นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
Land Devlopment Department

2003/61 ถนนพหลโยธิน
จตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
2003/61 Phaholyothin Road, Lardyao
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2562 5100 , 1760

Update : 2012-03-29 16:53:47


 

นายอภิชาต จงสกุล
Mr.Apichart Jongskul
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
Director General
Tel 0 2561 1954 Fax 0 2562 0313
dgldd@ldd.go.th
Update : 2014-11-24 11:29:32


 
นายอนุสรณ์ จันทนโรจน์
Mr.Anusorn Chantanaroj
รองอธิบดีด้านวิชาการ
Deputy Director General
Tel 0 2561 4990 Fax 0 2579 1560
ddgt@ldd.go.th
Update : 2014-11-24 11:35:11


 
นายสุรเดช เตียวตระกูล
Mr.Suradesh Tiewtrakool
รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ
Deputy Director General
Tel 0 2579 1939 Fax 0 2561 3029
ddgo@ldd.go.th
Update : 2012-03-22 11:26:01


 

นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข
Mrs.Kulras Ananpongsuk
รองอธิบดีด้านบริหาร
Deputy Director General
Tel 0 2579 9532 Fax 0 2561 1959
ddga@ldd.go.th
Update : 2014-11-24 11:39:31


 
นางเพ็ญศรี หมื่นสังข์
Mrs.Pensri Muensang
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary Office of the Secretary
Tel 0 2579 5128 Fax 0 2941 2227
ofs_1@ldd.go.th
Update : 2012-03-22 11:53:08


 
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
MissPattarporn Sojayya
ผู้อำนวยการกอง กองการเจ้าหน้าที่
Director Personnel Division
Tel 0 2941 2608 Fax 0 2941 2142
psd_1@ldd.go.th
Update : 2012-03-29 16:32:50


 

นางกัญญาภัค ทองจันทร์
Mrs.Kanyapak Thongchan
ผู้อำนวยการกอง กองคลัง
Director Finance Division
Tel 0 2579 2583 Fax 0 2579 8517
fid_1@ldd.go.th
Update : 2012-03-22 11:59:01


 
นางตุลญา จงสกุล
Mrs.Tunlaya Jongskul
ผู้อำนวยการกอง กองแผนงาน
Director Planning Division
Tel 0 2579 5212 Fax 0 2579 5212
pld_1@ldd.go.th
Update : 2012-03-22 12:04:53


 
นายสมโสตถิ์ ดำเนินงาม
Mr.Somsot Dumnoenngam
ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
Director Office of Land Management Research and Development
Tel 0 2941 2924 Fax 0 2579 1565
ord_1@ldd.go.th
Update : 2014-11-24 11:43:26


 

นางอรนาฏ โอวาทตระกูล
Mrs.Oranard Owattrakul
ผู้อำนวยการ ศูนย์สารสนเทศ
Director Information Center
Tel 0 2941 2131 Fax 0 2941 2131
cit_1@ldd.go.th
Update : 2014-11-24 11:45:08


 
นายศรจิตร ศรีณรงค์
Mr.Sornjit Srinarong
ผู้อำนวยการ สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน
Director Office of soil Resources Survey and Research
Tel 0 2579 5122 Fax 0 2579 1439
ols_1@ldd.go.th
Update : 2014-11-24 13:25:32


 
นางอรทัย ศุกรียพงศ์
Mrs.Orathai Sukreeyapongse
ผู้อำนวยการ สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
Director Office of Science for Land Development
Tel 0 2561 3521 Fax 0 2561 3167
osd_1@ldd.go.th
Update : 2012-03-22 13:52:26


 

นายวีรชัย กาญจนาลัย
Mr.Verachai Kanchanalai
ผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
Director Office of surveying and Mapping Technology
Tel 0 2579 0904 Fax 0 2579 0934
cpd_1@ldd.go.th
Update : 2014-11-24 13:35:06


 
นายชาติชาย พูนพาณิชย์
Mr.Chartchai Poonpanich
ผู้อำนวยการ สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
Director Office of Engineering for Land Development
Tel 0 2941 2116 Fax 0 2941 2078
egd_1@ldd.go.th
Update : 2014-11-24 13:41:31


