนาวรัตน์
Mr.PRAWAT MONGKOLNAOWARAT
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)
Senior Expert on Irrigation Engineering (Operation and Maintenance)
Tel 022417554 Fax 022413348

Update : 2014-11-03 08:54:26


 
นายเลิศชัย ศรีอนันต์
Mr.Lertchai Srianant
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)
Senior Expert on Irrigation Engineering (Operation and Maintenance)
Tel 0 2669 5046, 0 2241 3348, 08 4700 5324, 08 9769 2975 Fax 0 2241 3348
Lertchai_s@yahoo.com
Update : 2014-11-03 08:54:55


 
นายสุชิน จงสมสุข
Mr.Suchin Jongsomsak
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)
Senior Expert on Irrigation Engineering (Operation and Maintenance)
Tel 0 2669 5024, 08 1936 4516 Fax 0 2241 3348

Update : 2014-11-03 08:55:26


 

นายโฆสิต ล้อศิริรัตน์
Mr.Kosit Lorsirirat
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา
Senior Expert on Hydrology
Tel 0 2667 0949, 0 2241 1039, 08 1325 5331, 08 4700 0523 Fax 0 2241 3348
kositl@mail.rid.go.th, kositrid@yahoo.com
Update : 2012-03-13 14:41:19


 
นายธาดา สุขะปุณพันธุ์
Mr.TADA SUKAPUNAPAN
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา
Senior Expert on Hydrology
Tel 0 2241 3348 , 08 4700 5311 Fax 0 2241 3348
thada999@yahoo.com
Update : 2014-11-03 08:58:59


 
นายพิเชษฐ์ รัตนปราสาทกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
Senior Expert on Civil Engineering (Design)
Tel 0 2241 5056 , 0 817 5211267 Fax 0 296 67257

Update : 2014-11-03 09:01:16


 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
Senior Expert on Civil Engineering (Design)
Tel 0 2669 3570 Fax 0 2669 3570

Update : 2014-11-03 09:01:54


 
นายถิระศักดิ์ ทองศิริ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
Senior Expert on Civil Engineering (Design)
Tel 0 2241 7563-4 ,08 1810 2739 Fax 0 2241 7550
tira635@yahoo.com
Update : 2014-11-03 09:05:07


 
นายอภิชาติ ธาราเวชรักษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
Senior Expert on Civil Engineering (Design)
Tel 0 2241 7563-4 , 08 6904 3696 Fax 0 2241 7550

Update : 2014-11-03 09:11:43


 

นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์
Mr.Pichate Suprarerk
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
Senior Expert on Civil Engineering (Design)
Tel 0 2241 7563-4, 08 4700 5319, 08 9899 6848 Fax 0 2241 7550
pichets@mail.rid.go.th, pichat34@yahoo.com
Update : 2012-02-22 16:27:13


 
นายไกรฤกษ์ อินท์ชยะนันท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
Senior Expert on Civil Engineering (Design)
Tel 0 2241 7563-4 , 08 9121 1146 Fax 0 2241 7550

Update : 2014-11-03 09:13:18


 


ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
Senior Expert on Civil Engineering (Design)
Tel 0 2241 7563-4 Fax 0 2241 7550

Update : 2014-11-03 09:13:55


 

นายสมพิตร พงศ์ชัยกรุง

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
Senior Expert on Civil Engineering (Design)
Tel 0 2241 7563-4 , 08 9411 1900 Fax 0 2241 7550
protection_me@excite.com , rid2214@hotmail.con
Update : 2014-11-03 09:15:15


 
นายประทีป ภักดีรอด

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสำรวจ (ด้านสำรวจ)
Senior Expert on Survey Engineering (Survey)
Tel 0 2669 2502 , 08 9500 6490 Fax 0 2243 6905

Update : 2014-11-03 09:16:20


 
นายชยพล เตชะฐิตินันท์
Mr.CHAYAPOL TECHATHITINAN
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านปฐพีกลศาสตร์)
Senior Expert on Civil Engineering (Soil Mechanics)
Tel 0 2669 3564 , 08 1689 0676
Update : 2014-11-03 09:26:42


 

นายสุขเกษม เจริญจันทร์
Mr.Sukasem Charoenchan
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านวิจัยและพัฒนา)
Senior Expert on Mechanical Engineering (Research and Development)
Tel 0 2962 3612, 08 4700 0547 Fax 0 2962 3612
sukasemc@mail.rid.go.th, sem98@sanook.com
Update : 2012-03-13 14:48:15


