นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    องค์การสะพานปลา
องค์การสะพานปลา
Fish Marketing Organization

149 ถนนเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา
สาทร กรุงเทพฯ 10120
149 Charoenkrung Rd., 58 Yannawa
Sathon
Bangkok 10120
Tel 0 2211 7300
Fax 0 2212 5899
www.fishmarket.co.th, fishmarket@fishmarket.co.th
Update : 2014-11-12 09:42:39


 

นายผณิศวร ชำนาญเวช
Mr.Panisuan Jamnrnwej
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
Committee Acting Director
Tel 0 2211 2054 Fax 0 2211 2833

Update : 2014-11-12 09:59:16


 
-ว่าง-
-Vacant-
รองผู้อำนวยการด้านบริหาร
Deputy Executive Director for Administration
Tel 0 2212 0668 Fax 0 2211 2833

Update : 2014-12-03 14:08:02


 
นายประมวล รักษ์ใจ
Mr.Pramuan Rugjai
รองผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ
Deputy Executive Director for Operation
Tel 0 2211 7300 112 Fax 0 2211 2833

Update : 2014-11-12 10:08:27


 

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม
Mr.Poomjit Pongpanngam
รองผู้อำนวยการด้านธุรกิจ
Deputy Executive Director for Business
Tel 0 2211 7300 112 Fax 0 2212 2833

Update : 2014-11-12 10:08:48


 
นายวงศ์พิทวัส โชคชัยวิชิตกุล
Mr.Vongpithawat Chonkchaiwichitkul
หัวหน้าสำนักงานอำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
Director of Bureau Bureau of Executive Director
Tel 0 2211 7300 110 Fax 0 2211 5899

Update : 2014-11-12 10:14:50


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน
Director Burean of Interhal Audit Bureau of Internal Audit
Tel 0 2211 7300 120 Fax 0 2211 9699

Update : 2014-12-03 14:08:24


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
Department of Administration and Organization Development
Tel 0 2211 7300 501 Fax 0 2212 2858

Update : 2014-12-03 14:08:41


 
นางวรรณดี วัฒยาทิน
Mrs.Wannadee Wattayatin
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบัญชีการเงิน
Director Department of Financial - Accounting
Tel 0 2211 7300 505 Fax 0 2213 2780

Update : 2014-11-12 10:21:31


 
นางวิภา อัครวรทิฑฆัมพร
Mrs.Vipha Arkraworatikamporn
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
Director Director Bureau of Strategy Development
Tel 0 2211 7300 509 Fax -

Update : 2014-11-12 10:29:15


 

นางวรวรรณ พรเลิศ
Mrs.Voravan pornlert
ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจ 1 ฝ่ายธุรกิจ 1
Director Department of Business 1
Tel 0 2212 7300 801 Fax 0 2212 8678

Update : 2014-11-12 10:33:52


 
นางศรีสุดา เพลินจิต
Mrs.Srisuda Ploenjitt
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการ 1
Director Department of Operation 1
Tel 0 2211 7300 301 Fax 0 2212 3275

Update : 2014-11-12 10:35:57


 
นายอภิชาต มาตรักษา
Mr.Apichart Matruksa
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการ 2
Director Department of Operation 2
Tel 0 2211 7300 302 Fax 0 2212 3275

Update : 2014-11-12 10:37:28


 

นายนรัคค์ พรเลิศ
Mr.Narak Pornlert
ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจ 2 ฝ่ายธุรกิจ 2
Director Department of Business 2
Tel 0 2211 7300 Fax 0 2212 8260-62

Update : 2014-11-12 10:40:32


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400