นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
Department of Agricultural Extension

2143/1 ถนนพหลโยธิน
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Paholyothin Road
Jatujak
Bangkok 10900
Tel 0 2940 6080-89, 0 1579 0121-7
www.doae.go.th
Update :


 

นายโอฬาร พิทักษ์
Mr.Olan Pituck
อธิบดี
Director - General
Tel 0 2579 3005,0 89920 5428 Fax 0 2579 9540
oddpt@hotmail.com
Update : 2014-10-02 12:06:39


 
นายนำชัย พรหมมีชัย
Mr.Numchai Prommeechai
รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร
Deputy Director - General (Administrative)
Tel 0 2579 3794, 0 81321 1313 Fax 0 2579 3020
numchai@doae.go.th
Update : 2014-10-02 12:05:53


 
นายไพรัช หวังดี
Mr.Pairat Wungdee
รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ
Deputy Director - General(Technical)
Tel 0 2940 6040, 0 81887 2033 Fax 0 2579 9539
wungdee64@hotmail.com
Update : 2014-10-02 12:19:01


 

นายสุรพล จารุพงศ์
Mr.Suraphol Charuphong
รองอธิบดี ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม
Deputy Director - General(Training&Extension)
Tel 0 2579 3815, 0 81934 0187 Fax 0 2579 3815
phol3432@hotmail.com
Update : 2014-10-02 12:22:28


 


สำนักงานเลขานุการกรม
Office of The Secretary
Tel 0 2940 6072 Fax 0 2579 3018
secreta@doae.go.th
Update : 2012-03-19 15:19:13


 
นายประสงค์ ไชยลังกา
Mr.Prasong Chailungka
เลขานุการกรม
Secretary
Tel 0 2579 3013 Fax 0 2579 3018
secreta@doae.go.th
Update : 2014-10-03 11:20:47


 กองคลัง
Finance Division
Tel 0 2940 6044 Fax 0 2579 3784
finance10@doae.go.th
Update : 2012-03-19 15:24:56


 
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม
Mrs.Kulruedee Patanaim
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 0 2579 7764 finance70@doae.go.th
Update : 2014-10-03 11:05:27


 


กองการเจ้าหน้าที่
Personnel Division
Tel 0 2579 9521 Fax 0 2579 3016
person@doae.go.th
Update : 2012-03-19 15:28:02


 

นายวีระ โตสงคราม
Mr. Veera TosongKram
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 0 2940 6021 Fax 0 2940 6021
person@doae.go.th
Update : 2014-10-03 11:06:38


 


กองแผนงาน
Planning Division
Tel 0 2579 3741 Fax 0 2940 6026
plan06@doae.go.th
Update : 2012-03-19 15:40:50


 
นายพีรพร พร้อมเทพ
Mr.Peraporn Promdhep
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 0 2579 3727 Fax 0 2579 3727
plan@doae.go.th
Update : 2014-10-03 11:12:53


 กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
Specific Areas Agricultural Development Division
Tel 0 2579 3804 Fax 0 2579 3010
agrodev@doae.go.th
Update : 2012-03-19 15:42:51


 
นางดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์
Mrs.Duangduen Somwatanasak
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 0 2579 3010,0 81834 1082 Fax 0 2579 3010
duangduens@hotmail.com
Update : 2014-10-03 11:45:14


 


กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
Agricultural Extension Research and Development Division
Tel 0 2579 9587 Fax 0 2579 9587
research30@doae.go.th
Update : 2012-03-19 15:46:54


 

นายสำราญ สารบรรณ์
Mr. Sumran Sarabun
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel - Fax -
research@doae.go.th
Update : 2014-10-02 12:27:54


 


ศูนย์สารสนเทศ
Information Center
Tel 0 2579 3723 Fax 0 2940 6050
ict@doae.go.th
Update : 2012-03-19 15:49:32


 
นางพัชรินทร์ นาคะประวิง
Mrs.Patcharin Nakapraving
ผู้อำนวยการศูนย์
Director
Tel 0 2940 5720, 081 836 6247 Fax 0 2940 5720
ict@doae.go.th
Update : 2012-03-02 10:58:32


 สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
Bureau of Technology Transfer Development
Tel 0 2579 3831 Fax 0 2579 3837
agritach@doae.go.th
Update : 2012-03-19 15:51:18


 
นางสุกัญญา อธิปอนันต์
Mrs.Sugunya Athipanan
ผู้อำนวยการสำนัก
Director
Tel 0 2955 1819, 0 89896 6049 Fax 0 2561 4693
asugunya@hotmail.com
Update : 2014-10-03 11:18:36


 


กองพัฒนาเกษตรกร
Bureau of Farmers Development
Tel 0 2561 4795 Fax 0 2561 4794
farmdev@doae.go.th, farmdev10@doae.go.th
Update : 2014-10-03 11:25:29


 

นายสงกรานต์ ภักดีคง
Mr.SongKran PhaKdikhong
ผู้อำนวยการสำนัก
Director
Tel 0 2561 4796, 081 958 3043 Fax 0 2579 3009
farmdev10@doae.go.th
Update : 2014-10-03 11:39:20


 


กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ่ย
Plant Protection and Soil,Fertilizer Management
Tel 0 2940 6189 Fax 0 2940 6190
agriqua@doae.go.th
Update : 2014-10-03 11:55:41


 
นายประสงค์ ประไพตระกูล
Mr.Prasong Prapaitrakul
ผู้อำนวยการสำนัก
Director
Tel 0 2940 6180, 089 896 6279 Fax 0 2940 6190
-
Update : 2014-10-03 11:58:48


 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
Bureau of Agricultural Commodities Promotion and Management
Tel 0 2561 3475 Fax 0 2940 6078
agriman@doae.go.th
Update : 2012-03-21 15:32:14


 
นางอรสา ดิสถาพร
Mrs.
ผู้อำนวยการสำนัก
Director
Tel 0 2940 6125, 0 8193 40187 Fax 0 2940 6125
pol3432@hotmail.com
Update : 2014-10-03 12:01:37


 


สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
Farm Radio Broadcasting Station
Tel 0 2579 3927, 0 2562 0165 am1386news@doae.go.th , am1386news@yahoo.com
Update : 2012-03-02 12:33:21


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุฯ
Director
Tel 0 2579 3927, 02 940 6112 Fax 0 2579 3927
-
Update : 2014-12-03 13:59:42


 


กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
Agricultural Engineering Promotion Division
Tel 0 2940 6185 aepd@doae.go.th, aepd.doae@gmail.com
Update : 2012-03-02 12:30:32


 
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส
Mrs.Dares Kittiyopas
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 0 2940 6183, 081 833 4923 Fax 0 2940 6185
dares.doae@gmail.com
Update : 2014-10-03 12:06:42


 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Efficiency Unit
Tel 0 2940 6023 Fax 0 2940 6074
psdd@doae.go.th
Update : 2012-03-19 14:49:13


 
นายศุภนารถ เกตุเจริญ
Mr.Supanart Ketcharoen
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Chief
Tel 0 2940 6023, 081 860 4750 Fax 0 2940 6074
supanart@hotmail.com
Update : 2012-03-19 14:17:35


 


กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Auditing Group
Tel 0 2561 4875, 0 2561 4876 Fax 0 2561 4876
inaudit@doae.go.th
Update : 2012-03-19 14:57:24


 

นางนฤมล บูรณะพิมพ์
Mrs.Narumol Purnabimba
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Chief
Tel 0 2561 4875, 081 830 1075 Fax 0 2561 4876
narumol@doae.go.th
Update : 2012-03-19 14:24:30


 


สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
Secretariat Office of Community Enterprise Promotion Board
Tel 0 2940 6171 Fax 0 2940 6171
secb@doae.go.th
Update : 2012-03-02 12:48:52


 
นายชาญยุทธ์ ภานุทัต
Mr.Charnyut Parnutat
ผู้อำนวยการสำนัก
Director
Tel 0 2940 6172, 081 830 0261 Fax 0 2955 7595
secb@doae.go.th
Update : 2012-03-02 12:51:14


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400