 
นางสุนันทา เพ็ญสุต
Mrs.Sununta Benyasuta
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนา
Senior Expert on Research and Development (Hydraulic Engineering)
Tel 0 2962 3603, 08 4874 6079 Fax 0 2583 5011
sununtaben@hotmail.com
Update : 2014-11-03 09:27:20


 
นายปริญญา กมลสินธุ์
Mr.Prinya Kamolsin
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์)
Senior Expert on Irrigation Engineering (Hydraulic Engineering)
Tel 0 2962 3604, 08 4700 5339 Fax 0 2583 5011
p_kamolsin@mail.rid.go.th
Update : 2012-03-13 14:50:58


 

นายวัชระ เสือดี
Mr.WATCHARA SUIADEE
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบริหารจัดการน้ำ)
Senior Export on Irrigation Engineering (Water Management)
Tel 0 2583 9413 , 08 1783 1682 Fax 0 2583 5011

Update : 2014-11-03 09:31:00


 
นาย ปิยดุล สุขโข
Mr.PIYADUL SUKKHO
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวัสดุวิศวกรรมชลประทาน)
Senior Expert on Civil Engineering (Irrigation Engineering Material)
Tel 0 2583 9413 Fax 0 2583 5011

Update : 2014-11-19 16:59:58


 
นายสุรชัย วีระจิตรเสริมชัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านวางผังและออกแบบ
Senior Expert on Planning and Design
Tel 0 2241 7563-4, 08 9889 9559 Fax 0 2241 7550
surachai_werajit@hotmail.com
Update : 2014-11-03 09:34:43


 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (ด้านวางแผนและโครงการ)
Senior Expert on Electrical Engineering (Project Planning)
Tel 0 2962 5702 Fax 0 2962 5702

Update : 2014-11-03 09:36:50


 
นายศักดิ์พินิต ผดุงกิจ
Mr.Sakpinit Padungkij
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Senior Expert on Environmental Impact
Tel 0 2667 0980, 0 2314 6162, 08 9534 8686 Fax 0 2241 4421

Update : 2012-03-13 15:01:00


 


ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย
Senior Expert on Survey and Photogrammetry
Tel 0 2667 0979 Fax 0 2669 3586

Update : 2014-11-03 09:37:54


 

นายสมนึก จิระศิริโสภณ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
Senior Expert on Information Technology
Tel 0 2243 6971 Fax 0 2243 6962

Update : 2014-11-19 17:00:48


 
นายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (ด้านวางแผนและโครงการ)
Senior Expert on Electrical Engineering Communication (Project Planning)
Tel 0 2241 2274, 08 4874 6057 Fax 0 2243 0966
kriangp999@gmail.com
Update : 2014-11-03 09:39:53


 
นายนฤชา แสงทอง
Mr.NARUCHA SANGTONG
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาวิศวกรรมธรณีวิทยา (ให้คำปรึกษา)
Senior Export on Geological Engineering (Supervisory)
Tel 0 2241 3340 , 08 1692 3531 Fax 0 2241 3340

Update : 2014-11-03 09:41:16


 

นายฉัตรชัย บุญลือ
Mr.CHATCHAI BOONLUE
เลขานุการกรม
Director, Office of the Secretary
Tel 0 2243 6967, 0 2669 5049 Fax 0 2241 3025

Update : 2014-11-03 09:42:38


 
นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร
Ms.Tipaporn Wachirapakorn
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
Director, Finance and Accounting Division
Tel 0 2241 3355, 08 4700 0483 Fax 0 2241 4507
Fad_acc7@mail.rid.go.th
Update : 2012-03-13 15:07:51


 
นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
Mr.Thaweesak Thanadachophol
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
Director, Budget Planning Division
Tel 0 2241 2417, 08 4700 5328, 08 1872 8476 Fax 0 2243 6951
thaweesak39@yahoo.com, tws1965@gmail.com
Update : 2012-03-13 15:11:58


 

นายสำเริง แสงภู่วงศ์
Mr.Samroeng Sangphuwong
ผู้อำนวยการกองพัสดุ
Director, Procurement and Supply Division
Tel 0 2669 4145, 0 2241 2410, 08 9027 6500 Fax 0 2241 2410
somroeng36@yahoo.com
Update : 2014-11-03 09:44:15


