นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    กรมชลประทาน
 

นายทองเปลว กองจันทร์

อธิบดี กรมชลประทาน

Tel 0-2241-0065, 0-2241-0250 Fax 0-2241-3026
tkongjun3535@gmail.com
Update : 2019-07-01 16:37:41


 
นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล

รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน

Tel 0-2669-4247 Fax 0-2669-4258
tws1965@gmail.com
Update : 2019-07-01 16:39:38


 
นายมนัส กำเนิดมณี

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน

Tel 0-2241-0804 0-2243-6919 Fax 0-2243-6918

Update : 2019-07-01 16:55:30


 

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน

Tel 0-2241-0257 Fax 0-2669-2445
chalearmkiat_bee36@hotmail.com
Update : 2019-07-01 16:57:34


 
นายประพิศ จันทร์มา

รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน

Tel 0-2241-2690 prapit.chan@gmail.com
Update : 2019-07-01 16:59:23


 
นายพรชัย แสงอังศุมาลี

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน

Tel 0-2669-3598 Fax 0-2669-3598
PORNCHAI13@yahoo.co.th
Update : 2019-07-01 17:02:24


 

นายถิระศักดิ์ ทองศิริ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) กรมชลประทาน

Tel 0-2669-4264 0-2669-5052 Fax 0-2669-5052
tira635@yahoo.com
Update : 2019-07-01 17:04:17


 
นายชยันต์ เมืองสง

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) กรมชลประทาน

Tel 0-2243-6965 Fax 0-2243-6965
chayanm44@yahoo.com
Update : 2019-07-01 17:05:39


 
นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) กรมชลประทาน

Tel 0-2669-3595 Fax 0-2669-3595
audsanya@gmail.com
Update : 2019-07-01 17:07:41


 

นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) กรมชลประทาน

Tel 0-2243-6015 Fax 0-2241-3028
kuersak@hotmail.com
Update : 2019-07-01 17:11:36


 
นายศุภณัฐ ปริยชาติ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) กรมชลประทาน

Tel 0-2241-2368 Fax 0-2241-3028
supanat_rid@hotmail.com
Update : 2019-07-01 17:13:45


 
นางภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) กรมชลประทาน

Tel 0-2241-2684 0-2241-3028 Fax 0-2241-3028
phatta05@yahoo.com
Update : 2019-07-01 17:16:19


 

นายชุมลาภ เตชะเสน

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) กรมชลประทาน

Tel 0-2241-3028 Fax 0-2241-3028

Update : 2019-07-01 17:19:53


 
นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) กรมชลประทาน

Tel 0-2669-5045 Fax 0-2241-3348

Update : 2019-07-01 17:33:01


 
นายวชิร สามวัง

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) กรมชลประทาน

Tel 0-2241-2368 Fax 0-2241-3028

Update : 2019-07-01 17:34:24


 

นายทวี เต็มญารศิลป์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) กรมชลประทาน

Tel 0-2241-7554 Fax 0-2241-3348
tawee_333@yahoo.com
Update : 2019-07-01 17:36:29


 
นายสมชาย พฤฒิพรกิจ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) กรมชลประทาน

Tel 0-2243-0965 Fax 0-2241-3028
SNUTTY_ZA@hotmail.com
Update : 2019-07-01 17:39:17


 
นายชัยฤกษ์ ชัยสวัสดิ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) กรมชลประทาน

Tel 0-2669-5046 Fax 0-2241-3348
chairerk10@gmail.com
Update : 2019-07-01 17:43:39


 

นายวิวัฒน์ มณีอินทร์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) กรมชลประทาน

Tel 0-2669-5024 Fax 0-2241-3348
kwiwat38@gmail.com
Update : 2019-07-01 17:45:04


 
นายธเนศร์ สมบูรณ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา (นักอุทกวิทยาเชี่ยวชาญ) กรมชลประทาน

