นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
Royal Irrigation Department

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Sam-Sen Road, Nakhon Chai Si
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2241 0020, 0 2241 0029, 0 2241 0740, 0 2241 5655, 0 2241 0749
www.rid.go.th
Update : 2014-10-31 11:05:07


 

นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 1

Tel 0 5324 3984 Fax 0 5324 5421
lert.januwat@gmail.com
Update : 2017-02-22 15:33:27


 
นายประหยัด กมลพัฒนะ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 8) สำนักงานชลประทานที่ 8

Tel 06 2605 1612 prayad_33@yahoo.com
Update : 2017-02-22 16:21:03


 
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 สำนักงานชลประทานที่ 11

Tel 0 2962 5739 Fax 0 2583 9906
pongsakrid@gmail.com
Update : 2017-02-22 16:29:03


 

นายอรรถพร ปัญญาโฉม

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 10) สำนักงานชลประทานที่ 10

Tel 0 3648 6836 Fax 0 3648 6836
om10@mail.rid.go.th
Update : 2017-02-22 16:26:40


 
นายธีระพล ตั๊งสมบูรณ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ตู้กลางสำนัก109)(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 1) สำนักงานชลประทานที่ 11

Tel 0 2583 3495 Fax 0 2583 3495
Theerapholt@gmail.com
Update : 2017-02-22 16:31:38


 
นางสาวชวลี เฌอกิจ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา

Tel 0 2962 3603 Fax 0 2583 5011
chergit@hotmail.com
Update : 2017-02-23 10:34:28


 

นายประสิทธิ์ ชรินานนท์

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16

Tel 0 7439 0196 Fax 0 7439 0196
prasith34@gmail.com
Update : 2017-02-23 09:42:47


 
นายนิรุตดิ์ เหรียญสุวงษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 12) สำนักงานชลประทานที่ 12

Tel 08 1692 7697,08 7139 7139,09 2280 1893 nirutchn39@gmail.com
Update : 2017-02-22 16:35:19


 
นายบุญชอบ หอมเกษร

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 15) สำนักงานชลประทานที่ 15

Tel 0 7544 3049
Update : 2017-02-23 09:40:48


 

นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานที่ 14 สำนักงานชลประทานที่ 14

Tel 0 3282 5645
Update : 2017-02-23 09:31:31


 
นายปริญญา สัคคะนายก

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 สำนักงานชลประทานที่ 15

Tel 0 7544 3166 , 0 7537 0276 youngnume@gmail.com
Update : 2017-02-23 09:39:29


 
นายเลิศชัย ศรีอนันต์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทุกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

Tel 0 2669 5025 Fax 0 2241 3348
Lertchai_s@yahoo.com
Update : 2017-02-23 09:58:42


 

นายชยันต์ เมืองสง

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

Tel 0 2243 6901 chayanm44@yahoo.com
Update : 2017-02-23 10:07:29


 
นายธนา สุวัฑฒน

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา

Tel 0 2583 3448 Fax 0 2583 5011
Suwattana2810@gmail.com
Update : 2017-02-23 10:06:01


 
นายประดับ กลัดเข็มเพชร

ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ สำนักบริหารโครงการ

Tel 0 2241 0068 Fax 0 2243 7870
pradab_kla@hotmail.com
Update : 2017-02-23 09:52:17


 

นายประทีป ภักดีรอด

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจและธรณีวิทยา

Tel 0 2243 6913 Fax 0 2243 6913
ppakdeerod@gmail.com
Update : 2017-02-23 10:37:02


 
นางศิวพร ภมรประวัติ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยาหกรบุคคล

Tel 0 2667 0936 Fax 0 2241 7275

Update : 2017-02-23 10:01:20


 
นายวิทยา วรดิษฐ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16

Tel 08 1609 3480 , 08 4874 6270 wwitthaya@yahoo.com
Update : 2017-02-23 09:45:19


 