 
นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ
Mr.Chairat Kua-Arun
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director, Information Technology and Communications Center
Tel 0 2241 0958, 0 2669 5015, 08 4700 0477 Fax 0 2243 1320
chairatk@mail.rid.go.th
Update : 2012-03-13 15:21:54


 
นายเชวงศักดิ์ ขัตติยะสุวงศ์
Mr.Chavengsak Khattiyasuwong
ผู้อำนวยการสำนักกฏหมายและที่ดิน
Director, Office of Laws and Lands
Tel 0 2241 4506, 08 1404 6349 Fax 0 2243 6931
Kchave@hotmail.com
Update : 2012-03-13 15:10:32


 ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล
Director, Office of Mechanical Engineering
Tel 0 2583 8316 Fax 0 2583 8762

Update : 2014-11-03 09:45:39


 
นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
Director, Office of Central Land Consolidation
Tel 0 2669 5028 Fax 0 2669 1636

Update : 2014-11-03 09:46:29


 
นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ
Mr.JANUWAT LERTSILCHALEARN
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1
Director, Office of Regional Irrigation 1
Tel 0 5324 3984 Fax 0 5324 5421

Update : 2014-11-03 09:47:39


 

นายไชยงค์ จงอาสาชาติ
Mr.Chaiyong jongasachat
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 2
Director, Office of Regional Irrigation 2
Tel 0 5421 8088, 0 5422 3060 Fax 0 5422 3061
chaiyong03@hotmail.co.th
Update : 2012-03-14 09:29:00


 
หม่อมหลวงอนุมาศ ทองแถม
M.LAnumas Thongtam
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 3
Director, Office of Regional Irrigation 3
Tel 0 5533 3025 Fax 0 5533 3012
anumas28@gmail.com
Update : 2014-11-03 09:59:09


 
นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์
Mr.Arjit Suvanichwong
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 4
Director, Office of Regional Irrigation 4
Tel 0 5571 0039, 08 4700 0490, 08 4805 5440 Fax 0 5571 0039
arjit34s@gmail.com
Update : 2012-03-13 16:04:58


 

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข
Mr.Saksiri Yoosook
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 5
Director, Office of Regional Irrigation 5
Tel 08 1823 2371 Fax 0 4212 1144

Update : 2014-11-03 10:00:38


 
นายปรีชา จานทอง
Mr.Preecha Janndthong
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 6
Director, Office of Regional Irrigation 6
Tel 0 4322 3914, 08 1877 0792 Fax 0 4322 7031
preecha_j@hotmail.com, pteecha593@gmail.com
Update : 2014-11-03 10:01:45


 
นายสมชาย คณาประเสริฐกุล
Mr.SOMCHAI KANAPRASERTKUL
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 7
Director, Office of Regional Irrigation 7
Tel 0 4524 5323 Fax 0 4524 5327

Update : 2014-11-19 17:01:55


 

นายชิตชนก สมประเสริฐ
Mr.Chitchanok Somprasert
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 8
Director, Office of Regional Irrigation 8
Tel 0 4435 4135, 08 4700 0524 Fax 0 4435 4393

Update : 2014-11-03 10:04:42


 
นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล
Mr.Kerdchai Thunwattanagol
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 9
Director, Office of Regional Irrigation 9
Tel 08 1911 3403 Fax 0 3834 1432

Update : 2014-11-03 10:05:35


 
นายภาณุกิจ ดิษพึ่ง
Mr.Panukij Disphueng
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 10
Director, Office of Regional Irrigation 10
Tel 0 3648 6206,08 4874 6211 Fax 0 3648 6672

Update : 2014-11-03 10:13:53


 

นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์
Mr.Somsak Ketjamnong
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11
Director, Office of Regional Irrigation 11
Tel 0 2962 5739, 08 4700 0479 Fax 0 2583 9906

Update : 2014-11-03 10:15:06


 
นายฎรงศ์กร สมตน
Mr.Darongkorn Somton
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 12
Director, Office of Regional Irrigation 12
Tel 0 5640 5019, 08 9923 6122, 08 4874 6214 Fax 0 5642 6516
drk_30@hotmail.com
Update : 2012-02-23 11:49:44


 
นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง
Mr.Pravatvit Swasdoung
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 13
Director, Office of Regional Irrigation 13
Tel 0 3461 1070, 08 4700 0509, 08 1983 1761 Fax 0 3462 6716
Prawatwits@gmail.com
Update : 2014-11-03 10:16:48


