นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
Department of Agriculture

50 ถนนพหลโยธิน
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
50 Thanon Phahon Yothin
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2579 0151-7
Fax 0 2579 5248
www.doa.go.th
Update : 2014-09-17 12:00:26


 

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์
Mr.Anan Suwannarat
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
Director General
Tel 0 2940 5412, 0 2579 9636,0 2579 0151-7 ext.1.1 Fax 0 2940 5528
anansuwanna@hotmail.com
Update : 2014-11-27 14:49:26


 
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ
Mr.Suwit Chaikiattiyos
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
Deputy Director General
Tel 0 2579 0582, 0 2579 0151-7 ext. 106 Fax 0 2940 7460
suwitdoa@yahoo.com
Update : 2014-11-27 14:51:33


 
นายดิเรก ตนพยอม
Mr.Derake Tonpayom
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
Deputy Director General
Tel 0 2940 5418, 0 2579 4855, 0 2579 0151-7 ext. 117 Fax 0 2579 4855
tonpayom_d@hotmail.com
Update : 2014-11-27 14:48:27


 

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์
MissSurmsuk Salakpetch
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
Deputy Director General
Tel 0 2579 0581, 0 2579 0151-7 ext.113 Fax 0 2940 5419
ssalakpetch@gmail.com
Update : 2014-11-27 14:53:54


 
นางวิไลวรรณ พรหมคำ
Mrs.Wilaiwan Promkum
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary Office of the secretary
Tel 0 2579 2445 Fax 0 2940 5527
wilaiwan.p@doa.in.th
Update : 2014-11-27 14:55:29


 
นางสุมนา พรพิพัฒน์กุล
Mrs.Sumana Pornphipatanakul
ผู้อำนวยการกอง กองการเจ้าหน้าที่
Director Personnel Division
Tel 0 2579 9551, 0 2579 0151-8 ext. 154 Fax 0 2579 9551
sumana@doa.go.th
Update : 2014-11-28 09:54:35


 

นายอนันต์ อักษรศรี
Mr.Anan Aksonsri
ผู้อำนวยการกอง กองแผนงานและวิชาการ
Director Planning and Technical Division
Tel 0 2579 0151 ext. 135, 0 2940 5479 Fax 0 2579 5246
anan_aksonsri@hotmail.com
Update : 2014-11-28 09:44:08


 
น.ส.อรสา จุลสุคนธ์
MissOrasa Julasukonth
ผู้อำนวยการกอง กองคลัง
Director Finance Division
Tel 0 2579 9589 Fax 0 2579 5243
orasaj@doa.go.th
Update : 2014-11-28 09:55:10


 
นายวินัย สมประสงค์
Mr.Winai Somprasong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
Director Plant Varieties Protection Division
Tel 0 2579 4127, 0 579 0151-7 ext. 207 Fax 0 2579 0548
winny.th@gmail.com
Update : 2014-11-28 09:42:59


 

นางเสริมพร กึ่งพุทธพงศ์
Mrs.Sermporn Keungphuttaphong
ผู้อำนวยการ ศูนย์สารสนเทศ
Director Information Technology Center
Tel 0 2561 1924, 0 2579 0151-8 302 Fax 0 2940 5415
sermporn.k@doa.in.th
Update : 2012-03-08 10:16:22


 
นายอัคคพล เสนาณรงค์
Mr.Akkapol Senanarong
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
Director Agricultural Engineering Research
Tel 0 2940 5790 Fax 0 2940 5791
akkapol@doa.go.th
Update :


 
นายธงชัย ตั้งเปรมศรี
Mr.Thongchai Tangpremsri
ผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันวิจัยพืชไร่
Director Field Crops Research Institute
Tel 0 2940 6308, 0 2579 3934 Fax 0 2561 3486
Thongchai:tangpremsri@gmail.com
Update : 2012-03-08 10:18:19


 

นายจำรอง ดาวเรือง
Mr.Chamrong Daoruang
ผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันวิจัยพืชสวน
Director Horticultural Research Institute
Tel 0 2579 2759 Fax 0 2579 9545
chamrong.d@doa.it.th
Update : 2014-11-28 09:46:17