นายอุดม ทิพย์เดโช

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 สำนักงานชลประทานที่ 17

Tel 0 7354 2311 Fax 0 7354 2311
udom-34outlook.com
Update : 2017-02-23 09:46:57


 
นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 สำนักงานชลประทานที่ 13

Tel 0 31461 1070 , 0 3462 6716 prawatwits@gmail.com
Update : 2017-02-23 09:22:15


 
นางสาวธนากร จาตะวงษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ สำนักบริหารโครงการ

Tel 0 2667 0980 Fax 0 2241 4421
jwthanakorn@hotmail.com
Update : 2017-02-23 09:56:27


 

นายศักดิ์พินิต ผดุงกิจ

ผุ้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ

Tel 0 2667 0981 Fax 0 2241 4421

Update : 2017-02-23 09:54:04


 
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 สำนักงานชลประทานที่ 14

Tel 0 3282 2644 ,0 3282 5645 , 0 3282 5660 chalearmkiat_bee36@hotmail.com
Update : 2017-02-23 09:28:00


 
นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช

ผุ้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน

Tel 0 2243 6959 audit10@mail.rid.go.th
Update : 2017-02-22 14:36:35


 

นายเสกชัย เชื้้อวณิชชากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานที่ 17 สำนักงานชลประทานที่ 17

Tel 0 7354 2316-9 Fax 0 7354 2320
Sek_desigh_16@hotmail.com
Update : 2017-02-23 09:50:15


 
นายนฤชา แสงทอง

ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาวิศวกรรมธรณี(ให้คำปรึกษา) สำนักสำรวจและธรณีวิทยา

Tel 0 2241 3340 Fax 0 2241 3340

Update : 2017-02-23 10:40:58


 
นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม

ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล

Tel 0 2583 8316 Fax 0 2583 8762
supit 7@hotmail.co.th
Update : 2017-02-22 15:21:29


 

นายมนัส กำเนิดมณี

ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยาหกรบุคคล

Tel 0 2241 0062 Fax 0 2243 6930

Update : 2017-02-23 10:00:00


 
นายชิตชนก สมประเสริฐ

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 สำนักงานชลประทานที่ 8

Tel 08 5488 4555 ,08 4700 0497
Update : 2017-02-22 16:17:29


 
นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 5) สำนักงานชลประทานที่ 5

Tel 06 1403 4501 Teaw69@yahoo.com
Update : 2017-02-22 16:09:18


 

นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 7) สำนักงานชลประทานที่ 7

Tel 0 4524 5327 Paitoon_irr@hotmail.com
Update : 2017-02-22 16:16:09


 
นายสมชาย คณาประเสริฐกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 สำนักงานชลประทานที่ 7

Tel 0 4524 5327 Office34@hotmail.com
Update : 2017-02-22 16:13:32


 
นายปรีชา จานทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 สำนักงานชลประทานที่ 6

Tel 0 4322 3914 Fax 0 4322 7031

Update : 2017-02-22 16:10:33


 

นายเจตจิตร โพธิ์ปลั่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 6) สำนักงานชลประทานที่ 6

Tel 08 1801 9199
Update : 2017-02-22 16:11:56


 
นายชูชาติ รักจิตร

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 สำนักงานชลประทานที่ 5

Tel 0 4212 1144 Fax 0 4212 1144
chuchat1956@gmail.com
Update : 2017-02-22 15:47:22


 
นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 4

Tel 0 5571 0039 Fax 0 5571 0039
arjit34s@gmail.com
Update : 2017-02-22 15:43:24


 

นายชัยชาญ สังข์แก้ว

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 4) สำนักงานชลประทานที่ 4

Tel 0 5571 0047 Fax 0 5571 0458
chaichan34@hotmail.com
Update : 2017-02-22 15:45:16


