นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
50 Phahonyothin Rd., Latyao
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 02 561 2277
Fax 02 561 2096
www.acfs.go.th
Update : 2014-10-10 15:00:41


 

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ
Mr.Sakchai Sriboonsue
เลขาธิการ
Secretary General
Tel 0 2561 3604 Fax 0 2561 3697
sakchais@acfs.go.th
Update : 2014-10-10 15:28:54


 
นายพิศาล พงศาพิชณ์
Mr.Pisan Pongsapitch
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary General
Tel 0 2561 3707 , 0 2561 2277 ext. 1120 Fax 0 2561 3712
pisan@acfs.go.th
Update : 2014-10-14 13:21:26


 
นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน
MissDoojduan Sasanavin
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary General
Tel 0 2561 3545 Fax 0 2561 3546
doojduan@acfs.go.th
Update : 2014-10-14 13:23:19


 

นายพรพรหม ชัยฤทธิไชย
Mr.Ponprome Chairidchai
เลขานุการกรม
Secretary, Office of the Secretary
Tel 0 2561 2270 Fax 0 2561 2212
pchairidchai@acfs.go.th
Update : 2014-10-10 15:58:26


 
นายยุทธนา นรภูมิพิภัชน์
Mr.Yuthana Norapoompipat
ผู้อำนวยการสำนักรับรองมาตรฐาน
Director, Office of Standard Accreditation
Tel 0 2561 2277 ext. 1201 Fax 0 2579 8427
yuthana@acfs.go.th
Update : 2014-10-14 11:39:18


 
นายวิทวัสก์ สาระศาลิน
Mr.Wittawat Sarasalin
ผู้อำนวยการกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
Director, Division of Agricultural Commodity and Food Standards Policy
Tel 0 2561 4190 Fax 0 2561 4088
wittawat@acfs.go.th
Update : 2014-10-15 14:01:50


 

นางอุษา บำรุงพืช
Mrs.Usa Bamrungbhuet
ผู้อำนวยการสำนักกำหนดมาตรฐาน
Director, Office of Standard Development
Tel 0 2561 3390 , 0 2561 2277 ext. 1401 Fax 0 2561 3373 , 0 2561 3357
codex@acfs.go.th
Update : 2014-10-14 13:30:18


 
นายฉัตรชัย ประทุมมาลย์
Mr.Chatchai Prathummal
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ
Acting Director Information Technology Center
Tel 0 2579 8648 Fax 0 2579 8628
chatchai@acfs.go.th
Update : 2014-10-15 13:54:23


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400