นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
Dairy Farming Promotion Organization of Thailand

160
อำเภอมวกเหล็ก สระบุรี 18180
160
Muaklek
Saraburi 18180
Tel 036-909-692,036-909-688,036-909-689
Fax 036-909-688,036-909-689
www.thaidanskmilk.com
Update : 2014-10-22 11:20:37


 

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ
Mr.Narongrit Wongsuwan
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ฝ่ายบริหาร
Director D.P.O. adminstration
Tel 036-909-692,036-909-688,036-909-689,02-279-8603 Fax 036-909-688,036-909-689
narongrit.w@dpo.go.th
Update : 2016-09-27 10:33:31


 
นายนพดล ตันวิเชียร
Mr.Nopadon Tunvichien
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
Deputy Director adminstration
Tel 036-909-692,036-909-688,036-909-689 Fax 036-909-688,036-909-689
noppadon.t@dpo.go.th
Update : 2016-10-13 16:06:20


 
นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์
Mr.Suchart Jariyalertsakdi
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
Deputy Director adminstration
Tel 02-279-8611-13 Fax 02-279-8603
suchart.c@dpo.go.th
Update : 2016-09-27 10:35:37


 

นางสาวอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์
Miss.Oranooj Jirawattananuruk
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
Assistant Director adminstration
Tel 036-909-684,02-279-8603 Fax 036-909-688
Oranooj.j@dpo.go.th
Update : 2016-09-27 10:36:02


 
นายวิศิษฎ์ แสงคล้อย
Mr.Visit Sangkhon
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
Assistant Director adminstration
Tel 036-909-684 Fax 036-909-988
visit.s@dpo.go.th
Update : 2017-03-09 11:30:55


 


นักวิชาการ 8 ฝ่ายบริหาร
scholars 8 administration
Tel 036-909-692,036-909-688,036-909-689 Fax 036-909-688,036-909-689
@dpo.go.th
Update : 2017-03-09 11:16:21


 

นายสุมิตร ลิกขะไชย
Mr.Sumit Likkachai
นักวิชาการ 8 ฝ่ายบริหาร
scholars 8 adminstration
Tel 036-909-188,036-909-682 Fax 036-909-188,036-909-682
sumit.l@dpo.go.th
Update : 2017-03-09 11:19:43


 
นางสาวภรภัทร จินายน
Miss.Pornpat Jinayon
หัวหน้า ฝ่ายอำนวยการ
Chief Office of Director
Tel 02-279-8602 Fax 02-279-8603
pornpat.j@dpo.go.th
Update : 2017-03-09 11:21:50


 
นายสัทธา เลื่อมใสสุข
Mr.Sattha Liumsaisook
หัวหน้า ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน
Chief Office of Audit and Working System Evaluation
Tel 036-909-692 Fax 036-909-692
Sattha.l@dpo.go.th
Update : 2017-03-09 11:23:28


 

นางสาวภรภัทร จินายน
Miss.Pornpat Jinayon
หัวหน้า ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
Chief Office of Policy and Planning
Tel 02-279-8615-16 Fax 02-279-8615-16
pornpat.j@dpo.go.th
Update : 2016-04-07 15:08:22


 
นางสาวศิริพร วัฒนาเอี๊ยบพันธ์
Miss.Siriporn Vattnanaeapun
หัวหน้า ฝ่ายบัญชีและการเงิน
Chief Accounting and Finance Department
Tel 036-909-683,036-909-690 Fax 036-909-683
siriporn.v@dpo.go.th
Update : 2015-11-19 09:17:53


 
นายปภิณวิทย์ วิจารณ์ปรีชา
Mr.Papinvit Vicharnpreecha
หัวหน้า ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
chief of Personnel Department
Tel 036-909685 Fax 036-909685
papinvit.v@dpo.go.th
Update : 2016-04-07 15:12:30


 

นายมาโนช มณีรัตน์
Mr.Manote Maneerat
หัวหน้า ฝ่ายพัสดุและบริการ
Chief Procurement and Service Department
Tel 036-341-608 ext. 701 Fax 036-341-014
manote.m@dpo.go.th
Update : 2016-04-07 15:15:09


 
นายวุฒิชัย จั่นเพชร
Mr.Wuttichai Chanphet
หัวหน้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
Chief Research and Development Department
Tel 036-909-716 Fax 036-909-716
wuttichai.c@dpo.go.th
Update : 2016-04-07 14:58:09


 
นายสุรัตน์ สุขใจ
Mr.Surat Sookjai
หัวหน้า ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
Chief Pomotion and Dairy Farming Development Department
Tel 036-341-685,036-341-285 Fax 036-341-685,036-341-285
surat.s@dpo.go.th
Update : 2016-03-16 15:02:06


 

นายธีระ เพลินสิทธุ์
Mr.Teera Ploensin
หัวหน้า ฝ่ายการตลาดและการขาย
Chief Marketing and Selling Department
Tel 02-2798622-23 Fax 02-279-8624
teera.p@dpo.go.th
Update : 2015-11-19 09:19:34


 
นายสมพร ศรีเมือง
Mr.Somporn Srimueng
หัวหน้า สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง
Chief Office of D.P.O. Central Region
Tel 0-3690-9720 Fax 0-3690-9720
somporn.s@dpo.go.th
Update : 2016-03-16 15:00:40


 
นายชัยณรงค์ เปาอินทร์
Mr.Chainarong Pao-in
หัวหน้า สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้
Chief Office of D.P.O. Southern Region
Tel 032-621-628-9 Fax 032-621-837
chainarong.p@dpo.go.th
Update : 2016-03-16 15:13:08


 

นายณรงค์ วงศ์เณร
Mr.Naroug Wongnen
หัวหน้าสำนักงาน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Chief Office of D.P.O. North-Easthern Region
Tel 043-346-784-8 Fax 043-346-788
naroug.w@dpo.go.th
Update : 2016-03-16 15:11:44


 
-ว่าง-

สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง
Office of D.P.O. Northern Region (Sukothai)
Tel 055-660-274-5 Fax 055-660-274
@dpo.go.th
Update : 2017-03-09 11:25:11


 
นายวินิจ วงศ์วโรฬาร
Mr.Vinit Wongwaroran
หัวหน้า สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน
Cheif Office of D.P.O. Northern Region (Chiangmai)
Tel 053-222-474 Fax 053-223-200
vinit.w@dpo.go.th
Update : 2015-11-19 09:20:25


 

นายชวลิต ขาวปลอด
Mr.Mr.Chavarit Kaowplod
หัวหน้า ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
Chief Agrotourism Department
Tel 036-909-188,036-909-682,036-909-689 Fax 036-909-188,036-909-682
chavarit.k@dpo.go.th
Update : 2016-09-27 10:16:25


 


หัวหน้าสำนักเลขานุการคณะกรรมโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำนักเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม

.@dpo.go.th
Update : 2017-03-09 11:39:12


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400