 
ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แตงไทย

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 3 สำนักงานชลประทานที่ 3

Tel 0 5522 6535
Update : 2017-02-22 15:41:55


 
นายเทพพงษ์ ตรีเนตร

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 สำนักงานชลประทานที่ 3

Tel 0 5533 3025 Fax 0 5533 3012

Update : 2017-02-22 15:40:37


 

นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

Tel 0 2669 5028 Fax 0 2669 5028

Update : 2017-02-22 15:29:20


 
นายวิชาญ สุขเกื้อ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล(ด้านวิจัยและพัฒนา) สำนักเครื่องจักรกล

Tel 0 2962 3612 Fax 0 2962 3612

Update : 2017-02-22 15:27:45


 


ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า(ด้านวางแผนและโครงการ) สำนักเครื่องจักรกล


Update : 2017-02-22 15:25:40


 

นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์

ผู้อำนวยการสำนักกฏหมายและที่ดิน สำนักกฏหมายและที่ดิน

Tel 0 2241 4506+ Fax 0 2243 6931

Update : 2017-02-22 15:19:14


 
นายสมนึก จิระศิริโสภณ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Tel 0 2669 3725 somnukj@mail.rid.go.th
Update : 2017-02-22 15:14:26


 
นายมนัส กำเนิดมณี

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(รก) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Tel 0 2669 5015 Fax 0 2243 1320

Update : 2017-02-22 15:10:39


 

นายสำเริง แสงภู่วงค์

ผู้อำนวยการกองพัสดุ กองพัสดุ

Tel 0 2241 2410 Fax 0 2669 4145

Update : 2017-02-22 15:06:47


 
นายประพิศ จันทร์มา

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

Tel 0 2667 0905 Fax 0 2243 6960

Update : 2017-02-22 14:43:04


 
นางทิพาภรณ์ วชิราภากร

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี กองการเงินและบัญชี

Tel 0 2241 3355 Fax 0 2241 4507
Tipaporn2499@gmail.com
Update : 2017-02-22 14:41:05


 

นายณัฐพล วุฒิจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Tel 0 2241 1399 , 0 2669 5017
Update : 2017-02-22 14:38:45


 
นายวัชระ เสือดี

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านบริหารจัดการน้ำ) สำนักวิจัยและพัฒนา

Tel 0 2583 9413 Fax 0 2583 5011
watchara_rid.co.th
Update : 2017-02-23 10:29:56


 


ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านออกแบบและคำนวณ)

Fax 0 2241 7563

Update : 2017-02-23 11:45:09


 

นายสุรชัย วีระจิตรเสริมชัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านวางผังและออกแบบ สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

Tel 0 2241 7563-4 Fax 0 2241 7550
surachai_werajit@hotmail.com
Update : 2017-02-23 11:29:07


 
นายถิระศักดิ์ ทองศิริ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านออกแบบและคำนวณ) สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

Tel 0 2241 4563-4 Fax 0 2241 7550
tira35@yahoo.com
Update : 2017-02-23 10:54:00


 
นายชุตินทร เพ็ชรไชย

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านออกแบบและคำนวณ) สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

Tel 0 2241 7563-4 Fax 0 2241 7550

Update : 2017-02-23 10:55:36


 

นายสมพิตร พงศ์ชัยกรุง

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิสวกรรมโยธา(ด้านออกแบบและคำนวณ) สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

Tel 0 2241 7563-4 Fax 0 2241 7550
RID108@hotmail.com
Update : 2017-02-23 11:27:23


 
นายธวัช ธวัชศิริโรจน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านออกแบบและคำนวณ) สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

Tel 0 2241 7550 Fax 0 2241 7550
tawatsiriraj@ yahoo.com
Update : 2017-02-23 11:25:35


 
นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง

ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Tel 0 2241 1045 Fax 0 2243 1413
sao_rid@hotmail.com
Update : 2017-02-23 11:34:22


 

นายพงศธร ศิริอ่อน

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านออกแบบและคำนวณ) สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