 
นายพิเชษฐ์ พร้อมมูล
Mr.Picheat Prommoon
ผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันวิจัยยาง
Director Rubber Research Institute
Tel 0 2579 1576 Fax 0 2561 4744
bbprommoon@yahoo.com
Update : 2014-11-28 09:46:57


 
นายธีระ รัตนพันธุ์
Mr.Dheera Rattanaphan
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
Director Agricultural Regulatory Office
Tel 0 2579 8576 Fax 0 2579 5084
dheera.r@doa.in.th
Update : 2012-03-08 10:24:10


 

นางสาวมานิตา คงชื่นสิน
MissManita Kongchuensin
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
Director Plant Protection Research and Development Office
Tel 0 2579 5583 0 2579 8540 Fax 0 2940 5396
manitathai@gmail.com
Update : 2014-11-28 09:47:49


 
นายอลงกรณ์ กรทอง
Mr.Alongkorn Kornthong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
Director Biotechnology Research And Development Office
Tel 0 2904 6885-95 0 2904 6899 Fax 0 2904 6888
akorntong@yahoo.com
Update : 2012-03-08 10:28:06


 
นางอัจฉรา นันทกิจ
Mrs.Achara Nuntagij
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
Director Agricultural Production Sciences Research And Development Office
Tel 0 2579 3579 Fax 0 2940 5736
waew_32@gmail.com
Update : 2014-11-28 09:48:41


 

นางสาวสุปรียา ศุขเกษม
Miss
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
Director Post-Harvest and Products Processing Research and Development Office
Tel 0 2940 6362, 0 2579 5788 Fax 0 2579 5788, 0 2940 6364

Update : 2014-11-27 15:05:21


 
นายอุทัย นพคุณวงค์
Mr.Uthai Noppakoonwong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
Director Office of Agricultural and Development Region 1
Tel 0 5311 4121-5 Fax 0 5311 4126-7
cmrarc@hotmail.com
Update : 2012-03-08 10:36:41


 
นายสมเพชร พรมเมืองดี
Mr.Sompect Prommuangdee
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
Director Office of Agricultural and Development Region 2
Tel 0 5531 1305 Fax 0 5531 1406
petsukho@hotmail.com
Update : 2014-11-28 09:49:48


 

นายนิรันดร์ สุขจันทร์
Mr.Niran Sukchan
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
Director Office of Agricultural and Development Region 3
Tel 0 4320 3502 Fax 0 4320 3501
oard3@yahoo.com
Update : 2014-11-28 09:50:39


 
นายอุดม คำชา
Mr.Udom Kumcha
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
Director Office of Agricultural and Development Region 4
Tel 0 4520 2190 Fax 0 4520 2190
udomkumcha@hotmail.com
Update : 2014-11-28 09:51:56


 
นายปัญญา พุกสุ่น
Mr.Panya Pooksoon
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
Director Office of Agricultural and Development Region 5
Tel 0 5640 5070, 405072-3 Fax 0 5640 5071, 405074
panyapook@gmail.com
Update : 2014-11-28 09:52:38


 

นายสุรเดช ปัจฉิมกุล
Mr.Suradet Patchimkul
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
Director Office of Agricultural and Development Region 6
Tel 0 3939 7134 Fax 0 3945 8765
suradet19@hotmail.com
Update : 2014-11-27 15:11:10


 
นายธีรชาต วิชิตชลชัย
Mr.Thirachat Vichitcholchai
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
Director Office of Agricultural and Development Region 7
Tel 0 7725 9445-6 Fax 0 7725 9447
thirachat.v@doa.in.th
Update : 2014-11-27 15:11:59


 
นายศักดิ์โสภณ อั้งสกุล
Mr.Saksopon Angsakul
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
Director Office of Agricultural and Development Region 8
Tel 0 7444 5905-6 Fax 0 7444 5907
saksopon9702@gmail.com
Update : 2014-11-28 09:53:25


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400