Tel 0-2241-1039 Fax 0-2241-3348
Thanet47@gmail.com
Update : 2019-07-01 17:46:20


 
นายปกรณ์ สุตสุนทร

ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา กรมชลประทาน

Tel 0-2241-3348 pakorn_39@yahoo.com
Update : 2019-07-01 17:47:33


 

นายณัฐพล วุฒิจันทร์

ผอ.กลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Tel 0-2241-1399 Fax 0-2669-5017

Update : 2019-07-01 17:52:34


 
นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช

ผอ.กลุ่ม (ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน) กลุ่มตรวจสอบภายใน

Tel 0-2243-6959 audit10@mail.rid.go.th
Update : 2019-07-01 17:54:19


 
นายสัณฐิต พีรานนท์

ผอ.กอง กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Tel 0-2241-1045 2349 Fax 0-2243-1413
sunthit@yahoo.com
Update : 2019-07-01 17:57:18


 

นายวิวัฒน์ มณีอินทร์

ผอ.กอง กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

Tel 0-2669-3738 0-2669-3775 ต่อ 101 Fax 0-2669-1460
kwiwat38@gmail.com
Update : 2019-07-01 18:04:37


 
นางสาววรรณา ศศิโรจน์

ผอ.กอง กองการเงินและบัญชี

Tel 0-2241-3355 Fax 0-2241-3355
Toy_ta@yahoo.com
Update : 2019-07-01 18:06:14


 
นายวิชัย ไตรสุรัตน์

ผอ.กอง กองแผนงาน

Tel 0-2241-2417 Fax 0-2243-6951
Wichai2004@hotmail.com
Update : 2019-07-01 18:07:34


 

นายชูชาติ รักจิตร

ผอ.กอง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

Tel 0-2667-0905 Fax 0-2243-6960
chuchat1956@gmail.com
Update : 2019-07-01 18:10:19


 
นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล

ผอ.กอง กองพัสดุ

Tel 0-2241-2410 Fax 0-2669-4145
Paitoon_irr@hotmail.com
Update : 2019-07-01 18:11:39


 
นายวัชระ เสือดี

ผอ.ศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Tel 0-2669-5015 Fax 0-2243-1320
watchara@rid.co.th
Update : 2019-07-01 18:12:58


 

นายสมนึก จิระศิริโสภณ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Tel 0-2669-3725 somnukj@mail.rid.go.th
Update : 2019-07-01 18:14:27


 
นายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (ด้านวางแผนและโครงการ) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Tel 0-2241-2274 Fax 0-2243-0966
kriangp@mail.rid.go.th
Update : 2019-07-01 18:15:56


 
นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์

ผอ.สำนัก สำนักกฎหมายและที่ดิน

Tel 0-2241-4506 Fax 0-2243-6931

Update : 2019-07-02 17:00:08


 

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม

ผอ.สำนัก สำนักเครื่องจักรกล

Tel 0-2583-8316 supit_7@hotmail.co.th
Update : 2019-07-02 17:02:05


 
นายวิชาญ สุขเกื้อ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านวิจัยและพัฒนา) สำนักเครื่องจักรกล

Tel 0-2962-3612
Update : 2019-07-02 17:03:32


 
นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์

ผอ.สำนักงาน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

Tel 0-2669-5028
Update : 2019-07-02 17:08:30


 

นายวิทยา แก้วมี

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง) กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

Tel 0-2667-0907 wittaya_ek@hotmail.com
Update : 2019-07-02 17:10:26


 
นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ

ผอ.สำนักงาน สำนักงานชลประทานที่ 1

Tel 0-5324-3984 Fax 0-5324-5421
lert.januwat@gmail.com
Update : 2019-07-02 17:12:21


 
นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 1) สำนักงานชลประทานที่ 1

Tel 0-5324-8618 vitoon@hotmail.com
Update : 2019-07-02 17:14:23


 