Tel 0 2241 7563-4 p_sirion@hotmail.com
Update : 2017-02-23 11:23:37


 
นายจิรศักดิ์ หลำสาคร

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านออกแบบและคำนวณ) สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

Tel 0 2241 7563-4 Fax 0 2241 7550
chirasak34@yahoo.co.th
Update : 2017-02-23 10:49:38


 
นายพิเชษฐ์ รัตนปราสาทกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิสวกรรมโยธา(ด้านออกแบบและคำนวณ) สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

Tel 0 2669 3811 Fax 0 2241 7550
PRK43@yahoo.com
Update : 2017-02-23 10:52:13


 

นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

Tel 0 2669 3738 , 0 2669 3775 Fax 0 2669 1460
sujin_limtop@hotmail.com
Update : 2017-02-23 11:32:02


 
นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์

ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

Tel 02241 2685 Fax 0 2241 2685
PICHAT34@GMAIL.COM
Update : 2017-02-23 10:47:38


 
นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 สำนักงานชลประทานที่ 10

Tel 0 3648 6206 Fax 0 3648 6672

Update : 2017-02-22 16:24:32


 

นายสว่าง จอมวุฒิ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย สำนักสำรวจและธรณีวิทยา

Tel 0 2669 3564 Fax 0 2669 3564

Update : 2017-02-23 10:42:17


 
นายสุชาติ เจริญศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 สำนักงานชลประทานที่ 12

Tel 0 5640 5019 Fax 0 5642 6516

Update : 2017-02-22 16:32:47


 
นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 สำนักงานชลประทานที่ 9

Tel 0 3834 1432 Fax 0 3834 2327

Update : 2017-02-22 16:22:15


 

นายสมเจต พานทอง

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 9) สำนักงานชลประทานที่ 9

Tel 0 3877 7499 Fax 0 3877 7499

Update : 2017-02-22 16:23:23


 
นายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร(ด้านวางแผนและโครงการ) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Tel 0 2241 2274 Fax 0 2243 0966
kriangp@mail.rid.go.th
Update : 2017-02-22 15:17:24


 
นายกิตติพร ฉวีสุข

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

Tel 08 1849 7372
Update : 2017-02-22 15:31:06


 

นายไพศาล พงศ์นรภัทร

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 13) สำนักงานชลประทานที่ 13

Tel 0 3461 1070 , 0 3462 6716 pp2500@gmail.com
Update : 2017-02-23 09:24:33


 
นายประสิทธิ์ พันธ์บุญเกิด

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสำรวจ(ด้านสำรวจ)(รก) สำนักสำรวจและธรณีวิทยา

Tel 0 2243 6905 Fax 0 2243 6905
rasith@hotmail.com
Update : 2017-02-23 10:39:27


 
นายไชยงค์ จงอาสาชาติ

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 2

Tel 0 5421 8088 , 0 5422 3060 Fax 0 5422 3061

Update : 2017-02-22 15:37:29


 

นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 2) สำนักงานชลประทานที่ 2

Tel 0 5421 8762 Fax 0 5421 8762

Update : 2017-02-22 15:39:23


 
นายปริญญา กมลสินธุ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์) สำนักวิจัยและพัฒนา

Tel 0 2962 3604 Fax 0 2583 5011
prinyakamolsin@yahoo.com
Update : 2017-02-23 10:32:02


 
นายปิยดุล สุขโข

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิสวกรรมโยธา(ด้านวัสดุวิสวกรรมชลประทาน) สำนักวิจัยและพัฒนา

Tel 0 2583 9413 Fax 0 2583 5011
piyadula@hotmail.com
Update : 2017-02-23 10:27:57


 

นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 1) สำนักงานชลประทานที่ 1

Tel 0 5324 8618 Fax 0 5324 8618
vitoon@hotmail.com
Update : 2017-02-22 15:35:49


 
นายสุชาติ หาญชนะชัยกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านบำรุงรักษา)

