นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    กรมประมง
กรมประมง
Department of Fisheries

เกษตรกลาง
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Kasetsart University Campus
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2562 0600-15, 0 2558 0150-5, 0 2940 6130-45
Cable Address : DEPFISH Bangkok 10900
Update : 2014-11-24 14:57:35


 

นายจุมพล สงวนสิน
Dr.Joompol Sanguansin
อธิบดี ราชการบริหารส่วนกลาง
Director General Office of Administration
Tel 0 2562 0523 Fax 0 2562 0493
Email : joompols@fisheries.go.th
Update : 2014-12-18 08:38:54


 
นายมีศักดิ์ ภักดีคง
Mr.Meesak Pakdeekong
รองอธิบดี ราชการบริหารส่วนกลาง
Deputy Director General Office of Administration
Tel 0 2562 0526 Fax 0 2562 8094
Email : k_mee1@hotmail.com
Update : 2015-02-13 15:44:56


 
น.ส.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
MissJuadee Pongmaneerat
รองอธิบดี ราชการบริหารส่วนกลาง
Deputy Director General Office of Administration
Tel 0 2562 0524 Fax 0 2562 0554
juadeep@gmail.com
Update : 2015-02-13 15:47:46


 

น.ส.วราภรณ์ พรหมพจน์
Dr.Waraporn Prompoj
รองอธิบดี ราชการบริหารส่วนกลาง
Deputy Director General Office of Administration
Tel 0 2562 0525 Fax 0 2562 0561
wprompoj@yahoo.com
Update : 2015-02-13 15:49:36


 
น.ส.วารินทร์ ธนาสมหวัง
MissVarin Tanasomwang
ผู้อำนวยการกอง / ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง กองผู้เชี่ยวชาญ
Director / Senior Expert in Fisheries Management Expert Bureau Division
Tel 0 2562 054, 08 1208 3311 Fax 0 2562 0571
Email : Varin_tana@hotmail.com
Update : 2014-11-25 09:41:06


 


ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กองผู้เชี่ยวชาญ
Senior Expert in Fish Inspection and Quality Control Expert Bureau Division
Tel 0 2940 6210 Fax 0 2562 0571

Update : 2015-02-13 15:23:38


 

น.ส.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล
MissAmonrat Sermwatanakul
ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำสวยงาม กองผู้เชี่ยวชาญ
Senior Expert in Orrnamental Fish Research Expert Bureau Division
Tel 0 2940 6562, 08 5070 6466 Fax 0 2562 0571
Noi072@yahoo.com
Update : 2014-11-25 09:40:47


 
น.ส.จิราพร เกษรจันทร์
MissJiraporn Kasornchandra
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์น้ำ กองผู้เชี่ยวชาญ
Senior Expert in Fish Dieases Expert Bureau Devision
Tel 0 2940 6529, 08 5070 6582 Fax 0 2562 0571
kasornj@gmail.com
Update : 2014-11-25 09:40:14


 


ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ กองผู้เชี่ยวชาญ
Senior Expert in International Fisheries Affairs Expert Bureau Devision
Tel 0 2940 6207 Fax 0 2562 0571

Update : 2015-02-13 15:17:53


 

นางนวลมณี พงศ์ธนา
Mrs.Nuanmanee Pongthana
ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมสัตว์น้ำ กองผู้เชี่ยวชาญ
Senior Expert in Fish Genetic Expert Bureau Devision
Tel 0 2579 8560, 08 1824 5764 Fax 0 2562 0571
n.pongthana@hotmail.com
Update : 2014-11-25 09:45:04


 
น.ส.ธนาภรณ์ จิตตปาลพงศ์
MissTanaporn Chittapalapong
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์น้ำ กองผู้เชี่ยวชาญ
Senior Expert in Fish Nutrition Expert Bureau Devision
Tel 0 2940 6526, 08 0221 2349 Fax 0 2562 0571
tocoichitta@gmail.com
Update : 2014-11-25 09:46:42


