นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
Agricultural Land Reform Office

เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก
พระนคร กรุงเทพฯ 10200
1 Thanon Ratchadamnoen Nok
Pranakorn
Bangkok 10200
Tel 0 2282 9004
Fax 0 2281 0815
www.alro.go.th
Update : 2014-11-05 11:27:34


 

นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์
Mr.Werachai Narkwiboonwong
เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
Secretary-General Agricultural Land Reform Office (ALRO)
Tel 0 2282 5745 / 081 303 1712 Fax 0 2282 5745
werachai_n@yahoo.com
Update : 2014-11-05 11:58:57


 
-ว่าง-
-Vacant-
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary - General

Update : 2014-12-17 15:03:30


 
นางเปรมจิต สังขพงษ์
Mrs.Premchit sangkapong
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary - General
Tel 0 2629 9042 Fax 0 2281 0154

Update : 2014-11-05 09:51:19


 

นายธนู มีแสงเงิน
Mr.Tanoo Meesangngern
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary - General
Tel 0 2281 8755 Fax 0 2281 2218
t.mesang@hotmail.com
Update : 2014-11-05 09:53:15


 
นายศักดิ์ชาย แก้วศรีนวล
Mr.Sakchai Kaewsrinaul
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
Chief of Inspector General
Tel 0 2281 8564 Fax 0 2281 8564
sakchai.k@alro.go.th
Update : 2014-11-17 09:25:32


 
นางพัชรัตน์ มณีวงศ์
Mrs.Patcharat Maneewong
ผู้ตรวจราชการ
Inspector General
Tel 0 2356 0596 Fax 0 2280 7389
maneewong.pat@gmial.com
Update : 2014-11-05 09:58:26


 

นายกระแส จันทรังษี
Mr.Krasae Jantarangsee
ผู้ตรวจราชการ
Inspector General
Tel 0 2 356 0599 Fax 0 2280 7389
krasae2497@gmail.com
Update : 2014-11-05 10:01:49


 
นางสุกัญญา แสงอร่าม
Mrs.Sukanya Saengaram
ผู้ตรวจราชการ
Inspector General
Tel 0 2281 6096 Fax 0 2280 7389

Update : 2014-11-05 10:03:04


 
นางสาวสุรางค์ ผลประเสริฐ
MissSurang Pholprasert
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดิน สำนักกฎหมาย
Expert on Land Reform Law Legal Affair Bureau
Tel 0 2280 4671 Fax 0 2280 4671
surang-alro@yahoo.com
Update : 2014-11-05 10:05:29


 

นางบุญธิชา ชมชื่น
Mrs.Boonticha Chomchuen
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏฺิรูปที่ดิน สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
Expert on Increasing Land-use Efficiency in Land Reform Area Technology Transfer and Development Bureau
Tel 08 9810 0657 Fax 0 2271 1430
boonthicha.c@gmail.com
Update : 2014-11-05 10:08:03


 
นางสาวอัจฉรา วัฒนะเจริญ
MissAtchara Vatanacharone
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินกองทุนการปฏฺิรูปที่ดิน สำนักบริหารกองทุน
Expert on Land Reform Fund Administration Found Administration Bureau
Tel 0 2282 1929 atchara6797@gmail.com
Update : 2014-11-05 10:10:10


 
นายเอนก ธำรงมาศ
Mr.Anake Thamrongmas
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดที่ดิน สำนักจัดการปฏฺิรูปที่ดิน
Expert on Land Allocation Land Reform Operation Bureau
Tel 08 1913 4081 Fax 0 2356 0590

Update : 2014-11-05 10:11:56


 

นางสาวธารทิพย์ ไทรหอมหวล
MissThanthip Saihomhual
ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Unit
Tel 0 2280 4670 Fax 0 2282 4670
thipja45@yahoo.com
Update : 2014-11-05 10:13:26


 
นายอิทธิชัย อ่อนบัณณศิลป
Mr.Itdhichai Onbannasilpa
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Administration System Development Unit
Tel 0 2282 0373 Fax 0 2282 0373
itdhichai_o@alro.go.th
Update : 2014-11-05 10:18:34


 
นางอดุลลักษณ์ อาศนเลขา
Mrs.Adulluck Asanalekha
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง
Director Certral Administration Bureau
Tel 0 2281 8917 Fax 0 2282 1038
adulluch@alro.go.th
Update : 2014-11-17 13:43:07


 

นางสาววิไลลักษณ์ เพชรล้อม
MissWilailuk Phetlum
ผู้อำนวยการ สำนักวิชาการและแผนงาน
Director Research and Planning Bureau
Tel 0 2281 0986 Fax 0 2281 0986
wilailuk_55@homtail.com
Update : 2014-11-17 09:26:40


 
นายฉลอง มณีโชติ
Mr.Chalong Maneechot
ผู้อำนวยการ ศูนย์สารสนเทศ
Director Information Technology Center
Tel 0 2280 3872 Fax 0 280 2095
Chalong92499@gmail.com
Update : 2014-11-05 10:23:30


 
นางเรวดี วิชิตยุทธภูมิ
Mrs.Rawadee Wichityutapoom
ผู้อำนวยการ สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน
Director Land Reform Operation Bureau
Tel 08 1968 3384 Fax 0 2282 2584
landacq@alro.go.th
Update : 2014-11-05 11:03:51


 

นายพงษ์พิเชษฐ เก้าเอี้ยน
Mr.Pongpichet Kaoeian
ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย
Director Legal Affair Bureau
Tel 0 2281 2940 Fax 0 2281 2940
legal@alro.go.th
Update : 2014-11-05 11:13:02


 
นางวรรณภา บุญสุข
Mrs.Wannapha Boonsuk
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกองทุน
Director Fund Administration Bureau
Tel 0 2281 8929 Fax 0 2282 5897
wannapha_alro@hotmail.com
Update : 2014-11-05 11:15:00


 
นางสาวอมราพัทธ์ เวชเตง
MissAmaraphatt Vachteng
ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่
Director Personnel Division
Tel 0 2282 3586 Fax 0 2281 6265
amara_alro@hotmail.com
Update : 2014-11-05 11:17:35


 

นายสมชาย สีสม
Mr.Somchai Srisom
ผู้อำนวยการ สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน
Director Mapping and Land Text Management Bureau
Tel 0 2271 1213 Fax 0 2270 1797

Update : 2014-11-05 11:19:20


 
นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์
Mr.Suwan Burapornnuson
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
Director Technology Transfer and Development Bureau
Tel 0 2278 2543 Fax 0 2278 2543
su_bur@hotmail.com
Update : 2014-11-05 11:20:54


 
นายสมศัณธ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์
Mr.Somsanth Roongpetchwong
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
Director Land Reform Areas Development Sub Bureau
Tel 0 2271 1240 Fax 0 2271 1210
somsanth.rp@gmail.com
Update : 2014-11-17 09:27:14


 

นายวิเชษฐ์ กระตุฤกษ์
Mr.Vichet Kratururk
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ
Director Arts and Crafes Development and Ectension Center
Tel 0 3536 6090 Fax 0 3536 6091
bangsai@alro.go.th
Update : 2014-11-05 11:25:30


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400