Tel 0 2669 3595 Fax 0 2669 3595
Chathan32@gmail.com
Update : 2017-02-20 09:42:32


 
นายโสภณ ธรรมรักษา

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)

Tel 0 2243 6965 Fax 0 2243 6965
sopontamraksa@gmail.com
Update : 2017-02-20 09:37:47


 

นายพรชัย แสงอังศุมาลี

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านการวางแผนและโครงการ)

Tel 0 2669 3598 Fax 0 2669 3598
PORNCHAI13@yahoo.co.th
Update : 2017-02-20 09:44:35


 
นายสัญชัย เกตุวรชัย

อธิบดีกรมชลประทาน

Tel 0 2241 00065 ,022410250 Fax 0 2241 3026

Update : 2017-02-20 09:15:52


 
นายณรงค์ ลีนานนท์

รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง

Tel 08 1901 5581 , 08 4700 0530 naronglee1234@gmail.com
Update : 2017-02-20 09:23:23


 

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ

Tel 0 2243 6919 , 0 2667 0960 Fax 0 2243 6918

Update : 2017-02-20 09:27:41


 
นายณรงค์ ลีนานนท์

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร (รก)

Tel 0 241 2507 , 0 2241 0804 Fax 0 2243 6918
naronglee1234@gmail.com
Update : 2017-02-20 09:30:03


 
นายทองเปลว กองจันทร์

รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา

Tel 0 2669 4247 Fax 0 0669 4258
tkongjun3535@gmail.com
Update : 2017-02-20 09:33:20


 

นายสาธิต มณีผาย

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านสำรวจหรือออกแบบ)

Tel 0 2669 4264 Fax 0 2669 5052
nalayer01@yahoo.co.th
Update : 2017-02-20 09:40:10


 
นายกษิเดช สุรจิรชาติ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)

Tel 0 2669 5046 Fax 0 2241 3348
Kasidech9@gmail.com
Update : 2017-02-20 10:00:37


 
นายสุชิน จงสมสุข

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)

Tel 0 2669 5024 Fax 0 2241 3348

Update : 2017-02-20 10:01:58


 

นายโฆสิต ล้อศิริรัตน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา

Tel 0 2241 1039 Fax 0 2241 3348
kositrid@yahoo.com
Update : 2017-02-20 10:04:44


 
นายสมชาย พฤฒิพรกิ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)

Tel 0 2241 7553 Fax 0 2241 3348
SNUTTY_ZA@hotmail.com
Update : 2017-02-20 09:59:04


 
นางจิรา สุขกล่ำ

ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา

Tel 0 2241 3348 appliedhydro@gmail.com
Update : 2017-02-20 10:08:48


 

นายทวี เต็มญารศิลป์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)

Tel 0 2241 7554 Fax 0 2241 3348
tawee_333@yahoo.com
Update : 2017-02-20 09:57:26


 
นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)

Tel 0 2669 5045 Fax 0 2241 3348
audsanya@gmail.com
Update : 2017-02-20 09:54:20


 
นายปรีชา สุขกล่ำ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านวางแผน)

Tel 0 2241 3028 Fax 0 2241 3028
psukklam@gmail.com
Update : 2017-02-20 09:51:23


 

นายจารึก วัฒนาโกศัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านวางแผน)

Tel 0 2243 0965 Fax 0 2241 3028

Update : 2017-02-20 09:48:02


 
นางภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านวางแผน)

Tel 0 2241 2684 Fax 0 2241 3028
phatta05@yahoo.com
Update : 2017-02-20 09:50:00


 
นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านวางแผน)

Tel 0 2241 7276 Fax 0 2241 7276
kuersak@hotmail.com
Update : 2017-02-20 09:46:43


 

นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)

Tel 0 2241 2368 Fax 0 2241 3028

Update : 2017-02-20 09:55:43


 
นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง
Mr.Pravatvit Swasdoung
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 13
Director, Office of Regional Irrigation 13
Tel 0 3461 1070, 08 4700 0509, 08 1983 1761 Fax 0 3462 6716
Prawatwits@gmail.com
Update : 2014-11-03 10:16:48


