นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
The Cooperative Promotion Department

12 ถนนกรุงเกษม เทเวศร์
พระนคร กรุงเทพฯ 10200
12 Krung Kasem Road
Theves
Bangkok 10200
Tel 0 2281 1900, 0 2281 0102, 0 2281 0232, 0 2281 3095, 0 2281 2066, 0 2281 0122, 0 2281 0091, 0 2282 8729
Fax 0 2282 6078
www.cpd.go.th
Update :


 

นายโอภาส กลั่นบุศย์
Mr.Opat klanbut
อธิบดี
Director - General
Tel 0 2628 5133-4 Fax 0 2281 0055
opat@cpd.go.th
Update : 2014-10-15 17:44:30


 
นายปริญญา เพ็งสมบัติ
Mr.Parinya Pangsombat
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2282 8487 Fax 0 2628 5526
parinya_p@cpd.go.th
Update : 2014-10-16 08:58:51


 
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
Mrs.Borisuti Prempraphan
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2282 6201 Fax 0 2628 5524
ิborisuti@cpd.go.th
Update : 2014-10-16 09:01:57


 

ว่าง
vacant
รองอธิบดี
Deputy Director - General

Update : 2014-10-16 14:39:03


 
นายกิตติพงษ์ โตโพธิ์ไทย
Mr.Kittipong Topothai
ผู้ตรวจราชการกรมเขตตรวจราชการที่ 1, 2
Department General Inspector Area 1, 2
Tel 0 2628 5142 Fax 0 2282 0886
kitipong_tp@cpd.go.th
Update : 2014-10-16 14:35:39


 
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
Mr.Phichet Wiriyapaha
เขตตรวจราชการที่ 3, 9
Area 3, 9
Tel 0 2628 5148 Fax 0 2282 0886
phichet@cpd.go.th
Update : 2014-10-16 14:36:44


 

นายเสนอ ชูจันทร์
Mr.Saner Choojan
เขตตรวจราชการที่ 4, 5
Area 4, 5
Tel 0 2282 5468 Fax 0 2282 0886
saner@cpd.go.th
Update : 2014-10-16 14:38:39


 
นายสุกรี พันละบุตร
Mr.Sukree Punlarbooce
เขตตรวจราชการที่ 6,7
Area 6,7
Tel 0 2282 5149 Fax 0 2282 0886
sukree@cpd.go.th
Update : 2014-10-16 14:41:36


 
นายนารถพงษ์ สุนทรนนท์
Mr.Nartapong Soontonnont
เขตตรวจราชการที่ 6,8
Area 6,8
Tel 0 2282 5469 Fax 0 2282 0886
nartapong@cpd.go.th
Update : 2014-10-16 15:01:53


 

ว่าง
vacant
เขตตรวจราชการที่ 10, 11, 12
Area 10, 11, 12
Tel 0 2282 5147 Fax 0 2282 0886
@cpd.go.th
Update : 2014-10-16 14:53:40


 
นายวัชรินทร์ ภู่แพร
Mr.wajcharin Poopare
เขตตรวจราชการที่ 13, 14
Area 13, 14
Tel 0 2628 5141 Fax 0 2282 0886
watcharin_pp@cpd.go.th
Update : 2014-10-16 14:50:51


 
ว่าง
vacant
เขตตรวจราชการที่ 15, 16
Area 15, 16
Tel 02 628 5141 Fax 0 2282 0886
@cpd.go.th
Update : 2014-10-16 14:52:36


 เขตตรวจราชการที่ 17, 18
Area 17, 18
Tel 0 2628 5148 Fax 0 2282 0886
@cpd.go.th
Update : 2014-10-16 14:54:31


 
นางฐิรกาญจน์ อุดมศิลป์
Mrs.Tirakarn Udomsin
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Group
Tel 0 2281 0110 Fax 0 2281 0110
tirakarn@cpd.go.th
Update : 2012-03-05 14:12:35


 
นางสุรีย์รัช อวนสกุล
Mrs.Sureeruch Auansakul
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Development of Administration System Group
Tel 0 2281 7002 Fax 0 2628 5143
sureeruch@cpd.go.th
Update : 2012-03-05 14:14:34


 

นางสมจิตร ส่องสว่าง
Mrs.Somjit Songsawang
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary Secretary Office
Tel 0 2281 0784 0 2628 5517 Fax 0 2282 6078
somjit_s@cpd.go.th
Update : 2014-10-16 15:00:44


 
นายสันทาน สีสา
Mr.Santan Srisa
ผู้อำนวยการกอง กองการเจ้าหน้าที่
Director Personnel Division
Tel 0 2281 6735 Fax 0 2281 3106
santan@cpd.go.th
Update : 2014-10-16 15:04:26


 
นางดุษณี ดานาพงศ์
Mrs.Dusanee Danepong
ผู้อำนวยการกอง กองคลัง
Director Finance Division
Tel 0 2281 6503 dusanee@cpd.go.th
Update : 2014-10-16 15:06:02


