นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
Cooperative Auditing Department

ถนนกรุงเกษม
เทเวศร์ กรุงเทพฯ 10200
Thanon Krung Kasem
Thewes
Bangkok 10200
Tel 0 2628 5240-59
www.cad.go.th
Update :


 

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
Vinaroj Supsongsuk D.P.A.
อธิบดี
Director General
Tel 0 2628 5240-59 ext. 1201, 1202, 1203 Fax 0 2281 4220
vinarojs@cad.go.th
Update : 2014-10-10 10:39:51


 
นางนฤมล พนาวงศ์
Mrs Naruemon Panawong
รองอธิบดี
Deputy Director General
Tel 0 2628 5240-59 ext. 2417, 2426 Fax 0 2282 2656
naruemonp@cad.go.th
Update : 2014-10-08 15:04:52


 
-ว่าง-
-Vacant-
รองอธิบดี
Deputy Director General
Tel 0 2628 5240-59 ext. 2201, 2202 Fax 0 2628 5740
@cad.go.th
Update : 2014-12-17 14:46:30


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้เชี่ยวชาญด้านสอบบัญชี
Expert on Auditing System
Tel 0 2628 5240-59 ext. 3202 Fax 0 2282 8523
@cad.go.th
Update : 2014-12-17 14:47:12


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบและพัฒนา
Acting Expert on Accounting
Tel 0 2628 5240-59 ext. 3201 Fax 0 2282 8523
@cad.go.th
Update : 2014-12-17 14:47:49


 
นางสาววารุณี วุฒิสาร
Miss Varunee Vuttisan
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์
Expert on Status of Cooperative Finance Analysis
Tel 0 2628 5240-59 ext. 3201 Fax 02 280 1450, 02 282 8523
varuneev@cad.go.th
Update : 2014-10-08 15:05:10


 

นางสุจิตรา พันธุมะบำรุง
Mrs Suchitra Puntumabamrung
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการสหกรณ์
Expert on Cooperative Business Inspecting System Development
Tel 0 2628 5240-59 ext. 3203 Fax 02 280 1450, 02 282 8523
suchitrap@cad.go.th
Update : 2014-10-08 15:05:21


 
นางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง
Miss Vanaporn Tangpornchodchong
ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์
Expert on Cooperative Accounting Software
Tel 0 2628 5240-59 ext. 3204 Fax 02 280 1450, 02 282 8523
vanapornt@cad.go.th
Update : 2014-10-08 15:05:35


 
นางโสภา พงศ์สุพพัต
Mrs Sopha Pongsupat
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง
Director Office of Central Administration
Tel 0 2628 5240-59 ext. 4201 Fax 0 2282 5881
sophak@cad.go.th
Update : 2014-10-08 15:05:52


 

นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก
Miss Chirasap Plodkratoke
ผู้อำนวยการ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
Director Office of Planning and Special Projects
Tel 0 2628 5240-59 ext. 2301 Fax 0 2282 2848
chirasapp@cad@cad.go.th
Update : 2014-10-08 15:06:04


 
นางกฤษณา กฤษณวรรณ
Mrs Krissana Krissanawan
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Office of Information and Communication Technology
Tel 0 2628 5240-59 ext. 2312 Fax 0 2282 1105
Krissanak@cad.go.th
Update : 2014-10-08 15:07:04


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
Director Office of Accounting and Auditing Standard
Tel 0 2628 5240-59 ext. 3301 Fax 0 2282 1019
@cad.go.th
Update : 2014-12-17 14:49:37


 

นางสาวจุฑามาศ ลิปิการถกล
Miss Jutamas Lipikantakon
ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี
Director Office of Accounting and Transferring Technology Development
Tel 0 2628 5240-59 ext. 4401 Fax 0 2282 0290
ado@cad.go.th
Update : 2014-10-08 15:07:24


 
นางพรวิภา สุ่มทา
Mrs Pornvipa Soomta
ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
Director Cooperative Auditing Office Region 1
Tel 0 3524 3355 Fax 0 3524 5963
auddiv1@cad.go.th
Update : 2014-10-08 15:07:38


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
Director Cooperative Auditing Office Region 2
Tel 0 3832 1583 Fax 0 3832 2865
auddiv2@cad.go.th
Update : 2014-12-17 14:50:11


 

นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์
Miss Sirikan Vitayaridtipanon
ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
Director Cooperative Auditing Office Region 3
Tel 0 4425 1171 Fax 0 4425 1171#108
auddiv3@cad.go.th
Update : 2014-10-08 15:07:54


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
Director Cooperative Auditing Office Region 4
Tel 0 4532 3777 Fax 0 4532 2362
auddiv4@cad.go.th
Update : 2014-12-17 14:50:59


 
นายประยวน พันธ์สวัสดิ์
Mr Prayuau Pansawat
ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
Director Cooperative Auditing Office Region 5
Tel 0 4224 4829 Fax 0 4222 1033
auddiv5@cad.go.th
Update : 2014-10-08 15:08:20


 

นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม
Miss Kannika Jitchum
ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
Director Cooperative Auditing Office Region 6
Tel 0 5531 2622, 0 5531 2060 Fax 0 5531 1419
auddiv6@cad.go.th
Update : 2014-10-08 15:08:37


 
นายสมพงษ์ ทองสถิตย์
Mr somgpong Thongsatit
ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
Director Cooperative Auditing Office Region 7
Tel 0 5311 2663 Fax 0 5311 2664
auddiv7@cad.go.th
Update : 2014-10-08 15:08:50


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
Director Cooperative Auditing Office Region 8
Tel 0 7537 8492 Fax 0 7537 8492
auddiv8@cad.go.th
Update : 2014-12-17 14:48:36


 

นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร
Miss Vipa Charoensirisunthorn
ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
Director Cooperative Auditing Office Region 9
Tel 0 7431 4705 Fax 0 7432 3658
auddiv9@cad.go.th
Update : 2014-10-08 15:09:05


 
นางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช
Mrs Wanpen Charuwattanapanit
ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
Director Cooperative Auditing Office Region 10
Tel 0 2579 3530 ext. 222 Fax 0 2579 3526, 0 2579 3527
auddiv10@cad.go.th
Update : 2014-10-08 15:09:15


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400