 
นายเฉลีมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์
Mr.Chalearmkiat Kongvichiewat
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14
Director, Office of Regional Irrigation 14
Tel 0 3282 5644,08 1927 9666 Fax 0 3282 5660
Prawatwits@gmail.com
Update : 2014-11-03 10:18:16


 

นายปริญญา สัคคะนายก
Mr.PARINYA SAKKANAYOK
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 16
Director, Office of Regional Irrigation 16
Tel 0 7439 0196 Fax 0 7439 0196

Update : 2014-11-03 10:22:27


 
นายอุดม ทิพย์เดโช
Mr.UDOM THIPDECHO
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 17
Director, Office of Regional Irrigation 17
Tel 0 7354 2311 Fax 0 7354 2320

Update : 2014-11-19 17:04:22


 
นายสมเกียรติ ประจำวงษ์
Dr.Somkiat Prajamwong
ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ
Director, Office of Project Management
Tel 0 2241 0068, 08 4700 0540, 08 1622 5461 Fax 0 2243 7870
prajamwong@gmail.rid.go.th, prajamwong@yahoo.com
Update : 2012-03-14 09:27:54


 

นายทองเปลว กองจันทร์
Mr.Thongplew Kongjun
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
Director, Office of Water Management and Hydrology
Tel 0 2669 5025, 0 2241 3348 Fax 0 2241 3348
tkongjun35@yahoo.com
Update : 2012-03-13 15:52:39


 
นายมนัส กำเนิดมณี
Mr.Manus Kamnerdmanee
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Director, Office of Human Resources Management
Tel 0 2243 0930, 0 2241 0062 Fax 0 2669 5053
manus_rid@yahoo.com
Update : 2014-11-03 10:24:54


 
นายชยันต์ เมืองสง
Mr.CHAYAN MUANGSON
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
Director, Office of Large Scale Water Resources Development
Tel 0 2243 6901 Fax 0 2241 0429

Update : 2014-11-03 10:26:12


 

นายประดับ กลัดเข็มเพชร

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
Director, Office of Research and Development
Tel 0 2583 8448 Fax 0 2583 5011

Update : 2014-11-03 10:27:30


 
นายสาธิต มณีผาย
Mr.Satit Maneepai
ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
Director, Office of Engineering Topographical and Geotechnical Survey
Tel 0 2243 6913, 08 4700 0498 Fax 0 2243 6913
satitm@mail.rid.go.th, nalayer01@yahoo.co.th
Update : 2014-11-03 10:29:07


 
นายสุรสิทธิ์ อินทรประชา
Mr.Surasit Intarapracha
ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
Director, Office of Engineering and Archintecture Design
Tel 0 2241 2685, 08 4700 0545, 08 1638 0708 Fax 0 2241 2685
surasiti@mail.rid.go.th, ridsurasit@hotmail.com
Update : 2014-11-03 10:30:44


 

นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช
Mrs.Yawaluk Thipdecho
ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director, Internal Audition Division
Tel 0 2243 6959, 08 1803 9391 Fax 0 2667 0944
yawalukt@mail.rid.go.th, audit10@mail.rid.go.th
Update : 2012-03-13 15:19:59


 
นายประพนธ์ หิรัญตีรพล
Mr.Praphon Herunteraphol
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director, Public Sector Development Division
Tel 0 2241 1399, 0 2669 5017, 08 4700 0521, 08 6038 8707 Fax 0 2669 5017
hipraphon@yahoo.com
Update : 2014-11-03 10:31:58


 
นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
Director, Office of Public Participatory Promotion
Tel 0 2669 3738, 0 2669 3775 ต่อ 101, 08 4700 5334 Fax 0 2669 1460

Update : 2014-11-03 10:38:14


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400