นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Office of Agricultural Economics

ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Kasetsart Campus, Phaholyothin Road
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2940 5550-1, 0 2940 5553-4, 0 2940 5556-9
www.oae.go.th
Update : 2012-02-27 15:53:29


 

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์
Mr.Lersak Rewtarkulpaiboon
เลขาธิการ
Secretary General
Tel 0 2940 7201-2, 0 2940 5550-1 ext. 134, 153 Fax 0 2940 7217
lersakmoac@gmail.com
Update : 2014-10-22 10:18:04


 
นายสุรศักดิ์ พันธ์นพ
Mr.Surasak Pannop
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary General
Tel 0 2940 7203 ext. 138 Fax 0 2940 7204
surasak-p@oae.go.th
Update : 2014-10-22 10:21:32


 
นายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ
Mr.Kanit Likhitvidhayavuth
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary General
Tel 0 2940 7207 ext. 136 Fax 0 2940 7208
kanit@oae.go.th
Update : 2014-10-22 10:49:16


 

นางอารีย์ โสมวดี
Mrs.Aree Somwadee
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary General
Tel 0 2940 7205 ext. 137 Fax 0 2940 7206
aree@oae.go.th
Update : 2014-10-22 10:50:50


 
นายณฐนน เข็มเงิน
Mr.Nathanon Keamnguen
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Director Office of the Secretary
Tel 0 2940 7222 ext. 107, 237 Fax 0 2940 7223
nathanon10@hotmail.com
Update : 2012-02-20 18:08:58


 
ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี
Dr.Bhumisak Rasri
ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
Director Agricultural Economics Operation Centre
Tel 0 2579 8247 ext. 269 Fax 0 2579 8162
bhumisak@oae.go.th
Update : 2012-02-28 16:04:17


 

ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว
Dr.Tatsanee Muangkaew
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร
Senior Experts Agricultural Economics Policy
Tel 0 2579 0815 ext. 279 Fax 0 2579 2593
tatsanee@oae.go.th
Update : 2014-11-05 15:53:24


 
ดร.รังษิต ภู่ศิริภิญโญ
Dr.Rangsit Poosiripinyo
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
Senior Experts International Agricultural Economics Policy
Tel 0 2579 5830 ext. 250 Fax 0 2579 5830
rangsit@oae.go.th
Update : 2014-11-05 15:46:29


 
นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ (รักษาการ)
Miss.Ratree Menprasetr (Acting)
ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
Director Bureau of Agricultural Economic Research
Tel 0 2940 7488 ext. 158 Fax 0 2940 7488
ratree-m@oae.go.th
Update : 2014-11-05 16:05:19


 

นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ
Miss.Ratree Menprasetr
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านเศรษฐกิจการผลิตและการตลาด
Senior Experts Agricultural Production and Marketing Economics
Tel 0 2579 6449 ext. 177 Fax 0 2940 7403
ratree-m@oae.go.th
Update : 2014-11-05 16:04:24


 
นางอัญชนา ตราโช
Mrs.Unchana Tracho
ผู้อำนวยการ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Director Centre for Agricultural Information
Tel 0 2579 3607 ext. 200 Fax 0 2940 5521
unchana@oae.go.th
Update : 2014-11-05 16:16:06


 
นางสาวนงนุช ดีแท้
Miss.Nongnooch Deetae
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร
Senior Experts Agricultural Statistics System
Tel 0 2579 4816-7 ext. 169, 224 Fax 0 2579 4840
nongnooch@oae.go.th
Update : 2014-11-05 16:19:15


 

นางสาวสุภาพร บงสุนันท์
Miss.Supaporn Bongsunun
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านสารสนเทศการเกษตร
Senior Experts Agricultural Information
Tel 0 2940 6498 ext. 266 Fax 0 2940 6417
supaporn-b@oae.go.th
Update : 2014-11-24 16:09:53


 
นางสาวจริยา สุทธิไชยา
Miss.Jariya Sutthichaiya
ผู้อำนวยการ ศูนย์ประเมินผล
Director Centre for Project and Programme Evaluation
Tel 0 2579 0615 ext. 199 Fax 0 2579 5511
jariya@oae.go.th
Update : 2014-11-06 09:16:32


 
นางยูลิต ธนะพานิช
Mrs.Ulit Thanapanich
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร
Senior Experts Agricultural Development Evaluation
Tel 0 2579 0555 ext. 193 Fax 0 2579 2670
ulit@oae.go.th
Update : 2014-11-06 09:25:21


 

ดร.รังษิต ภู่ศิริภิญโญ
Dr.Rangsit Poosiripinyo
ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
Director Bureau of International Agricultural Economics
Tel 0 2579 5830 ext. 250 Fax 0 2579 5830
rangsit@oae.go.th, prangsit@gmail.com
Update : 2014-11-06 09:30:01


 
นายอนุสรณ์ พรชัย
Mr.Anusorn Pornchai
ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1
Director 1st Regional Office of Agricultural Economics
Tel 0 5312 1318 - 9 Fax 0 5312 1318
anusorn@oae.go.th
Update : 2014-11-06 10:13:20