 
น.ส.อรวรรณ คงพันธุ์
MissOrawan Kongpun
ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประมง กองผู้เชี่ยวชาญ
Senior Expert in Fishery Product Expert Bureau Devision
Tel 0 2562 0578, 08 6904 4376 Fax 0 2562 0571
Orawankp@yahoo.com
Update : 2014-11-25 09:54:12


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการประมง กองผู้เชี่ยวชาญ
Senior Expert in Fisheries Economics Expert Bureau Devision
Tel 0 2562 0551 Fax 0 2562 0571

Update : 2014-12-03 13:46:42


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กองผู้เชี่ยวชาญ
Senior Expert in Marine Shrimp Aqnaculture Expert Bureau Devision
Tel 0 2940 6207
Update : 2014-12-03 13:47:20


 
นางอุมาพร พิมลบุตร
Mrs.Umaporn Pimolbutr
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานตรวจราชการกรม
Chief of Inspector General Inspector General
Tel 0 2562 0535 , 08 2700 6202 Fax 0 2562 0527
pimolbutrm@yahoo.com
Update : 2014-11-24 17:06:34


 

นายเขมชาติ จิวประสาท
Mr.Khemchat Jewprasart
ผู้ตรวจราชการกรมเขต 10, 12, 16 สำนักงานตรวจราชการกรม
Office of Inspector General 1, 9, 16 Inspector General
Tel 0 2579 8205 , 08 1882 9651 Fax 0 2562 0527
khemchatj@hotmail.com
Update : 2014-11-24 17:07:50


 
นายสมโภชน์ กริบกระโทก
Mr.Sompote Kribkratok
ผู้ตรวจราชการกรมเขต 5, 8 สำนักงานตรวจราชการกรม
Office of Inspector General 5, 8 Inspector General
Tel 0 2562 0577 , 08 5507 7836 Fax 0 2562 0527
sompote28@hotmail.com
Update : 2014-11-24 15:31:38


 
นายสมชาติ เจริญวุฒิชัย
Mr.Somchat CharoenWuttichai
ผู้ตรวจราชการกรมเขต 3 , 9 , 17 สำนักงานตรวจราชการกรม
Office of Inspector General 3 , 9, 17 Inspector General
Tel 0 2562 0575 08 2700 6208 Fax 0 2562 0527
somchatc@fisheries.go.th
Update : 2014-11-24 17:08:37


 

น.ส.ศิริลักษณ์ สุวรรณรังษี
MissSirilak Suwanrangsi
ผู้ตรวจราชการกรมเขต 11 , 13, 14 สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
Office of Inspector General 11, 13, 14 Inspector General
Tel 0 2579 8204, 09 0651 1023 Fax 0 2562 0527
sirilak_s@yahoo.com
Update : 2014-11-24 17:11:38


 
นายเกียรติศักดิ์ โฆษิตชัยวัฒน์
Mr.Kiattisak Kositchaiwat
ผู้ตรวจราชการกรมเขต 1, 4, 6 สำนักงานตรวจราชการกรม
Inspector General 1, 4, 6 Office of Inspector General
Tel 0 2579 8202, 09 222 3153 Fax 0 2562 0527
hao.kiattisak@gmail.com
Update : 2014-11-24 17:14:24


 
นางอารีย์ อินทรสมบัติ
Mrs.Aree Intrasombat
ผู้ตรวจราชการกรมเขต 3, 4, 15 สำนักงานตรวจราชการกรม
Office of Inspector General 3, 4, 15 Inspector General
Tel 0 2562 0535 ,08 1992 8726 Fax 0 2562 0527
areeint@hotmail.com
Update : 2014-11-24 15:37:23


 

นายประดิษฐ์ ศรีภัทรประสิทธิ์
Dr.Pradit Sripatrprasite
ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
Director Inspector General
Tel 0 2579 7445, 08 8002 5332 Fax 0 2940 6201
praditsri@yahoo.com
Update : 2014-11-24 17:34:34


 
น.ส.สุนันท์ สายโชติ
MissSunan Saichoat
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน
Group Chief Internal Audit Group
Tel 0 2562 0545 Fax 0 2562 0545
sunans56@hotmail.com
Update : 2014-11-24 17:30:13