 

นายภานุวัตน์ ณ นครพนม
Mr.Panuwat Na Nakornpanom
ผู้อำนวยการกอง กองแผนงาน
Director Planning Division
Tel 0 2281 1892 Fax 0 2281 1949
panuwat@cpd.go.th
Update : 2014-10-16 15:07:59


 
นายวิเชียร แท่นธรรมโรจน์
Mr.Wichien Tanthammaroj
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์สารสนเทศ
Director Information Technology Center
Tel 0 2282 3210 Fax 0 2281 0004
wichien_t@cpd.go.th
Update : 2014-10-16 15:09:55


 
นางรัชนีพร พึงประสพ
Mrs.Rucheneepon Peungprasop
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
Director Cooperative Promotion Bangkok Office Area 1
Tel 0 2241 5901 Fax 0 2243 3194
rucheneepon@cpd.go.th
Update : 2014-10-16 15:12:53


 

นายบุญเสริม ไกรสินธุ์
Mr.Boonserm Krisin
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
Director Cooperative Promotion Bangkok Office Area 2
Tel 0 2914 5412 Fax 0 2540 7203
ิboonserm@cpd.go.th
Update : 2014-10-16 15:15:19


 
นายวีรชัย ศิริวรรณางกูร
Mr.Veerachai Sirivannangkool
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
Director Bureau of Cooperative Promotion and Development
Tel 0 2281 0496 Fax 0 2281 8280
veerachai@cpd.go.th
Update : 2014-10-16 16:19:04


 
นายเชิดชัย พรหมแก้ว
Mr.Cherdchai Promkaew
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
Director Bureau of Cooperative Business Development
Tel 0 2280 1341 Fax 0 2280 1341
Cherdchai@cpd.go.th
Update : 2014-10-16 16:34:37


 

นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง
Mr.Jirasak Ngernseng
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารเงินทุน
Director Bureau of Fund Administration
Tel 0 2281 0098 Fax 0 2281 8120
Jirasak@cpd.go.th
Update : 2014-10-16 16:36:15


 
นายประยูร อินสกุล
Mr.Prayoon Insakul
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
Director Bureau of Cooperative Technology Transfer and Development Office
Tel 0 2241 2706 Fax 0 2241 4789
Prayoon_ns@cpd.go.th
Update : 2014-10-16 16:42:23


 
ว่าง
vacant
นักวิชาการสหกรณ์ 9 ชช. ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมงานสหกรณ์
Expert on Coopertive Promotion
Tel 0 2281 3118 @cpd.go.th
Update : 2014-10-16 16:21:17


 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
Expert on Coopertive Business Development
Tel 0 2281 3293 Fax 0 2281 8190
@cpd.go.th
Update : 2014-10-16 16:24:40


 
นางสาวรุ่งนภา เจริญรัตน์
Miss.Roongnapa Charoenrudtana
ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจข้าว
Expert on Rice Business Development
Tel 0 2281 3295 Fax 0 2281 8190
Roongnapa@cpd.go.th
Update : 2014-10-16 16:28:37


 
นายสุพิทยา พุกจินดา
Mr.Supittaya Pukjinda
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคนมสหกรณ์
Expert on Dairy Business of Cooperatives
Tel 0 2281 3292 Fax 0 2281 8190
Supittaya@cpd.go.th
Update : 2014-10-16 16:31:53


 

ว่าง
vacant
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์
Expert on Thrift & Credit Cooperative Development
Tel 0 2281 3294 Fax 0 2281 8190
@cpd.go.th
Update : 2014-10-16 16:23:10


 
ว่าง
vacant
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการสหกรณ์
Expert on Coopertive Development
Tel 0 2281 3117 @cpd.go.th
Update : 2014-10-16 16:21:57


 
นางอารี ฉายโช้น
Mrs.Aree Chaichone
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์
Expert on Financial Mangement of Cooperatives
Tel 0 2281 0535 Fax 0 2281 8120
Aree@cpd.go.th
Update : 2014-10-16 16:30:20


 

นายเกียรติพงศ์ เฟื่องฟุ้ง
Mr.Kiattipong Faengfung
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบการตรวจการสหกรณ์
Expert on Coopertive Inspection System Development
Tel 0 2281 6503 Kiattipong@cpd.go.th
Update : 2014-10-16 16:26:38


 
ว่าง
vacant
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
Director Registrar and Law Office
Tel 0 2281 6875 Fax 0 2282 5042
@cpd.go.th
Update : 2014-10-16 16:39:26


 
นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ
Mr.Sakchai Chaiyaput
ผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์
Director Institute of Cooperative area and Mechinery Development
Tel 0 2282 8725 sakchai_cp@cpd.go.th
Update : 2012-03-09 12:43:47


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400