นายปรีชา จานทอง

ผอ.สำนักงาน สำนักงานชลประทานที่ 2

Tel 0-5422-3060 Fax 0-5422-3061
Preecha050903@hotmail.com
Update : 2019-07-02 17:16:03


 
นายสถิต โพธิ์ดี

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 2) สำนักงานชลประทานที่ 2

Tel 0-5421-8762 Fax 0-5421-8762
tidpodee@gmail.com
Update : 2019-07-02 17:17:42


 
นายเทพพงษ์ ตรีเนตร

ผอ.สำนักงาน สำนักงานชลประทานที่ 3

Tel 0-5533-3025 Fax 0-5533-3012
boss.rid3@gmail.com
Update : 2019-07-02 17:19:08


 

นายไพฑูรย์ ศรีมุก

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 3) สำนักงานชลประทานที่ 3

Tel 0-5522-6462 s_phaithoon@hotmail.com
Update : 2019-07-02 17:20:46


 
นายไชยงค์ จงอาสาชาติ

ผอ.สำนักงาน สำนักงานชลประทานที่ 4

Tel 0-5571-0039 chaiyong02@hotmail.co.th
Update : 2019-07-02 17:22:37


 
นายชัยชาญ สังข์แก้ว

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 4) สำนักงานชลประทานที่ 4

Tel 0-5571-0457 chaichan34@hotmail.com
Update : 2019-07-02 17:23:46


 

นายจารึก วัฒนาโกศัย

ผอ.สำนักงาน สำนักงานชลประทานที่ 5

Tel 0-4212-1144 jaruk05@hotmail.co.th
Update : 2019-07-02 17:25:52


 
นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 5) สำนักงานชลประทานที่ 5

Tel 0-4212-1123 Teaw69@yahoo.com kanhayuwa@gmail.com
Update : 2019-07-02 17:28:00


 
นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข

ผอ.สำนักงาน สำนักงานชลประทานที่ 6

Tel 0-4322-3914 Fax 0-4322-7031
Saksiri_pasak@yahoo.com
Update : 2019-07-02 17:29:39


 

นายเจตจิตร โพธิ์ปลั่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 6) สำนักงานชลประทานที่ 6


Update : 2019-07-02 17:32:39


 
นายสมชาย คณาประเสริฐกุล

ผอ.สำนักงาน สำนักงานชลประทานที่ 7

Tel 0-4524-5327 Office34@hotmail.com
Update : 2019-07-02 17:33:52


 
นายแหลมทอง พงศ์สุทธิยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 7) สำนักงานชลประทานที่ 7

Tel 0-4524-5327 laemthong1723@gmail.com
Update : 2019-07-02 17:35:08


 

นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว

ผอ.สำนักงาน สำนักงานชลประทานที่ 8

Tel 0-4435-4135 Fax 0-4435-4393
keattisakn@yahoo.com
Update : 2019-07-02 17:41:11


 
นายประหยัด กมลพัฒนะ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 8) สำนักงานชลประทานที่ 8

Tel 0-4435-4138 prayad_33@yahoo.com
Update : 2019-07-02 17:42:34


 
นายสุชาติ เจริญศรี

ผอ.สำนักงาน สำนักงานชลประทานที่ 9

Tel 0-3834-1432 Fax 0-3834-2327

Update : 2019-07-02 17:43:55


 

นายสมเจต พานทอง

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 9) สำนักงานชลประทานที่ 9

Tel 0-3877-7499 somjet.panthong@gmail.com
Update : 2019-07-02 17:45:27


 
นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์

ผอ.สำนักงาน สำนักงานชลประทานที่ 10

Tel 0-3648-6206 Fax 0-3648-6672
Krisada035@gmail.com
Update : 2019-07-02 17:46:51


 
นายอรรถพร ปัญญาโฉม

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 10) สำนักงานชลประทานที่ 10

Tel 0-3648-6836 punyachom@hotmail.com
Update : 2019-07-02 17:48:11


 

นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล

ผอ.สำนักงาน สำนักงานชลประทานที่ 11

Tel 0-2962-5739 Fax 0-2583-9906
pongsakrid@gmail.com
Update : 2019-07-02 17:49:42


 
นายสมัย ธรรมสัตย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 11) สำนักงานชลประทานที่ 11

Tel 0-2583-3495 Samai9935@gmail.com
Update : 2019-07-02 17:50:59


 
นายสุรชาติ มาลาศรี

ผอ.สำนักงาน สำนักงานชลประทานที่ 12

Tel 0-5640-5019 Fax 0-5641-0682
Surachat_39@hotmail.com
Update : 2019-07-02 17:52:33


 

นายเนรมิต เทพนอก

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 12) สำนักงานชลประทานที่ 12

Tel 0-5640-5022 neramit37@gmail.com
Update : 2019-07-02 18:01:21


 
นายมนัส สุดพวง

ผอ.สำนักงาน สำนักงานชลประทานที่ 13

Tel 0-3461-1070 0-3462-6716 Manus_2503@yahoo.com
Update : 2019-07-02 18:02:28


 
นายไพศาล พงศ์นรภัทร

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 13) สำนักงานชลประทานที่ 13

Tel 0-3461-1070 Fax 0-3461-3486
pp2500@gmail.com
Update : 2019-07-02 18:04:01


 

นายชิตชนก สมประเสริฐ

ผอ.สำนักงาน สำนักงานชลประทานที่ 14

Tel 0-3282-2644 0-3282-5645 Fax 0-3282-5660

Update : 2019-07-02 18:05:13


 
นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 14) สำนักงานชลประทานที่ 14

Tel 0-3282-5645 Fax 0-3282-5660
vongburee@gmail.com
Update : 2019-07-02 18:06:42


 
นายปริญญา สัคคะนายก

ผอ.สำนักงาน สำนักงานชลประทานที่ 15

Tel 0-7544-3166 Fax 0-7537-0276
youngnume@gmail.com
Update : 2019-07-03 17:13:34


 

นายชัยรัตน์ ชัยสวัสดิ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 15) สำนักงานชลประทานที่ 15

Tel 0-7544-3049 twin038@gmail.com
Update : 2019-07-03 17:14:55


 
นายประสิทธิ์ ชรินานนท์

ผอ.สำนักงาน สำนักงานชลประทานที่ 16

Tel 0-7439-0196 prasith34@gmail.com
Update : 2019-07-03 17:16:11


 
นายสมพร ภู่ศิริ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 16) สำนักงานชลประทานที่ 16

sppr2505@yahoo.com
Update : 2019-07-03 17:17:21


 

นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์

ผอ.สำนักงาน สำนักงานชลประทานที่ 17

Tel 0-7354-2311 clc_treenarin@yahoo.com
Update : 2019-07-03 17:18:31


 
นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 17) สำนักงานชลประทานที่ 17

Tel 0-7354-2320 0-7354-2319 0-7354-2318 0-7354-2317 0-7354-2316 sekdesign43@gmail.com
Update : 2019-07-03 17:19:49


 
นายสุรัช ธนูศิลป์

ผอ.สำนัก สำนักบริหารโครงการ

Tel 0-2241-0068 Fax 0-2243-7870
surach36@gmail.com
Update : 2019-07-03 17:21:12


 

นางสาวธนกร จาตะวงษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ สำนักบริหารโครงการ

Tel 0-2667-0980 Fax 0-2241-4421
jwthanakorn@hotmail.com
Update : 2019-07-03 17:23:28


 
นายธีระพล ตั๊งสมบุญ

ผอ.สำนักงาน ผอ.สำนัก

Tel 0-2669-5025 Fax 0-2241-3348
Theerapholt@gmail.com
Update : 2019-07-03 17:26:29