 
นายถาวร ทันใจ
Dr.Taworn Thunjai
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Group Chief Administration Development Group
Tel 0 2579 6729 Fax 0 2562 0590
plachon@yahoo.com
Update : 2014-11-24 17:32:47


 

น.ส.อัจฉรา สุนทรอภิชาติ
MissAchara Soontornn
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Director Office of the Secretary
Tel 0 2562 0569 Fax 0 2562 0532

Update : 2014-11-24 17:33:45


 
นายภวัตร คันธมธุรพจน์
Mr.Bhawat Kantamaturapoj
ผู้อำนวยการกอง กองการเจ้าหน้าที่
Director Personnal Division
Tel 0 2562 0537 Fax 0 2562 0536
bhawat_k@yahoo.com
Update : 2014-11-24 17:31:35


 
นางมยุรีย์ สุนทรธรรม
Mrs.Mayuree Soontornthurm
ผู้อำนวยการกอง กองคลัง
Director Finance Division
Tel 0 2562 0544 Fax 0 2562 0522
mayureesoon@hotmail.com
Update : 2012-03-12 17:54:57


 

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์
Mr.Chalermchai Suwannarak
ผู้อำนวยการกอง กองแผนงาน
Director Planning Division
Tel 0 2562 0539 , 08 5070 6479 Fax 0 2562 0531
cchalermchai6@gmail.com
Update : 2014-11-24 14:28:03


 
นางมาลินี สมิทธิ์ฤทธี
Mrs.Malinee Smithrithee
ผู้อำนวยการกอง กองประมงต่างประเทศ
Director Fisheries Foreign Affairs Division
Tel 0 2579 8215 Fax 0 2579 7940
malinee_pom@hotmail.com
Update : 2012-03-12 18:11:47


 
น.ส.สุวิมล กีรติวิริยาภรณ์
MissSuwimon Keerativiriyaporn
ผู้อำนวยการกอง กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
Director Fish Inspection and Quality Control Division
Tel 0 2558 0133 Fax 0 2558 0136
suwimon.k@dof.mail.go.th
Update : 2014-11-24 13:10:12


 

น.ส.วราทิพย์ สมบุญยฤทธิ
MissVaratip Somboonyarithi
ผู้อำนวยการกอง กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
Director Fishery Technological Development Division
Tel 0 2940 6199 Fax 0 2940 6200
varatips@fisheries.go.th , varatip98@gmail.com
Update : 2012-03-12 18:13:22


 
นายศรีรัตน์ สอดสุข
Mr.Srirat Sodsuk
ผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
Director Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute
Tel 0 2577 5060 , 08 5070 6575 Fax 0 2577 5061
srirutsodsuk@yahoo.com
Update : 2014-11-24 15:28:04


 
นายจุฬ สินชัยพานิช
Mr.Chul Sinchaipanich
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์สารสนเทศ
Director Information Technology Center
Tel 0 2940 6225 , 08 5070 6498 Fax 0 2940 6225
chuls@fisheries.go.th
Update : 2014-11-24 15:43:44


 

นายประเทศ ซอรักษ์
Mr.Prathet Sorrak
ผู้อำนวยการกอง กองนิติการ
Director Legal Division
Tel 08 5911 2036 Fax 0 2561 2928
Law.fisheries@gmail.com
Update : 2014-11-25 09:04:45


 
นายวิสุทธิ์ วีระกุลพิริยะ
Dr.Visuthi Verakunpiriya
ผู้อำนวยการกอง กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง
Director Division of Standard for Fisheries commodities
Tel 0 2562 0553 Fax 0 2521 4679
thacert@fisheries.go.th
Update : 2014-11-25 09:59:45


 
นายนพดล ภูวพานิช
Mr.Mr.Nopadol Phuwapanish
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
Director Inland Fisheries Research and Development Bureau
Tel 0 2558 8015, 0 2562 0426 Fax 0 2579 6439, 0 2940 5622
p_nopadol@hotmail.com
Update : 2014-11-25 10:26:27