 
นางสาวสุภาพร จันรุ่งเรือง
MissSupaporn Junrungreang
ผู้อำนวยการ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
Director Division of Soil Biotechnology
Tel 0 2562 5119 Fax 0 2579 2875
irb_1@ldd.go.th
Update : 2014-11-24 14:12:30


 

นายธีระยุทธ จิตต์จำนงค์
Mr.Thirayut Chitchumnong
ผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
Director
Tel 0 2579 2270 Fax 0 2579 1409

Update : 2014-11-24 14:45:13


 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
Mr.Kemkaeng Yutidhammadamrong
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
Director Land Development Regional Office 1
Tel 0 2577 3370 Fax 0 2577 1141
r01_1@ldd.go.th
Update :


 
นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข

ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
Director Land Development Regional Office 2
Tel 0 3835 1410 Fax 0 3835 2411
r02_1@ldd.go.th
Update : 2014-11-24 14:26:30


 

นายสุวัฒน์ ธาตุทะนะ
Mr.
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
Director Land Development Regional Office 3
Tel 0 4437 1354 Fax 0 4437 1432
r03_1@ldd.go.th
Update : 2014-11-24 14:27:43


 
นายถาวร มีชัย
Mr.Thavorn Meechai
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
Director Land Development Regional Office 4
Tel 0 4531 2646 Fax 0 4531 2646
ro4_1@ldd.go.th
Update : 2012-03-29 15:36:15


 
นายภิญโญ สุวรรณชนะ
Mr.Pinyo Suwanchana
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
Director Land Development Regional Office 5
Tel 0 4324 6668 Fax 0 4324 3913
r05_1@ldd.go.th
Update : 2014-11-24 14:29:24


 

นายปราโมทย์ ยาใจ
Mr.Pramote Yajai
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
Director Land Development Regional Office 6
Tel 0 5312 1174 Fax 0 5312 1174
r06_1@ldd.go.th
Update : 2012-03-29 15:40:11


 
นางสาวเบญจพร ชาครนนท์
Ms.Benjiaporn Chakranon
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
Director Land Development Regional Office 7
Tel 0 5477 1588 Fax 0 5477 1664
r07_1@ldd.go.th
Update : 2012-03-29 15:42:27


 
นายประศาสน์ สุทธารักษ์
Mr.Prasas Suttharak
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
Director Land Development Regional Office 8
Tel 0 5532 1256 Fax 0 5532 1257
r08_1@ldd.go.th
Update : 2014-11-24 14:31:20


 

นายบุญณรงค์ ธานีรัตน์
Mr.Boonnarong Taneerat
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
Director Land Development Regional Office 9
Tel 0 5688 1247 Fax 0 5688 1241
r09_1@ldd.go.th
Update : 2012-03-29 15:49:59


 
นายประเสริฐ เทพนรประไพ
Mr.Prasert Tepnarapai
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
Director Land Development Regional Office 10
Tel 0 3237 3586 Fax 0 3237 3586
r10_@ldd.go.th
Update : 2012-03-29 15:52:48


 
นายชุมพล คงอินทร์
Mr.Chomphol Khong-in
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
Director Land Development Regional Office 11
Tel 0 7731 1110 Fax 0 7731 2732
r11_1@ldd.go.th
Update : 2012-03-29 15:54:05


 

นายปรีชา โพธิ์ปาน
Mr.Preecha Phophan
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
Director Land Development Regional Office 12
Tel 0 7433 0232 Fax 0 7433 0237
r12_1@ldd.go.th
Update : 2014-11-24 14:38:29


 
นางสายหยุด เพ็ชรสุข
Mrs.
รก.ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
Director
Tel 0 7363 1033 Fax 0 7363 1034
cpt_1@ldd.go.th
Update : 2014-11-24 14:40:38


 
นายปัญญา เอี่ยมอ่อน
Mr.Punya Eiamoon
ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
Director
Tel 0 3859 9157 Fax 0 3859 9117
ckh_1@ldd.go.th
Update : 2012-03-29 16:13:27


 

นางสุพัตรา บุตรพลวง

ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
Director
Tel 0 5389 0103 Fax 0 5312 1173
cnr_1@ldd.go.th
Update : 2012-03-29 16:22:47


 
นายสะอาด บุตรเล็ก

ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการจัดการพัฒนาที่ดินฯ (หนองพลับ-กลัดหลวง)
Director
Tel 0 3252 8015 Fax 0 3252 8015

Update : 2014-11-25 10:53:16


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400