 
นายชวพฤฒ อินทรเทศ
Mr.Chavapurt Intrarates
ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2
Director 2nd Regional Office of Agricultural Economics
Tel 0 5532 2650, 0 5532 2658 Fax 0 5532 2650 ต่อ 17
chavapurt@oae.go.th
Update : 2014-11-06 10:32:01


 

นายฉัตรชัย เต้าทอง
Mr.Chatchai Taothong
ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3
Director 3rd Regional Office of Agricultural Economics
Tel 0 4229 2557- 8 Fax 0 4229 2557-8
chatchai-t@oae.go.th
Update : 2014-11-06 10:46:23


 
นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์
Mrs.Ratri Poonpiriyasap
ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4
Director 4th Regional Office of Agricultural Economics
Tel 0 4326 1513 ต่อ 12 Fax 0 4326 1513
ratri-p@oae.go.th
Update : 2014-11-06 15:09:13


 
นายสมมาตร ยิ่งยวด
Mr.Sommart Yingyuad
ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 5
Director 5th Regional Office of Agricultural Economics
Tel 0 4446 5120, 0 4446 5079 Fax 0 4446 5079, 0 4446 5120
sommart@oae.go.th
Update : 2014-11-06 15:13:42


 

นายพลเชษฐ์ ตราโช
Mr.Pollachet Tracho
ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6
Director 6th Regional Office of Agricultural Economics
Tel 0 3835 1262 Fax 0 3835 1261
pollachet@oae.go.th
Update : 2014-11-06 15:43:01


 
นางจันทร์ธิดา มีเดช
Mrs.Jantida Meedech
ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 7
Director 7th Regional Office of Agricultural Economics
Tel 0 5640 5007-8 Fax 0 5640 5007
jantida@oae.go.th , jantida@yahoo.com
Update : 2014-11-06 15:44:28


 
นายชาญชัย ศศิธร (รักษาการ)
Mr.Charnchai Sasitorn (Acting)
ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8
Director 8th Regional Office of Agricultural Economics
Tel 0 7731 1373, 0 7731 1641 Fax 0 7731 1641
charnchai-s@oae.go.th
Update : 2014-11-06 15:50:53


 

นายธรณิศร กลิ่นภักดี
Mr.Torranisorn Klinpukdee
ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 9
Director 9th Regional Office of Agricultural Economics
Tel 0 7431 2996 Fax 0 7431 1589
thonnsorn@oae.go.th
Update : 2014-11-06 15:52:32


 
นายธวัชชัย ประยูรสิน
Mr.Thawatchai Prayoonsin
ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 10
Director 10th Regional Office of Agricultural Economics
Tel 0 3233 7951, 0 3233 7954 Fax 0 3233 7951
thawatchai-p@oae.go.th
Update : 2014-11-06 15:55:57


 
นายไพฑูรย์ ลีลาพัฒน์
Mr.Pitoon Srilapat
ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 11
Director 11th Regional Office of Agricultural Economics
Tel 0 4534 4653 Fax 0 4534 4655
pitoon@oae.go.th
Update : 2014-11-06 16:03:55


 

นายโฆสิต วิโรจน์เพ็ชร์
Mr.Cosit Virojpet
ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 12
Director 12 st Regional Office of Agricultural Economics
Tel 0 5680 3525 Fax 0 5680 3526
cosit@oae.go.th
Update : 2014-11-06 16:09:12


 
นายภานุ ชุ่มใจ
Mr.Panu Choomjai
ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 13
Director 13st Regional Office of Agricultural Economics
Tel 0 5377 4048 Fax -
panu@oae.go.th
Update : 2014-11-06 16:32:36


 
นายเจริญ เพ็งสลุด
Mr.Charone Pengsalud
ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 14
Director 14st Regional Office of Agricultural Economics
Tel 0 4251 2260-61 Fax -
charoen@oae.go.th
Update : 2014-11-06 16:36:57


 

นายสมชาย ครามานนท์
Mr.Somchai Kramaont
ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 15
Director 15st Regional Office of Agricultural Economic
Tel 0 2520 3720-1 Fax -
somchai-k@oae.go.th
Update : 2014-11-06 16:48:32


 
นายบุญลาภ โสวัณณะ
Mr.Boonlap Sowanna
ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต16
Director Office of Agricultural Economics Regional Office 16
Tel 0 3851 3078-9 Fax 0 3851 3079
boonlab@oae.go.th
Update : 2014-11-24 10:26:11


 
นางรัชนี ปิ่นอยู่
Mrs.Ratchanee Pinyoo
ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 17
Director Office of Agricultural Economics Regional Office 17
Tel 0 3233 7951 Fax 0 3246 1300
ratchanee-p@oae.go.th
Update : 2014-11-24 10:25:23


 

นายบัณฑิต เกษราพงศ์
Mr.Bundit Kesarpong
ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 18
Director Office of Agricultural Economics Regional Office 18
Tel 0 7561 3211 Fax 0 7531 3212
bundit-g@oae.go.th
Update : 2014-11-24 10:24:44


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400