นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    องค์การสวนยาง
องค์การสวนยาง
The Rubber Estate Organization

เลขที่ 79 หมู่ที่ 16 ตำบลช้างกลาง
ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80220
Head Office : Nabon Station

Nakhon Si Thammarat 80220
Tel 0 7549 1570-2
Fax 0 7549 1343, 339
www.reothai.co.th
Update :


 

นายอรุณ เลิศวิไลย์
Mr.Arun Lertwilai
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2424 4259 Fax 0 2433 6595

Update : 2015-01-05 15:02:57


 
- ว่าง -
- Vacant -
รองผู้อำนวยการส่วนบริหาร
Deputy Director for Administration
Tel 0 7549 1570-2 Fax 0 7549 1343

Update : 2014-10-29 09:13:04


 
- ว่าง -
- Vacant -
รองผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ
Deputy Director for Operation
Tel 0 7549 1570-2 Fax 0 7549 1343

Update :


 

-ว่าง-
-vacant-
ผู้อำนวยการสำนัก ยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร สำนักยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
Director of Strategy & Development Office of Strategy & Development
Tel 0 7549 1570-2 Fax 0 7549 1343

Update : 2014-10-29 09:14:53


 
น.ส.สุวินทา ลีนานนท์
MissSuwinta Lenanon
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน
Director of Internal Audit Office of Intermal Auditor Chief
Tel 0 7549 1570-2 Fax 0 7549 1343
Suwinta_rubber@hotmail.com
Update : 2015-02-26 14:45:00


 
นายสุริโย โมสิกะ
Mr.Suriyo Mosika
ผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจการ สำนักผู้ตรวจการ
Director of Inspector Office of Inspector
Tel 0-7549-1570 -2 Fax 0-7549-1343
suriyomosika@yahoo.com
Update : 2014-10-29 09:22:04


 

นายสร้างสรรค์ เพชรสุ่ม
Mr.Sangsun Petsume
ผู้ตรวจการ สำนักผู้ตรวจการ
Inspector Office of Inspector
Tel 075491570-2 Fax 075491343 075491339
sangsun_rubber@hotmail.com
Update : 2014-10-29 09:25:19


 
น.ส.จตุพร สุขเกื้อ
MissJatuporn Sukkua
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร สำนักบริหาร
Director of Inspector Office of Inspector
Tel 0 7549 1570-2 Fax 0 7549 1339
jatupornsukkua@gmail.com
Update : 2014-10-29 09:29:42


 
-ว่าง-
-vacant-
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง สำนักการคลัง
Director of Financial Office of Financial
Tel 0 7549 1570-2 Fax 0 7549 1339

Update : 2014-10-29 09:30:31


 

-ว่าง-
-vacant-
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ฝ่ายการตลาด
Director of Maketing Office of Maketing
Tel 0 2424 4259 Fax 0 2433 6595

Update : 2014-10-29 09:32:57


 
นายไชยณรงค์ เชื้อบ้านเกาะ
Mr.Chainarong Chuabankoh
ผู้อำนวยการฝ่ายสวน 1 ฝ่ายสวน 1
Director of Rubber Plantation Section 1 Department of Rubber Plantation Section 1
Tel 0 7549 1570-2 Fax 0 7549 1339
chainarong_reo@hotmail.com
Update : 2012-02-25 11:15:38


 
นายประภาส แป้นปลื้ม
Mr.Prapas Panpluem
ผู้อำนวยการฝ่ายสวน 2 ฝ่ายสวน 2
Director of Rubber Plantation Section 2 Department of Rubber Plantation Section 2
Tel 0 7547 0724 Fax 0 7547 0724
prapas_reo@hotmail.com
Update : 2012-02-25 11:17:11


 

- ว่าง -
- Vacant-
ผู้อำนวยการฝ่ายสวน 3 ฝ่ายสวน 3
Director of Rubber Plantation Section 3 Department of Rubber Plantation Section 3Plantation Section 3Section 2
Tel 0 7547 0724 Fax 0 7547 0724

Update : 2012-02-25 11:26:13


 
-ว่าง-
-vacant-
ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 1 ฝ่ายโรงงาน 1
Director of Factory Rubber Section 1 Department of Factory 1
Tel 0 7549 1570-2 Fax 0 7549 1339

Update : 2014-10-29 09:34:07


 
นายไพบูลย์ หอมเกตุ
Mr.Pibul Homkate
ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 2 ฝ่ายโรงงาน 2
Director of Factory 2 Department of Factory 2Section 2
Tel 0 7547 0726 Fax 0 7547 0727
paiboonho3@yahoo.com
Update : 2012-02-25 11:22:44


 

-ว่าง-
-vacant-
ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 3 ฝ่ายโรงงาน 3
Director of factory Rubber Section 3 Department of factory 3
Tel 075491304 Fax 075491341

Update : 2014-10-29 10:09:25


 
-ว่าง-
-vacant-
ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 4 ฝ่ายโรงงาน 4
Director of factory Rubber Section 4 Department of factory 4
Tel 0-4582-6015 Fax 0-4582-6016

Update : 2014-10-29 10:12:54


 
นายชยพล ปุรินทราภิบาล
Mr.Chayapon Purintrapiban
ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 5 ฝ่ายโรงงาน 5
Director of factory Rubber Section 5 Department of factory 5
Tel 0-4270-4819-21 tanasan.kai_2009@yahoo.com
Update : 2015-02-26 14:46:18


 

นายสันตยา พันธุ์วิเชียร
Mr.Santaya Phanvichain
ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 6 ฝ่ายโรงงาน 6
Director of factory Rubber Section 6 Department of factory 6
Tel 0-4253 0608, 0-4255-1154 Fax 0-4253 0608

Update : 2014-10-29 10:19:07


 
นายปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์
Mr.Punnawit wongsuwat
ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราและอบแห้ง ฝ่ายโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราและอบแห้ง
Director of factory trans wood and dried Department of factory transform wood and dried
Tel 0-7575-8095 Fax 075758095
pun_wit04@hotmail.co.th
Update : 2015-02-26 14:47:59


 
น.ส.พรรณี สามนเสน
MissPunnee Samonsen
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักอำนวยการ
Director of the Director Office ot the director
Tel 0-2424-4259, 0-2434-1432-3 Fax 0-2433-6595
punnee.sam@hotmail.com
Update : 2014-10-29 10:32:00


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400