 

นายเฉลีมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์
Mr.Chalearmkiat Kongvichiewat
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14
Director, Office of Regional Irrigation 14
Tel 0 3282 5644,08 1927 9666 Fax 0 3282 5660
Prawatwits@gmail.com
Update : 2014-11-03 10:18:16


 
นายประสิทธิ์ ชรินานนท์
Mr.Prasit Charinanon
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 15
Director, Office of Regional Irrigation 15
Tel 0 7544 3166, 08 4700 0516, 08 1818 7790 Fax 0 7537 0276
PRASITH34@gmail.com
Update : 2012-03-13 15:43:57


 
นายปริญญา สัคคะนายก
Mr.PARINYA SAKKANAYOK
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 16
Director, Office of Regional Irrigation 16
Tel 0 7439 0196 Fax 0 7439 0196

Update : 2014-11-03 10:22:27


 

นายอุดม ทิพย์เดโช
Mr.UDOM THIPDECHO
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 17
Director, Office of Regional Irrigation 17
Tel 0 7354 2311 Fax 0 7354 2320

Update : 2014-11-19 17:04:22


 
นายสมเกียรติ ประจำวงษ์
Dr.Somkiat Prajamwong
ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ
Director, Office of Project Management
Tel 0 2241 0068, 08 4700 0540, 08 1622 5461 Fax 0 2243 7870
prajamwong@gmail.rid.go.th, prajamwong@yahoo.com
Update : 2012-03-14 09:27:54


 
นายทองเปลว กองจันทร์
Mr.Thongplew Kongjun
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
Director, Office of Water Management and Hydrology
Tel 0 2669 5025, 0 2241 3348 Fax 0 2241 3348
tkongjun35@yahoo.com
Update : 2012-03-13 15:52:39


 

นายมนัส กำเนิดมณี
Mr.Manus Kamnerdmanee
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Director, Office of Human Resources Management
Tel 0 2243 0930, 0 2241 0062 Fax 0 2669 5053
manus_rid@yahoo.com
Update : 2014-11-03 10:24:54


 
นายชยันต์ เมืองสง
Mr.CHAYAN MUANGSON
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
Director, Office of Large Scale Water Resources Development
Tel 0 2243 6901 Fax 0 2241 0429

Update : 2014-11-03 10:26:12


 
นายประดับ กลัดเข็มเพชร

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
Director, Office of Research and Development
Tel 0 2583 8448 Fax 0 2583 5011

Update : 2014-11-03 10:27:30


 

นายสาธิต มณีผาย
Mr.Satit Maneepai
ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
Director, Office of Engineering Topographical and Geotechnical Survey
Tel 0 2243 6913, 08 4700 0498 Fax 0 2243 6913
satitm@mail.rid.go.th, nalayer01@yahoo.co.th
Update : 2014-11-03 10:29:07


 
นายสุรสิทธิ์ อินทรประชา
Mr.Surasit Intarapracha
ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
Director, Office of Engineering and Archintecture Design
Tel 0 2241 2685, 08 4700 0545, 08 1638 0708 Fax 0 2241 2685
surasiti@mail.rid.go.th, ridsurasit@hotmail.com
Update : 2014-11-03 10:30:44


 
นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช
Mrs.Yawaluk Thipdecho
ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director, Internal Audition Division
Tel 0 2243 6959, 08 1803 9391 Fax 0 2667 0944
yawalukt@mail.rid.go.th, audit10@mail.rid.go.th
Update : 2012-03-13 15:19:59


 

นายประพนธ์ หิรัญตีรพล
Mr.Praphon Herunteraphol
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director, Public Sector Development Division
Tel 0 2241 1399, 0 2669 5017, 08 4700 0521, 08 6038 8707 Fax 0 2669 5017
hipraphon@yahoo.com
Update : 2014-11-03 10:31:58


 
นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
Director, Office of Public Participatory Promotion
Tel 0 2669 3738, 0 2669 3775 ต่อ 101, 08 4700 5334 Fax 0 2669 1460

Update : 2014-11-03 10:38:14


 
นายณรงค์ ลีนานนท์
Mr.Narong Leenanon
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
Director, Office of Medium Scale Water Resources Development
Tel 0 2243 6960, 08 9871 4908 Fax 0 2243 6960
naronglee1234@gmail.com, narong_lee123@hotmail.com
Update : 2012-03-13 15:47:42


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400