 

นายวิทยา หวังเจริญพร
Mr.Vitaya Wangcharoenporn
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
Senior Expert in Aquatic Animals Rearing Techonology Inland Fisheries Research and Developmant Bureau
Tel 0 2562 0600-15 ext. 5113 , 08 1900 6800 Fax 0 2579 6439, 0 2940 5622
vittayaw@fisheries.go.th
Update : 2014-11-25 10:27:00


 
นายวงศ์ปฐม กมลรัตน์
Dr.Wongpathom Kamonrat
ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประมง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
Senior Expert in Aquatic Biodiversity Inland Fisheries Research and Developmant Bureau
Tel 0 2558 0150-50 ext. 13612 , 08 5070 6581 Fax 0 2579 6439, 0 2940 5622
Wongpatk@fisheries.go.th
Update : 2014-11-25 10:27:39


 
นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี
Mr.Sontipan Pasugdee
ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ำจืด สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
Senior Expert in Inland Taxonomy Inland fisheries Research and Developmant Bureau
Tel 0 2940 6130 45 ext. 4410, 08 5070 6574 Fax 0 2562 0543
ffishpp@ku.ac.th
Update : 2014-11-25 10:22:10


 

นายทวี วิพุทธานุมาศ
MissThavee Viputsanumas
ผู้เชี่ยวชาญด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
Senior Expert in Aquaculturet Inland Fisheries Research and Develmant Bureau
Tel 08 5070 6496 Fax 0 2579 6687
Thavee@gmail.com
Update : 2014-11-25 10:14:52


 
นายคมน์ ศิลปาจารย์
Mr.Kom Silapajarn
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
Director Coastal Fisheries Research and Development Bureau
Tel 0 2561 4759, 08 6971 5996 Fax 0 2561 4759
Ksilapajarn@yahoo.com
Update : 2014-11-25 09:06:04


 
น.ส.จินตนา นักระนาด
MissJintana Nugranad
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
Senior Expert in Coastal Aquaculture Coastal Fisheries Research and Development Bureau
Tel 0 2579 8078 Fax 0 2579 2422
jnugranad@gmail.com
Update : 2014-11-25 10:15:37


 

นายมาโนช รุ่งราตรี
Mr.Manoch Roongratri
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
Director Marine Fisheries Research and Development Bureau
Tel 08 8003 5025 Fax 0 2562 0543
manochroo@yahoo.com
Update : 2014-11-24 16:53:52


 
นายไพโรจน์ ซ้ายเกลี้ยง
Mr.Pirochana saikliang
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงทะเล สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
Senior Expert in Marine Management Marine Fisheries Research and Development Bureau
Tel 08 3540 7848 Fax 0 2562 0543
pirochas@hotmail.com
Update : 2014-11-25 10:02:32


 
นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย
Dr.Pholphisin Suvanachai
ผู้เชี่ยวชาญด้านประมงเชิงพื้นที่ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
Senior Expert in Fishery Spatial Analysis Marine Fisheries Research and Development Bureau
Tel 0 2561 3132 Fax 0 2562 0543
pholphisin@yahoo.com
Update : 2014-11-25 10:15:17


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารจัดการด้านการประมง
Director Bureau of Fisheries Administration and Management
Tel 0 2940 5049 , 08 2700 6207 Fax 0 2561 4684

Update : 2014-12-03 13:48:10


 
นายวสันต์ ศรีวัฒนะ
Mr.Wasan Sriwattana
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
Director Fishery Technology Transfer and Development Bureau
Tel 0 2558 0187, 08 2338 7755 Fax 0 2558 0189
wasan_97@hotmail.com
Update : 2014-11-24 13:11:59


 
นายสุพล จิตราพงษ์
Mr.Supol Chitrapong
ประมงพื้นที่ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Director Bangkok Area Fisheries Officer
Tel 0 2558 0198 Fax 0 2558 0197
supolc35@gmail.com
Update : 2014-11-25 09:07:40


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400