นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
Dairy Farming Promotion Organization of Thailand

160
อำเภอมวกเหล็ก สระบุรี 18180
160
Muaklek
Saraburi 18180
Tel 036-909-692,036-909-688,036-909-689
Fax 036-909-688,036-909-689
www.thaidanskmilk.com
Update : 2014-10-22 11:20:37


 

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ
Mr.Narongrit Wongsuwan
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ฝ่ายบริหาร
Director D.P.O. adminstration
Tel 036-909-692,036-909-688,036-909-689,02-279-8603 Fax 036-909-688,036-909-689
narongrit.w@dpo.go.th
Update : 2016-09-27 10:33:31


 
นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์
Mr.Suchart Jariyalertsakdi
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
Deputy Director adminstration
Tel 02-279-8611-13 Fax 02-279-8603
suchart.c@dpo.go.th
Update : 2016-09-27 10:35:37


 
นางสาวอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์
Miss.Oranooj Jirawattananuruk
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
Deputy Director adminstration
Tel 036-909-684,02-279-8603 Fax 036-909-688
Oranooj.j@dpo.go.th
Update : 2019-03-04 13:46:25


 

นายวิศิษฎ์ แสงคล้อย
Mr.Visit Sangkhon
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
Assistant Director adminstration
Tel 036-909-684 Fax 036-909-988
visit.s@dpo.go.th
Update : 2017-03-09 11:30:55


 
นายสมพร ศรีเมือง
Mr.Sompron Srimueng
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
Assistant Director adminstration
Tel 036-909-692,036-909-688,036-909-689 Fax 036-909-688,036-909-689
sompron.s@dpo.go.th
Update : 2019-03-04 13:47:50


 
นายธีระ เพลินสินธุ์
Mr.Teera Ploensin
นักวิชาการ 8 ฝ่ายบริหาร
scholars 8 administration
Tel 036-909-692,036-909-688,036-909-689 Fax 036-909-688,036-909-689
teera,p@dpo.go.th
Update : 2018-08-02 14:29:03


 

นายชวลิต ขาวปลอด
Mr.Chavarit Kaowplod
นักวิชาการ 8 ฝ่ายบริหาร
scholars 8 adminstration
Tel 036-909-188,036-909-682 Fax 036-909-188,036-909-682
chavarit.k@dpo.go.th
Update : 2018-08-02 14:42:23


 
นายปภิณวิทย์ วิจารณ์ปรีชา
Mr.Papinvit Vicharnpreecha
หัวหน้า ฝ่ายอำนวยการ
Chief Office of Director
Tel 02-279-8602 Fax 02-279-8603
Papinvit.v@dpo.go.th
Update : 2019-03-04 13:32:19


 
นายมาโนช มณีรัตน์
Mr.Manote Maneerat
หัวหน้า ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน
Chief Office of Audit and Working System Evaluation
Tel 036-909-692 Fax 036-909-692
manote.m@dpo.go.th
Update : 2019-03-04 09:54:29


 

นายเทอดไชย ระลึกมูล
Mr.Therdchai Raleukmoon
หัวหน้า ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
Chief Office of Policy and Planning
Tel 02-279-8615-16 Fax 02-279-8615-16
Therdchai.r@dpo.go.th
Update : 2019-03-04 13:31:56


 
นางสาวศิริพร วัฒนาเอี๊ยบพันธ์
Miss.Siriporn Vattnanaeapun
หัวหน้า ฝ่ายบัญชีและการเงิน
Chief Accounting and Finance Department
Tel 036-909-683,036-909-690 Fax 036-909-683
siriporn.v@dpo.go.th
Update : 2015-11-19 09:17:53


 
นายณรงค์ วงศ์เณร
Mr.Narong Wongnen
หัวหน้า ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
chief of Personnel Department
Tel 036-909685 Fax 036-909685
narong.n@dpo.go.th
Update : 2019-03-04 11:30:32


 

นางกัญญา ศรีฟ้า
Mrs.Kanya Srifra
หัวหน้า ฝ่ายพัสดุและบริการ
Chief Procurement and Service Department
Tel 036-341-608 ext. 701 Fax 036-341-014
kanya.s@dpo.go.th
Update : 2019-03-04 11:29:07


 
นายดนัย สายนุ้ย
Mr.Danal Sainui
หัวหน้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
Chief Research and Development Department
Tel 036-909-716 Fax 036-909-716
danal.s@dpo.go.th
Update : 2018-08-02 16:04:06


 
นายวุฒิชัย จั่นเพชร
Mr.Wuttichai Chanphet
หัวหน้า ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
Chief Pomotion and Dairy Farming Development Department
Tel 036-341-685,036-341-285 Fax 036-341-685,036-341-285
wuttichai.j@dpo.go.th
Update : 2018-08-02 15:52:32


 

นายพีระ ไชยรุตม์
Mr.Peera Chairut
หัวหน้า ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
Chief Agrotourism Department
Tel 036-909-188,036-909-682,036-909-689 Fax 036-909-188,036-909-682
Peera.c@dpo.go.th
Update : 2018-08-02 16:09:18


 
นายเสริมศักดิ์ มุ่งดี
Mr.Sermsak Mungdee
หัวหน้า ฝ่ายการตลาดและการขาย
Chief Marketing and Selling Department
Tel 02-2798622-23 Fax 02-279-8624
sermsak.m@dpo.go.th
Update : 2018-08-06 11:42:14


 
นายสมชาติ อ้อนอุบล
Mr.Somchat Ouubon
รักษาหัวหน้า สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง
Acting Chief Office of D.P.O. Central Region
Tel 0-3690-9720 Fax 0-3690-9720
somchat.o@dpo.go.th
Update : 2019-03-04 11:51:43


 

นายชัยณรงค์ เปาอินทร์
Mr.Chainarong Pao-in
หัวหน้า สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้
Chief Office of D.P.O. Southern Region
Tel 032-621-628-9 Fax 032-621-837
chainarong.p@dpo.go.th
Update : 2016-03-16 15:13:08


 
นายวินิจ วงศ์วโรฬาร
Mr.Vinit Wongwaroran
หัวหน้า สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Chief Office of D.P.O. North-Easthern Region
Tel 043-346-784-8 Fax 043-346-788
vinti.w@dpo.go.th
Update : 2019-03-04 11:56:35


 
นายสุรพล วาที
Mr.Surapol Watee
หัวหน้า สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง
chief Office of D.P.O. Northern Region (Sukothai)
Tel 055-660-274-5 Fax 055-660-274
Surapol.w@dpo.go.th
Update : 2018-08-02 16:07:37


 

-- ว่าง - -
--vacant- -
หัวหน้า สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน
Cheif Office of D.P.O. Northern Region (Chiangmai)
Tel 053-222-474 Fax 053-223-200
@dpo.go.th
Update : 2019-03-04 13:35:49


 
นายธีระ เพลินสินธุ์
Mr.Teera Ploensin
รักษาการหัวหน้า สำนักเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม
Acting Chief Office of Dairy and Dairy Commission Secretary
Tel 02-2798630 Fax 02-2798630
teera.r@dpo.go.th
Update : 2019-03-04 13:36:41


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400