 
นายเอนก ก้านสังวอน

ผอ.สำนัก สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

Tel 0-2241-0062 Fax 0-2243-6930
omeayutthaya@gmail.com
Update : 2019-07-03 17:29:55


 

นางศิวพร ภมรประวัติ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

Tel 0-2667-0936 Fax 0-2241-7275
jeabrid@gmail.com
Update : 2019-07-03 17:35:22


 
นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร

ผอ.สำนัก สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

Tel 0-2243-6901 Fax 0-2241-0429
siew.sc89@gmail.com
Update : 2019-07-03 17:36:58


 
นายธนา สุวัฑฒน

ผอ.สำนัก สำนักวิจัยและพัฒนา

Tel 0-2583-8448 Fax 0-2583-5011
Suwattana2810@gmail.com
Update : 2019-07-03 17:38:37


 

นายปิยดุล สุขโข

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวัสดุวิศวกรรมชลประทาน) สำนักวิจัยและพัฒนา

Tel 0-2583-9413 Fax 0-2583-5011
river2553@gmail.com
Update : 2019-07-03 17:40:53


 
นายปริญญา กมลสินธุ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์) สำนักวิจัยและพัฒนา

Tel 0-2962-3604 Fax 0-2583-5011
prinyakamolsin@yahoo.com
Update : 2019-07-03 17:44:54


 
นางสาวชวลี เฌอกิจ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา

Tel 0-2962-5742 Fax 0-2583-5011
chergit@hotmail.com
Update : 2019-07-03 17:51:03


 

นายประทีป ภักดีรอด

ผอ.สำนักงาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

Tel 0-2243-6913 ppakdeerod@gmail.com
Update : 2019-07-03 17:52:42


 
นายประสิทธิ์ พันธ์บุญเกิด

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสำรวจ (ด้านสำรวจ) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

Tel 0-2669-2502 rasith@hotmail.com
Update : 2019-07-03 17:53:51


 
นายนฤชา แสงทอง

ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาวิศวกรรมธรณี (ให้คำปรึกษา) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

Tel 0-2241-3340
Update : 2019-07-03 18:00:52


 

นายสว่าง จอมวุฒิ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

Tel 0-2667-0979 Fax 0-2669-3586

Update : 2019-07-03 18:02:17


 
นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์

ผอ.สำนัก สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

Tel 0-2241-2685 PICHAT34@GMAIL.COM
Update : 2019-07-03 18:03:52


 
นายจิรศักดิ์ หลำสาคร

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ) สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

Tel 0-2241-7563 0-2241-7564 Fax 0-2241-7550
chirasak34@yahoo.co.th
Update : 2019-07-03 18:10:16


 

นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ) สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

Tel 0-2669-3811 Fax 0-2241-7550
PRK43@yahoo.com
Update : 2019-07-03 18:12:33


 
นายชุตินทร เพ็ชรไชย

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ) สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

Tel 0-2241-7563 0-2241-7564 Fax 0-2241-7564
chutintornp@yahoo.com
Update : 2019-07-03 18:13:56


 
นายพงศธร ศิริอ่อน

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ) สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

Tel 0-2241-7563 0-2241-7564 Fax 0-2241-7550
p_sirion@hotmail.com
Update : 2019-07-03 18:15:33


 

นายธวัช ธวัชศิริโรจน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ) สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

Tel 0-2241-7563 0-2241-7564 Fax 0-2241-7550
tawatsiriroj@yahoo.com
Update : 2019-07-03 18:21:12


 
นายกิตติพร ฉวีสุข

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

Tel 2933 0-2667-0933 Fax 0-2669-1636
kittiporn.chaweesuk@gmail.com
Update : 2019-07-04 08:20:21


 
นายสุรชัย วีระจิตรเสริมชัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านวางผังและออกแบบ สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

Tel 0-2241-7563 0-2241-7564 Fax 0-2241-7550
surachai_werajit@hotmail.com
Update : 2019-07-04 08:23:04


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400